neklasická BIKOSMIE
1. Voda  je  zázrak  (?)      
2. Optimalizace  Světa .    
3.Transcendentní Intelekt
4. Kosmos: zcela hmotný
5. Základní Princip N.A.N.
6 . biKosmie = 2 "světy" .  
7. mimoKosmos je Ideový .
8.Spojení vědy a náboženství
9.Evoluce+Kreace se doplňují
10. Duše a Teorie Relativity .
11. Do Nebe v mimoKosmu
12 . Bude i Znovazrození .
 

1. VODA je ZÁZRAK (?)

  Vědci zjistili, že základní fyzikální konstanty, jimiž se řídí vývoj Vesmíru, mají tak výhodné hodnoty, že vedou k nejlepšímu z možných světů pro Život. Kdyby měly o pouhý zlomek procenta odlišné hodnoty, byly by tu podstatně horší životní podmínky (a možná bychom ani nevznikli)...

  K životu nejpotřebnější látka = voda H2O  se vyznačuje tolika podivuhodnými, Životu prospívajícími vlastnostmi, že to sotva je náhodou :
 • Nejznámější je anomální roztažnost při nízkých teplotách : místo, aby se poklesem teploty voda přirozeně smršťovala jako jiné látky - tak se naopak pod 4°C rozpíná ; což je podivuhodné.
  To má blahodárný význam pro Život, poněvadž voda v tuhém skupenství je lehčí než v kapalném, takže led plave na povrchu, brání úplnému promrznutí jezer a řek ode dna, ochraňujíc tak vodní živočichy v zimě. A lidem to přináší mnoho radovánek na zamrzlých hladinách a umožňuje překonávat vodní toky.
 • Zmrzlá voda netvoří tvrdé krystaly jako jiné pevné látky, nýbrž měkké a lehké sněhové vločky (což je nenormální).
  Ty v zimě přikryjí biosféru jako bílou peřinou a chrání ji před poškozením mrazem. (Bylo by katastrofální, kdyby z mraků místo jemného chmýří padaly kousky ledu jako v létě kroupy.)   A sníh je také zdrojem mnoha zimních radostí a sportů.
 • Voda má nečekaně vysoký bod varu a tání ; takto jednoduchá sloučenina by měla vařit a tuhnout při mnohem nižších teplotách. (Například analogický Sirovodík H2S a Metan CH4 jsou za normálních podmínek plyny.)
  Voda však je, díky elektrickému zesíťování jejích molekul, kapalná v širokém rozmezí teplot - jasně vhodné pro Život i lidskou společnost.
 • Extrémně veliká tepelná kapacita vody také zpomaluje zamrzání vodních ploch, což pomáhá jejich Životu. Zmenšuje to také tepelné rozdíly mezi létem a zimou ; zmírňuje podnebí.
 • Voda je také neobyčejně silným polárním rozpouštědlem, kterážto okolnost velice pomáhá mnoha přírodním procesům - zejména biochemickým.

Moderní fyzika odhaluje, že tyto pozoruhodné vlastnosti vody jsou důsledkem natolik přesného nastavení a sladění základních konstant - elementárního náboje, permitivity vakua, Planckovy konstanty, rychlosti světla, konstanty jemné struktury atd. - že k tomu sotva mohlo dojít chaotickými přírodními procesy.

  Pravděpodobnější je vznik těch podivuhodností Vody inteligentním záměrem, podporujícím Biogenezi.
  H2O tak není obyčejnou kapalinou, ale geniálním vynálezem (lepší látku by nedokázalo vymyslet ani konsorcium všech nositelů Nobelových cen za chemii).
 
 

2. OPTIMALIZACE SVĚTA

  Podobně je tomu i s Uhlíkem, který je pro život nejdůležitějším prvkem.
  Vznikl ve hvězdách termomukleárními reakcemi a za normálních okolností by se ho vytvořilo jen zanedbatelné množství (a Biogenezi takměř znemožnilo).
  Jenže určující fyzikální konstanty mají tak optimální hodnoty, že spolu zapříčinily vzniknutí překvapivě mnoha Uhlíku - což umožnilo úžasnou prosperitu Života.

A díky vhodným hodnotám dalších parametrů má Uhlík schopnost vytvářet úžasnou variabilitu makromolekulárních řetězců = stavebních kamenů živých organismů.


Na počátku Vesmíru došlo k narušení symetrie částic-antičástic , které odstranilo ničivou antihmotu (a umožnilo další vývoj).
  Fyzikálně je to nevysvětlitelné.

A na začátku byl Vesmír extrémně chaotický a horký, měl maximální entropii. Od té doby entropie klesá, organizovanost roste - což odporuje fyzikálním zákonům říkajícím, že entropie by měla růst.
  [Takže kosmogenezi ovlivňuje i něco nefyzikálního.]

Vědci se více než 100 let snaží najít fundamentální Rovnici Světa - ze které by matematicky vyplývaly hodnoty základních fyzikálních konstant. Leč marně ; vylámaly si na tom "zuby" nejlepší mozky světa včetně nositelů Nobelových cen.
  Takže asi žádná taková univerzální Rovnice Světa  není . [A nějaká univerzální "Světová rovnice" by asi odporovala Gödelově větě O neúplnosti.]

  Z toho vyplývá, že základní fyzikální konstanty nejsou teoreticky determinovány nijakou Rovnicí - takže mohou být prakticky jakékoliv.
  Avšak jejich hodnoty nejsou nahodile chaotické, nýbrž právě takové (optimální), že společně podporují Život.

I planeta Země má optimální velikost, hmotnost a přitažlivost, hustotu a složení atmosféry, vzdálenost od Slunce a průměrnou teplotu, sklon zemské osy a neobyčejně velký Měsíc, množství vody a rozložení kontinentů. Každý organismus zde může najít vhodné životní prostředí : vlhké i suché, teplé i studené, vzdušné i vodní.
  Kdyby parametry Země byly jen o několik procent odlišné, žilo by se tu mnohem hůře.

 

3. TRANSCENDENTNÍ INTELEKT

  Náhodné sladění všech fyzikálních konstant a vlastností Země tak, že podporují Život (a jeho vývoj), by bylo nesmírně nepravděpodobné : odhadem asi 1/1020  = prakticky zanedbatelné.

Mnohem pravděpodobnější (sto trilion-krát) je optimalizace vyšším Intelektem . Už víme, že ovládá přírodní konstanty -> je nadřízený Přírodě = nadpřirozený . Proto není hmotný - jelikož přírodní konstanty a zákony jsou nemateriální.

A nevyskytuje se nikde v Kosmu, jak dokázala moderní věda . Leč je vně našeho Vesmíru = v mimoKosmu - nicméně umí přesáhnout do hmotného Světa = transcendence.

Označme ho TrIn = Transcendentní Intelekt .      

  Zdůrazněme, že není Imanentní Světu (ani lidem), jak si někteří mysleli (Panteizmus) . Je úplně mimo Svět, v komplementárním mimoKosmu ; a pouze do Světa někdy přesáhne (transcenduje) : viz spodek 10. kapitoly.

[Kdyby TrIn byl imanentní, vyskytoval by se i v každém svinstvu a páchnoucí žumpě - což by Ho značně dehonestovalo . A byl by účasten i při každé krutosti, zvrhlosti a hříchu - což by Ho dehonestovalo ještě více...]

  POZN.: I každé náboženství věří v nějakou formu Transcendentního Intelektu ; TrIn je vpodstatě neklasický Bůh...


  DOPLNĚK : Optimalizace planety Země :
Na počátku se v naší Sluneční soustavě hemžilo množství nejrůznějších těles a tělísek, jejichž srážením a spojováním postupně vznikly nynější planety.

TrIn změnami gravitační konstanty v určitých místech a časech ovlivňoval přitažlivou sílu od Slunce, která je určující pro pohyb těles. Tak měnil dráhy vybraných těles, které posléze vytvořily planetu optimální velikosti v optimální vzdálenosti od Slunce.

Analogickou změnou drah komet, které obsahují zmrzlé plyny a vodu, pak TrIn dopravil na Zemi optimální množství vody a plynů v praatmosféře (dnešní ovzduší je výsledkem činnosti živých organismů).

A Měsíc, jehož extrémní velikost vítaně zrychlila přechod Života z moří na souš, vytvořil TrIn lokálními změnami gravitační konstanty řízenou srážkou veliké planetesimály se Zemí.

Ta srážka byla tak pečlivě propočítaná, že se přitom také optimálně naklonila zemská osa.
  To způsobuje střídání ročních dob, které zintenzivňuje Biogenezi a zpestřuje život ; bez toho by na některých rovnoběžkách bylo ustavičně příliš zima, kdežto na jiných příliš horko a pouště.


Takže mnoho indicií svědčí, že ve Vesmíru došlo k manipulaci s fyzikálními konstantami - pravděpodobnost náhody je pouhá 10-20 , jak ukázáno v předchozích kapitolách.
  A všechny ty manipulace jsou nám ku prospěchu (!)

Pod povrchem reality,      
v hodnotách fundamentálních konstant      
je zakódováno poselství (pro 21. století):    
Existuje Transcendentní Intelekt    
[= TrIn] , podporující Život .    

  Proč TrIn svou jsoucnost zakódoval  a otevřeně nevystupuje ve světě - vysvětluje stránka "Tajnosti Boha" (2. kapit) . Tam je i filosofické zdůvodnění, že TrIn se explicitně neprojevuje a nezabraňuje válkám, nemocem, zločinům atd...

 

4. KOSMOS je VÝHRADNĚ HMOTNÝ

  Zkušenost nás učí, že okolní Vesmír je zcela materialistický , bez nadpřirozených entit . Je to i základní předpoklad moderní vědy a o tom, že je správný, svědčí její úžasné úspěchy.

Doby, kdy se lidé domnívali, že Bůh je nadoblačný "ředitel Zeměkoule" a planety na jejich drahách postrkují andělé, jsou už překonané.

Teď víme, že Vesmír nepotřebuje žádného Prvotního Hybatele : všechno v něm probíhá samo od sebe, dirigováno jenom objektivními přírodními zákonitostmi.

  Materiální Kosmos matKos obsahuje pouze hmotu v časoprostoru a řídí se výhradně přírodními zákony - nic nadpřirozeného tu není.

Boha nenajdeme ani v posvátných kamenech a stromech (jak se domnívali v pravěku), ani na Olympu (jak mysleli ve starověku), ani nad nebeskou sférou (jak věřili ve středověku), ba vůbec nikde v Kosmu (jak poznali v novověku).

Také historie všech náboženství svědčí, že v Kosmu žádné nadpřirozené bytosti nepůsobí :

Židé prohlašují, že jsou vyvoleným Božím národem - jenže Jehova nikdy nezabránil jejich krutému pronásledování, pogromům a holocaustu.

Křesťané prohlašují, že Ježíš spasil svět - jenže Kristus nezabránil jejich masakrům Římany ani vražedným morům a náboženským válkám ve středověku . [A to propagované zmrtvýchvstání Ježíše lze nezázračně vysvětlit vědecky : viz stránku "Kristovo největší Tajemství".]

Muslimové prohlašují, že Islám je jediné pravé náboženství - jenže Alláh nezabránil jejich rozdělení na dvě frakce (sunnity a šíity), smrtelně se navzájem nenávidící.

Ani nelidským krutostem, páchané "Svatou" Inkvizicí  a jinými křesťany - i nekřesťany - a strašlivým zločinům a hříchům ; žádný milosrdný Bůh nezabránil.

A věřící všech náboženství marně prosívali o nadpřirozenou pomoc  při nemocech, hladomorech, válkách atd...

Také při tvoření Vesmíru se Bůh markantně neprojevil - Kosmos vznikl sám od sebe z Ničeho,  jak ukázáno ve stránce "Kosmologie nanoKolapsů" . Boha nebylo zapotřebí ani při vzniku Života : viz stránku "Biogeneze bioGGG" .

 

5. Základní PRINCIP N.A.N.

    Tak lze najít dvojí argumenty :

 • jak pro existenci Boha (např. kapitoly 1-3)
 • tak i pro Jeho neexistenci (např. kapitola 4)
    A jejich fanatičtí zastánci odjakživa svádějí líté boje, kterým padly za oběť miliony lidí.

Je třeba už ty destruktivní spory moudře ukončit : najít sjednocující Pravdu, kterou musejí uznat všichni , materialisté i věřící.


Vyjdeme z nepopiratelného faktu, pro všechny přijatelného : Něco (bez bližšího určení) jistě existuje . Jinak řečeno : NENÍ ABSOLUTNÍ NIC .
  [To nikdo nemůže zamítnout (ani materialisti, ani věřící) . Protože, kdyby bylo absolutní Nic , nebyl by Svět, ani my...]

      Vyjádřeno jazykem výrokové logiky :
NON·ABSOLUTE·NIHIL   =   Princip N.A.N.   .   .   .  

NON je operace Negace , která se aplikuje na další členy výroku dle pravidel formální logiky :
      NON·(ABSOLUTE·NIHIL) = (NON·ABSOLUTE)·NIHIL + ABSOLUTE·(NON·NIHIL)

Spojení NON·ABSOLUTE  je negací Absolutního, neboli RELATIVE .   A výsledkem je výrok :
      NON·(ABSOLUTE·NIHIL) = RELATIVE·NIHIL + ABSOLUTE·(NON·NIHIL)

To znamená, že nejobecnějším východiskem, praZákladem je dvojice        
=   Relativní Nic + Absolutní neNic [cosi , neurčené]   .   .   .

Jsou komplementární : vzájemně se doplňují v základní princip Jsoucna.

 

6. BIKOSMIE = 2 "SVĚTY"  

  Vycházejíc z Relativního Nic dospějeme k materiálnímu Vesmíru.
  To vypadá neuvěřitelně, avšak na stránce "Kosmologie nanoKolapsů" je ten podivuhodný proces vzniku Vesmíru z Ničeho (díky Relativitě) ukázán .

Druhou složkou univerzálního praZákladu je Absolutní neNic (nespecifikované Absolutno) . Nemůže být ve hmotném Vesmíru, jenž je cele relativní.
  Je zcela mimo : tvoří substanci mimoKosmu , který je komplementem, doplňkem Kosmu.

V mimoKosmu není časoprostor, hmota ni energie - neboť jsou relativní - tudíž v jeho absolutní podstatě nepřijatelné.
  [Proto je mimoKosmos našimi smysly a přístroji nepozorovatelný.]

Takže Veškerenstvo je tvořeno dvojicí komplementárních "světů":        
materiálním Kosmem + nemateriálním mimoKosmem        
[ =   Binární Kosmologie , zkr. biKosmie ]   .   .   .  

Schema biKosmie (Logo) :          
 
Logo biKosmie            

  Zde je zobrazeno Veškerenstvo kruhem (jak je ve filosofii obvyklé) . Skládá se ze dvou půlkruhů : nalevo červeného, znázorňujícího hmotný Kosmos + opačného modrého, představujícího nehmotný mimoKosmos.

Bílá šipka ukazuje atribut obou světů : vývoj, pokrok, samoorganizaci - od bazální nicoty [černý kroužek = nula], až k nejvyšší úrovni TrIn, znázorněné bílým trojúhelníkem [= symbol Boha].
  Dolní žlutá část obrázku představuje neživé formy hmoty (jako mrtvou poušť) ; horní pak vývoj Života (jakožto zelenající se Přírodu).

 • Ten červený a modrý půlkruh (Kosmos a mimoKosmos) jsou diametrálně rozdílné , mají jen 2 spojení :
 • Nejvyšší TrIn (bílý trojúhelník) : je transcendentní - to znázorňuje přesahování trojúhelníka z domovského mimoKosmu do Kosmu -> takže pak je v obou "světech"  a tím je spojuje (informačně).
 • Nejnižší úroveň = relativní Nicota [prazáklad Kosmu] & absolutní neNic [prazáklad mimoKosmu] . Nicotu, stejně jako mimoprostor, není možno vidět - proto zobrazení černým kroužkem.
 

7. mimoKOSMOS je IDEOVÝ  

  V 5. a 6. kapit je matematickou logikou dokázáno, že mimo Kosmu (tvořeného hmotou v časoprostoru), je komplementární mimoKosmos , který je nemateriální : proto, že je mimo časoprostor, jehož relativistickým zakřivením hmota-energie jest.

  Avšak obsahuje Absolutní neNic (nespecifikované Absolutno) .

Jelikož je tato substance nespecifikovaná a neomezená prostorem ani časem, může se v mimoKosmu vyskytnouti cokoliv nemateriálního , Ideje, informační soubory apod...

  Tak mimo našeho materiálního Kosmu (= matKos) je nemateriální mimoKosmos Idejí = ideKos .
  [O jeho jsoucnosti svědčí též rozličné indicie nevysvětlitelné pouze materialisticky . A v něco takového vpodstatě věří i náboženství...]


Žádné jiné, fantastické světy už nejsou ; náš Vesmír je dostatečně nekonečný , obsahující všechno možné - uvažovat o lecjakých dalších je nesmyslné.
  Všelijaké "paralelní Vesmíry", "Multiverza" či "vícedimenzionální prostory" jsou nesolidní výmysly - vyvrací je 11. kapitola stránky "Kosmologie nanoKolapsů".

Také vůbec nic nesvědčí o jejich jakékoliv jsoucnosti...
A výskyt nekonečného množství všelijakých Paralelních světů by zajisté byl nepravděpodobnější a nepochopitelnější, nežli bytí pouhých dvou logicky se doplňujících Kosmů.

 

8. SPOJENÍ VĚDY a NÁBOŽENSTVÍ

Nová filosofie BiKosmie tolerantně spojuje      
ateistickou vědu a náboženskou víru      
jejich rozdělením do 2 komplementárních Kosmů :      
materialistického Vesmíru matKos (kde jsme my a příroda) = doména Vědy
+  Ideového mimoKosmu ideKos (kde je Bůh a nadpřirozeno) = oblast Víry .  
 • Když ateistická věda dokazuje, že Bůh NENÍ, tak má Pravdu : vskutku nikde v naší realitě (matKos) není - a vše zde probíhá naprosto přirozeně (bez Božího poručníkování).
 • Když náboženství věří, že Bůh JE, tak má Pravdu : vskutku v komplementárním ideKos je - a vše tam probíhá nadpřirozeně (s Boží laskavostí).
  Ty 2 světonázory jsou protikladné pouze zdánlivě - ve skutečnosti jsou komplementární (= vzájemně se doplňují) , to plyne z biKosmické komplementarity matKos a ideKos.

POZN.: V 19. století věda vyvracela Boha - a ve 21. století Ho naopak dokazuje (!) : viz 1.-3. kapit.

Ovšem Bůh se soustřeďuje na svůj domovský ideKos , kde se intenzivně stará o štěstí Nebešťanů (svých symbiontů).
  V matKos tolerantní Bůh ponechává svobodu, nezávislost a svébytnost Přírodě (neživé i živé, včetně lidí) . Svět už optimalizoval (viz 2. kapit) a nemusí ho měnit.


  V nemateriálním ideKos mají stejnou roli (a význam) jako hmotné věci v našem Vesmíru : odpovídající nehmotné Ideje.
  To je pochopitelné, jelikož každou věc v Realitě můžeme nějak nazvat, popsati pomocí nějakého pojmu, zobrazit abstraktně. A to jsou právě ty Ideje (informační soubory), které příslušnou věc reprezentují v ideKos.
 
  A informace v ideKos odpovídá (koresponduje) energii v našem Vesmíru.
Na to poukazuje i veličina Entropie - vystupující jak v Informatice [míra neurčitosti informace] , tak v Termodynamice [míra degradace energie].
 
  Absolutní (Ideový) a Relativní (materiální) světy se navzájem doplňují (= komplementarita)  a jednotlivé jejich entity si vzájemně odpovídají (korespondují) :
každé věci hmotného Vesmíru (matKos)    
koresponduje odpovídající Idea  v ideKos    

BIKOSMICKÁ KORESPONDENCE      
matKOS ideKOS matKOS ideKOS
materiální
Kosmos
ideový
mimoKosmos
relativní
časoprostor
absolutní
mimoprostor
věci Ideje energie informace
hmotné
osoby
Ideové
Duše
"matka"
Příroda
"otec"
Bůh (TrIn)

 

9. EVOLUCE + KREACE se DOPLŇUJÍ

  Na otázku: Byla Boží Kreace, nebo Darwinovská Evoluce ?
  je neklasická odpověď : Přírodní Evoluce doplňuje nadpřirozenou Kreaci - a Boží Kreace inspiruje přirozenou Evoluci.
  Takže je nesmyslné, aby se hádali Kreacionisté a Evolucionisté (jako v 19. století) . Tyto názory nejsou protikladné, ale komplementární .

  Ve Světě probíhá evoluce dle Darwinových zákonů. "Postrkují" ji genetické mutace, které mají normálně přirozené příčiny.
  Ale někdy (zřídka, vyjímečně) mohl mutace inspirovat TrIn , aby ovlivnil vývoj Života.

TrIn umí manipulovat fyzikálními konstantami (viz 1. - 3. kapit) . A jejich lokálními změnami dokázal působit na vhodné chemické i biochemické reakce.

Tak vyvolával potřebné genetické mutace DNA - hlavně při replikaci.
  [Informační působení na fyzikální konstanty činností TrIn z ideKos  je neenergetické - tudíž vědecky nezjistitelně.]

Při důkladném zkoumání vývoje Života nabudeme podezření, že probíhal příliš rychle a krásně, než aby byl výsledkem jen chaotických náhodných mutací a hrubé Darwinovské evoluce.
  V některých klíčových momentech asi došlo k jemným inteligentním zásahům - bez nich by nahodilá biogeneze postupovala patrně hůře.

To však Darwinovskou evoluci neruší . Biogenezi jenom zřídka postrčil "prst Boží": nenásilně a tak jemně, že to je pro materialistickou vědu prakticky nezjistitelné...
  TrIn biogenezi nedirigoval tyransky - evoluci nechal přírodě - pouze ji občas dobrodějně vylepšil Inspirovanou Mutací.

Nadpřirozené vlivy jsou velmi zřídkavé - TrIn jen vyjímečně přesahuje ze svého domovského ideKos.
  A po každém zásahu dlouho čekal, jak se projeví v biogenezi . TrIn není diktátor a poskytuje velkou svobodu Matce Přírodě pro evoluci.

  Kreacionismus a Evolucionismus nejsou navzájem nepřátelské - ale vzájemně se doplňují = komplementarita jakožto projev komplementární biKosmie .

[Zázraky nejsou proti Přírodě (ta je Boží partnerkou) - ale obvykle s využitím přirozených dějů . TrIn neruší přírodní Zákony, ale používá je (jako nástroje - sám je ustanovil).]


POZN.: Podle Bible stvořil Bůh člověka tak, že zformoval jeho tělo a pak do něj vdechl Duši.
  Jenže pak by lidská těla musela být krásná jako sochy a Duše božsky ušlechtilé . [Protože dokonalý Bůh by vytvořil dokonalé dílo !]

  Ale opak je pravdou : Lidská těla jsou zvířecky chlupatá a Duše zvířecky chlípné, kruté, chamtivé . Člověk se více podobá opici, než andělu.
  To potvrzuje i věda : Lidské embryo je skoro stejné jako opičí ; a lidský genom se od opičího (šimpanze Bonobo) liší pouhými 2% !

Takže člověk patrně vznikl jinak, než mysleli nevzdělaní pastevci před 3 tisíciletími.
  Nehmotný Bůh člověka nesplácal z prachu země , ale tvořil nemateriálním ovlivňováním probíhající biogeneze [= v součinnosti s Přírodou].

  Antropogenezi inspiroval (= "vdechnul") TrIn občasnými inspirovanými mutacemi genomu vhodných lidoopů (třeba předků šimpanzů Bonobo) ve vhodných podnětných podmínkách (afrických savanách).

Homo Sapiens tak vznikl synergií přirozené evoluce hominidů a sporadických kreačních zásahů TrIn.
  Kosterní pozůstatky z dávných dob ukazují, jak se těla našich předků postupně vzdalovala od zvířecích  a mozkovny přibližovaly k lidským.


Ani stávající lidstvo ještě není plně Sapiens [moudré] , to popisuje 15. kapitola stránky humanMISE : Znaky ...
  Takže - aby to neskončilo katastrofálně - musí šlechtění hominidů pokračovat :

Nastává čas pro polepšení úpadkového lidstva i povznesení civilizace na vyšší úroveň , viz stránku humanMISE .

 

10. DUŠE a TEORIE RELATIVITY

  Podle Obecné teorie Relativity je trojrozměrný materiální Vesmír vlastně povrchovou "nadplochou" čtyřrozměrného "nadtělesa" reality.

Einsteinovy rovnice ukazují, jak hmotnost-energie a hybnost tuto nadplochu pokřivují : každá částice (a její pohyb) na ní dělají nepatrné zakřiveniny a zvlnění.

Transcendentní Intelekt umí přesáhnout ze svého ideKos a "přitisknout" se na oblast té "nadplochy", která reprezentuje předmět Jeho zájmu . A "vtiskne" do své substance její čtyřrozměrné zvlnění.
  [Čtyřrozměrné = nejen prostorové bytí , ale i časové dění.]

TrIn tak přímým stykem dokonale poznává Svět . To je zároveň úplnýn vcítěním (absolutní empatií) a dokonalým porozuměním každé živé bytosti.
  Umožňuje TrIn bezprostřední poznání a potěšení z každého živáčka - taky proto podporuje Biogenezi.


Ovšem tolerantní TrIn nikterak nezasahuje do života lidí <- uznává soukromí a svobodu každého . Proto také s nikým nekomunikuje - aby ho neovlivnil a nenarušil jeho svébytnost a přirozenost.
  Ať si lidičky dělají, co chtějí ; TrIn zůstává ve svém domovském ideKos a do ničeho se nemíchá (zázraky činí velmi nerad a vyjímečně).

  Angažuje se až při smrti člověka - tehdy ho zachrání :
Laskavý TrIn přesáhne z ideKos a "přitiskne" se na oblast relativistické nadplochy časoprostoru, představující celek člověka. A "vtiskne" do své absolutní substance její čtyřrozměrné zvlnění.

Všechny ty časoprostorové zakřiveniny, které představují pulzování bytí příslušného jedince (všechny jeho složky a procesy), t.j. celou jeho osobnost a mysl.
  Nejen prostorové tvary všech složek člověka, nýbrž i veškeré časové procesy : včetně životních .

  Takže je to živoucí entita = Ideová DUŠE .
Poněvadž je dokonale "vtisknutá" v nehmotném nadpřirozeném TrIn -> je také nehmotná i nadpřirozená.

A díky "vtisknutí" v ideKos se Ideová Duše emancipuje od materiálního Světa . Takže se jí nedotkne ani zánik hmotného těla => je nesmrtelná .

 

11. DO NEBE v MIMOKOSMU

  Jelikož Ideová Duše je dokonalým "vtisknutím" úplné osobnosti, je v ní zapsán celý život člověka, všechny jeho myšlenky, skutky a hříchy.
  Poněvadž je "vtisknuta" v TrIn, má ji úplně v hrsti (ba, jako "na talíři") , takže nic nemůže skrýt (ani nejtajnější činy a zločiny!).

Tak TrIn dokonale zná každou Duši, je-li zašpiněna špatnostmi, zda je krásná (duchovně), či ohavná, zlá...
  Po spravedlivém poSouzení si dobrou Duši ponechá - jakožto Nebešťana - pro multikulturní obohacení Nejvyššího společenství.

Jestli však někdo je tak ZLÝ, že jeho Duše bude TrIn (a ostatním Nebešťanům) odporná - tak ji ze sebe vyvrhne, coby ohavnou blivaninu, do bezútěšné prázdnoty mimoprostoru.
  Absolutní Dobro nikoho netrestá, "pouze" zavrhne zlé Duše  z Nebe - a jim pak zbude jen věčné zoufalství nad zmařeným absolutním Štěstím (vlastní vinou)...


  Nebe je v Boží mysli v ideovém mimoKosmu . Je tvořeno nehmotnými Idejemi - které tam jsou pro Ideové osoby stejně reálné, jako hmotné objekty pro materiální bytosti v matKos.
  A podobně, jako my dokážeme ve své mysli vytvářet nehmotné představy a živé sny (dokonalé jako skutečné) , umí Boží nesmírná imaginace tvořit zázračné ideové světy (lepší než realita).

Všelaskavý TrIn (ve spolupráci s dalšími Nebešťany) pro každou dobrou náboženskou i sociální komunitu dělá dokonalé Nebe podle jejich nejlepších představ ; kde vyplní hodným lidem veškerá přání (i ta vysněná, v Realitě neuskutečnitelná).

  POZN. : Tento svět (matKos) není spravedlivý : Někdo má náhodou v životě štěstí, jiný smůlu (třeba se narodí postižený, chudý, ošklivý, nemilovaný, otrok ...)
  Proto jest doplňkový (komplementární) ideKos  a laskavý TrIn ,
jenž ty handicapy vykompenzuje v Nebi  a smolařům dá kýžené Štěstí (a utrpení odmění věčnými radostmi).


Nebešťani jsou částmi TrIn = "údy" mystického těla Boha (dle Bible) . Takže jejich blaženost a radost je Bohu příjemná, kdežto nešťastnost nepříjemná (jako je nám nepříjemná dysfunkce kterékoliv části našeho organismu).

TrIn svým "symbiontům" vytváří ty nejlepší podmínky, poněvadž štěstí a dobrá kondice každého jeho "údu" utváří blaho a schopnosti celku Nebe+TrIn .

  Všechny náboženské a společenské komunity si v posmrtnosti s Boží pomocí budují absolutně dokonalá Nebesa (u-topie v mimoKosmu) : podle svých nejlepších představ a snů o Ráji.
  Je jich množství nejrůznějších druhů, optimálně vyhovujících jejich různorodým mentalitám a vírám <- TrIn podporuje veškeré lidi, nediskriminuje žádné náboženství, národnost ani rasu...
 
 

12. BUDE I ZNOVAZROZENÍ

  Jen málokomu by se však líbilo strávit celou věčnost v nehmotném mimoKosmu, byť Nebeském ; leč bez tělesných radostí, dobrého jídla i pití, sportu, fyzické lásky, přírody, zvířat atd...

A tak dobročinný TrIn (pomáhající ke šťastnému životu) zájemce o hmotnou tělesnost znovaZrodí do materiálního Kosmu .

Stane se tak za několik tisíc let, v nesmírně vyspělé Supra-Civilizaci . Ta bude nejen úžasně bohatá (viz tam 1. kapitolu) , ale dokáže i splnit veškeré sny lidstva, včetně eliminace Smrti (tamní 5. kapit).

Genetické inženýrství Supra-Civilizace dovede klonováním (pro biologickou kompatibilitu) vypěstovat jakýkoliv organismus ; přitom do něj TrIn řízenou evolucí "nahrává" Ideovou Duši z ideKos :

TrIn z mimoKosmu umí "přesáhnout" do Vesmíru a modifikovat číselné hodnoty fyzikálních parametrů.
  Lokálními změnami konstant Planckovy, jemné struktury, elementárního náboje, rychlosti světla atd... může TrIn působit na vhodné fyzikální procesy . A ovlivňovat i chemické a biochemické reakce v živých organismech a lidských mozcích.

Takovým způsobem dokáže TrIn působit na biochemické a neurofyziologické děje nově vznikajícího organismu, aby doň "nahrálo" Ideovou osobnost z mimoKosmu.

  Toť neklasické Vtělení a znovaZrození v mladém těle .
To nové tělo bude geneticky vylepšené, dokonale zdravé, krásné, silné atd. , jak si kdo bude přát...

POZN.: Hmotné Nebe je i pro ateisty (ze všech dob) . Ti po smrti jen proletí Ideovým Nebem a hned budou TrIn "přeneseni" do Supra-Civilizace a tam vzkříšeni v novém těle.

Dobu mezi smrtí a znovaZrozením nebudou vnímat, jsouce v bezvědomí . Budou probuzeni až po dokončení nového těla - smrt pro ně bude jen jako zlý sen...


Ta úžasná Supra-Civilizace a všemohoucí TrIn umožní střídat hmotné rozkoše v přepychových Rájích s intelektuální blažeností v ideových Nebesích :

 • Při smrti přetransformuje osobnost umírajícího laskavý TrIn k sobě do mimoKosmu jakožto Ideovou bytost (-> Ideové Nebe).
 • Když nehmotná existence někomu přestane vyhovovat (čistě duchovní bytí bez tělesných požitků může vyvolati nebeskou nudu) , požádá o "znovazrození" ve vybrané Supra-Civ v materiálním Vesmíru.
    Tam pro něj vypěstují nové tělo na přání . A v něm si bude užívat všech fyzických rozkoší do sytosti - Supra-Civ dokáže splnit prakticky každé lidské přání = Hmotný Ráj.
 • Až zestárne (nebo těžce onemocní), tak odejde zase do Ideového Nebe : nechá se TrIn přetransformovat opět k němu do mimoKosmu.
 • A po odpočinku v nemateriálním Nebi - zas za hmotnými rozkošemi do Supra-Civilizace (třeba úplně jiné v jiném místě a čase).
 • A tak se to může "cyklicky" střídat navěky ; a všichni budou ustavičně mladí, krásní a zdraví = eliminace smrti v reálném Ráji...

  Další pokračování je na stránce "Supra-Civilizace".

 
Alex Aleš Borek          

 
 SUPRA-CIVILIZACE    TAJNOSTI  BOHA  
NAHORU na OBSAH NOVÉ TEORIE a IDEJE