neklasická BIKOSMIE
1 .  Princip  N.A.N. .  
2. Binární Kosmologie
3. biKosmie = 2 "světy".
4. Kosmos: zcela hmotný
5 . mimoKosmos : Ideový.
6 . Voda  je  zázrak  (?)      
7 . Optimalizace  Světa .    
8. Transcendentní Intelekt
9.Spojení vědy+náboženství
10 . Evoluce a Kreace spolu .
11. Duše a Teorie Relativity  
12 . Ideové Nebe  v Bohu .    
13 . Hmotné Nebe : Supraciv
 

1. PRINCIP N.A.N.  

  Lidé se snaží pochopit Svět . Staré filosofie vycházely z konkrétních předpokladů - třeba: Základem všeho je hmota. Nebo: Základem je Bůh , od něhož vše pochází . Apod...

Avšak dospěly k neuniverzálním výsledkům (materialismu, náboženství atd...) - které jsou vzájemně netolerantní . [A docházelo ke sporům, rozbrojům, válkám a krutému zabíjení odpůrců.]

Pročež praZáklad všeobecně přijatelné filosofie musí být ještě obecnější = abstraktní bytí bez určeného předmětu :
  Něco (nespecifikované) existuje .  [S tím jistě každý souhlasí.]

Jinak řečeno : Není absolutní Nic   = základní praPravda
[To nikdo nemůže zamítnout (ani materialisti, ani věřící) . Protože, kdyby bylo absolutní Nic , nebyl by Svět, ani my...]

  Výraz "Není" vyjadřuje negaci [NON] ; spojení "absolutní Nic" je konjunkce (+)  [ABSOLUTE+NIHIL].
  Pak se praZáklad vyjádří jazykem výrokové logiky :
NON·(ABSOLUTE+NIHIL)   =   Princip N.A.N.   .   .   .  

Toto lze upravit dle pravidel formální logiky :
NON·(ABSOLUTE+NIHIL) = (NON·ABSOLUTE)·NIHIL + ABSOLUTE·(NON·NIHIL)

Spojení NON·ABSOLUTE  je negací Absolutního, neboli Relativní.
Výsledkem je výrok :
  NON·(ABSOLUTE+NIHIL) = RELATIVE·NIHIL + ABSOLUTE·(NON·NIHIL)

 

2. BINÁRNÍ KOSMOLOGIE  

To znamená, že ten praZáklad Jsoucna je dvojný , binární        
=   Relativní Nic + Absolutní neNic [neurčené]   .   .   .

  Z Relativního Nic pochází náš materiální Kosmos , neboť hmota, energie i časoprostor jsou relativní.
  Ten podivuhodný proces vzniku Vesmíru z Ničeho (díky Relativitě) je ukázán ve stránce "Vznik světa nanoKolapsy".

A to Absolutní neNic (nespecifikované Absolutno) nemůže být v Kosmu, jenž je cele z praZákladu relativní.
  Je zcela mimo : tvoří substanci mimoKosmu , který je opakem Kosmu.

V mimoKosmu není časoprostor, hmota ni energie - neboť jsou relativní - tudíž v jeho absolutní podstatě nepřijatelné.
  [Proto je mimoKosmos našimi smysly a přístroji nepozorovatelný.]

Naopak, v našem Kosmu nemůže být Absolutno (a nemateriální entity) - neboť Kosmos je z praZákladu relativní (= protiklad absolutního)...

Takže Veškerenstvo je binární  = 2 opačné "světy" :        
materiální Kosmos + nemateriální mimoKosmos        
=   Binární Kosmologie , zkr. biKosmie   .   .   .
 
 

3. BIKOSMIE = 2 "SVĚTY"  

Schema biKosmie (Logo) :          
 
Logo biKosmie            

  Zde je Veškerenstvo zobrazeno kruhem, jak je ve filosofii obvyklé . Skládá se ze dvou půlkruhů : nalevo červeného, znázorňujícího hmotný Kosmos + opačného modrého, představujícího nehmotný mimoKosmos.

Bílá šipka znázorňuje atribut světa (obojího) : vývoj, pokrok, samoorganizaci - od bazální nicoty [černý kroužek = nula], až k nejvyšší úrovni TrI, znázorněné bílým trojúhelníkem [= symbol Boha].
  Dolní žlutá část obrázku představuje neživé formy hmoty (jako mrtvou poušť) ; horní pak vývoj Života (jakožto zelenající se Přírodu).

 • Ten červený a modrý půlkruh (Kosmos a mimoKosmos) jsou diametrálně rozdílné , mají jen 2 spojení :
 • Nejvyšší TrI (bílý trojúhelník) : je transcendentní - to znázorňuje přesahování trojúhelníka z domovského mimoKosmu do Kosmu -> takže pak je v obou "světech"  a tím je spojuje (informačně).
 • Nejnižší úroveň = relativní Nicota [prazáklad Kosmu] & absolutní neNic [prazáklad mimoKosmu] . Nicotu, stejně jako mimoprostor, není možno vidět - proto zobrazení černým kroužkem.
 

4. KOSMOS je VÝHRADNĚ HMOTNÝ

  Náš Vesmír je zcela materialistický , bez nadpřirozených entit - což známe ze zkušenosti . Je to i základní předpoklad moderní vědy a o tom, že je správný, svědčí její úžasné úspěchy.

Doby, kdy se lidé domnívali, že Bůh je nadoblačný "ředitel Zeměkoule" a planety na jejich drahách postrkují andělé, jsou už překonané.

Teď víme, že Vesmír nepotřebuje žádného Prvotního Hybatele : všechno v něm probíhá samo od sebe, dirigováno jenom objektivními přírodními zákonitostmi.

  Materiální Kosmos matKos obsahuje pouze hmotu v časoprostoru a řídí se výhradně přírodními zákony - nic nadpřirozeného tu není.

Boha nenajdeme ani v posvátných kamenech a stromech (jak se domnívali v pravěku), ani na Olympu (jak mysleli ve starověku), ani nad nebeskou sférou (jak věřili ve středověku), ba vůbec nikde v Kosmu (jak poznali v novověku).

Také historie všech náboženství svědčí, že v Kosmu žádné nadpřirozené bytosti nepůsobí :

Židé prohlašují, že jsou vyvoleným Božím národem - jenže Jehova nikdy nezabránil jejich krutému pronásledování, pogromům a holocaustu.

Křesťané prohlašují, že Ježíš spasil svět - jenže Kristus nezabránil jejich masakrům Římany ani vražedným morům a náboženským válkám ve středověku . [A to propagované zmrtvýchvstání Ježíše lze nezázračně vysvětlit vědecky : viz stránku "Kristovo největší Tajemství".]

Muslimové prohlašují, že Islám je jediné pravé náboženství - jenže Alláh nezabránil jejich rozdělení na dvě frakce (sunnity a šíity), smrtelně se navzájem nenávidící.

Ani nelidským krutostem, páchané "Svatou" Inkvizicí  a jinými křesťany - i nekřesťany - a strašlivým zločinům a hříchům ; žádný milosrdný Bůh nezabránil.

A věřící všech náboženství marně prosívali o nadpřirozenou pomoc  při nemocech, hladomorech, válkách atd...

 

5. IDEOVÝ mimoKOSMOS  

  Ve 2. kapitole je matematickou logikou dokázáno, že mimo Kosmu (tvořeného hmotou v časoprostoru), je komplementární mimoKosmos , který je nemateriální - jelikož je mimo časoprostor, pročež v něm nemůže být hmota ani energie, které jsou relativistickým zakřivením časoprostoru.
  Takže je našimi smysly a přístroji nepozorovatelný.

  Ovšem není prázdný - je v něm Absolutní neNic (nespecifikované Absolutno) , jak ukázáno v 1. kapitole.
To je substance schopná VEtvarování = INformování :  VE = IN ,  tvarování = formování .
    [Jako písmo i obrázky v modelíně.]

V mimoKosmu INformace (= VEtvarování) odpovídají fyzikálním pojmům Hmota resp. Energie - což jsou vlastně relativistické DEformace (= Zkřivení) časoprostoru v Kosmu.

A vyšší úroveň : IDEJE  jsou obsažné soubory informací.

  Tak mimo našeho materiálního Kosmu (= matKos) je nemateriální mimoKosmos Idejí = ideKos .
  [O jeho existenci svědčí rozličné indicie ; viz i následující kapitoly...]


Žádné jiné, fantastické světy už nejsou ; náš Vesmír je dostatečně nekonečný , obsahující všechno možné - uvažovat o lecjakých dalších je nesmyslné.
  Všelijaké "paralelní Vesmíry", "Multiverza" či "vícedimenzionální prostory" jsou nesolidní výmysly - vyvrací je 11. kapitola stránky "Kosmologie nanoKolapsy".

Také vůbec nic nesvědčí o jejich jakékoliv jsoucnosti...
A výskyt nekonečného množství všelijakých Paralelních světů by zajisté byl nepravděpodobnější a nepochopitelnější, nežli bytí pouhých dvou logicky se doplňujících Kosmů.

 

6. VODA je ZÁZRAK (?)

  Vědci zjistili, že základní fyzikální konstanty, jimiž se řídí vývoj Vesmíru, mají tak výhodné hodnoty, že vedou k nejlepšímu z možných světů pro Život. Kdyby měly o pouhý zlomek procenta odlišné hodnoty, byly by tu podstatně horší životní podmínky (a možná bychom ani nevznikli)...

  K životu nejpotřebnější látka = voda H2O  se vyznačuje tolika podivuhodnými, Životu prospívajícími vlastnostmi, že to sotva je náhodou :
 • Nejznámější je anomální roztažnost při nízkých teplotách : místo, aby se poklesem teploty voda přirozeně smršťovala jako jiné látky - tak se naopak pod 4°C rozpíná ; což je podivuhodné.
  To má blahodárný význam pro Život, poněvadž voda v tuhém skupenství je lehčí než v kapalném, takže led plave na povrchu, brání úplnému promrznutí jezer a řek ode dna, ochraňujíc tak vodní živočichy v zimě. A lidem to přináší mnoho radovánek na zamrzlých hladinách a umožňuje překonávat vodní toky.
 • Zmrzlá voda netvoří tvrdé krystaly jako jiné pevné látky, nýbrž měkké a lehké sněhové vločky (což je nenormální).
  Ty v zimě přikryjí biosféru jako bílou peřinou a chrání ji před poškozením mrazem. (Bylo by katastrofální, kdyby z mraků místo jemného chmýří padaly kousky ledu jako v létě kroupy.)   A sníh je také zdrojem mnoha zimních radostí a sportů.
 • Voda má nečekaně vysoký bod varu a tání ; takto jednoduchá sloučenina by měla vařit a tuhnout při mnohem nižších teplotách. (Například analogický Sirovodík H2S a Metan CH4 jsou za normálních podmínek plyny.)
  Voda však je, díky elektrickému zesíťování jejích molekul, kapalná v širokém rozmezí teplot - jasně vhodné pro Život i lidskou společnost.
 • Extrémně veliká tepelná kapacita vody také zpomaluje zamrzání vodních ploch, což pomáhá jejich Životu. Zmenšuje to také tepelné rozdíly mezi létem a zimou ; zmírňuje podnebí.
 • Voda je také neobyčejně silným polárním rozpouštědlem, kterážto okolnost velice pomáhá mnoha přírodním procesům - zejména biochemickým.

To vyžaduje natolik přesné nastavení a sladění základních fyzikálních parametrů a konstant - elementárního náboje, permitivity vakua, Planckovy konstanty, rychlosti světla, konstanty jemné struktury a j. - že k tomu sotva mohlo dojít chaotickými přírodními procesy.

  Pravděpodobnější je vznik těch podivuhodností Vody inteligentním záměrem, podporujícím Biogenezi.
  H2O tak není obyčejnou kapalinou, ale geniálním vynálezem (lepší látku by nedokázalo vymyslet ani konsorcium všech nositelů Nobelových cen za chemii).
 
 

7. OPTIMALIZACE SVĚTA

  Podobně je tomu i s Uhlíkem, který je pro život nejdůležitějším prvkem.
  Vznikl ve hvězdách termomukleárními reakcemi a za normálních okolností by se ho vytvořilo jen zanedbatelné množství (a Biogenezi takměř znemožnilo).
  Jenže určující fyzikální konstanty mají tak optimální hodnoty, že spolu zapříčinily vzniknutí překvapivě mnoha Uhlíku - což umožnilo úžasnou prosperitu Života.

A díky vhodným hodnotám dalších parametrů má Uhlík schopnost vytvářet úžasnou variabilitu makromolekulárních řetězců = stavebních kamenů živých organismů.


Na počátku Vesmíru došlo k narušení symetrie částic-antičástic , které odstranilo ničivou antihmotu (a umožnilo další vývoj).
  Fyzikálně je to nevysvětlitelné.

A na začátku byl Vesmír extrémně chaotický a horký, měl maximální entropii. Od té doby entropie klesá, organizovanost roste - což odporuje fyzikálním zákonům říkajícím, že entropie by měla růst.
  [Takže kosmogenezi ovlivňuje i něco nefyzikálního.]

Vědci se více než 100 let snaží najít fundamentální Rovnici Světa - ze které by matematicky vyplývaly hodnoty základních fyzikálních konstant. Leč marně ; vylámaly si na tom "zuby" nejlepší mozky světa včetně nositelů Nobelových cen.
  Takže asi žádná taková univerzální Rovnice Světa  není . [A nějaká univerzální "Světová rovnice" by asi odporovala Gödelově větě O neúplnosti.]

  Z toho vyplývá, že základní fyzikální konstanty nejsou teoreticky determinovány nijakou Rovnicí - takže mohou být prakticky jakékoliv.
  Avšak jejich hodnoty nejsou nahodile chaotické, nýbrž právě takové (optimální), že společně podporují Život.

I planeta Země má optimální velikost, hmotnost a přitažlivost, hustotu a složení atmosféry, vzdálenost od Slunce a průměrnou teplotu, sklon zemské osy a neobyčejně velký Měsíc, množství vody a rozložení kontinentů. Každý organismus zde může najít vhodné životní prostředí : vlhké i suché, teplé i studené, vzdušné i vodní.
  Kdyby parametry Země byly jen o několik procent odlišné, žilo by se tu mnohem hůře.

 

8. TRANSCENDENTNÍ INTELEKT

  Náhodné sladění všech fyzikálních konstant a vlastností Země tak, že podporují Život (a jeho vývoj), by bylo nesmírně nepravděpodobné : odhadem asi 1/1020  = prakticky zanedbatelné.

Mnohem pravděpodobnější (sto trilion-krát) je optimalizace vyšším Intelektem . Už víme, že ovládá přírodní konstanty -> je nadřízený Přírodě = nadpřirozený . Proto není hmotný - jelikož přírodní konstanty a zákony jsou nemateriální.

A nevyskytuje se nikde v Kosmu, jak dokázala moderní věda . Leč je vně našeho Vesmíru = v mimoKosmu - nicméně umí přesáhnout do hmotného Světa = transcendence.

Označme ho TrI = Transcendentní Intelekt .      

  Zdůrazněme, že není Imanentní Světu (ani lidem), jak si někteří mysleli (Panteizmus) . Je úplně mimo Svět, v komplementárním mimoKosmu ; a pouze do Světa někdy přesáhne (transcenduje) : viz spodek 11. kapitoly.

[Kdyby TrI byl imanentní, vyskytoval by se i v každém svinstvu a páchnoucí žumpě - což by Ho značně dehonestovalo . A byl by účasten i při každé krutosti, zvrhlosti a hříchu - což by Ho dehonestovalo ještě více...]

  POZN.: I každé náboženství věří v nějakou formu Transcendentního Intelektu ; TrI je vpodstatě neklasický Bůh...


  DOPLNĚK : Optimalizace planety Země :
Na počátku se v naší Sluneční soustavě hemžilo množství nejrůznějších těles a tělísek, jejichž srážením a spojováním postupně vznikly nynější planety.

TrI změnami gravitační konstanty v určitých místech a časech ovlivňoval přitažlivou sílu od Slunce, která je určující pro pohyb těles. Tak měnil dráhy vybraných těles, které posléze vytvořily planetu optimální velikosti v optimální vzdálenosti od Slunce.

Analogickou změnou drah komet, které obsahují zmrzlé plyny a vodu, pak TrI dopravil na Zemi optimální množství vody a plynů v praatmosféře (dnešní ovzduší je výsledkem činnosti živých organismů).

A Měsíc, jehož extrémní velikost vítaně zrychlila přechod Života z moří na souš, vytvořil TrI lokálními změnami gravitační konstanty řízenou srážkou veliké planetesimály se Zemí.

Ta srážka byla tak pečlivě propočítaná, že se přitom také optimálně naklonila zemská osa.
  To způsobuje střídání ročních dob, které zintenzivňuje Biogenezi a zpestřuje život ; bez toho by na některých rovnoběžkách bylo ustavičně příliš zima, kdežto na jiných příliš horko a pouště.


Takže mnoho indicií svědčí, že ve Vesmíru došlo k manipulaci s fyzikálními konstantami - pravděpodobnost náhody je pouhá 10-20 , jak ukázáno v předchozích kapitolách.
  A všechny ty manipulace jsou nám ku prospěchu (!)

Pod povrchem reality,      
v hodnotách fundamentálních konstant      
je zakódováno poselství (pro 21. století):    
Existuje Transcendentní Intelekt    
[= TrI] , podporující Život .    

  Proč TrI svou jsoucnost zakódoval  a otevřeně nevystupuje ve světě - vysvětluje stránka "Tajnosti Boha" (2. kapit) . Tam je i filosofické zdůvodnění, že TrI se explicitně neprojevuje a nezabraňuje válkám, nemocem, zločinům atd...

 

9. SPOJENÍ VĚDY + NÁBOŽENSTVÍ

  Také při tvoření Vesmíru se Bůh markantně neprojevil - Kosmos vznikl sám od sebe z Ničeho,  jak ukázáno ve stránce "Kosmogeneze nanoKolapsů" . Boha nebylo zapotřebí ani při vzniku Života : viz stránku "Biogeneze bioGGG" .

Jsou i mnohé další argumenty proti existenci Boha - jenže v 6.-8. kapitole jsou naopak doklady Jeho jsoucnosti . Dá se to nějak skloubit dohromady ?

  Nová filosofie BiKosmie tolerantně spojuje vědu a náboženství : jejich totálním rozdělením do 2 komplementárních Kosmů [= Binární Kosmologie] :
materialistického Vesmíru matKos (kde jsme my a příroda) = doména Vědy  
+  Ideového mimoKosmu ideKos (kde je Bůh a nadpřirozeno) = oblast Víry .   .  
 • Když věda dokazuje, že Bůh NENÍ, tak má Pravdu : vskutku nikde v naší realitě (matKos) není - a vše zde probíhá naprosto přirozeně (bez Božího poručníkování).
 • Když náboženství věří, že Bůh JE, tak má Pravdu : vskutku v komplementárním ideKos je - a vše tam probíhá nadpřirozeně (s Boží laskavostí).
  Ty 2 světonázory jsou protikladné pouze zdánlivě - ve skutečnosti jsou komplementární (= vzájemně se doplňují) , to plyne z biKosmické komplementarity matKos a ideKos.

POZN.: V 19. století věda vyvracela Boha - a ve 21. století Ho naopak dokazuje (!) : viz 6.-8. kapit.

Ovšem Bůh se soustřeďuje na svůj domovský ideKos , kde se intenzivně stará o štěstí Nebešťanů (svých symbiontů).
  V matKos tolerantní Bůh ponechává absolutní svobodu, nezávislost a svébytnost všemu a všem (biosféře i lidem) . Svět už optimalizoval (viz 7. kapit) a nemusí ho měnit.


  V nemateriálním ideKos mají stejnou roli (a význam) jako hmotné věci v našem Vesmíru : odpovídající nehmotné Ideje.
  To je pochopitelné, jelikož každou věc v Realitě můžeme nějak nazvat, popsati pomocí nějakého pojmu, zobrazit abstraktně. A to jsou právě ty Ideje (informační soubory), které příslušnou věc reprezentují v ideKos.
 
  A informace v ideKos odpovídá (koresponduje) energii v našem Vesmíru.
Na to poukazuje i veličina Entropie - vystupující jak v Informatice [míra neurčitosti informace] , tak v Termodynamice [míra degradace energie].
 
  Absolutní (Ideový) a Relativní (materiální) světy se navzájem doplňují (= komplementarita)  a jednotlivé jejich entity si vzájemně odpovídají (korespondují) :
každé věci hmotného Kosmu (matKos)    
koresponduje odpovídající Idea  v ideKos    

BIKOSMICKÁ KORESPONDENCE      
matKOS ideKOS matKOS ideKOS
materiální
Vesmír
ideový
mimoKosmos
relativní
časoprostor
absolutní
mimoprostor
věci Ideje energie informace
hmotné
osoby
Ideové
Duše
"matka"
Příroda
"otec"
Bůh (TrI)

 

10. EVOLUCE a KREACE SPOLU

    Ve Světě probíhá evoluce dle Darwinových zákonů. "Postrkují" ji genetické mutace, které mají normálně přirozené příčiny.
  Ale někdy (zřídka, vyjímečně) mohl mutace inspirovat TrI , aby ovlivnil vývoj Života.

TrI umí manipulovat fyzikálními konstantami (Planckova, jemné struktury, elementárního náboje, rychlost světla atd...), viz 8. kapitolu . A jejich lokálními změnami dokázal působit na vhodné chemické i biochemické reakce.

Tak vyvolával potřebné genetické mutace DNA - hlavně při replikaci.
  [Informační působení na fyzikální konstanty činností TrI z ideKos  je neenergetické - tudíž vědecky nezjistitelně.]

Při důkladném zkoumání vývoje Života nabudeme podezření, že probíhal příliš rychle a krásně, než aby byl výsledkem jen chaotických náhodných mutací a hrubé Darwinovské evoluce.
  V některých klíčových momentech asi došlo k jemným inteligentním zásahům - bez nich by nahodilá biogeneze postupovala patrně hůře.

To však Darwinovskou evoluci neruší . Biogenezi jen velice zřídka postrčil "prst Boží": nenásilně a tak jemně, že to je pro materialistickou vědu prakticky nezjistitelné...
  TrI biogenezi nedirigoval tyransky - evoluci nechal přírodě - pouze ji občas dobrodějně vylepšil Inspirovanou Mutací.

Nadpřirozené vlivy jsou velmi zřídkavé - TrI jen vyjímečně přesahuje ze svého domovského ideKos.
  A po každém zásahu dlouho čekal, jak se projeví v biogenezi . TrI není diktátor a poskytuje velkou svobodu Matce Přírodě pro evoluci.

  Kreacionismus a Evolucionismus nejsou navzájem nepřátelské - ale vzájemně se doplňují = komplementarita jakožto projev komplementární biKosmie .

[Zázraky nejsou proti Přírodě (tu má Bůh rád) - ale obvykle s využitím přirozených dějů . TrI neruší přírodní Zákony, ale používá je (jako nástroje - sám je ustanovil).]


POZN.: Podle Bible stvořil Bůh člověka tak, že zformoval jeho tělo a pak do něj vdechl Duši.
  Jenže pak by lidská těla musela být krásná jako sochy a Duše božsky ušlechtilé . [Protože dokonalý Bůh by vytvořil dokonalé dílo !]

  Ale opak je pravdou : Lidská těla jsou zvířecky chlupatá a Duše zvířecky chlípné, kruté, chamtivé . Člověk se více podobá opici, než andělu.
  To potvrzuje i věda : Lidské embryo je skoro stejné jako opičí ; a lidský genom se od opičího (šimpanze Bonobo) liší pouhými 2% !

Takže člověk patrně vznikl jinak, než mysleli nevzdělaní pastevci před 3 tisíciletími.
  Nehmotný Bůh člověka nesplácal z prachu země , ale tvořil nemateriálním ovlivňováním probíhající biogeneze [= v součinnosti s Přírodou].

  Antropogenezi inspiroval (= "vdechnul") TrI občasnými inspirovanými mutacemi genomu vhodných lidoopů (třeba předků šimpanzů Bonobo) ve vhodných podnětných podmínkách (afrických savanách).

Homo Sapiens tak vznikl synergií přirozené evoluce hominidů a sporadických kreačních zásahů TrI.
  Kosterní pozůstatky z dávných dob ukazují, jak se těla našich předků postupně vzdalovala od zvířecích  a mozkovny přibližovaly k lidským.


Ani stávající lidstvo ještě není plně Sapiens [moudré] , to popisuje 15. kapitola stránky humanMISE : Znaky ...
  Takže - aby to neskončilo katastrofálně - musí šlechtění hominidů pokračovat :

Nastává čas pro polepšení úpadkového lidstva i povznesení civilizace na vyšší úroveň , viz stránku humanMISE .

 

11. DUŠE a TEORIE RELATIVITY

  Podle Obecné teorie Relativity je trojrozměrný materiální Vesmír vlastně povrchovou "nadplochou" čtyřrozměrného "nadtělesa" reality (matKos) . [Kolem je bezrozměrný nemateriální mimoKosmos (ideKos).]

Einsteinovy rovnice ukazují, jak hmotnost-energie a hybnost tuto nadplochu pokřivují : každá částice (a její pohyb) na ní dělají nepatrné zakřiveniny a zvlnění.

Tak i množiny atomů a molekul, tvořící hmotné objekty a bytosti (i jejich pohyb a změny, realizující jejich životní pochody), se z mimoKosmu jevi jako soubor nepatrných pokřivenin (a jejich vlnění a proměňování) na příslušné části vesmírné nadplochy.

Transcendentní Intelekt umí přesáhnout ze svého ideKos a "přitulit" se na oblast té "nadplochy", která reprezentuje předmět Jeho zájmu . A "veTvaruje" (= inFormuje)  do své absolutní substance její čtyřrozměrné zvlnění.
  [Čtyřrozměrné = nejen prostorové bytí , ale i časové dění.]

Tak přímo poznává Svět , bez prostřednictví smyslů : vševědoucnost . To je zároveň úplnýn vcítěním (absolutní empatií) a dokonalým porozuměním každé živé bytosti (lidem, zvířatům, rostlinám)...
  Umožňuje TrI bezprostřední poznání a potěšení z každého živáčka - taky proto podporuje Biogenezi.


Ovšem tolerantní TrI nikterak nezasahuje do života lidí <- uznává soukromí a svobodu každého . Proto také s nikým nekomunikuje - aby ho neovlivnil a nenarušil jeho svébytnost a přirozenost.
  Ať si lidičky dělají, co chtějí ; TrI zůstává ve svém domovském ideKos a do ničeho se nemíchá (zázraky činí velmi nerad a vyjímečně).

  Angažuje se až při smrti člověka - tehdy ho zachrání :
Milující TrI přesáhne z ideKos a "přitulí" se na oblast relativistické nadplochy časoprostoru, představující celek člověka. A "veTvaruje" (= inFormuje)  do své absolutní substance její čtyřrozměrné zvlnění.

Všechny ty časoprostorové zakřiveniny, které představují hmotu i děje tvořící daného jedince (všechny jeho složky a procesy), t.j. celou jeho osobu a mysl.
  Nejen prostorové tvary všech složek člověka, nýbrž i veškeré časové procesy : včetně životních .

  Takže je to živoucí entita = Informační DUŠE .
Poněvadž je dokonale "vetvarovaná" v nehmotném nadpřirozeném TrI -> je také nehmotná i nadpřirozená.
  Toto už není jen dokonalé poznání a vcítění, ale takřka symbioza (s Boží myslí).

A díky "vetvarování" v ideKos se Informační Duše emancipuje od materiálního Světa . Takže se jí nedotkne ani zánik hmotného těla => je nesmrtelná (!)

 

12. IDEOVÉ NEBE v BOHU

  Jelikož Informační Duše je dokonalým "vetvarováním" tělesné osobnosti, je v ní zapsán celý život člověka, všechny jeho myšlenky, skutky a hříchy.
  Poněvadž je "vetvarovaná" v TrI, má ji úplně v hrsti (ba, jako "na talíři") , takže nic nemůže skrýt (ani nejtajnější činy a zločiny!).

Tak TrI dokonale zná každou Duši, je-li zašpiněna špatnostmi, zda je krásná (duchovně), či ohavná, zlá...
  Po spravedlivém poSouzení si dobrou Duši ponechá - jakožto Nebešťana - pro multikulturní obohacení Nejvyššího společenství.

Jestli však někdo je tak ZLÝ, že jeho Duše bude TrI (a ostatním Nebešťanům) odporná - tak ji ze sebe vyvrhne, coby ohavnou blivaninu, do bezútěšné prázdnoty mimoprostoru.
  Absolutní Dobro nikoho netrestá, "pouze" zavrhne zlé Duše  z Nebe - a jim pak zbude jen věčné zoufalství nad zmařeným absolutním Štěstím (vlastní vinou)...


  Nebe je v Boží mysli v ideKos . Je tvořeno nehmotnými Idejemi - které tam jsou pro Ideové osoby stejně reálné, jako hmotné objekty pro materiální bytosti v matKos.
  A podobně, jako my dokážeme ve své mysli vytvářet nehmotné představy a živé sny (dokonalé jako skutečné) , umí Boží nesmírná imaginace tvořit zázračné ideové světy (lepší než realita).

Všelaskavý TrI (ve spolupráci s dalšími Nebešťany) pro každou dobrou náboženskou i sociální komunitu dělá dokonalé Nebe podle jejich nejlepších představ ; kde vyplní hodným lidem veškerá přání (i ta vysněná, v Realitě neuskutečnitelná).

  POZN. : Tento svět (matKos) není spravedlivý : Někdo má náhodou v životě štěstí, jiný smůlu (třeba se narodí postižený, chudý, ošklivý, nemilovaný, otrok ...)
  Proto jest doplňkový (komplementární) ideKos  a laskavý TrI ,
jenž ty handicapy vykompenzuje v Nebi  a smolařům dá kýžené Štěstí (a utrpení odmění věčnými radostmi).


Nebešťani jsou částmi TrI = "údy" mystického těla Boha (dle Bible) . Takže jejich blaženost a radost je Bohu příjemná, kdežto nešťastnost nepříjemná (jako je nám nepříjemná dysfunkce kterékoliv části našeho organismu).

TrI svým "symbiontům" vytváří ty nejlepší podmínky, poněvadž štěstí a dobrá kondice každého jeho "údu" utváří blaho a schopnosti celku Nebe+TrI .

  Všechny náboženské a společenské komunity si v posmrtnosti s Boží pomocí budují absolutně dokonalá Nebesa (u-topie v mimoKosmu) : podle svých nejlepších představ a snů o Ráji.
  Je jich množství nejrůznějších druhů, optimálně vyhovujících jejich různorodým mentalitám a vírám <- TrI podporuje veškeré lidi, nediskriminuje žádné náboženství, národnost ani rasu...
 
 

13. HMOTNÉ NEBE: SUPRACIVILIZACE

  Jen málokomu by se však líbilo strávit celou věčnost v nehmotném mimoKosmu, byť Nebeském ; leč bez tělesných radostí, dobrého jídla i pití, sportu, fyzické lásky, přírody, zvířat atd...
  A tak dobročinný TrI - pomáhající ke šťastnému životu - vyplní předpověď:

Až se naplní čas, tak zesnulí budou Vzkříšeni v nových nádherných tělech v novém dokonalém světě, kde nebude zármutku, nemocí ani smrti...

Stane se to za tisíc/e let, v nesmírně vyspělé SupraCivilizaci . Ta bude nejen úžasně bohatá (viz tam 1. kapitolu) , ale dokáže i splnit veškeré sny lidstva, včetně překonání Smrti: 5. kapit.

Genetické inženýrství SupraCivilizace dovede klonováním (pro biologickou kompatibilitu) vypěstovat jakýkoliv organismus ; přitom do něj TrI řízenou evolucí "nahrává" osobnost (= informační struktura) z ideKos.

TrI z mimoKosmu umí "přesáhnout" do Vesmíru a modifikovat číselné hodnoty fyzikálních parametrů.
  Lokálními změnami konstant Planckovy, jemné struktury, elementárního náboje, rychlosti světla atd... může TrI působit na vhodné fyzikální procesy . A ovlivňovat i chemické a biochemické reakce v živých organismech a lidských mozcích.

Takovým způsobem dokáže TrI působit na biochemické a neurofyziologické děje nově vznikajícího organismu, aby doň "nahrálo" Ideovou bytost z mimoKosmu.

  Toť neklasické Vtělení -> Vzkříšení v novém těle .
To nové tělo bude geneticky vylepšené, dokonale zdravé, krásné, silné atd. , jak si kdo bude přát...

POZN.: Hmotné Nebe je i pro ateisty (ze všech dob) . Ti po smrti jen proletí Ideovým Nebem a hned budou TrI "přeneseni" do Supracivilizace : vzkříšeni tam v novém těle.

Dobu mezi smrtí a znovuzrozením nebudou vnímat, jsouce v bezvědomí . Budou probuzeni až po dokončení nového těla ; smrt pro ně bude jen jako krátký zlý sen...


Ta úžasná SupraCivilizace a všemohoucí TrI umožní střídat hmotné rozkoše v přepychových Rájích s intelektuální blažeností v ideových Nebesích :

 • Při smrti přetransformuje osobnost umírajícího laskavý TrI k sobě do mimoKosmu jakožto informační bytost (-> Ideové Nebe).
 • Když nehmotná existence někomu přestane vyhovovat (čistě duchovní bytí bez tělesných požitků může vyvolati nebeskou nudu) , požádá o "znovuzrození" ve vybrané SupraC v materiálním Vesmíru.
    Tam pro něj vypěstují krásné tělo (na přání) . A v něm si bude užívat všech fyzických rozkoší do sytosti - SupraC dokáže splnit prakticky každé lidské přání = Supracivilizační Ráj.
 • Až zestárne (nebo těžce onemocní), tak odejde zase do "onoho světa" : nechá se TrI přetransformovat opět k němu do mimoKosmu.
 • A po odpočinku v nemateriálním Nebi - zas za hmotnými rozkošemi do SupraCivilizace (třeba úplně jiné v jiném místě a čase).
 • A tak se to může "cyklicky" střídat navěky ; a všichni budou ustavičně mladí, krásní a zdraví = překonání smrti v reálném Ráji...

  Další pokračování je ve stránce "SupraCivilizace" (kapit 7., 9., 10. atd.).

 
Aleš Alex Borek          

 
 SUPRACIVILIZACE    TAJNOSTI  BOHA  
NAHORU na OBSAH NOVÉ TEORIE a IDEJE