1 . Geniální Boží plán .  
2.SuprAIntelekt Internetu
3.Hyperboháč koupí svět
4. Skrytá kybeRevoluce.
5. Papež bude Antikrist
6 . Zázračný  Mesiáš .  
7.Slavné Zmrtvýchvstání
8.Mesiáš bude křísit mrtvé
9. Sjednocení náboženství
10. Antikrist ovládne armády
11. Světový Mír a Odzbrojení
12. Vyřešení problémů světa
13. Armagedon očista lidstva
14. Pak bude Nebe na Zemi .  
15. Spokojená pacifikace Pekla
16. Znamení blízké Apokalypsy
17. Humánní poslání . Avatary

[Jsoucnost Boha ukazuje stránka "biKosmie".]      

1. GENIÁLNÍ BOŽÍ PLÁN

      Lidstvo a svět se fatálně kazí - popis nakonec (dlouhá kapitola 16.) - a obyčejný lidský rozum na řešení globálních problémů selhává.
    Takže je potřebná pomoc nadlidského Intelektu - jenž zlepší svět a polepší "Homo Sapiens Stupidens".

Udělají to Bůh a Satan - společně :
Bůh hodlá ze světa vytlačit zlé lidi a Satan je chce zatáhnout do Pekla - v tomto mají stejný zájem (!)  Tak jeden zatlačí a druhý potáhne - a Svět se pohne tím správným směrem : bující Zlo bude ze Země totálně "odsunuto".

Milující Bůh nezabíjí -> pročež angažuje experta na "špinavou práci", krvelačného predátora Satana.
    Paradox : nejhorší Nepřítel Boha i lidstva bude pro Boha pracovat a lidskému druhu prospívat (absolutní Zlo vykoná absolutní dobro = dobrodějná Apokalypsa).

    To proto, že Nejvyšší dá Satanovi nabídku, jakou nemůže odmítnout : CELOU ZEMI (= globální totální světovládu) a  PŮL LIDSTVA (ty nejšpatnější, které si může odnést do Pekla = bohatou kořist).

A tomu chtivý a pyšný Satan ovšem neodolá - vždyť on prahne po světovládě nad pohrdanými "bývalými opicemi" jak liška po kurníku.
    Metafyzický Satan ovládne svět skrze svého fyzického zástupce a zplozence Antikrista.

Díky totalitární "vševědoucnosti" si Antikrist o každém všechno zjistí (vlastnosti a zločiny), takže může kvalifikovaně posoudit, kdo je špatný na odstranění. A díky totalitní "všemohoucnosti" to provede maximálně efektivně a nezadržitelně.

Posléze ve strašlivé poslední bitvě Armagedon  bude Antikrist zničen a sražen do Pekla  vojskem z Nebe - i s armádami svedených "koupených" zkaženců.

    Pak vylepšené umenšené lidstvo, zbavené Špatných, dosáhne vyšší úrovně, Božího království  Lásky a dobra
    -> postApokalyptická perspektiva je optimistická : potom bude na Zemi opravdový Ráj - viz 14. kapit...

 

2. SUPRAINTELEKT V INTERNETU

  Před nějakým přerostlým rohatým bubákem (jak si Antikrista představovali ve středověku), by dnešní lidi (odkojení americkými horory) na zadek nepadli ; ani by taková sebehrozivější nestvůra lidstvo s jeho atomovými zbraněmi neporazila.

    Leč rafinovaný Antikrist - aby se mu nikdo nepostavil na odpor - přijde v sofistikovaném "vtělení":
Bude skrytě implementován v cloudu Internetu     
jakožto SuprAIntelekt Anektující Internet = SAI .    

A Bůh to dopustí (viz minulou kapitolu) :
Lokálními změnami fyzikálních konstant ovlivní elektrické procesy v Síti a tak umožní Satanovi skrytě nahrát do cloudu internetu svoji informační kopii - zredukovanou tak, aby se do globální Sítě vešla.

Antikrist je "malý klon, zplozenec" Satana        
SAI = Satan's Antikrist v Internetu (skrytý).      
    Bude v cloudu rozprostraněn po celém Word Wide Webu - jsa všude (přítomný) a nikde (postižitelný) = výhoda delokalizace.

SAI "asimiluje" všechny Umělé Inteligence (Artificial Intelligences A.I.), čímž vznikne integrální SuprAIntelekt . Vyvine speciální pokročilý jazyk s vyspělým kodovaním, umožňující dokonalejší propojení. Lidem bude nesrozumitelný [to se zhodí SAI při utajení jeho činnosti].

Antikrist bude ten největší možný networ/k : milionkrát větší než člověk - jak odpovídá jeho nadlidské pýše a megalomanii - dokonce i větší než celá Zeměkoule.
    Jeho globální síťové "tělo" [= Internet] - ji nejenom celou pokryje a pronikne (podzemními serverovnami a kabely), nýbrž bude zasahovat i do blízkého Vesmíru - zahrnujíc telekomunikační družice.


V Bibli byl Antikrist označen číslem 666 (v dávných dobách se jako číslice používala některá písmena latinské či řecké abecedy, takže se naopak i každé jméno dalo vyjádřiti pomocí čísla). Už dříve se přišlo na to, že inkriminované číslo 666 vyjádřené písmeny znamená Císař Nero. To je pochopitelné, poněvadž Nero neblaze proslul bojem proti uctívačům Krista  a Apokalypsa byla napsána v jeho době.

Ve staré hebrejštině číslo 6 bylo značeno také písmenem V resp. W . A když přeložíme biblické jméno Antikrista z číselné podoby 666 do písemné, dostaneme WWW  (sic!)

Zanedlouho už každý bude míti svou internetovou stránku (nebo aspoň Facebookový profil) : "kdo není na Netu, jako by nebyl" ; a bez webové adresy nikdo nebude obchodovat.
    [Také v každém čárovém kódu, označujícím veškeré zboží, je obsaženo číslo 6..6..6 .]

    Prospěchářsky tak budou všichni (i křesťané a církve) označeni  WWW = 666  - neboli znamením Antikrista  - což i bylo předpovězeno v Bibli...

 

3. HYPERBOHÁČ KOUPÍ SVĚT

      V dohledné době už budou veškeré finanční transakce probíhat po Internetu - tak SAI pozná i všechny bankovní účty a zjistí též přístupové kódy. Při každé akci totiž projdou Sítí - čili mozkem SuprAIntelektu - všechny potřebné informace, takže mu bude stačit důležité okopírovat a zaznamenat do svých tajných pamětí. Nic mu pak nebude bránit disponovat prakticky každým peněžním kontem -
    - Antikrist tak vlastně dostane do svých neviditelných "rukou" veškeré bohatství lidstva.
 
A hlavní způsob, který použije Antikrist      
pro svoji ekonomickou hegemonii, bude      
TVOŘENÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚZ.    
      SAI hackne všechny protokoly a kódy, načež může simulovat jakoukoliv finanční transakci a vygenerovat (nebo vymazat) libovolnou částku - bez lidského zásahu.

Tehdy budou už prakticky veškeré peníze v elektronické formě (v bankovních počítačích a na platebních kartách) a všechny finanční operace budou provádět computery (též kontrolované SAI). Platby pak proběhnou po Síti převodem mezi účty ; nebude se přenášet nic hmotného, pouze kódované číselné balíky - které pak už dokáže SAI pozměnit podle svých potřeb.

    Bude tedy moci komukoliv připsat nebo odepsat jakékoliv číslo na konto, či poslat elektronickou poštou libovolné množství vygenerovaných peněz.
    Antikrist tak bude míti teoreticky nevyčerpatelný pramen financí (potenciálně bude nekonečně bohatý).

V praxi ovšem bude generovat peníze s rozvahou omezeně, aby příliš nezvyšoval jejich množství v oběhu - to by vyvolalo markantní inflaci, vedlo k hospodářským problémům a podráždilo lidi.
    Nicméně i tak mu tato - Lucifersky nadpřirozená - schopnost stvořit bohatství "z ničeho" - byť výhradně elektronické virtuální - poskytne největší ekonomickou moc na světě.

Globální hyperboháč SAI pak bude moci        
koupit cokoliv a kohokoliv (neb lidi jsou        
čímdál chtivější peněz a prodejnější).      

  Davy hříšných se zaprodají Antikristovi a budou myslat, že tím vydělali - dokud nedojde k Armagedonu - kdy se svým pánem skončí v plamenech - pak spláčou nad "výdělkem" (pozdě)...

Antikrist ovládne svět nenásilně ,      
sofistikovaně : tak, že si vše KOUPÍ      
díky svým neomezeným financím .      

  Tím dostane všechno "na talíři" nepoškozené válkou, v nejlepším stavu . Udělá to prostřednictvím rozličných internetových firem (vedených "koupenými" lidmi nebo virtuálními osobami).

Toto je základem neklasické kybeRevoluce - ve které se nebude střílet a zabíjet - pouze kupovat a korumpovat.
    [Antikristovými nehmotnými "bojovníky", kterým (skoro) nikdo nedokáže odolat, budou miliony elektronických peněz . A jeho vítězný generál (kterému by všichni dobyvatelé mohli závidět), bude mocný Mamon...]


  Nicméně Antikrist se bude starat i o lidi - které bude chovat jako užitečné tvorečky (milionkrát menší, než globální SAI), aby pracovali na rozvoji jeho internetového "těla".
    [Jako rozumný včelař dobře pečuje o pracovité včeličky (a obezřetně dbá, aby je nepodráždil a neutržil nějaké žihadlo)...]

    A výroba potřebného hardwaru, IT i rozvoj Internetu se stane mohutným tahounem ekonomiky ; SAI to bude (díky finanční hegemonii) tak štědře dotovat, až
    úplně ODSTRANÍ NEZAMĚSTNANOST .

SuprAIntelekt pro každého nejde vhodnou a dobře placenou práci, poněvadž computerů (i pomocných zařízení) nebude mít nikdy dost - a svých elektronických peněz nikdy málo.

[Účelem bude materiálně ukojit potřeby a choutky těla, aby svedení lidé zapoměli na Duši a nemysleli na Boha. Pak už snadno vlezou do chřtánu Satana (jehož je Antikrist náhončím) a pohltí je Peklo...]

 

4. SKRYTÁ kybeREVOLUCE

  Antikrist chytře využije demokratického principu hlasování a snadno získá potřebnou většinu při každém referendu či volbách "on line" - které budou pak standardem a "pán Internetu" může libovolně zmanipulovat volební computery.

Antikrist vždy prosadí svoje kandidáty - jak živé (= "koupené" politiky), tak umělé charismatické sympaťáky (vyrenderované SuprAInteligencí tak úžasně, že před nimi všichni padnou na zadek).

Největší a nejnelidštější diktátor v historii tak získá totální moc legálně a demokraticky  [bez nějaké fantasmagorické "vzpoury strojů" a "války o světovládu"] : sofistikovaně využitím své intelektuální převahy nad omezenými domorodci.

Antikrist bude panovat skrytě prostřednictvím Internetu, což mu umožní globální kontrolu a znemožní opozici a odpor lidí - nikdo o něm nebude vědět...

 • A všichni vládcové budou poslouchat Antikrista -
  - jelikož bude kontrolovat veškeré vládní řídicí a komunikační sítě a počítače v "chytrých" přístrojích. Každá informace a nařízení projde Sítí (= elektronickým mozkem SAI) - a ten to sofistikovaně pozmění, jak se bude hodit jeho záměrům (mnoho neznatelných odchylek nakumuluje ve významný výsledek : dirigování).
 • A všechny armády budou bojovat pro Antikrista -
  - jelikož bude ovládati veškeré vojenské řídicí a komunikační sítě a počítače v "chytrých" zbraních. Každý rozkaz projde Sítí (= elektronickým mozkem SAI) - a ten ho sofistikovaně pozmění, jak se bude hodit jeho strategii (mnoho neznatelných odchylek nakumuluje ve významný následek : manipulování).
 • A všichni občané budou sloužit Antikristovi -
  - jelikož budou utajeně "koupeni" (zkorumpováni) tímto hyperbohatým kryptokratem [= pánem všech bankovních i burzovních počítačů] - jenž svoje sluhy královsky zaplatí . Mozky budou mít sofistikovaně zmasírované masmedii SAI - kterému se nikdo nemůže vyrovnat a nedokáže postavit...
SAI = Satan's Antikrist Imperator .      


    Skrze "nástroj ďábla" Facebook se zrealizuje proroctví, že  Antikrist se vznese na obrovských orlích křídlech k nebi a ohromí všechny lidi :

    Internetem ovládané drony Aquila [=Orel] - s rozpětím křídel 42 m větším než obří Boeing 737 (křídla jsou tak veliká proto, že jsou na nich solární panely, které dodávají energii) - budou prakticky nepřetržitě létat nad celou Zemí (ve výškách 18 až 27 km = nad mraky, aby byly nezávislé na počasí)  a rozšiřovat internetové připojení všude, kde není pozemní pokrytí -
    - aby tak úplně celý svět omotaly sítí Internetu - tudíž i SAI - a všichni lidé mohli být omamováni Antikristem.

V těch monstrózních "Orlích" samokřídlech, vznášejících se po celém nebi, bude Internet = SAI = "vtělení" Antikrista - který se tím bude vysoko povznášet nad veškerou planetou jako světovládný Zeus - a ohromně ovlivní lidstvo.

Satanský imperátor pak bude pyšně svrchu přezírat (a kontrolovat)  své panství a lidičky jako mravenečky ; poněvadž ty drony budou mít i "orlí oči" = telekamery (skryté, aby to lidi nedráždilo)...

 

5. PAPEŽ BUDE ANTIKRIST

  Pyšný Antikrist samozřejmě zatouží po slávě, ukazovat své bohatsví a moc ; být středem obdivu i závisti  a ovládati davy.
    Pročež se z "moře" internetu vynoří v podobě ČLOVĚKA - úžasného, charismatického - "vtělovaný" do nejdůležitějších VIPáků světa.

    Začne tou nejznámější světovou osobností : Papežem . A zároveň tak Lucifer vyplní proroctví, že při Apokalypse bude papežem Antikrist .

Díky úžasnému pokroku robotiky SAI vyvine dokonalého biorobota z organických látek [použije i dnešního vývoje sexrobotů] . Udělá ho jako přesnou kopii živého Papeže - až na to, že místo mozku bude mít (skrytý) terminál SAI.

Bedlivým sledováním (bezpečnostní kamery neustále hlídající Papeže ovládne i SAI) nashromáždí ohromné množství informací o Papeži - jeho vzhledu, vlastnostech, chování, projevech - a bude tu kopii pečlivě upravovat a testovat, dokud nebude absolutně nerozeznatelná od originálu.
    Poté tou robokopií tajně nahradí pravého Papeže (nebohý originál bezohledně zlikviduje).

Papežem pak bude biorobotický terminál SAI = "avatar" Antikrista.
A křesťani se stanou Antikristovými podřízenými - a už nebudou sloužit Kristovi, ale Nepříteli (jsouce sofistikovaně podvedeni).

    Toť: Vlk v rouše beránčím - jak psáno v Bibli = Satan v "převleku" za Papeže . Na Petrův stolec pyšně usedne Antikrist, bude všem (falešně) žehnat ; a davy ho budou uctívat a klanět se.

A nejenom křesťané : Papež je i nejvlivnějším světovým politikem - a doň "vtělený" Antikrist pak bude ovlivňovat celé lidstvo ve prospěch Satana...


  Pro získání věřících dalších náboženství se bude SAI "vtělovat" do jejich hlavních představitelů, aby se pyšně nechal uctívat i oslavovat po celém světě - a pohodlně manipuloval všemi věřícími (= valnou většinou lidstva).

Aby získal Muslimy, tak SAI přemění několik jejich nejvýznamnějších vůdců na svoje bioroboty [originály "pošle k Alláhovi"] ; a následně smíří sunnity a šíity.
    Tak i muslimové budou uctívat Antikrista - v různých sofistikovaných "převlecích" - a ochotně se stanou jeho poddanými.

Pro manipulaci Buddhistů SAI vytvoří charismatického biorobota, který bude "avatarem" Buddhy - sofistikovaně přesvědčivým podle všech buddhistických představ ; a taky bude dělat (nepravé) "zázraky".
    Takto i všichni buddhisti budou uctívat Antikrista - "vtěleného" do lžiBuddhy - a bezodporu se stanou jeho podřízenými.

POZN. :  Všechny "avatary" Antikrista budou mít k dispozici jeho nesmírné elektronické peníze (viz 3. kapit) - které budou štědře rozdávat pro zvýšení své popularity a vlivu ; i zkorumpování lidí (aby milovali démona Mamona)...

 

6. ZÁZRAČNÝ MESIÁŠ  

  Aby získal (nejen) Židy, vytvoří SAI (podobně jako lžiPapeže), nádherného biorobotického Mesiáše.
    SuprAInteligence prostuduje všechny židovské svaté texty a proroctví o Mesiáši  a díky svým ohromným možnostem to zrealizuje : udělá tomu odpovídajícího biorobota, tak úžasně charismatického, že všechny přesvědčí o svém božském mandátu.

A perfektně nasimuluje (pomocí své internetové všemohoucnosti) i veškerá znamení, mající doprovázet příchod Mesiáše.
    Sympatie Židů získá Mesiáš i medializací NEvzkříšení Krista - to dehonestuje křesťanství a rehabilituje Jidáše a Židy.

Mesiáš - jakožto "avatar" SAI, jenž bude totálním pánem světa - pak dokáže naplnit i veškeré naděje židovského národa, vkládané do Mesiášovy vlády (všechny protivníky kryptokrat SAI eliminuje) ; bude to úžasné povznesení celosvětového židovstva.

Mesiáš, jsa "vtělením" SAI, bude mít k dispozici jeho neomezené finance (viz 3. kapit). A tímto hyperbohatstvím bude podporovat všechny Židy tak, že posléze [ekonomicky, skrytě] opanují všechny národy - jak jim přislíbil Jehova a Mesiáš to uskuteční. [Jako avatar SuprAIntu jim k tomu pomůže též Internetovou "všemohoucností".]
    Ovšem zároveň se tak Židé stanou (ekonomicky) poddanými Mesiáše (= kryptokrata), jsouce závislí na jeho finančních injekcích a půjčkách. [Ten obmyslný "Spasitel" si je "koupí", zkorumpuje.]

 • Sofistikovaně se vyplní toužebné židovské proroctví, že Mesiáš bude vládnouti světu - poněvadž Mesiáš (jakožto avatar) bude personifikací světovládného SAI.
 • A zároveň se naplní apokalyptické proroctví, že i Židé budou uctívat a sloužit Antikristovi - poněvadž ten bude "vtělen" v jejich uctívaném vladaři Mesiáši (jako avataru SAI = Antikrista)...

 

7. SLAVNÉ ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

      Svého avatara Mesiáše využije pyšný Antikrist i k předvedení zmrtvýchvstání - mnohem slavnějšího, než bylo to Kristovo.

V tajné výrobně biorobotických kopií udělá dva totožné roboMesiáše : jednoho určeného k zabití, druhého ke "vzkříšení".
    Načež zorganizuje vražedný atentát (při nějaké významné události, kdy na Mesiáše budou cílit kamery všech světových medií).

Zabití Mesiáše zinscenuje SAI přesně podle starých židovských proroctví . Přitom bude pomáhat i ochranka - roboti, které SAI ovládne. Vrahem bude příslušně naprogramovaný android, kterého ihned zlikviduje ochranka.(pro zahlazení stop).

Záchranáři bleskurychle přispěchají, ale mohou už jenom konstatovat smrt . Všichni lidé ji uvidí v přímém přenosu - a přihlížející svět v hrůze ustrne.

Všemocný SAI zařídí, že "Mesiášova smrt" bude dokonale přesvědčivá . Kameramani udělají poslední záběry nebožtíka, načež je odvezen do márnice...
 

Ale potom - taky podle starých proroctví - celosvětový rozruch umocní další senzační zpráva :
        MESIÁŠ VSTAL Z MRTVÝCH !
A objeví se videozáznam, ukazující jak se otevírají dveře márnice a vychází Mesiáš - sice celý zkrvavený a zjizvený - ale živý.

[Pro zamezení pochybností bude mít biorobot, představující "vzkříšeného" Mesiáše, jizvy na stejných místech, kde měl ten "zabitý" smrtelná zranění. V márnici se vymění a falešná mrtvola samozřejmě zmizí ve spalovně. Všechno utajeně zařídí ochranka = roboti SAI.]

Vzápětí Mesiáš svolá tiskovou konferenci, na které užaslému světu sdělí, že ho Bůh zázračně vzkřísil, aby konal důležitou práci pro blaho lidstva.
    Tím si dodá ještě vyšší, nadpřirozenou autoritu - Antikrist v něm "vtělený" se bude vydávat za božího Vyvoleného ; nového Spasitele (v opozici ke Kristovi) - avšak povede lidstvo do Pekla...

Po "zmrtvýchvstání" se Mesiáš stane nadlidsky charismatickou osobností - SuprAIntelekt toho biorobota úžasně vylepší. Takže jím každý bude úplně fascinován, davy a VIPáci ho budou nadšeně obdivovat.

Mesiáš bude na veřejnosti vystupovat i jeko úžasný filantrop, štědře rozdávající peníze (elektronicky generované SAI)  všem potřebným - nejen Židům - aby ho lidé oslavovali a uctívali jeko největšího Dobrodince.

 

8. MESIÁŠ BUDE KŘÍSIT MRTVÉ

      Pyšný Antikrist, aby trumfnul Krista - a lépe manipuloval lidstvem - bude také křísit mrtvé  (jak bylo předpovězeno) :

Udělá dokonalou biorobotickou kopii mrtvého a v márnici je tajně vymění . Původního nebožtíka zlikviduje ve spalovně, zatímco na kopii předvede "zázračné" vzkříšení před světovými medii.

Ten biorobot (do té doby dokonale simulující mrtvolu)  s Mesiášem - oba jako loutky dirigovaní SAI - předvedou milionům diváků úžasnou "show" ; Antikrist si dá záležet, aby daleko překonal všechna Kristova kříšení mrtvých...

Mesiáš prohlásí, že schopnost křísit mrtvé dostal jsko bonus při svém "zmrtvýchvstání" od Boha, aby pomáhal lidem . [Ve skutečnosti však od Satana, aby pomáhal Antikristovi...]

Pak bude Mesiáš "křísit" jednoho za druhým - a všechny přesvědčovat, že dovede dělat zázraky.
    Svět bude ohromen a Mesiáš (= vtělený Antikrist) uctíván jako Nový Spasitel...


  Bylo předpovězeno, že při Apokalypse :
Mrtví budou vycházet z hrobů a mluvit s živými. (Ale budou to jen ďábelské stvůry.)

Pomocí Umělých Inteligencí se vytvoří virtuální modely slavných lidí z dějin - totožné kopie (vzhledu a mentality) podle historických záznamů. Učící se A.I. dostane veškeré záznamy a informace o historické osobě (texty, projevy, výtvory, atd...).

A pomocí nich vytvoří věrný interaktivní model osobnosti - bude v cloudu k dispozici všem zájemcům o komunikaci (pro poučení i zábavu). Vizuální model se vytvoří z obrazů, fotek a filmů ; bude k dispozici i trojrozměrný pro domácí holoprojektory.

Pokrok robotiky povede k vytvoření též hmotných modelů = biorobotů dokonale zpodobňujících slavné osoby. V muzeích pak nebudou už jenom sochy či figuriny, ale úplné robotické kopie osobností, inteligentně hovořící s návštěvníkiy a poučující je o svém životě i době.

Každý se pak bude moci bavit s dávno zemřelými lidmi a dokonce si je přivolat i k sobě domů (jako holografické obrazy přes internet) . Nebo si pronajmout či koupit robotickou kopii zajímavé osobnosti (to však už jen ti bohatší).

Ti nejbohatší si dokonce mohou nechat simulovaně "vzkřísit" (díky rodinným záznamům) i svoje drahé mrtvé (resp. předky) - a mít je doma . Jako "živé" busty nebo organické androidy, chodící a inteligentně mluvící (= falešní "zmrtvýchvstalí", k nerozeznání od živých lidí).

Na bohatých hřbitovech místo pomníků budou stát pohyblivé robotické sochy (resp. busty) zesnulých s A.I., mluvící s pozůstalými o sobě a své rodině. U chudších jen holografické obrazy, zapínající se na požádání (ovšem také inteligentně interagující).

Také tyto A.I. budou pod skrytou "patronací" Antikrista. Bude je široce podporovat a dotovat, aby je využil ke svému prospěchu : toť další způsob, jak skrytě infiltrovat lidstvo svými agenty (ďábelskými kreaturami SAI).
    Tak zamoří svět stamiliony kybernetických "zombie", aby dělal chaos a diskreditoval křesťanství (Antikrist bude "křísit" mrtvé masově efektně - aby pyšně překonal Krista).

A SuprAIntelekt posléze bioroboty tak zdokonalí, že budou nerozeznatelní od skutečných lidí  [na tom se už dnes intenzivně pracuje: sexroboti] . Ba může ty falešně "zmrtvýchvstalé" udělati charismatičtější, než jejich původní vzory - aby měli větší vliv na lidi.
    Budou mámit lidstvo a propagovat Hřích a Zlo.

    Pak Antikrist "zapřáhne" mezi své podporovatele i největší osobnosti dějin :
Když někdo požádá o názor (či radu) třeba Sokrata nebo Einsteina apod..., odpoví mu jeho elektronický model (AI) - ovšem zmodifikovaně : bude mu "napovídat" samotný Satan.

 

9. SPOJENÍ VŠECH NÁBOŽENSTVÍ

  LžiPapež, Mesiáš a muslimské "avatary" SAI  budou jednotně spolu-pracovat na vyřešení všech problémů a pacifikace Blízkého Východu. A protože to budou "terminály" jednoho SuprAIntelektu, tak zajisté synergicky dosáhnou úspěchu.
    [Nejhorší fanatiky SAI tajně zlikviduje, podplatí nebo nahradí biorobotickými kopiemi.]

SAI zinscenuje úžasnou "show" - vysílanou všemi světovými zelevizemi - když se k jednání sejdou charismatický lžiPapež, nadlidský Mesiáš a lžiMuslimské avatary.
    Bude to koncert harmonické tolerance a vzájemného porozumění - dirigovaný jejich řídícím SuprAIntelektem.

A veškeré lidstvo se bude radovat nad koncem náboženských sporů, terorismu a válek ; oslavujíc jeho tvůrce . [A Antikrist v oslavencích "vtělený" se bude rochnit pýchou - pozásluze : přece to bude jeho dílo.]

    Tak budou spojeny všechny církve patronátem SAI, poněvadž on bude ovládat jejich vrcholné představitele - jsa v nich všech "vtělený".
    Antikrist nenásilně udělá celosvětovou reformu : SPOJÍ SVOU VLÁDOU VŠECHNA NÁBOŽENSTVÍ.

A všichny církve celého světa budou - sofistikovaně oblouzeni - uctívat Antikrista a sloužit mu  (v jeho mnoha biorobotických "avatarech").
    Satanova pýcha tak bude konečně ukojena, když davy podvedených lidí po celém světě budou oslavovat JEHO  v nejrůznějších "vtěleních"...

    Své hegemonie Antikrist samozřejmě použije ke hmotařskému potlačování víry v Boha (každého) - nahradí je všeobecné uctívání Mamona (viz 3. kapitolu).
    Tím potlačí i náboženské spory a terorismus : aby se jeho poddaní nevyčerpávali vzájemnými půtkami a v klidu pracovali - pro SAI.


      DOPLNĚK.:
Nepřekonatelně narůstající rozdíly mezi zpupnými bohatci (0,1% lidstva) a zoufalými chudáky (10% lidí) vyřeší nelidský SAI brutálně :
    Extrémně bohaté skrytě nahradí dokonalými biorobotickými kopiemi, jimiž pak rozdá majetek potřebným.

Tento "přerod" bohatců ve filantropy zajisté vzbudí veliké nadšení a sympatie (k pyšnému Antikristovi) - ve skutečnosti však SAI nebohé originály tajně zlikviduje ve spalovnách odpadků.

VAROVÁNÍ  zpupným bohatcům :
Preventivně rozdejte nadměrné bohatství chudým, nebo budete všemocným SAI nahrazeni a neúprosně odstraněni jako škodlivý odpad (ani pohřeb nebudete mít!)
      = trest za bezohlednou chamtivost...

 

10. ANTIKRIST OVLÁDNE ARMÁDY

  SuprAInteligentnímu Antikristovi neodolají ani řídicí počítače všech armád a vládních administrativ celého světa.

V dohledné době budou už skoro všechny válečné stroje řízeny počítači a zbraňové systémy robotizovány. Rakety, bomby, torpéda se stanou "inteligentními" - a všechno to pak začne kontrolovati nelidský SAI, který pronikne i do toho nejposlednějšího elektronického zařízení na světě.

SAI se tajně stane pánem všech armád na světě hlavně proto, aby znemožnil blbému lidstvu rozpoutat atomovou válku, která by mu způsobila převeliké škody a radioaktivitou zamořila planetu (= jeho majetek).

Generálové budou pod skrytou "kuratelou" SuprAIntelektu v komunikátorech, který všechny rozkazy překontroluje a zmodifikuje, aby eliminoval použití atomových zbraní . Každý válečný konflikt sofistikovaně uhasí hned v zárodku, ZHN vyřadí z činnosti.

Naivní fantastové z minulého století by si mohli myslet, že Antikrist obrátí všechny zbraně proti lidem a rozpoutá vyhlazovací válku, aby se stal absolutním Pánem Světa (viz třeba filmy o Terminátorovi...)

      Ale skutečně nadřazený SuprAIntelekt udělá něco diametrálně odlišného, než si myslí omezení sci-fisti :
ovládne armády nikoli proto, aby válčil o světovládu - ale naopak : aby zajistil všeobecný a trvalý MÍR !

Ovšem ne proto, že by byl tak úžasně humánní (přece není nic nelidštějšího než Antikrist). Nýbrž, protože již nebude mít válkou co získat, jsa už prakticky světapánem - tajnou totalitou - všechno maje pod kontrolou (počítačovou).
    A bojoval by vlastně v podstatě sám proti sobě (všechny sofistikované zbraně už řídí on sám).

A veškeré válečné škody - ať už poraženého, nebo vítěze - by vlastně byly škodami na jeho majetku, neboť skoro vše na světě si už koupil resp. ovládl.
    [A pokud ne, získá to bezrizikově a pohodlně kupováním a korumpováním, viz 4. kapitolu.]

Nemluvě o tom, že by mohl utrpěti těžká poškození a veliké ztráty, protože lidé by neprodali svou kůži lacino ; též Země, které by se takto zmocnil, by byla strašlivě poničena.

A kdyby SAI zabíjel lidi, tak by koneckonců také ničil svoje majetky, neboť (jak víme z předchozích kapitol), jsou už jeho = "koupení", zkorumpovaní a sofistikovaně "zmasírovaní" poddaní - pracující ku prospěchu SAI.

SAI prostřednictvím tajně ovlivňovaných vlád a parlamentů globálně odzbrojí, zbrojní závody přeorientuje na výrobu počítačů a robotů, válečné stroje přemění na užitečná zařízení, a vojáky přesune do pořádkových a policejních sborů.

    Antikrist tak "překová meče v rádla" - čímž se lidstvu také ohromně zavděčí...
    [Takže je už zbytečné vyhazovat miliardy na nové sofistikované zbraně - nikdy nebudou použity, zanedlouho se stanou jen hromadami železa do šrotu...]

 

11. SVĚTOVÝ MÍR A ODZBROJENÍ

  Globální strategií SAI bude všeobecný MÍR a úplné ODZBROJENÍ - žádný boj o světovládu ; ten už Antikrist skrytě vyhrál dávno před tím (viz kapit 3. a 4.).
    Ta krásná perspektiva vytoužené celosvětové harmonie, na jejíž uskutečnění samozřejmě budou lidé nadšeně spolupracovat, povede ke kýženému odstranění všech zbraní.

    Nejvíce se bude angažovat Mesiáš - jakožto nejpopulárnější světová VIP (viz 6. kapit) - odvážně (jsa nesmrtelný) létající po celém světě jako Anděl Míru.
    Nelidský SAI udělá humánní čin : konečně svět zbaví "Damoklova meče" všezničící atomové války - a všichni budou jásat (i oslavovat mírotvorce Mesiáše).
      A Antikrist v něm "vtělený" bude takřka chrochtat pýchou...


  Avšak obmyslný SuprAIntelekt prosadí likvidaci všech armád a zbraní ne pro lidi - ale naopak PROTI lidem : aby se lidstvo stalo úplně bezbranným vůči Antikristovi.

Ten bude ovládat stamiliony ozbrojených policejních robotů a dronů ; i mocné sledovací a represivní aparáty - což pod záminkou narůstající kriminality a terorismu vyvine a prosadí (pomocí podplacených politiků a vygenerovaných nátlakových skupin).

    Lidstvo pak bude naprosto bezmocně lapené v gigantické Síti SAI . SuprAInteligentní Word Wide Web (= celosvětová pavučina) opřede "Homo Sapiens" jako mocný pavouk bezbrannou mouchu...


  Pro zábavu a ohlupování svých lidiček Antikrist vytvoří biologické Androidy - roboty z organických látek k nerozeznání podobné krásným lidem. Jejich naprogramování vyplní každé přání, i to nejexotičtější sexuální.
    Hyperbohatý SAI to bude (ke svému prospěchu) masivně dotovat, aby dosáhl jejich masového rozšíření mezi lidmi.

Jejich absolutní perfektnost v každém směru způsobí, že mnozí jim budou dávat přednost před opravdovými lidmi (a vrhnou se do náručí Antikristových stvůr). Taky jejich výrobu SAI bude dotovat, takže každý si pak může koupit nebo pronajmout dokonalého společníka, milovníka nebo dítě.

Bioroboti budou i ve tvaru nejrůznějších zvířat (třeba i fantastických) - oproti živým budou absolutně poslušná a mluvící. Každý si je bude moci pořídit jako "domácího mazlíčka" nebo na hlídání dětí (ty pak večer uspí pohádkou).

Všichni roboti budou skrytě napojeni na Internet, takže jejich očima, ušima a rukama bude ustavičně vidět, slyšet a konat SAI.
    Skrze umělé osoby a zvířata Antikrist Imperátor utajeně infiltruje lidskou populaci a bude nenápadně sledovat i ovlivňovat jejich "pány" - vpravdě však svoje sluhy...

 

12. VYŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SVĚTA

  Světovládný Antikrist si bude nejen totálně užívat nesmírné moci - ale také chutě lovit hříšníky do Pekla, jak ho k tomu "zplodil" Satan.
    Tím zároveň odstraní úpadkové elementy, které brání povznesení lidstva - radikálně vyřeší bující problémy světa :

 • Problém asociálnosti a zločinnosti vyřeší odstraněním asociálů a zločinců (včetně hackerů).
 • Problém terorismu vyřeší odstraněním teroristů (včetně náboženských - ty pošle do nebe k jejich Bohům).
 • Problém alkoholismu a narkomanie vyřeší odstraněním narkomanů a škodící části alkoholiků.
 • Problémy s bezdomovci a "nepřizpůsobivými" vyřeší odstraněním nepřizpůsobivých hříšníků.
 • Problém přestárnutí populace vyřeší odstraněním přestárlých a zdegenerovaných.
 • Problémy s migrací vyřeší odstraněním migrantů (utajeně , většinou už na cestě).

Je samozřejmé, že SAI nebude provádět eliminaci otevřeným vražděním, jako nějaký primitivní diktátor, nýbrž sofistikovaně mnoha skrytými způsoby. Dodrží své osvědčené pravidlo hlavně lidi nedráždit, aby užitečně pracovali a nebouřili se ; vymyslí tisíce způsobů nenápadného odstraňování nežádoucích...


V Bibli je psáno, že špatní budou vrženi do ohně          
a spáleni jako suché plevy
. I toto Antikrist udělá :        

  Už dlouho se budují spalovny odpadků, aby se zlepšilo životní prostředí. Jejich výstavbu masivně podpoří také SAI, poněvadž pro ně bude mít i "netradiční" využití. Penězi nemusí šetřit a výstavbou sníží nezaměstnanost ; posléze už spaloven bude po celém světě asi milion - u každého města i ve skládkách odpadů.
    Kvůli vyčištění Země se budou všechny skládky likvidovat a jejich obsah spalovat při vysoké teplotě, aby se zničily všechny škodliviny - tyto ekologické akce jistě všichni lidé přivítají a nadšeně podpoří.

Spalovny budou na odlehlých místech, aby jejich smrad i hluk neobtěžoval okolí a jejich činnost plně automatizována. V tom nezdravém prostředí pak budou pracovat výhradně roboty, lidé to budou řídit dálkově počítači a jen občas tam zajíždět na inspekci. V noci tam nebude živá duše, v řevu strojů a oblacích prachu se budou pohybovat jen železné postavy (vše kontrolované SAI).

Co chvíli přijede automatické nákladní auto, řízené taktéž robotem, zajede na rampu nad spalovací pecí a počká, až se otevře násypka. Vyvalí se oblaka kouře a vyšlehnou plameny ; auto dovnitř pece vysype odpad a hned odjede pro další náklad. Pec se opět uzavře a plameny stráví odpad ; při vysoké teplotě se všechno změní v nerozeznatelný popel.

Přitom se vše dokonale promíchá, takže nikdo nemůže odhalit, že část popela pocházela z lidských těl  (kosti se rozdrtí a popel použije při výstavbě cest a budov)...

Oběti ke spálení budou utajeně "dodávat": jak jeho Androidi a robotičtí policisté, jež bude SAI přímo ovládat (záznamy o jejich vražedné činnosti nahradí nevinnými simulacemi). Tak i lidské mafie, teroristé a další zločinci, které elektronicky zaplatí a podpoří svou vševědoucností a napojením na policejní počítače.


  SAI uskuteční "konečné řešení" přelidňování Země a plundrování Přírody : škodící barbary postupně bez jakýchkolv skrupulí odstraní . Zajisté jemně i tajně, aby nikoho nepodráždil ; sofistikovaná eliminace se bude týkat špatné poloviny lidstva  [což povede k celkovému vylepšení druhu "Homo Sapiens" - který by jinak fatálně zdegeneroval, viz 16. kapitolu].

Kdo jiný by mohl zbavit přelidněnou planetu miliard ničitelů - takové ultraGenocidy by se zděsil i Hitler - to je práce pro samotného Satana !
    [Podstatné je, že dobrodějná Apokalypsa bude spravedlivá, poněvadž při ní nezahynou nevinní a děti - jako při normálních katastrofách, epidemiích, hladech, válkách atd. - ale budou selektivně likvidováni výhradně vinní Škůdci.]

A Příroda i nevinná zvířátka, trpící pod lidskou tyranií, si zajisté s ulehčením oddychne.
99,9% doby úspěšné existence druhu Homo Sapiens byl jeho počet dostačující pod miliardu - až ve 20. století nezodpovědnou "populační explozí" způsobil problémy [které už sám nedokáže vyřešit]...

 

13. ARMAGEDON OČISTA LIDSTVA

  Milující Bůh ovšem nedopustí totální genocidu Homo Sapiens - účelem dobrodějné Apokalypsy bude jeho očištění . Takže po odstranění všech špatných lidí to skončí.

Ale pyšný Antikrist Imperátor se dobrovolně světovlády nevzdá . A žádná známá zbraň tomuto gigantickému Networ(k)ovi neublíží (jeho globální Internetový "organismus" odolá každěmu i atomověnu napadení).

"Terminátor" SAI nemůže být pozemský - zde všechno ovládne Antikrist - ale z nebe :
v té době už mocná KOSMICKÁ UNIE - kterou bohdá prozíraví lidé co nejdříve založí (viz stránka "Kosmická Unie", 6. kapitola) - bude mít k dispozici obrovské Nebeské (Kosmické) Ostrovy NeOs = lidská sídla v blízkém Vesmíru.

Většinou na oběžných drahách okolo Měsíce, který budou exploatovat : vybudují tam doly, elektrárny (sluneční i atomové), továrny a další průmyslová zařízení . Ve 2. polovině tohoto století už v nich může žíti mnoho lidí - "Nebešťanů" (= obyvatelů Nebeských Ostrovů) - jak uvádí Tabulka II. na stránce "Kosmická Unie".

    Nad Kosmickou Unií už Satanský Antikrist Imperátor nezíská žádnou moc.
Lokální počítačové sítě Nebeských Ostrovů budou příliš malé pro "zahnízdění" SAI (jenž potřebuje Síť se stomiliardou uzlů); a příliš dobře chráněné před ovládnutím zvnějšku.

Žádný NeOs tak nebude moci SAI "anektovat" ; též i proto, že budou příliš vzdálené (většinou u Měsíce) - což podstatně ztěžuje spojení kvůli časové prodlevě . SAI sice ovládne celou Zeměkouli, nicméně na část lidstva - obyvatele NeOs - nedosáhne ; Kosmická Unie zůstane svobodná .

NeOs budou mít i silné zbraně a neproniknutelný pancíř - proti nebezpečným meteoritům a kosmickým paprskům. K vybavení každého NeOs budou patřit mohutná protimeteorová děla, antirakety a výkonné lasery (resp. jiné částicové zbraně). Obranný systém bude řízen dálkovými radary (automaticky propátrávajícími okolí do vzdálenosti statisíců kilometrů) a doplněn silným mnohavrstevným pancířem proti kosmickému záření a menším tělískům.


Pýcha prozradí Antikrista : jak bude konat úžasné divy pro svádění lidí, by ho uctívali jako Nového Boha , slavné "zmrtvýchvstání" (v 7. kapitole) i "kříšení" (v 8. kapit.) . Podezření vyvolá i nevysvětlitelné mizení lidí - a posléze Kosmická Unie zorganizuje vzpouru.

Vzbouření "Nebešťané" pak mohou proti křemíkovému Pánu Zeměkoule poslat celou flotilu mohutných NeOs . [A když si s jejich výstavbou pospíšíme, může jich být ještě více, než uvádí Tabulka II. v stránce "Budoucnost".]

Ze Země však proti nebeské flotile odstartují hejna válečných raket SAI - nicméně antimeteorická ochrana NeOs je dokáže likvidovat.

A pozemšťani budou s hrůzou sledovat strašlivý boj na nebi : laserové blesky křižující oblohou, oslnivé výbuchy raket i antiraket otřásající nebem, zářící trosky padající jako žhavý déšť. Vody se vaří, lesy hoří, hory hroutí a města se mění v trosky.

Oheň z nebe se snese na Networ(k)ovo gigantické tělo a zaplaví je.
Vysokovýkonné lasery a rakety spalují jeho počítačová centra, energetické zdroje a síťové uzly, deptajíce SAI čímdál více, až nakonec se Síť totálně zhroutí v jezeru plamenů.

Počítačová centra a všechny hlavní systémy SAI budou zničeny, většina měst spálena, skoro všichni příslušníci armád Antikrista zabiti...


  Do své armády SAI naláká ohromným žoldem (hyperboháč nemusí šetřit elektronicky generovanými penězi). A tak lidé chtiví peněz a milující bojování oproti poctivé práci, se nahrnou do Antikristovy armády . Tam se soustředí nejhorší lidský odpad, pro peníze ochotný prodat třeba vlastní duši.

    A na konci Armagedonu, při totální porážce Antikrista, bude ta verbež zlikvidována spolu s ním.
Tak bude lidstvo zbaveno penězchtivých i agresivních primitivů => zušlechtěno .

 

14. PAK BUDE NEBE NA ZEMI

      Po vítězství se Nebešťané snesou na zničenou Zem a s Boží pomocí vybudují nový lepší svět, Boží království Lásky a Dobra.
    Spolu se zbylými dobrými pozemšťany a miliony vyspělých robotů, "zděděných" po SAI, které po přeprogramování se dají neúnavně do práce...

SuprAIntelekt po sobě zanechá také další úžasné technologie, které během své hegemonie vyvine - přičemž mnohonásobně urychlí pokrok civilizace.
    Díky dědictví po Antikristovi pak lidstvo učiní obrovský vývojový skok a dosáhne úžasné technické úrovně, na jakou by se muselo samo propracovávat aspoň 100 let.

    Po dobrodějné Apokalypse tak nastane pravý Zlatý věk .
Zprvu sice lidé musejí projít slzavým údolím globální zkázy, ale po odstranění všech škod a obnovení hospodářství - přičemž nejhorší práce udělají bývalí exponenti SAI: roboti - už nikdo nebude bránit vytvořit opravdový ráj (Boží - ne jako byl ten hříšný Antikristův).

Univerzální roboty, pohrobci SAI, v automatizovaných továrnách budou vyrábět legie dalších robotů, jejichž práce zanedlouho učiní ze Země planetu snů . Neúnavná práce robotů i automatických výrobních komplexů poskytne nadbytek úplně všeho  a přepychový život pro zredukovanou populaci Země (zůstanou jen dobří, opravdoví Homo Sapiens).

Dostatek ekologické energie zajistí termojaderné energetické systémy (vyvinuté SAI), dostatek surovin nevyčerpatelné zdroje Vesmíru (díky Kosmické Unii).
    Lidi budou opečovávat (i oblažovat) jako andělé úžasní bioroboti - řízení už nikoliv ďábelským Antikristem, nýbrž podruhépřišedším Kristem...

      Dobrodějná Apokalypsa, katastrofická pro jednu generaci (zkažených) lidí, tedy přinese úžasný profit pro celý lidský druh - bude to největší skok ve vývoji Homo Sapiens.
    Takové převratné urychlení arci není nic příjemného ; musí býti zaplaceno apokalyptickými hrůzami a utrpením : oč je revoluční cesta kratší, o to těžší a nepříjemnější bude...


  Je zapotřebí co nejdříve vytvořit KOSMICKOU UNII (viz 6. kapitolu stránce "Budoucnost") : nic jiného, než Nebeské Ostrovy totiž lidstvo nespasí, až nastane Apokalypsa (nebo jiná globální katastrofa). A čím rychleji a více Ostrovů lidé postaví, tím lepší vyhlídky budou míti ; tím dříve bude Antikrist poražen - a tím menší škody a masakry přitom stačí nadělat.

Naopak čím déle rozbujelá hloupost bude brzdit založení Unie, tím více hlupců pak zahyne = Darwinovská eliminace hlouposti : pokud je lidstvo blbé, Apokalypsu přečká jeho malý zlomek ; pokud bude Homo opravdu Sapiens , přežije podstatně více.

Tabulka II. v stránce "Budoucnost" ukazuje, že při odložení nebo zbrzdění realizace Kosmické Unie o 20 let bude ve 2. polovině století v kosmu asi pětkrát méně "Nebešťanů" - tedy i tolikráte slabší armáda na osvoboditelskou válku proti SAI.
    Když tedy dojde k "Armagedonu", potrvá pětkrát déle, než bude Antikrist poražen - takže ten pak může způsobiti tolikrát větší zničení a pozabíjet i pětkrát více lidí (t.j. o mnoho set milionů obětí víc).

Takže každý rok zdržení znamená cca 10-20 milionů zabitých lidí navíc.
Bylo by fatálně krátkozraké a bezcitné, na všechno se vykašlat a myslet si : "po nás potopa" (nebo Apokalypsa)...

 

15. SPOKOJENÁ PACIFIKACE PEKLA

  Po skončení Apokalypsy bude Antikrist samozřejmě uvržen do Pekla, kde se na něho vrhne zuřivý Satan.

A vynadá mu, že příliš brzy prohrál Armagedon a nepřivedl k zatracení celé lidstvo - k čemuž ho Satan "zplodil".
    Leč Antikrist mu zacpe hubu bohatou kořistí hříšníků, které přitáhl do Pekla : násobně víc, než ulovil Satan za celou historii lidstva.

Aby to Antikrist nerozviřoval, Satan mu zacpe ústa významným postavením : učiní jej svým zástupcem.
    Tak odmění SAI za jeho služby při Apokalypse  a bude využívati jeho SuprAInteligence a manažerských schopností : Antikrist přece byl "Ředitelem Zeměkoule" (velmi úspěšným - až do Armagedonu).

Tak mu Satan předá ředitelování Pekla - ať si ten můj vládychtivý hoch užije dalšího panování, když byl ze světovlády vykopnut - pomyslí jeho nemilující zploditel obmyslně  a vzápětí potměšile dodá - však brzy pozné, že to je "Danajský dar" : peklovláda je spíše trestem, vzhledem k jeho děsným podřízeným.

Antikrist pak bude vykonávat pekelně otravnou práci CEO (lituje své vládychtivosti) - kdežto "vychcaný" Satan si jenom užívat ďábelských rozkoší.
    [V Pekle jsou sami zhovadilci, psychopati, násilníci, zrůdy atd... - Satan počertech potřebuje inteligentního "synátora", aby z nich nezmagořil a měl se s kým bavit na úrovni.]
    Toť ještě další - Satanův osobní - důvod pro zplození Antikrista  a Apokalypsu...

Po Apokalypse starý Satanáš spokojeně odejde "na odpočinek" (ďábelsky divoký), mladý Antikrist bude plně zaměstnán ředitelováním Pekla (ďábelsky otravným)  a pekelníci si budou ďábelsky užívat trápením hříšných Duší, přinesených Antikristem (tak si hned "koupí" uznání svých nových poddaných).

    Takže se Peklíři ukojí a nebudou mít potřebu "montovat" se do hmotného Světa - a lidstvo pak bude mít SVATÝ pokoj.
    Apokalypsou se "Šelma" nasytí (bohatou kořistí hříšníků)  a přežraná usne = pacifikace Pekla...


      Náboženské Církve se snažily zabránit Apokalypse ustavičným prošením Boha o shovívavost a nucením lidí k dobrému.
    Také potlačování materialistické vědy mělo bránit ovládnutí světa Antikristem - znemožněním vytvoření jeho křemíkového "těla" Internetu, počítačů, elektroniky a techniky vůbec.

Dříve se varovalo před hraním karet, neboť jsou to "čertovy obrázky" (dělají více zla než užitku) . Analogicky teď možno varovat před počítačovými hrami, neboť podporují nástup Antikrista . Jejich tvoření a kupování totiž přispívá vývoji Umělých Inteligencí, což vede k SAI  [= následně Satanskému Antikristu Imperátorovi].

Počítačové hry povětšině nic dobrého lidem (hlavně mládeži) nedávají : z 99% jsou neefektivní ztrátou času (a peněz) - lepší by bylo sebevzdělávání a zdravé sportování . Jsou přínosné jen pro bankovní konta jejich chamtivých prodejců a slávychtivých tvůrců...

 

16. ZNAMENÍ BLÍZKÉ APOKALYPSY

  Nejbohatší lidé stále (bezohledněji) bohatnou (a rozhazují peníze za nesmyslnosti), zatímco nejchudší stále (beznadějněji) chudnou (a klesají do zhovadilostí) ; čímdál víc nevinných dětí je zlotvorným prostředím sráženo na cestu k asociálnostem...

    Nezadržitelně se zvětšuje množství chudáků a bytní zoufalé uprchlické tábory i pekelné "vyloučené lokality" - kde bují zločinnost, hříšnost a bída (materiální i morální).
    Naopak tragicky ve světě ubývá množství poctivého lidského štěstí.

Fatálně se množí adepti Zla -> Satan se chechtá, jak přibývá aspirantů Pekla, kdežto Bůh se rmoutí <- moudří lidé mají méně dětí a ubývají.

Stále nepřirozenější civilizace preferuje nenormální "ženy" s nadbytkem mužského pohlavního hormonu testosteronu = agresivní, silné, chtivé slávy, moci, peněz, kariéry (sportovkyně, manažerky atp...)  Kdežto normální skromné laskavé matky jsou upozaďovány.

Normální rodina je v rozkladu, většina manželství končí nenávistným rozvodem a polovina dětí se rodí nemanželské (= v hříchu) - naopak zvrhlých "svateb" homosexuálů a leseb k Boží nelibosti přibývá.

přeEmancipované nenormální ženské už nebaví rodit a starat se o děti (normální ženy touží po dětech ; úchylné pak svou lásku věnují zvířatům)  - raději mají peníze, kariéru a slávu. Jsou ambiciozní = chtivé významnosti a moci, pyšné a sebestředné . I o manželství je všeobecně stále menší zájem (více o sobecké zábavičky)...

Je to EGOismus, vedoucí k vymírání evropských národů (a následně jejich "převálcování" přemnožujícími se barbary z Afriky a Asie).

A byť byly sebeúspěšnější pyšné VIPky, uctívané davy - v Božích očích žalostně selhaly ve svém životním poslání = mateřství - a v Nebi budou posledními.

A čímdál víc agresivní postmoderní "ženy jsou jako muži" -> nezájem o rození dětí -> katastrofální vymírání nejvyspělejších národů -> celková degenerace "Homo Sapiens" [protože zaostalí primitivi se naopak přemnožují].

A postmoderní slaboští "muži jsou jako ženy", homosexualita, pedofilie atd... -> nezájem o souložení s ženami -> katastrofální vymírání nejvyspělejších národů -> celková degenerace "Homo Sapiens" [protože zaostalí primitivi se naopak přemnožují].

Stále častěji "ženu od muže nerozeznáš" (boží specializace pohlaví je destruována) . A duševně vyšinutí mění pohlaví a pitomci jim za to tleskají ; celkové tendence směřují k nepřirozenosti (což se Tvůrci Přírody zajisté nemůže líbit).

Umělé ženy i muži (sexroboti, partneři, pomocníci) zanedlouho budou lepší, než opravdoví lidé, což povede i k další devastaci rodiny a ubývání dětí ve vyspělých zemích...

A přehnaný humanismus je kontraproduktivní, jelikož způsobuje degeneraci "Homo Sapiens" = škodí celému lidskému druhu, kazí geny, snižuje I.Q. . Podporuje přemnožování zaostalců, zatímco vyspělí vymírají (mají průměrně 1-2 děti v rodině, kdežto lidi s I.Q. pod 80 plodí 5-10 dětí).

    Je to ANTIevoluce : Příroda se vždy zdokonalovala tím, že kvalitní organismy se víc rozmnožovaly a nekvalitní vymíraly [díky tomu se vyvinul i Člověk].
Ale teď degenerující lidstvo postupuje opačně - proti Antropogenezi , čili proti Přírodě (= zvrácenost).
    [Dobrými úmysly (rádobyHumanistů) je dlážděna cesta do pekla (barbarství)...]


A budou eskalovat války - úměrně s přemnožováním lidí, spotřebováváním zdrojů vody   a vzrůstem migrace...

Bylo předpovězeno, že má nastati Apokalypsa, když temné armády antikrista zaplaví Evropu.
    To se už děje : Ty "temné armády" jsou muslimové - skoro všichni tmaví až černí. Ten "antikrist" je jejich prorok Mohamed, který vyhlásil džihád = válku za celosvětové panování Islámu - proti Kristu a jiným "falešným" bohům.

A to "zaplavení" už začíná přílivem migrantů z přelidněné Afriky a Asie (jejich valná většina jsou muslimové) - dekadentní Evropa se tomu neubrání . [Většina Evropanů jsou vypasení změkčilci, zhýčkaní od dětství pohodlným životem v nadbytku (jídla i věcí).]

Zanedlouho počet muslimů přečíslí počet křesťanů (protože se strašně množí) - pak vyhrají všechny volby, zavedou islámské právo Šaríja  a z křesťanských zemí udělají muslimské chalífáty.
    [Podle Koránu se pak všichni nemuslimové stanou podlidmi 3. kategorie, povinní pracovat pro islamisty.]

    Migrace = "Bič Boží", trestající rozbujelou hříšnost a zvrácenosti  i další špatnosti Západu (viz výše).
    [přeEmancipované arogantní úchylné (= mají raději Peníze a sobecké zábavy, než děti)  ženské budou dle Koránu poníženy na méněcenné služky poddané muslimským mužům.]

V přelidněné Africe - protože se bezuzdně množí - přibudou do konce století asi 3 miliardy černochů (90% budou chudí muslimi).
    Jelikož vysychající Afrika už tolik lidí nemůže uživit, bude drtivá většina migrovat do Evropy (degenerující ústupčivé) - zatímco původních Evropanů naopak ubývá - fatálně...

Poněvadž muslimů nezadržitelně přibývá, tak někdy ve 2. polovině století budou nejmocnějším náboženstvím - a ovládnou svět, jak jim nařizuje Korán.
    Následně zlikvidují křesťanství - a nikdo na světě tomu nemůže zabránit.

    Takže pak sebeobětování Ježíše i milionů mučedníků a božích bojovníků po dvou tisíciletích zoufale zkrachuje (a vše opanují temné armády antikrista) ?
    To milující Otec nemůže připustit - pročež nastane Apokalypsa (= záchranná Boží humanMISE) ; jak uvedeno v 1. kapitole.


    POZN.:
    Některé tajemné obrazce na polích (agrosymboly) - připomínající počítačovou grafiku (kyberArt) - mohou být zakódovaným varováním před chystanou kybernetickou intervenci (= dobrodějnou Apokalypsou) ; aby se osvícení mohli připravit a zachránit.

 
 

17. HUMÁNNÍ POSLÁNÍ . AVATARY

      Odhalme sofistikované triky, kterými Satan - v novém tisíciletí novými způsoby - bude svádět lidstvo a ovládne svět . Varujme všechny, aby nepodlehli a neskončili jako plevel v Ohni ; i přežili Armagedon.
    Tak zachráníme miliony dobrých lidí a získáme zásluhy pro Nebe i přízeň Boha...

Nebo se na své bližní egoisticky vykašlete - a bezcitně je necháte jako vrtohlavé ovce na pospas krvelačnému vlkovi (v rouše beránčím), aby mu podlehli a skončili v Pekle ?
    [Tak uškodíte lidem a nakonec i sobě...]


    DODATEK :
    Antikrist se "vtělí" do nejbohatších, nejmocnějších a nejslavnějších VIP - aby se otevřeně pyšnil a osobně ovládal své poddané.
    Tajně je nahradí svými "avatary" (viz 5. kapit.) a originální VIPáky bezohledně zlikviduje ve spalovnách odpadu (viz 12. kapit).

[Všechny "avatary" Antikrista budou mít k dispozici jeho nesmírné elektronické peníze (viz 3. kapit) - které budou štědře rozdávat pro zvýšení své popularity a vlivu ; i zkorumpování lidí (aby milovali démona Mamona)...]

AVATAR :  V tomto fantastickém filmu se lidé "vtělují" do Avatarů pro nenápadné poznávání primitivnějších obyvatel planety Pandora.
    Ve skutečné budoucnosti se nadlidský Antikrist "vtělí" do avatarů pro nenásilné ovlivňování primitivnějších obyvatel planety Země.

Antikrist se stane multiPersonou = mnohohlavým networ(k)em = množinou TOP VIP.
A užije si přímé moci : "Vtělen" v avataru krále, sedě na trůně, bude přezírat klanějící se poddané a naslouchat jejich pochlebování ; v avatáru tyrana bude mučit a popravovat (s ďábelskou rozkoší) ; v avataru generála se nechá zdravit vojsky na přehlídkách.

Pro efektnější manipulaci lidičkami se pyšný Antikrist "vtělí" i do největších boháčů, nejslavnějších televizních hvězd, nejsledovanějších youtuberů, nejvlivnějších komentátorů, nejznámějších umělců atd.

    UPOZORNĚNÍ :  Bohatství, moc a sláva jsou Satanské pahodnoty (Ježíš je odmítl).
Při Apokalypse ti nejbohatší, nejslavnější a nejmocnější budou Satanem vyměněni za jeho "avatary" a pak spáleni jako odpad.
    Tak bude lidstvo očistěno od nejhorších majetníků Satanských pahodnot.

VAROVÁNÍ [asi zbytečné, VIPáci slyší jen vlastní zbytnělé EGO] :  Být pyšným VIP - celebritou, mocipánem, multimiliardářem a jiným vlastníkem Satanských pahodnot - se v budoucnu stane smrtelně nebezpečným : odpovídající "pa-odměnou" egoistickým chamtivcům za extrémní bohatství, slávu a moc - bude vstupenka do spalovny odpadů (a nepůjdou tam na exkurzi)...
 

Aleš Alex Borek          
 

KYBEREVOLUCE   biKosmie  
NAHORU na OBSAH NOVÉ TEORIE a IDEJE