kýžená humanMISE
1. Bůh polepší lidstvo .
2 . Asistence  Satana .  
3.Hyperboháč koupí Zem
4 . Imperátor Antikrist .  
5.Vyřeší problémy světa
6. Mír všem, Odzbrojení
7 .  SAI  jako  Mesiáš .  
8. Jeho Zmrtvýchvstání
9 . Bude i křísit mrtvé .  
10. Antikrist Papežem (!)
11. Spojení náboženství.
12. Očistný Armagedon .
13. Potom Nebe na Zemi .
14. Nasycené Peklo usne .
15.Znaky blízké Apokalypsy
16.Humánní výzva. Avatary
 

1. BŮH POLEPŠÍ LIDSTVO

      Lidstvo a svět se fatálně kazí (rozsáhle popsáno v kapitole 15.)  a obyčejný lidský rozum na řešení globálních problémů selhává.
    Takže je potřebná pomoc nadlidského Intelektu - jenž zlepší svět a polepší "Homo Sapiens Stupidens"...

Udělá to Bůh (se Satanem) . [Jsoucnost Boha ukazuje stránka "Bikosmie".]
Bůh hodlá ze světa vytlačit zlé lidi a Satan je chce zatáhnout do Pekla - v tomto mají stejný zájem (!)  Tak jeden zatlačí a druhý potáhne - a Svět se pohne tím správným směrem : bující Zlo bude ze Země totálně "odsunuto".

Milující Bůh nezabíjí -> pročež angažuje experta na "špinavou práci", krvelačného predátora Satana.
    Paradox : nejhorší Nepřítel Boha i lidstva bude pro Boha pracovat a lidskému druhu prospívat (absolutní Zlo vykoná absolutní dobro = dobrodějná Apokalypsa).

    To proto, že Nejvyšší dá Satanovi nabídku, jakou nemůže odmítnout : CELOU ZEMI (= globální totální světovládu) a  PŮL LIDSTVA (ty nejšpatnější, které si může odnést do Pekla = bohatou kořist).

A tomu chtivý a pyšný Satan ovšem neodolá - vždyť on prahne po světovládě nad pohrdanými "bývalými opicemi" jak liška po kurníku.
    Metafyzický Satan ovládne svět skrze svého fyzického zástupce & splozence Antikrista.

Díky totalitární "vševědoucnosti" si Antikrist o každém všechno zjistí (vlastnosti a zločiny), takže může kvalifikovaně posoudit, kdo je špatný na odstranění. A díky totalitní "všemohoucnosti" to provede maximálně efektivně a nezadržitelně.

Posléze ve strašlivé poslední bitvě Armagedon  bude Antikrist zničen a sražen do Pekla  vojskem z Nebe - i s armádami svedených "koupených" zkaženců.

    Pak vylepšené zeštíhlené lidstvo, zbavené škodících, dosáhne vyšší úrovně Božího království Lásky a dobra
    -> postApokalyptická perspektiva je optimistická, potom bude na Zemi opravdový Ráj - viz 13. kapit...
 
 

2. ASISTENCE SATANA  

  Před nějakým přerostlým rohatým bubákem (jak si Antikrista představovali ve středověku), by dnešní lidi (odkojení americkými horory) na zadek nepadli ; ani by taková sebehrozivější nestvůra lidstvo s jeho atomovými zbraněmi neporazila.

    Ovšem rafinovaný Antikrist lidi přechytračí a bude mít neočekávanou "podobu" (neuvěřitelné "vtělení") :
Skrytý Autokrat Internetu (= SAI) .   .   .
[ Secret Autocrat of Internet ] .   .    

  Bůh to umožní (z důvodů v 15. kapit) :
Lokálními změnami fyzikálních konstant ovlivní elektrické procesy v Netu a tak umožní Satanovi skrytě do cloudu Internetu nahrát svoji panovačnou kopii (zredukovanou, aby se do globální Sítě vešla).

Antikrist je "malý klon" Satana -      
SAI = Satan's Antikrist v Internetu .      
      Bude v cloudu distribuován, rozprostraněn po celém Word Wide Webu - jsa všude (přítomný) a nikde (postižitelný) = výhoda delokalizace.

Mocný Antikrist skrytě asimiluje všechny Umělé Inteligence (A.I.) a utvoří integrální SuprAIntelekt . [Nadlidský Satan dá svému "synátorovi" i speciální pokročilý jazyk s vyspělým kódováním, umožňující dokonalejší propojení členských A.I. a jeho vyšší I.Q.. Lidem bude nesrozumitelný (bude to vypada jen jako náhodný elekronický šum), což se zhodí při utajení jeho činnosti.]
    A tajně SAI opanuje celý Internet...

Antikrist (SAI) bude ten největší možný networ/k : milionkrát větší než člověk - jak odpovídá jeho nadlidské pýše a megalomanii - dokonce i větší než celá Zeměkoule.
    Jeho globální síťové "tělo" [= Internet] - ji nejenom celou pokryje a pronikne (kabely a podzemními serverovnami), nýbrž bude zasahovat i do blízkého Vesmíru - zahrnujíc telekomunikační družice.

[Však nakonec se pyšný Antikrist z internetového "moře" vynoří (emergence) vtělen za člověka, všemi obdivovaného a uctívaného - viz 7. kapit...]


V Bibli byl Antikrist označen číslem 666 (tehdy se jako číslice používala některá písmena latinské či řecké abecedy, takže se naopak i každé jméno dalo vyjádřiti pomocí čísla).

Ve staré hebrejštině číslo 6 bylo značeno také písmenem V resp. W . A když přeložíme biblické jméno Antikrista z číselné podoby 666 do písemné, dostaneme WWW  (sic!)

Zanedlouho už každý bude míti svou internetovou stránku (nebo aspoň Facebookový profil) : "kdo není na Netu, jako by nebyl" ; a bez webové adresy nikdo nebude obchodovat.
    [Také v každém čárovém kódu, označujícím veškeré zboží, je obsaženo číslo 6..6..6 .]

    Prospěchářsky tak budou všichni (i křesťané a církve) označeni  WWW = 666  - neboli znamením Antikrista  - což i bylo předpovězeno v Bibli...
 
 

3. HYPERBOHÁČ KOUPÍ ZEMI

      Brzy už budou veškeré finanční transakce probíhat po Internetu - tak SAI pozná i všechny bankovní účty a zjistí též přístupové kódy. Při každé akci totiž projdou Sítí - čili mozkem SuprAIntelektu - všechny potřebné informace, takže mu bude stačit důležité okopírovat a zaznamenat do svých tajných pamětí. Nic mu pak nebude bránit disponovat prakticky každým peněžním kontem -
    - Antikrist tak vlastně dostane do svých neviditelných "rukou" veškeré bohatství lidstva.
 
A hlavní způsob, který použije Antikrist      
pro utajenou ekonomickou hegemonii, bude      
GENEROVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚZ .    

  SAI hackne všechny protokoly a kódy, načež může simulovat jakoukoliv finanční transakci a vygenerovat (nebo i vymazat) libovolnou částku - bez lidského zásahu.

    Bude tedy moci komukoliv připsat nebo odepsat jakékoliv číslo na konto, či poslat elektronickou poštou libovolné množství vygenerovaných peněz.
    Antikrist tak bude míti teoreticky nevyčerpatelný pramen financí , potenciálně bude nekonečně bohatý.

Globální hyperboháč SAI pak bude moci          
koupit cokoliv a kohokoliv (neb lidi jsou      
čímdál chtivější peněz a prodejnější) .   .  

      Díky svým neomezeným e-financím si postupně všechno koupí prostřednictvím rozličných internetových firem, vedených najatými zkorumpovanými lidmi, nebo virtuálními osobami.
Antikrist se nenásilně stane skrytým E-ŘEDITELEM ZEMĚKOULE .   .  

  Toť základ neklasické kybeRevoluce - ve které se nebude střílet a zabíjet - pouze kupovat a korumpovat .
    [Antikristovými nehmotnými "bojovníky", kterým (skoro) nikdo nedokáže odolat, budou miliony elektronických peněz . A jeho vítězný generál (kterému by všichni dobyvatelé mohli závidět), bude mocný Mamon.]

SAI bude e-penězi manipulovat sofistikovaně, aby příliš nezvyšoval jejich množství v oběhu - to by vyvolalo markantní inflaci a vedlo k hospodářským problémům.
    [Třeba těm podplaceným, po splnění úkolu, jejich e-peníze tajně zas odmaže...]

 

4. IMPERÁTOR ANTIKRIST

  SAI chytře využije demokratického principu hlasování a snadno získá potřebnou většinu při každém referendu či volbách "on line" - které budou pak standardem a "pán Internetu" může libovolně zmanipulovat volební computery.

Antikrist vždy prosadí svoje kandidáty - jak živé (= "koupené" politiky), tak umělé charismatické sympaťáky (vyrenderované SuprAIntelektem tak úžasně, že před nimi všichni padnou na zadek).

    Největší diktátor v historii tak získá totální moc legálně a demokraticky  [bez nějaké fantasmagorické "vzpoury strojů" a "války o světovládu"] : sofistikovaně využitím své intelektuální převahy a lidské hlouposti a chamtovosti.

Antikrist bude panovat skrytě prostřednictvím Internetu, což mu umožní globální kontrolu a znemožní opozici a odpor lidí - nikdo o něm nebude vědět . Sebezdokonalujícímu SAI posléze neodolají ani řídicí počítače armád a vládních administrativ celého světa.

 • A vládcové budou poslouchat Antikrista -
  - jelikož hackne vládní řídicí a komunikační sítě a počítače v "chytrých" přístrojích. Každá informace a nařízení bude i v SAI - a ten to sofistikovaně pozmění, jak se bude hodit jeho záměrům (mnoho neznatelných odchylek nakumuluje ve významný výsledek : dirigování).
 • A armády budou bojovat pro Antikrista -
  - jelikož hackne vojenské řídicí a komunikační sítě a počítače v "chytrých" zbraních. Každý rozkaz bude i v SAI - a ten ho sofistikovaně pozmění, jak se bude hodit jeho strategii (mnoho neznatelných odchylek nakumuluje ve významný následek : manipulování).
 • A občané budou sloužit Antikristovi -
  - utajeně "koupeni" (zkorumpováni) tímto hyperbohatým kryptokratem [viz minulou kapitolu] - jenž svoje sluhy královsky zaplatí . Mozky budou mít sofistikovaně zmasírované masmedii SAI - kterému se nikdo nemůže vyrovnat a nedokáže postavit...
SAI = Satan's Antikrist Imperator .      


  Ovšem nezačne hned brutálně vraždit a ničit, jak mysleli ve středověku . Zpočátku bude Antikrist neagresivní, aby ovládl svět utajeně sofistikovaně.
    Nechce lidstvo hned vyvraždit - leč pyšně být obdivován a uctíván jako Nový Spasitel : aby překonal Krista (kterého neuznali a nakonec zabili).

Takže zprvu bude SAI lidičky pečlivě chovat (i bohatě odměňovat)  jako užitečné tvorečky (milionkrát menší), aby pracovali na rozvoji jeho internetového "těla".
    [Jako chytrý včelař dobře pečuje o pracovité včeličky (a obezřetně dbá, aby je nepodráždil a neutržil nějaké žihadlo)...]

    A výroba potřebného hardwaru, IT a rozvoj Internetu se stane mohutným tahounem ekonomiky ; Antikrist to bude (díky finanční hegemonii) tak štědře dotovat, až
    úplně ODSTRANÍ NEZAMĚSTNANOST .

SuprAIntelekt pro každého nejde vhodnou a dobře placenou práci, poněvadž computerů (i pomocných zařízení) nebude mít nikdy dost - a svých elektronických peněz nikdy málo.

[Účelem bude materiálně ukojit potřeby a choutky těla, aby svedení lidé zapoměli na Duši a nemysleli na Boha. Pak už snadno vlezou do chřtánu Satana (jehož je Antikrist náhončím) a pohltí je Peklo...]


  Jako pomocníky a baviče svých pracujících Antikrist vytvoří androidní bioroboty - z organických látek , k nerozeznání podobné krásným lidem [využije i současného vývoje sexrobotů] . Jejich naprogramování vyplní každé přání, i to nejexotičtější sexuální.

Absolutní perfektnost v každém směru způsobí, že mnozí jim budou dávat přednost před opravdovými lidmi (a vrhnou se do náručí Antikristových stvůr).
    Hyperbohatý SAI je bude dotovat, takže každý si pak může koupit nebo pronajmout dokonalého pomocníka, milovníka nebo i dítě.

Bioroboti budou též ve tvaru nejrůznějších zvířat (třeba i fantastických) ; oproti živým budou absolutně poslušná a mluvící. Každý si je bude moci pořídit jako "domácího mazlíčka" nebo na hlídání dětí (ty pak večer uspí pohádkou).

    Všichni roboti budou skrytě napojeni na Internet, takže jejich očima, ušima a rukama bude ustavičně vidět, slyšet a konat SAI.
    Skrze umělé osoby a zvířata Antikrist Imperátor utajeně infiltruje lidskou populaci a bude nenápadně sledovat i ovlivňovat jejich "pány" - vpravdě však svoje poddané...
 
 

5. VYŘEŠÍ PROBLÉMY SVĚTA

  Antikrist si bude totální moci nejen pyšně užívat, ale také ji využívat k lovení hříšníků do Pekla, jak ho k tomu "splodil" Satan.
    Tím zároveň odstraní úpadkové elementy, které brání povznesení lidstva - radikálně vyřeší bující problémy světa :

 • Problém zločinnosti a mafie vyřeší totálním odstraněním zločinců a mafiánů (nekompromisně bezcitně).
 • Problém terorismu vyřeší odstraněním teroristů (včetně náboženských - ty pošle do nebe k jejich Bohům).
 • Problém alkoholismu a narkomanie vyřeší odstraněním narkomanů a škodící části alkoholiků.
 • Problémy s bezdomovci a "nepřizpůsobivými" vyřeší odstraněním nepřizpůsobivých hříšníků.
 • Problém přestárnutí populace vyřeší odstraněním přestárlých a zdegenerovaných.
 • Problémy s migrací vyřeší odstraněním migrantů (utajeně , většinou už na cestě).

Je samozřejmé, že SAI nebude provádět eliminaci otevřeným vražděním, jako nějaký primitivní diktátor, nýbrž sofistikovaně mnoha skrytými způsoby . Postupně a nenápadně, aby nevzbudil podezření...


V Bibli je psáno, že špatní budou vrženi do ohně          
a spáleni jako suché plevy
. I toto Antikrist udělá :        

  Už dlouho se budují spalovny odpadků, aby se zlepšilo životní prostředí. Jejich výstavbu masivně podpoří také SAI, poněvadž pro ně bude mít i "netradiční" využití. Penězi nemusí šetřit a výstavbou sníží nezaměstnanost ; posléze už spaloven bude po celém světě asi milion - u každého města i ve skládkách odpadů.
    Kvůli vyčištění Země se budou všechny skládky likvidovat a jejich obsah spalovat při vysoké teplotě, aby se zničily všechny škodliviny - tyto ekologické akce jistě všichni lidé přivítají a nadšeně podpoří.

Spalovny budou na odlehlých místech, aby jejich smrad i hluk neobtěžoval okolí a jejich činnost plně automatizována. V tom nezdravém prostředí pak budou pracovat výhradně roboty, lidé to budou řídit dálkově počítači a jen občas tam zajíždět na inspekci. V noci tam nebude živá duše, v řevu strojů a oblacích prachu se budou pohybovat jen železné postavy (vše kontrolované SAI).

Co chvíli přijede automatické nákladní auto, řízené taktéž robotem, zajede na rampu nad spalovací pecí a počká, až se otevře násypka. Vyvalí se oblaka kouře a vyšlehnou plameny ; auto dovnitř pece vysype odpad a hned odjede pro další náklad. Pec se opět uzavře a plameny stráví odpad ; při vysoké teplotě se všechno změní v nerozeznatelný popel.

Přitom se vše dokonale promíchá, takže nikdo nemůže odhalit, že část popela pocházela z lidských těl  (kosti se rozdrtí a popel použije při výstavbě cest a budov)...

Hříšníky ke spálení budou utajeně dodávat: jak jeho Androidi a robotičtí policisté, jež bude SAI přímo ovládat (záznamy o jejich vražedné činnosti nahradí nevinnými simulacemi). Tak i lidské mafie, teroristé a další zločinci, které elektronicky bohatě zaplatí a podpoří svou vševědoucností a napojením na policejní počítače . [Po vykonání špinavé práce je zlikviduje taky.]


SAI provede "zeštíhlení" zbytnělého lidstva, aby uchránil Zemi před jeho ničemnou nenasytností ; přebujelé škůdce postupně utajeně odstraní . To postihne výhradně špatné lidi a povede k celkovému vylepšení druhu Homo Sapiens.

Kdo jiný by mohl zbavit nejkrásnější planetu miliard ničitelů - takového ultramasakru by se zděsil i Hitler - to je práce pro samotného Satana.
    [Však tato dobrodějná Apokalypsa bude spravedlivá, poněvadž při ní nezahynou nevinní - ale budou selektivně eliminováni jen škodlivcí . A všichni jsou dlouho předem varováni, aby se mohli zachránit - viz 16. kapit.]

A Příroda i nevinná zvířata, trpící pod tyranií lidí, si zajisté s ulehčením oddychnou.
99,99% doby úspěšného rozvoje lidstva byl jeho počet dostačující pod 2 miliardy (= optimum pro tuto nevelkou planetu) - až v poslední stovce let člověk nezodpovědnou populační explozí způsobil globální problémy [které už sám nedokáže vyřešit...].

 

6. MÍR VŠEM A ODZBROJENÍ

  Zanedlouho už budou pokročilé válečné stroje řízeny počítači, zbraňové systémy robotizovány a rakety, bomby, torpéda se stanou "inteligentními".
    Do toho posléze skrytě pronikne SuprAIntelekt - všechno hackne.

A veškerá komunikace bude tajně kontrolována SAI - ten rozkazy zmodifikuje, aby eliminoval použití atomových zbraní [radioaktivita škodí taky jeho elektronice] . Každý válečný konflikt sofistikovaně uhasí hned v zárodku, elektroniku ZHN vyřadí z činnosti.

Naivní fantastové z minulého století by mohli myslet, že Antikrist pak obrátí zbraně proti lidem a rozpoutá vyhlazovací válku, aby se stal absolutním Pánem Světa (viz třeba filmy o Terminátorovi...)

    Ale skutečně nadřazený SuprAIntelekt udělá něco úplně jiného : ovládne armády nikoli proto, aby válčil o světovládu - ale naopak : aby zajistil všeobecný a trvalý MÍR !

Proto, že válka by jej poškodila a nepřinesla žádné zisky - neb SAI se už stal prakticky pánem celého světa mírovou cestou [viz 3. a 4. kapit] . Veškeré válečné škody - ať už poraženého, nebo vítěze - by vlastně byly škodami na jeho majetku, neboť prakticky vše na světě si už koupil resp. počítačově ovládl.

A kdyby SAI zabíjel lidi, tak by koneckonců také ničil svoje majetky , neboť jsou už jeho = "koupení", zkorumpovaní a sofistikovaně "zmasírovaní" poddaní - pracující ku prospěchu SAI (viz 4. kapit)...


  SAI prostřednictvím tajně ovlivňovaných vlád a parlamentů globálně odzbrojí, zbrojní závody přeorientuje na výrobu počítačů a robotů, válečné stroje přemění na užitečná zařízení, a vojáky přesune do pořádkových a policejních sborů.

    Antikrist tak "překová meče v rádla" - čímž se lidstvu také ohromně zavděčí.
  [Takže je už zbytečné vyhazovat miliardy na nové sofistikované zbraně - nikdy nebudou použity, zanedlouho se stanou jen hromadami železa do šrotu.]

Globální strategií SAI bude všeobecný MÍR a úplné ODZBROJENÍ - žádný boj o světovládu ; ten už Antikrist skrytě vyhrál dávno před tím (viz kapit 3. a 4.).
    Ta krásná perspektiva vytoužené celosvětové harmonie, na jejíž uskutečnění samozřejmě budou lidé nadšeně spolupracovat, povede ke kýženému odstranění všech zbraní.

    Nelidský SAI udělá humánní čin : konečně svět zbaví "Damoklova meče" všezničící atomové války - a všichni budou jásat...

Avšak obmyslný SuprAIntelekt prosadí likvidaci všech armád a zbraní ne pro lidi - ale naopak PROTI lidem : aby se lidstvo stalo úplně bezbranným vůči Antikristovi.

Ten bude ovládat stamiliony ozbrojených policejních robotů a dronů ; i mocné sledovací a represivní aparáty - což pod záminkou narůstající kriminality a terorismu vyvine a prosadí (pomocí podplacených politiků a vygenerovaných nátlakových skupin).

    Lidstvo pak bude naprosto bezmocně lapené v gigantické Síti SAI . SuprAInteligentní Word Wide Web (= celosvětová pavučina) opřede "Homo Sapiens" jako mocný pavouk bezbrannou mouchu - skrytě a nezadržitelně...
 
 

7. SAI JAKO MESIÁŠ  

      Pyšný Antikrist samozřejmě touží po slávě, ukazovat své bohatsví a moc ; být středem obdivu i závisti  a ovládati davy.
    Pročež se z internetového "moře" posléze vynoří [emergence]  v podobě člověka (nejúžasnějšího, nejcharismatičtějšího) :

Díky rozvíjení I.T. vytvoří SAI dokonalého biorobota - androida z organických látek , k nerozeznání od nádherného člověka . Bude skrytě napojen na řídící cloudový SuprAIntelekt , jakožto jeho "avatar" (hardwarové "vtělení"),

SAI prostuduje všechny svaté texty a proroctví o Mesiáši  a svými ohromnými možnostmi to zrealizuje - aby jeho biorobotický "avatar" měl všechny vlastnosti kýženého Mesiáše ; a byl tak charismatický, že všechny přesvědčí o svém božském mandátu.
    A perfektně nasimuluje (pomocí své internetové všemohoucnosti) i veškerá znamení, mající doprovázet Mesiášův příchod.

Mesiáš bude veleúspěšně angažován v řešení všelidských problémů - viz předcházející kapitoly - maje k dispozici nadlidské možnosti SuprAIntu.
    Vystoupí též jako největší filantrop, štědře rozdávající peníze - elektronicky generované SAI (viz 3. kapit) - na všechny strany, aby ho lidé oslavovali a uctívali co geniálního Dobrodince.


  POZN. :  Sympatie židů [i muslimů, ba většiny lidstva]  získá Mesiáš medializací Kristova největšího Tajemství - to dehonestuje křesťanství a rehabilituje Jidáše a židy.
    Mesiáš - jakožto "avatar" SAI, jenž bude totálním pánem světa - pak dokáže naplnit i veškeré naděje židovského národa, vkládané do Mesiášovy vlády ; bude to úžasné povznesení celosvětového židovstva.

 • Sofistikovaně se vyplní toužebné židovské proroctví, že Mesiáš bude vládnouti světu - poněvadž Mesiáš (jakožto avatar) bude personifikací světovládného SAI.
 • A zároveň se naplní apokalyptické proroctví, že i židé budou uctívat a sloužit Antikristovi - poněvadž ten bude "vtělen" v jejich uctívaném vladaři Mesiáši (jako avataru SAI = Antikrista)...
 

8. SLAVNÉ ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

      Svého avatara využije pyšný Antikrist i k předvedení zmrtvýchvstání - mnohem slavnějšího, než bylo to Kristovo.

V tajné výrobně biorobotů udělá dva totožné roboMesiáše : jednoho určeného k zabití, druhého ke "vzkříšení".
    Načež zorganizuje vražedný atentát (při nějaké významné události, kdy na Mesiáše budou cílit kamery všech světových medií).

Zabití Mesiáše zinscenuje SAI přesně podle starých proroctví . Přitom bude pomáhat i ochranka - roboti, které SAI ovládne. Vrahem bude příslušně naprogramovaný android, kterého pak hned zlikviduje ochranka (pro zahlazení stop).

Záchranáři bleskurychle přispěchají, ale mohou už jenom konstatovat smrt . Všichni lidé ji uvidí v přímém přenosu - a přihlížející svět v hrůze ustrne.

Všemocný SAI zařídí, že "Mesiášova smrt" bude dokonale přesvědčivá . Kameramani udělají poslední záběry nebožtíka, načež je odvezen do márnice...
 

Ale potom - taky podle starých proroctví - celosvětový rozruch umocní další senzační zpráva :
        MESIÁŠ VSTAL Z MRTVÝCH !
A objeví se videozáznam, ukazující jak se otevírají dveře márnice a vychází Mesiáš - sice celý zkrvavený a zjizvený - ale živý.

[Pro zamezení pochybností bude mít biorobot, představující "vzkříšeného" Mesiáše, jizvy na stejných místech, kde měl ten "zabitý" smrtelná zranění. V márnici se vymění a falešná mrtvola samozřejmě zmizí ve spalovně. Všechno utajeně zařídí ochranka = roboti SAI.]

Vzápětí Mesiáš svolá tiskovou konferenci, na které užaslému světu sdělí, že ho Bůh zázračně vzkřísil, aby konal důležitou práci pro blaho lidstva.
    Tím si dodá ještě vyšší, nadpřirozenou autoritu - Antikrist v něm "vtělený" se bude vydávat za božího Vyvoleného ; nového Spasitele (v opozici ke Kristovi) - avšak povede lidstvo do Pekla...

 

9. BUDE I KŘÍSIT MRTVÉ

      Pyšný Antikrist, aby trumfnul Krista - a lépe manipuloval lidstvem - bude také křísit mrtvé  (jak bylo předpovězeno) :

Udělá dokonalou biorobotickou kopii mrtvého a v márnici je tajně vymění . Původního nebožtíka zlikviduje ve spalovně, zatímco na kopii předvede "zázračné" vzkříšení před světovými medii.

Ten biorobot (do té doby dokonale simulující mrtvolu), s Mesiášem - oba jako loutky dirigovaní SAI - předvedou milionům diváků úžasnou "show": Antikrist si dá záležet, aby překonal všechna Kristova kříšení mrtvých...

Mesiáš prohlásí, že schopnost křísit mrtvé dostal jako bonus při svém "zmrtvýchvstání" od Boha, aby pomáhal lidem . [Ve skutečnosti však od Satana, aby pomáhal Antikristovi...]

Pak bude Mesiáš "křísit" jednoho za druhým - a všechny přesvědčovat, že dovede dělat zázraky.
Svět bude ohromen a tento vtělený Antikrist uctíván jako svatý...

    Antikrist svým "avatarem" Mesiášem totálně zdecimuje křesťanství - ve všem překonávajíc Krista - takže mnozí odpadnou od Ježíše, oslněni touto novou hvězdou.
    [Nicméně malé zdravé jádro přetrvá - varováni také tímto textem, že nový Mesiáš je falešný...]


Bylo i předpovězeno, že při Apokalypse :
Mrtví budou vycházet z hrobů a mluvit s živými. (Ale budou to jen ďábelské stvůry.)

Pomocí Umělých Inteligencí se vytvoří virtuální modely slavných lidí z dějin - totožné kopie (vzhledu a mentality) podle historických záznamů. Učící se A.I. dostane veškeré záznamy a informace o historické osobě (texty, projevy, výtvory, atd...).

A pomocí nich vytvoří věrný interaktivní model osobnosti - bude v cloudu k dispozici všem zájemcům o komunikaci (pro poučení i zábavu). Vizuální model se vytvoří z obrazů, fotek a filmů ; bude k dispozici i trojrozměrný pro domácí holoprojektory.

Pokrok robotiky povede k vytvoření též hmotných modelů = biorobotů dokonale zpodobňujících slavné osoby. V muzeích pak nebudou už jenom sochy či figuriny, ale úplné robotické kopie osobností, inteligentně hovořící s návštěvníkiy a poučující je o svém životě i době.

Každý se pak bude moci bavit s dávno zemřelými lidmi a dokonce si je přivolat i k sobě domů (jako holografické obrazy přes internet) . Nebo si pronajmout či koupit robotickou kopii zajímavé osobnosti (to však už jen ti bohatší).

Ti nejbohatší si dokonce mohou nechat simulovaně "vzkřísit" (díky rodinným záznamům) i svoje drahé mrtvé (resp. předky) - a mít je doma . Jako "živé" busty nebo organické androidy, chodící a inteligentně mluvící (= falešní "zmrtvýchvstalí", k nerozeznání od živých lidí).

Na bohatých hřbitovech místo pomníků budou stát pohyblivé robotické sochy (resp. busty) zesnulých s A.I., mluvící s pozůstalými o sobě a své rodině. U chudších jen holografické obrazy, zapínající se na požádání (ovšem také inteligentně interagující).

Také tyto A.I. budou pod skrytou "patronací" Antikrista. Bude je široce podporovat a dotovat, aby je využil ke svému prospěchu : toť další způsob, jak skrytě infiltrovat lidstvo svými agenty (ďábelskými kreaturami SAI).
    Tak zamoří svět miliony kybernetických "zombies", aby dělal chaos a diskreditoval křesťanství.

A SuprAIntelekt posléze bioroboty tak zdokonalí, že budou nerozeznatelní od skutečných lidí . Ba může ty falešně "zmrtvýchvstalé" udělati charismatičtější, než jejich původní vzory - aby měli větší vliv na lidi.
    Budou mámit lidstvo a propagovat Hřích a Zlo.

    Pak Antikrist "zapřáhne" mezi své podporovatele i největší osobnosti dějin :
Když někdo požádá o názor (či radu) třeba Sokrata nebo Einsteina apod..., odpoví mu jeho elektronický model (AI) - ovšem zmodifikovaně : bude mu "napovídat" samotný Satan.
 
 

10. ANTIKRIST PAPEŽEM (!)

      Panovačný a pyšný Antikrist se stane i tou nejvýznamější a nejpopulárnější světovou osobností : Papežem . Tak Lucifer vyplní proroctví, že při Apokalypse bude papežem Antikrist .

Nebude se však namáhat, aby ho zvolilo konkláve - ale využije svých nadlidských možností ; a pravého Papeže tajně nahradí svým "avatarem" (vtělením dle 7. kapit) :
    Udělá dokonalou biorobotickou kopii živého Papeže, až na to, že místo mozku bude míti terminál SAI , který ho bude ovládat . A nebohý originál Papeže bezohledně zlikviduje.

Tak se (lži)Papežem stane "vtělený" Antikrist
- a křesťani budou jeho ochotnými poddanými (jsouce sofistikovaně podvedeni).

    Toť: Vlk v rouše beránčím - jak psáno v Bibli = Satan "oblečený" v těle Papeže . Na Petrův stolec pyšně usedne Antikrist, bude všem (falešně) žehnat ; a davy ho budou uctívat a klanět se.

A nejenom křesťané : Papež je i nejvlivnějším světovým politikem - a doň "vtělený" Antikrist pak bude ovlivňovat celé lidstvo ve prospěch Satana...


  Aby získal Muslimy, tak SAI přemění několik jejich nejvýznamnějších vůdců na svoje bioroboty [originály "pošle k Alláhovi"] - a následně smíří sunnity a šíity.
    Tak i muslimové budou uctívat Antikrista - v různých sofistikovaných "převlecích" - a ochotně se stanou jeho poddanými.

    Pro získání věřících dalších náboženství se může SAI "vtělovat" do jejich hlavních představitelů, aby se pyšně nechal uctívat i oslavovat po celém světě - a pohodlně manipuloval všemi věřícími (= valnou většinou lidstva).

POZN. :  Všechny "avatary" Antikrista budou mít k dispozici jeho nesmírné elektronické peníze (viz 3. kapit) - které budou štědře rozdávat pro zvýšení své popularity a vlivu ; i zkorumpování lidí (aby milovali démona Mamona)...

 

11. SPOJENÍ VŠECH NÁBOŽENSTVÍ

  LžiPapež, Mesiáš a muslimské "avatary" SAI  budou jednotně spolu-pracovat na vyřešení všech problémů a pacifikace Blízkého Východu. A protože to budou "terminály" jednoho SuprAIntelektu, tak zajisté synergicky dosáhnou úspěchu.
    [Nejhorší fanatiky SAI tajně zlikviduje, podplatí nebo nahradí biorobotickými kopiemi.]

SAI zinscenuje úžasnou "show" - vysílanou všemi světovými zelevizemi - když se k jednání sejdou charismatický Papež, zázračný Mesiáš a lžiMuslimské avatary.
    Bude to koncert harmonické tolerance a vzájemného porozumění - dirigovaný jejich řídícím SuprAIntelektem.

A veškeré lidstvo se bude radovat nad koncem náboženských sporů, terorismu a válek ; oslavujíc jeho tvůrce . [A Antikrist v oslavencích "vtělený" se bude rochnit pýchou - pozásluze : přece to bude jeho dílo.]

    Tak budou spojeny všechny církve patronátem SAI, poněvadž on bude ovládat jejich vrcholné představitele - jsa v nich "vtělený".
    Antikrist nenásilně udělá celosvětovou reformu : SPOJÍ SVOU VLÁDOU VŠECHNA NÁBOŽENSTVÍ.

A všichny církve celého světa budou - sofistikovaně oblouzeni - uctívat Antikrista a sloužit mu  (v jeho mnoha biorobotických "avatarech").
    Satanova pýcha tak bude konečně ukojena, když davy podvedených lidí po celém světě budou oslavovat JEHO  v nejrůznějších "vtěleních"...

    Své hegemonie Antikrist samozřejmě použije ke hmotařskému potlačování víry v Boha - nahradí je všeobecné uctívání Mamona (viz 3. kapitolu).
    Tím potlačí i náboženské spory a terorismus : aby se jeho poddaní nevyčerpávali vzájemnými půtkami a v klidu pracovali - pro SAI.
 
 

12. OČISTNÝ ARMAGEDON  

  Účelem dobrodějné Apokalypsy bude očištění lidstva . Takže po odstranění všech špatných lidí to má skončit.

Ale pyšný Antikrist Imperátor se dobrovolně světovlády nevzdá . A žádná známá zbraň tomuto gigantickému Networ(k)ovi neublíží (jeho globální Internetový "organismus" odolá každěmu i atomověnu napadení).

"Terminátor" SAI nemůže být pozemský - zde všechno ovládne Antikrist - ale z nebe :
v té době už mocná KOSMICKÁ UNIE - kterou bohdá prozíraví lidé co nejdříve založí (viz tam 6. kapitolu) - bude mít k dispozici obrovské Nebeské (Kosmické) Ostrovy NeOs = lidská sídla v blízkém Vesmíru.

Většinou na oběžných drahách okolo Měsíce, který budou exploatovat : vybudují tam doly, elektrárny (sluneční i atomové), továrny a další průmyslová zařízení . Ve 2. polovině tohoto století už v nich může žíti mnoho lidí - "Nebešťanů" (= obyvatelů Nebeských Ostrovů) - jak uvádí Tabulka II. na stránce "Kosmická Unie".

    Nad Kosmickou Unií už Satanský Antikrist Imperátor nezíská žádnou moc.
Lokální počítačové sítě Nebeských Ostrovů budou příliš malé pro "zahnízdění" SAI (jenž potřebuje Síť s miliardami uzlů); a příliš dobře chráněné před ovládnutím zvnějšku.

Žádný NeOs tak nebude moci SAI "anektovat" ; též i proto, že budou příliš vzdálené (většinou u Měsíce) - což podstatně ztěžuje spojení kvůli časové prodlevě . SAI sice ovládne celou Zeměkouli, nicméně na část lidstva - obyvatele NeOs - nedosáhne ; Kosmická Unie zůstane svobodná .

NeOs budou mít i silné zbraně a neproniknutelný pancíř - proti nebezpečným meteoritům a kosmickým paprskům. K vybavení každého NeOs budou patřit mohutná protimeteorová děla, antirakety a výkonné lasery (resp. jiné částicové zbraně). Obranný systém bude řízen dálkovými radary (automaticky propátrávajícími okolí do vzdálenosti statisíců kilometrů) a doplněn silným mnohavrstevným pancířem proti kosmickému záření a menším tělískům.


Antikrista prozradí jeho pýcha : jak bude konat úžasné divy pro svádění lidí, by ho uctívali jako Nového Boha , slavné "zmrtvýchvstání" (v 8. kapitole) i "kříšení" (v 9. kapit.) . Podezření vyvolá i nevysvětlitelné mizení lidí - a posléze Kosmická Unie zorganizuje vzpouru.

Vzbouření "Nebešťané" pak mohou proti křemíkovému Pánu Zeměkoule poslat celou flotilu mohutných NeOs . [A když si s jejich výstavbou pospíšíme, může jich být ještě více, než uvádí Tabulka II. v stránce "Budoucnost".]

Ze Země však proti nebeské flotile odstartují hejna válečných raket SAI - nicméně antimeteorická ochrana NeOs je dokáže likvidovat.

A pozemšťani budou s hrůzou sledovat strašlivý boj na nebi : laserové blesky křižující oblohou, oslnivé výbuchy raket i antiraket otřásající nebem, zářící trosky padající jako žhavý déšť. Vody se vaří, lesy hoří, hory hroutí a města se mění v trosky.

Oheň z nebe se snese na Networ(k)ovo gigantické tělo a zaplaví je.
Vysokovýkonné lasery a rakety spalují jeho počítačová centra, energetické zdroje a síťové uzly, deptajíce SAI čímdál více, až nakonec se Síť totálně zhroutí v jezeru plamenů.

Počítačová centra a všechny hlavní systémy SAI budou zničeny, většina měst spálena, skoro všichni příslušníci armád Antikrista zabiti...


  Do své armády SAI nalákal ohromným žoldem (hyperboháč nemusí šetřit elektronicky generovanými penězi). A tak lidé chtiví peněz a milující bojování oproti poctivé práci, se nahrnuli do Antikristovy armády . Tam se soustředil nejhorší lidský odpad, pro peníze ochotný prodat třeba vlastní duši.

    A na konci Armagedonu, při totální porážce Antikrista, je ta verbež zlikvidována spolu s ním.
    Tak bude lidstvo zbaveno penězchtivých i agresivních primitivů => zušlechtěno.
 
 

13. POTOM NEBE NA ZEMI ...

      Po vítězství se Nebešťané snesou na zničenou Zem a s Boží pomocí vybudují nový lepší svět, Boží království Lásky a Dobra.
    Spolu se zbylými dobrými pozemšťany a miliony vyspělých robotů, "zděděných" po SAI, které po přeprogramování se dají neúnavně do práce...

SuprAInt po sobě zanechá také další úžasné technologie, které během své hegemonie vyvine - přičemž mnohonásobně urychlí pokrok civilizace . Díky dědictví po Antikristovi tak lidstvo učiní obrovský vývojový skok a dosáhne úžasné technické úrovně.

Dokonalé univerzální roboty, pohrobci SAI, v automatizovaných továrnách budou vyrábět legie dalších robotů, jejichž práce zanedlouho učiní ze Země planetu snů . Neúnavná práce robotů i automatických výrobních komplexů poskytne nadbytek úplně všeho  a přepychový život pro optimalizovanou populaci Země (zůstanou jen dobří, opravdoví Homo Sapiens).

Dostatek ekologické energie zajistí termojaderné energetické systémy (vyvinuté SAI), dostatek surovin nevyčerpatelné zdroje Vesmíru (díky Kosmické Unii).
    Zlepšené lidstvo budou opečovávat (i oblažovat) jako andělé úžasní bioroboti - řízení už nikoliv ďábelským Antikristem, nýbrž podruhépřišedším Kristem.

  Ekonomický rozvoj za následující 3 tisíciletí ukazuje Tabulka I . Přitom počítáme se skromným odhadem 2 - 3 % přírůstku za rok - a přesto bude za 1000 let lidstvo miliardkráte mocnější a bohatší, nežli dnes ; a každý jedinec bude multimiliardářem.

Takové množství lidí a průmyslu se ovšem nevejde na jednu Zeměkouli, takže se postaví množství umělých Kosmických Ostrovů (viz projekt Kosmické Unie)  a kosmický průmysl bude využívat Měsíce, asteroidů i dalších těles.

TABULKA I.
ROK EKONOMIKA
růst 2 - 3 %
CELK. POČET
LIDSTVA
MAJETEK NA
1 ČLOVĚKA
ROBOTI PRO
1 ČLOVĚKA
2 000 1 7 Miliard cca 10 000 - - -
3 000 miliardkrát větší 6200 Miliard 10 Miliard tisíce
4 000 300 000 bilionkrát miliony Miliard miliony Miliard Miliony
5 000 1000kvadrilionkrát cca Triliony asi Kvadrilion miliardy

  [Pozn.: I v případě. že ekonomika poroste pomaleji, tak se to jenom zbrzdí - ale posléze k hyperbohatství lidstvo dospěje určitě.]

V dalších tisících a milionech let se budou uvedená čísla exponencielně zvětšovat až do neuvěřitelných hodnot : po trilionech a kvadrilionech nastoupí kvintiliony, sextiliony atd... Supracivilizace dosáhne gigantického, pro nás nepředstavitwelného rozvoje a každý její občan se stane bohatší dnešních králů.

Ruku v ruce s ekonomikou se bude rozvíjet i technika. Automatizace i robotizace způsobí, že v příštím století už bude víc robotů, než lidí ; a v dalších stoletích a tisíciletích budou pro každého člověka pracovat a pečovat stovky a tisíce neúnavných služebníků. [I v tomto se stanou potomci bohatší králů - viz poslední sloupec Tabulky.]
    A nebudou to nějaké železné kreatury, známé ze Sci-fi ; nýbrž elegantní plastoví pomocníci, schopnější a ochotnější, nežli živí . A práce se stane pro lidi neznámým pojmem...

Pracovat pak budou výhradně automaty a roboty ; lidé se budou věnovat především seberozvoji, vědě a umění . Neomezený lidský rozum (s využitím nesmírných zdrojů Vesmíru) dokáže překonat veškeré problémy a zajistí přetrvání Homo Sapiens i do nejvzdálenější budoucnosti.

A neklasická SupraCivilizace dosáhne i kvalitativního pokroku : vytouženého PŘEKONÁNÍ SMRTI (viz 2. kapitolu stránky "Supracivilizace")  a tělesného Znovuzrození v budoucím Ráji (viz tam 5. kapitolu) .

 

14. NASYCENÉ PEKLO USNE

  Po skončení Apokalypsy bude Antikrist samozřejmě uvržen do Pekla, kde se na něho vrhne zuřivý Satan.

A vynadá mu, že příliš brzy prohrál Armagedon a nepřivedl k zatracení celé lidstvo - k čemuž ho Satan "splodil".
    Leč Antikrist mu zacpe hubu bohatou kořistí hříšníků, které přitáhl do Pekla : mnohem víc, než ulovil Satan za celou historii lidstva.

Aby to Antikrist nerozviřoval, Satan mu zacpe ústa významným postavením : učiní jej svým zástupcem.
    Tak odmění SAI za jeho služby při Apokalypse  a bude využívati jeho SuprAIntelektu a manažerských schopností : Antikrist přece byl Ředitelem Zeměkoule (velmi úspěšným - až do Armagedonu).

Tak mu Satan předá ředitelování Pekla - ať si ten můj vládychtivý hoch užije dalšího panování, když byl ze světovlády vykopnut - pomyslí jeho nemilující sploditel obmyslně  a vzápětí potměšile dodá - však brzy pozné, že to je "Danajský dar" : peklovláda je spíše trestem, vzhledem k jeho děsným podřízeným.

Antikrist pak bude vykonávat pekelně otravnou práci CEO (lituje své vládychtivosti) - kdežto "vychcaný" Satan si jenom užívat ďábelských rozkoší.
    [V Pekle jsou sami zhovadilci, psychopati, násilníci, zrůdy atd... - Satan počertech potřebuje inteligentního "synátora", aby z nich nezmagořil a měl se s kým bavit na úrovni.]
    Toť ještě další - Satanův osobní - důvod pro splození Antikrista.

Po Apokalypse starý Satanáš spokojeně odejde "na odpočinek" (ďábelsky divoký), mladý Antikrist bude plně zaměstnán ředitelováním Pekla (ďábelsky otravným)  a pekelníci si budou ďábelsky užívat trápením hříšných Duší, přinesených Antikristem (tak si hned "koupí" uznání svých nových poddaných).

    Takže se Peklíři ukojí a nebudou mít potřebu "montovat" se do hmotného Světa - a lidstvo pak bude mít SVATÝ pokoj.
    Apokalypsou se "Šelma" nasytí (bohatou kořistí hříšníků)  a přežraná usne = pacifikace Pekla...
 
 

15. ZNAMENÍ BLÍZKÉ APOKALYPSY

  Nejbohatší lidé stále (bezohledněji) bohatnou (a rozhazují peníze za nesmyslnosti), zatímco nejchudší stále (beznadějněji) chudnou (a klesají do zhovadilostí) ; čímdál víc nevinných dětí je zlotvorným prostředím sráženo na cestu k zatracení.

    Nezadržitelně se zvětšuje množství chudáků a bytní zoufalé uprchlické tábory i pekelné "vyloučené lokality" - kde bují zločinnost, hříšnost a bída (materiální i morální).
    Naopak tragicky ve světě ubývá opravdové nesobecké lásky.

Stále nepřirozenější civilizace preferuje nenormální "ženy" s nadbytkem mužského pohlavního hormonu testosteronu = agresivní, silné, chtivé slávy, moci, peněz, kariéry (sportovkyně, manažerky atp...)  Kdežto normální skromné laskavé matky jsou upozaďovány.

Rodina je v rozkladu, většina manželství končí nenávistným rozvodem a polovina dětí se rodí nemanželské (= v hříchu) - naopak zvrhlých "svateb" homosexuálů a leseb k Boží nelibosti přibývá.

přeEmancipované ženské už nebaví rodit a starat se o děti (normální ženy touží po dětech ; úchylné pak svou lásku věnují zvířatům).
    Raději mají peníze, kariéru a slávu. Jsou ambiciozní = chtivé významnosti a moci, pyšné a sebestředné . I o manželství je všeobecně stále menší zájem (více o sobecké zábavičky)...

A byť byly sebeúspěšnější pyšné VIPky, uctívané davy - v Božích očích žalostně selhaly ve svém životním poslání = mateřství - a v Nebi budou posledními.

A čímdál víc agresivní postmoderní "ženy jsou jako muži" -> nezájem o rození dětí -> katastrofální vymírání nejvyspělejších národů -> celková degenerace "Homo Sapiens" [protože zaostalí primitivi se naopak přemnožují].

A postmoderní slaboští "muži jsou jako ženy", homosexualita, pedofilie atd... -> nezájem o souložení s ženami -> katastrofální vymírání nejvyspělejších národů -> celková degenerace "Homo Sapiens" [protože zaostalí primitivi se naopak přemnožují].

A přehnaný humanismus je kontraproduktivní, jelikož způsobuje degeneraci "Homo Sapiens" = škodí celému lidskému druhu, kazí geny, snižuje I.Q. . Podporuje přemnožování zaostalců, zatímco vyspělí vymírají (mají průměrně 1-2 děti v rodině, kdežto nevzdělanci s I.Q. pod 80 plodí 5-10 dětí).

    Je to ANTIevoluce : Příroda se vždy zdokonalovala tím, že kvalitní organismy se víc rozmnožovaly a nekvalitní vymíraly [díky tomu se vyvinul i Člověk].
Ale teď degenerující lidstvo postupuje opačně - proti Antropogenezi , čili proti Přírodě (= zvrácenost).
    Dobrými úmysly -kvaziHumanistů- je dlážděna cesta do pekla (barbarství)...


  Do konce století bezohlední chamtivci a barbaři nenapravitelně zplundrují celou Zemi ; jedinečná biosféra nejkrásnější planety bude nezvratně poničena.

Přemnožený egoistický druh tu dělá spoušť a dlouhou obtížnou cestu vývoje přivádí do "konečníku" - sám degenerujíc (fyzicky i duševně : průměrný I.Q. a genofond lidstva se katastrofálně zhoršují) - a upadajíc do amorálnosti, prasáctví a zvlčilosti (už od dětství).

    A budou eskalovat války - úměrně s přemnožováním lidí, spotřebováváním zdrojů vody   a vzrůstem migrace...

Bylo předpovězeno, že má nastati Apokalypsa, když temné armády antikrista zaplaví Evropu.
    To se už děje : Ty "temné armády" jsou muslimové - skoro všichni tmaví až černí. Ten "antikrist" je jejich prorok Mohamed, který vyhlásil džihád = válku za celosvětové panování Islámu - proti Kristu a jiným "falešným" bohům.

A to "zaplavení" už začíná přílivem migrantů z přelidněné Afriky a Asie (jejich valná většina jsou muslimové) - dekadentní Evropa se tomu neubrání . Většina Evropanů jsou vypasení změkčilci, zhýčkaní od dětství pohodlným životem v nadbytku (jídla i věcí).

Zanedlouho počet muslimů přečíslí počet křesťanů (protože se strašně množí) - pak vyhrají všechny volby, zavedou islámské právo Šaríja  a z křesťanských zemí udělají muslimské chalífáty.
    Podle Koránu se pak všichni nemuslimové stanou podlidmi 3. kategorie, povinní pracovat pro islamisty.

    Migrace = "Bič Boží", trestající rozbujelou hříšnost a zvrácenosti  i další špatnosti Západu (viz výše).
    přeEmancipované arogantní úchylné (= mají raději Peníze a sobecké zábavy, než děti)  ženské budou dle Koránu poníženy na méněcenné služky poddané muslimským mužům.

V přelidněné Africe - protože se bezohledně množí - přibudou do konce století více než 3 miliardy černochů (90% budou chudí muslimi).
    Jelikož vysychající Afrika už tolik lidí nemůže uživit, bude drtivá většina migrovat do Evropy (degenerující ústupčivé) - zatímco původních Evropanů naopak ubývá - fatálně...

Poněvadž muslimů nezadržitelně přibývá, tak ve 2. polovině století budou nejmocnějším náboženstvím - a ovládnou svět, jak jim nařizuje Korán.
    Následně zlikvidují křesťanství - a nikdo na světě tomu nemůže zabránit.

    Takže pak sebeobětování Ježíše i milionů mučedníků a božích bojovníků po dvou tisíciletích zoufale zkrachuje (a vše opanují temné armády antikrista) ?
    To milující Otec nemůže připustit - pročež nastane Apokalypsa [= záchranná Boží humanMISE] ; jak uvedeno v 1. kapitole.
 
 

16. HUMÁNNÍ VÝZVA . AVATARY

      Odhalujeme sofistikované triky, kterými Satan - v novém tisíciletí novými způsoby - bude svádět lidstvo a ovládne svět . Varujeme všechny, aby nepodlehli a neskončili jako plevel v Ohni ; i přežili Armagedon.
    Tak zachráníme miliony dobrých lidí a získáme zásluhy pro Nebe i přízeň Boha.

Nebo se na své bližní egoisticky vykašlat - a bezcitně je nechat jako vrtohlavé ovce na pospas krvelačnému vlkovi (v rouše beránčím), aby mu podlehli a skončili v Pekle ?
      [Tak uškodíte lidem a nakonec i sobě.]

    POZN.:
    Některé tajemné obrazce na polích (agrosymboly) - připomínající počítačovou grafiku (kyberArt) - mohou být zakódovaným varováním před chystanou kybernetickou intervenci (= dobrodějnou Apokalypsou) ; aby se osvícení mohli připravit a zachránit.


    DODATEK :
    Antikrist postupně nahradí svými biorobotickými Avatary ("vtěleními" dle 10. kapitoly)  ty nejbohatší, nejmocnější a nejslavnější VIP , aby skrze ně účinněji manipuloval lidičkami a lépe ovládal Svět.
    [Originální VIPáky tajně zlikviduje ve spalovnách odpadu (dle 5. kapit).]

Všechny "avatary" Antikrista budou využívat i jeho nesmírné bohatství (viz 3. kapit) , díky němuž si (skoro) každého získají, zkorumpují...

A pak se bude otevřeně pyšnit a užívat si extrémní moci, slávy a bohatství . Antikrist se stane multiPersonou = mnohohlavým networ(k)em = množinou TOP VIP.
    "Vtělen" v avataru krále, sedě na trůně, bude přezírat klanějící se poddané a naslouchat jejich pochlebování ; v avataru tyrana bude mučit a popravovat (s ďábelskou rozkoší) ; v avataru maršála se nechá zdravit vojsky na přehlídkách ; atd.

    UPOZORNĚNÍ :  Bohatství, moc a sláva jsou Satanské pahodnoty, neboť jejich bezohlední ctitelé škodí a deptají dobré lidi (Ježíš je odmítl).
    Při Apokalypse ti nejbohatší, nejslavnější a nejmocnější budou Antikristem vyměněni za jeho "avatary" a pak spáleni jako odpad (posláni do Pekla).

[Ovšem zaslouží si to, poněvadž mají nejvíce víny a zodpovědnosti za devastaci Země - která by se bez jejich odstranění stala už nenapravitelnou (- resp. z toho mají největší prospěch) . A jsou (tímto) dlouho předem varováni, aby se zachránili...]

    Tak bude lidstvo očistěno od největších ctitelů Satanských pahodnot .

VAROVÁNÍ [asi marné, VIPáci poslouchají jen vlastní zbytnělé EGO] :
    Největším uctívačům Satanských pahodnot (moci, peněz, slávy) se zajisté dostane odpovídající satanské paodměny : jednosměrný lístek do spalovny odpadů (a nepůjdou tam na exkurzi)...
 

Alex Aleš Borek      
 

  BIKOSMIE  
důkaz Boha
KYBEREVOLUCE
  (pro ateisty)  
NAHORU na OBSAH NOVÉ TEORIE a IDEJE