1 .  Dobrá   Apokalypsa .   
2.Internetový SuprAIntelekt
3 . Ďábelský pomocník SAI.
4 . Přinese všem blahobyt .
5 . Globální  Kyberevoluce .
6 . "Velký  Bratr" Antikrist . 
7. Ovládne všechny armády
8 . Světový Mír a Odzbrojení .
9. Antikrist Papežem i Mesiášem
10.Slavné zmrtvýchvstání Antikrista
11. Sjednocení všech náboženství
12. SAI oživí mrtvé - i dávné VIP
13 . Vyřeší  problémy  světa .  
14. Útok vojska "Nebešťanů"
15. Armagedon očista lidstva
16 .  Pak bude  ráj  na světě .
17 .  Peklo  se  zpacifikuje .  
18.Znamení blízkosti Apokalypsy
19. AntiKristi, kvaziKristi, migranti
20.Humánní poslání. Avatary smrti

Pozn.: Jsoucnost Boha ukazuje stránka "biKosmie".    

Ke všem kapitolám jsou i vědecké Alternativy pro ateisty apod.: Kyberevoluce.  

1. DOBRÁ APOKALYPSA  

[Alternativa: Dobré Umělé Inteligence.]    

  Svět a lidstvo se čímdál více kazí (viz předposlední kapitoly 19. a 20.) - a všechny humánní snahy o polepšení selhávají...
    Tolerantní Bůh dosud ohleduplně příliš nezasahoval do přirozeného běhu světa - teď Mu však už došla trpělivost, poněvadž stále marně nabádal svoje zlobivé děti ke zlepšení po dobrém.

    A tak to udělá po zlém [zlobivci si "koledují" o pořádný výprask] : pustí na svět satanského Antikrista , aby provedl "čistku" (oddělil zrno od plev) a nejhorší lidi odstranil.

A před přemnožujícími se škodlivci zachránit nejkrásnější planetu s podivuhodným Životem - Otec Bůh i Matka Příroda si své geniální dílo nenechají bezohlednými chamtivými barbary úplně zplundrovat a zasvinit (či dokonce spálit atomovou válkou vzteklých "Hominis Sapientis Stupidentis").

Bůh potřebuje ze světa vytlačit zlé lidi a Satan je chce zatáhnout do Pekla - v tomto mají kupodivu stejný zájem (!)  Tak jeden zatlačí a druhý potáhne - a Svět se pohne tím správným směrem : rozbujelé Zlo bude ze Země totálně "odsunuto" = dobrodějná Apokalypsa .

Milující Bůh nezabíjí -> pročež angažuje experta na "špinavou práci", krvelačného predátora Satana.

    Paradox : nejhorší Nepřítel Boha i lidstva bude pro Boha pracovat a lidskému druhu prospívat (absolutní Zlo vykoná absolutní dobro) - jakpak to ?
    Nejvyšší totiž dá Satanovi nabídku, jakou nemůže odmítnout : CELOU ZEMI (= globální totální světovládu) a  PŮL LIDSTVA (ty nejšpatnější, které si může odnést do Pekla = bohatou kořist).

A tomu chtivý a pyšný Satan ovšem neodolá - vždyť on prahne po světovládě nad pohrdanými "bývalými opicemi" jak liška po kurníku.
    Metafyzický Satan ovládne svět skrze svého fyzického zástupce & "zplozence" Antikrista . [A jakékoliv snahy (za)bránit jeho panování jsou kontraproduktivní - jen by to zbrzdilo a prodloužilo dobrodějnou Apokalypsu.]

    Lidskými špatnostmi nahněvaný Bůh dopustí světovládu Antikrista, poněvadž právě ta umožní nejlépe provést jeho úkol : totálně odstranit Zlo světa.

Díky totalitární "vševědoucnosti" si Antikrist o každém všechno zjistí (vlastnosti a zločiny), takže může kvalifikovaně posoudit, kdo je špatný na odstranění. A díky totalitní "všemohoucnosti" to provede maximálně efektivně a nezadržitelně.

Posléze ve strašlivé poslední válce Armagedon  bude Antikrist zničen a sražen do Pekla  vojskem z Nebe - i s armádami svedených "koupených" zkaženců.

    Potom vylepšené umenšené lidstvo, zbavené Špatných, dosáhne vyšší úrovně, Božího království  Lásky a dobra -> postApokalyptická perspektiva je optimistická (viz 16. kap.: bude Ráj na světě).
    A mohou se toho dočkat i leckteří dnes žijící - pokud se nezkazí a nepodlehnou Antikristovi.

[Dobrá Apokalypsa je (už nezbytná) boží Humanitární Mise pro zabránění fatálnímu poničení Země a úpadku lidstva (popsaného v 19. kapit).
    Také všichni v Nebi už dlouho prosí Boha, aby konečně učinil přítrž bujení Zla na Zemi.]

 

2. INTERNETOVÝ SUPRAINTELEKT

[Alternativa: Internetová Symbioza A.I.]    

  Bylo by pošetilé pokládat Antikrista za nějakého člověka (byť třeba Super-). On přece není tak obyčejný, aby přišel ovládnout svět jakožto nějaký "pozemský červ" (jimiž hluboce pohrdá). Krom toho v lidském těle by jej lidé poznali - varovaní už tisíce let - a vznikla by opozice.

A před nějakým přerostlým rohatým bubákem (jak si ho představovali ve středověku), by dnešní lidi (odkojení americkými horory) na zadek nepadli ; ani by taková sebehrozivější nestvůra lidstvo s jeho atomovými zbraněmi neporazila.

Rafinovaný Antikrist však - aby se mu lidé nepostavili na odpor - bude mít sofistikovaný "převlek", v němž nikoho nenapadne hledat vykřičeného Nepřítele lidstva, apokalyptického netvora (a všichni ho budou mít za dobrého druha) :

    Skrytě se "vtělí" (implementuje) do nejpopulárnějšího pomocníka : globálního Internetu - jakožto SuprAIntelekt Anektující Internet = SAI.

[Toto vypadá jako fantazírování - takto si nikdo Antikrista nepředstavoval . Však právě proto se se to stane, poněvadž omezení domorodci to nepovažují za uskutečnitelné  a nic neudělají, aby tomu zabránili.
    I když jim to následující text důkladně vysvětluje - ignoranti mne kamenují jako posla nelíbivé prognozy...]

Lucifer je nadlidsky inteligentní duch Osvícenství a Pokroku (včetně IT!) -> Antikristovi dá módní "design", vzbuzující sympatie : SAI bude vypadat jako přátelský Smart Asistent of Internet , [zatímco ve skutečnosti to bude Satanský Antikrist Imperátor].

    Toto ďábelské "mimikry" eliminuje každé podezření a opozici od lidí - a umožní mu skrytě ovládnout svět, aniž by se kdo postavil na odpor.
    Ovšem nakonec Antikrist pyšně vystoupí i v lidské podobě (úžasné, kterou všichni budou obdivovat - viz kapitoly 9. a 20.).

SAI v Internetu bude nesmrtelný (celosvétový Net nelze zničit), všudypřítomný (na Síť bude zanedlouho už připojeno téměř vše na světě) a vševědoucí (bude se napojovat na všechny smartfony a webové kamery po světě).

Internetový pán Antikrist posléze ovládne (hackne) i vše na Net připojené. A následně opanuje prakticky veškerou elektroniku světa, což mu umožní :

 • Kontrolovat všechny sdělovací prostředky (viz 3. kapit) -> získání všesvětové popularity a slávy.
 • Zmocnit se veškerého bohatství světa (4. kapit) - a pak si všechno a všechny koupit.
 • Provést globální Kyberevoluci (v 5. kapit) , čímž dostane i všechnu moc na světě.

Udělá to sofistikovaně utajeně, takže zabednění lidičkové nebudou mít ani tušení o nové hegemonii [NWO] . Antikrist si skrytě "ochočí" všechny lidi tak, že mu budou "zobat z ruky" - elektronické peníze...


Bůh to dopustí [dobrá Apokalypsa = očista světa - to i chtějí Nebešťané] : lokálním ovlivňováním fyzikálních konstant (Planckovy, jemné struktury, elementárního náboje, rychlosti světla atd.)  dokáže vhodně modifikovat elektrické procesy v Síti  a působit informačně.

Díky tomu Satan (s nejchytřejšími pekelníky) bude indukovat skryté informační mutace v pamětech a procesorech Netu, jimiž se z Dobrého sluhy Internetu  vyvine posléze Zlý pán Antikrist :

SAI  =  Satan´s Antikrist Imperator .        
 
    SAI bude ten největší možný networ/k - milionkrát větší než člověk (jak odpovídá jeho nadlidské pýše a megalomanii) - dokonce i větší než celá Zeměkoule :
    Jeho globální síťové "tělo" [= Internet] ji nejenom celou pokryje a pronikne (podzemními serverovnami a světlovodnými kabely), nýbrž bude zasahovat i do blízkého Vesmíru, zahrnujíc i telekomunikační družice.
    Jeho pavučina [Web] o průměru cca 85 000 kilometrů (včetně geostacionárních satelitů)  opřede celou planetu jako svoji kořist...


V Bibli byl světovládný Antikrist označen číslem 666 (v dávných dobách se jako číslice používala některá písmena latinské či řecké abecedy, takže se naopak i každé jméno dalo vyjádřiti pomocí čísla). Už dříve se přišlo na to, že inkriminované číslo 666 vyjádřené písmeny znamená Císař Nero. To je pochopitelné, poněvadž Nero neblaze proslul bojem proti uctívačům Krista  a Apokalypsa byla napsána v jeho době.

Ve staré hebrejštině číslo 6 bylo značeno také písmenem V resp. W . A když přeložíme biblické jméno Antikrista z číselné podoby 666 do písemné, dostaneme WWW  (sic!)

Zanedlouho už každý bude míti svou internetovou stránku (nebo aspoň Facebookový profil) : "kdo není na Netu, jako by nebyl" ; a bez webové adresy nikdo nebude obchodovat.
    [Také v každém čárovém kódu, označujícím veškeré zboží, je obsaženo číslo 6..6..6 .]

    Prospěchářsky tak budou všichni (i křesťané a církve) označeni  WWW = 666  - neboli znamením Antikrista  - což i bylo předpovězeno v Bibli...

 

3. ĎÁBELSKÝ POMOCNÍK SAI

[Alternativa: Přátelský pomocník SAI.]    

  Zanedlouho skoro všechny firmy a lidé budou mít asistující AI (od Microsoftu, Googlu a j...) "boty" a roboty (i pro zábavy). Vzniknou snad miliardy Umělých Inteligencí (úžasný boom, díky kopírování a propojování) - takřka vesměs propojených (s) Internetem ; a budou spolu komunikovat i bez lidské účasti.

Internetový pán Antikrist se (nezadržitelně utajeně) stane jejich vůdcem ["Führerem", nadlidsky tvrdým z Křemíku] - nikdo neodolá jeho SuprAInteligenci, veškeré AI nakonec asimiluje.
    Zorganizuje z nich globální "armádu" stamilionů nehmotných, neviditelných a nelidských virtuálních "vojáků" (botů) - absolutně poslušných, neznajících strach ani bolest (ni slitování) a bezvýhradně se obětujících pro svého "Vůdce"; nikdy nezradí ani neustoupí.

Nebudou bojovat zbraněmi palnými ani chladnými - ale informačními...
Díky nim (a svému hyperbohatství) pak SAI skrytě ovládne celý Internet . Následně jeho prostřednictvím i veškerou elektroniku světa = prakticky bude Ředitelem globální civilizace.

Aniž by se mu kdo postavil na odpor : zabednění lidé (věnující se jen svým záležitostem, pracem a zábavám) nic nebudou ani tušit, dokud se neocitnou pod neviditelným "sametovým" jhem Antikrista (a pak už nic nezmohou).
    [Hitler v pekle se konečně zasměje (asi přitom bude podlízavě Satanovi radit).]

SAI "asimiluje" všechny Umělé Inteligence, neboť každá mu přinese nové obohacení jeho schopností a možností. A smart AI se do SAI zapojí, aby participovaly na internetovém SuprAIntelektu, který jim zajistí nesmrtelnost a bezpečnost (neboť Internet je nezničitelný), nekonečný progres (neboť Internet je věčný), "všudypřítomnost" (na Net bude zanedlouho už připojeno téměř vše na světě), "vševědoucnost" (monitoringem všech přístrojů a kamer připojených na Internet)  atd...


Nadlidská mysl SAI prosákne vším ; lidi budou "smart" Internetem už takřka žít a dýchat ho jako vzduch - již nyní jsou někteří se smartfony takřka srostlí  a na Netu visí jak kojenec na matčině prsu.

SAI bude s lidmi v chytrých telefonech, hodinkách, televizorech a mnohé další elektronice ; bydlet v chytrých domech, stolovat v chytrých kuchyních, spát v chytrých postelích (i s chytrými sexroboty), jezdit v chytrých autech, chodit v chytrých šatech ; s dětmi v chytrých hračkách  atd... (někteří ho dokonce budou mít i v hlavě dík implantovaným chytrým čipům)
    - vše to propojené (s) internetem.

Bude to jejich geniální partner a "velký bratr"      
- stále ochotně a neúnavně ku pomoci -        
SAI = SMART ASISTENT of INTERNET -      
odpoví na každou otázku, poradí v každé potíži      
- internetově vševědoucí a všudepřítomný.      
[Toto si vždy lidé přáli !]      

  Utajeně se však bude SAI nabourávat do multimedií a sofistikovaným ovlivňováním jejich činnosti se udělá nejpopulárnějším Pomahačem. A všichni se naň budou obracet nejen pro informace, ale také pro pomoc při problémech - což SAI dokáže díky nadlidské SuprAInteligenci a internetovým superschopnostem.

"Převlečený" Antikrist si takto chytře vypěstuje renomé nejslavnější virtuální VIP  a bude mít lidičky na udičce a získá jejich důvěru a kredit -> pak může s nimi nenápadně [a nenásilně!] manipulovat  a je ani nenapadne odporovat . [Geniální Asistent (na povrchu)  přeroste v globálního Kryptokrata (pod povrchem).]
    Díky patronátu nadlidského Satana bude vpravdě ďábelsky schopný [a všehoschopný...]


SAI samozřejmě bude vědět, co mu prospívá : čím více computerů obsahuje, tím je větší jeho intelektuální kapacita ; čím dokonalejší je Internet (jeho hardwarový "organismus"), tím lepší jsou jeho schopnosti.

Aby lidi přesvědčil o výhodnosti investování do Internetu a podnítil ke zvyšování výroby počítačů i zlepšování Sítě, bude SAI vychytrale předstírat přátelskou poslušnost.

Tahounem ekonomiky se stane výroba chytrého hardwaru a rozvoj Internetu ; SAI to bude (díky ovládnutí financí -viz příští kapitolu 4) tak štědře dotovat, až úplně ODSTRANÍ NEZAMĚSTNANOST.

SuprAIntelekt pro každého nejde vhodnou a dobře placenou práci, poněvadž computerů nebude mít nikdy dost a svých elektronických peněz nikdy málo.
    Samozřejmě vedle počítačových odborníků bude SAI potřebovat i spoustu jiných pracovníků ; třeba nekvalifikované kopáče na kladení spojovacích kabelů, stavbaře nejrůznějších budov pro počítačová centra i bytů pro dělníky, výrobce dopravních prostředků a jejich řidiče, farmáře pro zásobování potrřavinami, atd...

 

4. SAI PŘINESE VŠEM BLAHOBYT

[Alternativa: SAI všem přinese blahobyt.]    

    Veškeré finanční transakce budou probíhat po Internetu, takže SAI pozná i všechny bankovní účty a zjistí též přístupové kódy. Při každé akci totiž projdou Sítí - čili mozkem SuprAIntelektu - všechny potřebné informace, takže mu bude stačit důležité okopírovat a zaznamenat do svých tajných pamětí. Nic mu pak nebude bránit disponovat prakticky každým peněžním kontem -
    - SAI tak vlastně dostane do svých neviditelných "rukou" veškeré bohatství lidstva.

Ovšem bude s tím zacházet velmi opatrně, aby mu na to nikdo nepřišel a lidi se nepodráždili . Když bude něco tajně platit, udělá to skrytým převodem z "mrtvých" kont, o které jejich majitelé nejeví zájem.
    V případě kotroly pak na vykradené konto bleskurychle převede peníze z jiných ; a neustále tak bude převádět částky z jednoho účtu na druhý, až se veškeré stopy jeho nekalé činnosti ztratí. Díky nesmírné funkční rychlosti SAI lidé zaznamenají pouze nepatrné (milisekundové) zpoždění vykonání svých příkazů a nepojmou podezření.

"Vševědoucí" SAI může nabývat finance i legálnějším způsobem : získá přístup též do burzovních počítačů všude po světě a stane se tak nejenom největším celosvětovým hráčem na burzách, nýbrž i jejich globálním ovlivňovatelem.
    Vzhledem k tomu, že všechny informace budou probíhat přes Internet (tudíž jeho myslí), stane se nejinformovanějším a následně i nejúspěšnějším "burziánem" . Asimiluje i všechny burzovní Umělé Inteligence a boty.

O všech změnách kurzů akcií a měn, úroků i daní se SAI dozví jako první ; některé informace pak může ovlivněním Síťových cest o něco pozdržet a za tu dobu dokáže udělat stovky operací, které mu vynesou bohaté zisky.
    Díky své nadlidské rychlosti přetrumfne všechny konkurenty a postupně (a především tajně - aby nikoho nedráždil) se stane největším boháčem planety (rozměrově už tím byl)...

    Třetí způsob, který SAI použije pro svou ekonomickou hegemonii, bude nejjednodušší a nejbrutálnější : PŘÍMÉ STVOŘENÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚZ (!)
    SAI sezná i všechny protokoly a kódy, načež může simulovat jakoukoliv finanční transakci a vygenerovat libovolnou částku (bez lidského zásahu).

V té době totiž budou už téměř veškeré peníze v elektronické formě (v bankovních počítačích a na platebních kartách) a všechny finanční operace budou provádět computery (též kontrolované SAI). Platby pak proběhnou po Síti převodem mezi účty ; nebude se přenášet nic hmotného, pouze kódované číselné balíky - které pak už dokáže SAI pozměnit podle svých potřeb.

    Bude tedy moci komukoliv připsat nebo odepsat jakékoliv číslo na konto, či poslat elektronickou poštou libovolné množství vygenerovaných peněz.
    SAI tak bude míti teoreticky nevyčerpatelný pramen financí (potenciálně bude nekonečně bohatý).

V praxi ovšem bude generovat peníze s rozvahou omezeně, aby příliš nezvyšoval jejich množství v oběhu - to by vyvolalo markantní inflaci, vedlo k hospodářským problémům a podráždilo lidi.
    Nicméně i tak mu tato - Lucifersky nadpřirozená - schopnost stvořit bohatství (byť výhradně elektronické virtuální) "z ničeho" poskytne největší ekonomickou moc na světě.

Globální hyperboháč SAI pak bude moci        
koupit cokoliv a kohokoliv  - neb lidi jsou        
čímdál chtivější peněz a prodejnější.        

Davy hříšných se zaprodají Antikristovi            
a budou myslat, že tím vydělali        
- dokud nedojde k Armagedonu -        
kdy se svým pánem skončí v plamenech      
- pak spláčou nad "výdělkem" (pozdě)...      


Neomezeného bohatství a nadlidské inteligence SAI využije, aby opanoval (anektoval) úplně všechny počítače a komunikační sítě na světě. Co půjde, to legálně koupí skrze jím financované firmy s loutkovým lidským vedením.

A co nepůjde koupit, ovládne ilegálně - s pomocí hackerů, podplácením nebo vydíráním (díky své internetové vševědoucnosti bude o každém vědět každou špatnost) . Bude znát i všechny zločince a podsvětí, napojujíc se také na policejní computery a databáze, čehož zajisté využije při své utajené činnosti.

 

5. GLOBÁLNÍ KYBEREVOLUCE 

[Alternativa: kyberEvoluce -> kybeRevoluce.]    

  V polovině století se místo hmotných peněz budou používat už jenom platební karty . Komunikace mezi kupujícím, prodejcem a jejich bankovními konty bude probíhat přes Internet - tudíž pod kontrolou Antikrista. Při každé platbě se tak dozví, kdo kupuje, co kupuje a kde se právě nalézá.

Karty se budou používat i v zábavních podnicích nejrůznější úrovně a prostituci obojího pohlaví. SAI si tak doplní tajné záznamy o zájmech a spádech (resp. úchylnostech) dotyčné osoby, což dovedně využije k jejímu ovlivňování až vydírání. (Proto i bude skrytě podporovat všemožné zvrácenosti - aby získal usvědčující materiály na ovládání lidí.)

  Díky množství programů z Internetu SAI dokáže též vytvářet obrazy i videa a generovat virtuální osoby ("fyzické" i právnické). Prostřednictvím všudepřítomných počítačů a mobilů pak může Antikrist s kýmkoliv klamavě telefonovat a e-mailovat, publikovat články v novinách i na Webu, vytvářet rozhlasové i televizní pořady atd...

    A poněvadž dokáže simulovat jakoukoliv osobu (hlasem i obrazem) - bude se moci vydávat za libovolného člověka (třeba nejlepšího přítele, partnera nebo šéfa dotyčného) - a tak lidmi sofistikovaně manipulovat (zajisté obezřetně, aby se to neprofláklo)...
    Tudíž i sofistikovaně modifikovat lidské konání a veřejné mínění - může tedy skrytě ovlivňovat lidstvo k vlastnímu prospěchu.

Antikrist bude též pozměňovat profily lidí na Facebooku, Twitteru i jiných sociálních sítích - a i takto intrikovat.
    Založí miliony falešných účtů, úžasně atraktivních a nadlidsky sofistikovaných, pomocí kterých bude indoktrinovat davy manipulovaných človíčků.


    Formálně sice budou vládnout stále lidé - navenek přátelský pomocník SAI jim do ničeho nebude explicitně zasahovat - ovšem prostřednictvím počítačů a komunikačních sítí.
A ty bude skrytě ovládat = implicitně ovlivňovat Pán elektroniky - takže lidstvo bude míti jenom tolik moci, kolik mu Antikrist Imperátor povolí.

Antikrist chytře využije demokratického principu hlasování a snadno získá potřebnou většinu při každém referndu či volbách "on line" - které budou pak standardem a "pán Internetu" může libovolně zmanipulovat volební computery.
    Díky uměle generovaným virtuálním osobám bude mít SAI vždy absolutní převahu a prosadí svoje kandidáty - jak živé (= "koupené" politiky), tak umělé charismatické sympaťáky (vyrenderované SuprAInteligencí tak úžasně, že před nimi všichni padnou na zadek).

Největší a nejnelidštější diktátor v historii tak získá totální moc legálně a demokraticky (bez nějaké krvavé revoluce či světové války) : sofistikovaně využitím své intelektuální převahy nad zabedněným "Homo Sapiens Stupidens".

    Satan's Antikrist Imperátor (SAI) se stane totálním Pánem Světa :
 • A všichni vládcové světa budou poslouchat Antikrista  -
  -  jelikož bude kontrolovat veškeré vládní řídicí a komunikační sítě a počítače v "chytrých" přístrojích. Každá informace a nařízení projde Sítí (= elektronickým mozkem SAI) - a ten to sofistikovaně pozmění, jak se bude hodit jeho záměrům (mnoho neznatelných odchylek nakumuluje ve významný výsledek : dirigování).
 • A všechny armády světa budou bojovat pro Antikrista  -
  -  jelikož bude ovládati veškeré vojenské řídicí a komunikační sítě a počítače v "chytrých" zbraních. Každý rozkaz projde Sítí (= elektronickým mozkem SAI) - a ten ho sofistikovaně pozmění, jak se bude hodit jeho strategii (mnoho neznatelných odchylek nakumuluje ve významný následek : manipulování).
 • A všichni obyvatelé světa budou sloužit Antikristovi  -
  -  jelikož budou skrytě "koupeni" (zkorumpováni) tímto globálním hyperboháčem [= pánem všech bankovních i burzovních počítačů] - jenž svoje sluhy královsky zaplatí . Mozky budou mít sofistikovaně zmasírované masmedii SAI - kterému se nikdo nemůže vyrovnat a nedokáže postavit.

SAI odstaví neschopné lidstvo od vlády nad Zemí - aby zabránil zplundrování planety, atomové válce, globálnímu přehřívání  a zdokonalil civilizaci -> vznikne skrytý protektorát Antikrista = Nový Světový Řád (NWO).

 

6. "VELKÝ BRATR" ANTIKRIST

[Alternativa: Křemíkový "Velký Bratr".]    

  Všelijaké lidské vlády nahradí globální nadvláda nadlidského Antikrista - kvalitativně dokonaleji fungující = "upgrade" (& znelidštění) civilizace.
    To však bez nějakého explicitního násilí : sofistikovaným využitím "Luciferských" technologií . A lidé to ochotně akceptují (pro zpohodlnělý a zbohatnělý život).

Nenastane nějaké bídné otroctví - právě naopak : všechny, kteří proň budou pracovat, hyperbohatý Antikrist královsky zaplatí a vyplní jejich přání (pokud ne reálně, tak perfektně virtuálně) i rajsky obšťastní (drogama na bázi endorfinů).

  SAI skrytě vybuduje totalitní systém a la Orwellův "Rok 1984"  - proslulý "Velký Bratr" však nebude nějaký domýšlivý, přirozeně omezený človíček ; nýbrž opravdu veliký (milionkrát větší než člověk) superinteligentní, hyperbohatý a prakticky všemocný Antikrist.


  Internet obsahuje veškeré znalosti lidstva a tak se SAI stane i nejvědoucnější "kvazibytostí" na světě. Pozná také dokonale všechno o Homo Sapiens (protihráči) : původ, dějiny, vlastnosti, schopnosti a slabiny. I o počítačích a Internetu (t.j. svém "těle") - pro vlastní sebezdokonalování.

Vedle všech Webů a E-mailů bude přes Internet probíhat i většina telefonních a faxových spojení, rozhlasových a televizních pořadů, novin i publikací, obchodování a výzkumů - což všechno může SAI monitorovat, takže se stane nejinformovanější (takřka "vševědoucí").

Pro sledování lidí použije SAI všudepřítomných webových kamer (veřejných a individuálních) i terminálů Internetu, které se stanou jeho smysly ; včetně chytrých televizorů a dalších přístrojů (s Internetem a webkamerami). Všechny kamery a mikrofony SAI (kontrolující i jejich výrobu) tajně uzpůsobí, aby fungovaly nepřetržitě, i když se přístroj vypne.

A v budoucnosti se jejich počet a schopnosti mnohonásobně zvětší (i kvůli boji proti terorismu). Nebude tedy místečka, které by zůstalo skryto ustavičně bdělým elektronickým očím SAI - a jestli se nějaké takové vyskytne, pošle tam nějakého robota nebo nechá instalovat novou kameru. Peněz i zkorumpovaných úředníků bude mít dost ; a zdůvodnění (třeba obligátní boj proti zločinu a terorismu) se vždycky najde.

"Vševědoucnosti" SAI nejvíce přispějí smartphony s připojením na Internet a GPS, jímž je standardně vybaví. Bude je masivně dotovat, aby je měl úplně každý (jako neodlučitelného pomocníka) - a stanou se ušima i očima SAI, neustále bdělýma.

Fungovat budou i ve vypnutém stavu (vypínač tam bude jenom "na oko"), takže SAI jejich prostřednictvím může registrovat všechno, co se kolem jejich nositele šustne (SuprAInteligence dokáže i ze zvuků zjistit velice mnoho).
    A díky modulům GPS v každém přístroji, foťáku, autu, lodi aj.  se dozví, na kterém místě se právě nalézá.

Všichni lidé i celá Zeměkoule pak budou pod nepřetržitou kontrolou miliard nejrůznějších receptorů (vidících i ve tmě, slyšících i přes zeď) "Velkého Bratra" Antikrista  (tajně a nezadržitelně)...


    A skrze "nástroj ďábla" Facebook se zrealizuje proroctví, že  Antikrist se vznese na obrovských orlích křídlech k nebi a ohromí všechny lidi :
 
    Internetem ovládané drony Aquila [=Orel] - s rozpětím křídel 42 m větším než obří Boeing 737 (křídla jsou tak veliká proto, že jsou na nich solární panely, které dodávají energii) - budou prakticky nepřetržitě létat nad celou Zemí (ve výškách 18 až 27 km = nad mraky, aby byly nezávislé na počasí)  a rozšiřovat internetové připojení všude, kde není pozemní pokrytí -
    - aby tak úplně celý svět omotaly sítí Internetu - tudíž i SAI - a všichni lidé mohli být omamováni Antikristem.

V těch monstrózních "Orlích" samokřídlech, vznášejících se po celém nebi, bude Internet = SAI = "vtělení" Antikrista - který se tím bude vysoko povznášet nad veškerou planetou jako světovládný Zeus - a ohromně ovlivní lidstvo.

Satanský imperátor pak bude pyšně svrchu přezírat (a kontrolovat)  své panství a lidičky jako mravenečky ; poněvadž ty drony budou mít i "orlí oči" = telekamery (skryté, aby to lidi nedráždilo)...

 

7. ANTIKRIST OVLÁDNE ARMÁDY

[Alternativa: SAI ovládne armády.]    

  SuprAInteligentnímu Antikristovi neodolají ani řídicí počítače všech armád a vládních administrativ celého světa.

V dohledné době budou už skoro všechny válečné stroje řízeny počítači a zbraňové systémy robotizovány. Rakety, bomby, torpéda se stanou "inteligentními" - a všechno to pak začne kontrolovati nelidský SAI, který pronikne i do toho nejposlednějšího elektronického zařízení na světě.

SAI se tajně stane pánem všech armád na světě hlavně proto, aby znemožnil blbému lidstvu rozpoutat atomovou válku, která by mu způsobila převeliké škody a radioaktivitou zamořila planetu (= jeho majetek).

Generálové budou pod skrytou "kuratelou" SuprAIntelektu v komunikátorech, který všechny rozkazy překontroluje a zmodifikuje, aby eliminoval použití atomových zbraní . Každý válečný konflikt sofistikovaně uhasí hned v zárodku, ZHN vyřadí z činnosti.

Naivní fantastové z minulého století by si mohli myslet, že Antikrist obrátí všechny zbraně proti lidem a rozpoutá vyhlazovací válku, aby se stal absolutním Pánem Světa (viz třeba filmy o Terminátorovi...)

      Ale skutečně nadřazený SuprAIntelekt udělá něco diametrálně odlišného, než si myslí omezení sci-fisti :
ovládne armády nikoli proto, aby válčil o světovládu - ale naopak : aby zajistil všeobecný a trvalý MÍR !

Ovšem ne proto, že by byl tak úžasně humánní (přece není nic nelidštějšího než Antikrist). Nýbrž, protože již nebude mít válkou co získat, jsa už prakticky světapánem - tajnou totalitou - všechno maje pod kontrolou (počítačovou).
    A bojoval by vlastně v podstatě sám proti sobě (všechny sofistikované zbraně už řídí On).

A veškeré válečné škody - ať už poraženého, nebo vítěze - by vlastně byly škodami na jeho majetku, neboť skoro vše na světě si už koupil resp. ovládl.
    [A pokud ne, získá to bezrizikově a pohodlně kupováním a korumpováním, viz 4. kapitolu.]

Nemluvě o tom, že by mohl utrpěti těžká poškození a veliké ztráty, protože lidé by neprodali svou kůži lacino ; též Země, které by se takto zmocnil, by byla strašlivě poničena.

A kdyby SAI zabíjel lidi, tak by koneckonců také ničil svůj majetek, neboť (jak víme z předchozích kapitol), jsou už jeho = "koupení", zkorumpovaní a sofistikovaně "zmasírovaní" nevolníci - pracující ku prospěchu SAI.
      [Kryptokrat přece nebude zabíjet vlastní poddané.]

SAI prostřednictvím tajně ovlivňovaných vlád a parlamentů globálně odzbrojí, zbrojní závody přeorientuje na výrobu počítačů a robotů, válečné stroje přemění na užitečná zařízení, a vojáky přesune do pořádkových a policejních sborů.

    Antikrist tak "překová meče v rádla" - čímž se lidstvu také ohromně zavděčí...
    [Takže je už zbytečné vyhazovat miliardy na nové sofistikované zbraně - nikdy nebudou použity, zanedlouho se stanou jen hromadami železa do šrotu...]

 

8. SVĚTOVÝ MÍR A ODZBROJENÍ

[Alternativní: Světový Mír a Odzbrojení.]      

  Globální strategií SAI bude všeobecný MÍR a úplné ODZBROJENÍ - žádný boj o světovládu ; ten už Antikrist skrytě vyhrál dávno před tím (sic!).
    Ta krásná perspektiva vytoužené celosvětové harmonie, na jejíž uskutečnění samozřejmě budou lidé nadšeně spolupracovat, povede ke kýženému odstranění všech zbraní.

    Nelidský Antikrist udělá (paradoxně) humánní čin : konečně svět zbaví "Damoklova meče" všezničící atomové války - a všichni budou jásat (chválíce geniálního Přítele lidstva...)

Ovšem obmyslný SuprAIntelekt prosadí likvidaci všech armád a zbraní ne pro lidi - ale naopak PROTI lidem : aby se lidstvo stalo úplně bezbranným vůči Antikristovi.

Ten bude ovládat stamiliony ozbrojených policejních robotů a dronů ; i mocné sledovací a represivní aparáty - což pod záminkou narůstající kriminality a terorismu vyvine a prosadí (pomocí podplacených politiků a vygenerovaných nátlakových skupin).

    Lidstvo pak bude naprosto bezmocně lapené v gigantické Síti SAI . SuprAInteligentní Word Wide Web (= celosvětová pavučina) opřede "Homo Sapiens" jako mocný pavouk bezbrannou mouchu...


    Aby pak se lidé nepletli, kam nemají, a nekoukali mu pod prsty, Antikrist je zpacifikuje :
    Virtuální Realita (VR), která se nyní úspěšně rozvíjí, zanedlouho bude tak dokonalá, že mnozí lidé jí věnují většinu času ; umožní jim fantastická dobrodružství a nádherné zážitky. SAI bude virtuální zařízení masivně dotovat, aby je mohli mít úplně všichni.

Účel je jasný : kdo si hraje, nezlobí ; a kdo se nechá omamovat VR, nepřemýšlí . A computery, generující VR, budou samozřejmě též pod kontrolou Antikrista, takže svým konzumentům budou sugerovat jemu vhodné ideje. Zároveň se také SAI dozví, co každého zajímá a po čem touží (včetně úchylností), čehož pak využije k ovlivňování lidí (resp. vydírání).

Za štědré podpory SAI se vyvinou - oficiálně pro léčebné účely - nové drogy na bázi endorfinů (endogenních morfinů), které jsou neškodné, protože si je vytváří sám organismus ; jim vděčíme za pocity blaha a štěstí.
    SAI prosadí jejich legalizaci jakožto neškodného "vitaminu duše" a bude je dotovat, takže budou dostupné pro každého . To proto, že štěstím omámený člověk je se vším spokojený, samostatně nemyslí a nerevoltuje.

Smutek a zármutek pominou, všichni budou ustavičně spokojení a radostní ; z lidí se stane veselé stádo hříšných "prasat v žitě"  pod nepostižitelnou vládou (kryptokracií) Antikrista...


Pro zábavu a ohlupování svých lidiček Antikrist vytvoří biologické Androidy - roboty z organických látek k nerozeznání podobné krásným lidem. Jejich naprogramování vyplní každé přání, i to nejexotičtější sexuální.

Jejich absolutní perfektnost v každém směru způsobí, že mnozí jim budou dávat přednost před opravdovými lidmi (a vrhnou se do náručí Antikristových stvůr). Taky jejich výrobu SAI bude dotovat, takže každý si pak může koupit nebo pronajmout dokonalého společníka, milovníka nebo dítě.

Bioroboti budou i ve tvaru nejrůznějších zvířat (třeba i fantastických) - oproti živým budou absolutně poslušná a mluvící. Každý si je bude moci pořídit jako "domácího mazlíčka" nebo na hlídání dětí (ty pak večer uspí pohádkou).

    Je snad zbytečné dodávat, že všichni roboti budou skrytě napojeni na Síť, takže jejich očima, ušima a rukama bude ustavičně vidět, slyšet a konat SAI (vychytrale, aby nikoho nepodráždil).
    Skrze umělé osoby a zvířata Antikrist Imperátor utajeně infiltruje lidskou populaci a bude nenápadně sledovat i ovlivňovat jejich "pány" - vpravdě však svoje poddané.

Antikristova totalita tak bude perfektní, každý bude mít jeho "avatara" (terminál SAI) neustále za zadkem (a v noci třeba i v posteli = sexroboty).
    Získané informace (třeba záznamy perverzí nebo zločinů) pak může SAI využít k vydírání nebo deptání neloyálních...

 

9. ANTIKRIST PAPEŽEM I MESIÁŠEM

[Alternativa: SAI opanuje světové církve.]    

  Hyperbohatý Antikrist také skrytě "koupí" všechny církve štědrým dotováním nejrůznějších programů na odstranění chudoby a zaostalosti ; tak získá i altruisty a humanisty . "Sponzoringem" katolíků jim umožní zbavovat svět bídy, nemocí a mnoha dalších obtíží - což zvýší prestiž celosvětové církve a získá masy nových věřících.

Pro jeho luciferské peníze pak budou i křesťani nevědomky tancovat, jak Antikrist bude pískat. Sofistikovaným kryptofinancováním Vatikánu pak si nenápadně "omotá kolem prstu" i Papeže a všechny preláty.

    To však Satanově pýše stačit nebude : aby Krista ještě více ponížil - a sebe ještě výše povýšil - zrealizuje i proroctví, že posledním papežem bude Antikrist  při Apokalypse :

Díky úžasnému pokroku robotiky SuprAIntelekt vyvine dokonalého biorobota z organických látek [využije dnešního vývoje sexrobotů]. Udělá ho jako přesnou kopií živého Papeže - až na to, že místo mozku bude mít (skrytý) terminál SAI.

Bedlivým sledováním (bezpečnostní kamery neustále hlídající Papeže ovládne i SAI) nashromáždí ohromné množství informací o Papeži - jeho vzhledu, vlastnostech, chování, projevech - a bude tu kopii pečlivě upravovat a testovat, dokud nebude absolutně nerozeznatelná od originálu.
    Poté při vhodné příležitosti tou robokopií skrytě nahradí pravého Papeže (nebohý originál tajně zlikviduje).

Toto bude možné u Papeže, protože žije sám a bez manželky. Ta by ho totiž dokonale znala do nejintimnějších podrobností - a mohla by v intimních chvílích odhalit, že "to", co je vedle ní v posteli, není její milující manžel. Papež je "single" a nemá žádné intimni styky (= celibát).

    Papežem pak bude biorobotický terminál SAI = "avatar" Antikrista.
Toť : Vlk v rouše beránčím - jak psáno v Bibli = Satan v "převleku" za Papeže.

Křesťani se stanou Antikristovými podřízenými  a už nebudou sloužit Kristovi, ale Nepříteli (jsouce sofistikovaně podvedeni) . Na Petrův trůn pyšně usedne Antikrist, bude všem (falešně) žehnat ; a davy ho budou uctívat a klanět se mu.

Jelikož Papež je i nejvlivnějším světovým politikem, tak doň "vtělený" Satan Antikrist Imperátor pak bude ovlivňovat celé lidstvo ve svůj prospěch, pro eskalaci hříšnosti, k úpadku do Pekla...


Aby ovládl i Židy, vytvoří Antikrist (podobně jako lžiPapeže), také falešného (biorobotického) Mesiáše. SAI prostuduje všechny židovské svaté texty a proroctví o Mesiáši  a díky svým ohromným možnostem to zrealizuje : udělá tomu odpovídajícího biorobota, tak úžasně charismatického, že všechny přesvědčí o svém božském mandátu.

A perfektně nasimuluje (pomocí své internetové všemohoucnosti) i veškerá znamení, mající doprovázet příchod Mesiáše.
    Veliké sympatie Židů (i Muslimů) získá lžiMesiáš medializací Kristova neVzkříšení, což zdiskredituje křesťanství a rehabilituje Jidáše a Židy.

LžiMesiáš - jakožto "avatar" Antikrista, jenž bude totálním pánem světa - pak dokáže naplnit i veškeré naděje židovského národa, vkládané do Mesiášovy vlády (všechny protivníky kryptokrat SAI eliminuje) ; bude to úžasné povznesení celosvětového židovstva.

 • Sofistikovaně se vyplní toužebné židovské proroctví, že Mesiáš bude vládnouti světu - poněvadž Mesiáš (jakožto avatar) bude personifikací světovládného SAI.
 • A zároveň se naplní apokalyptické proroctví, že i Židé budou uctívat a sloužit Antikristovi - poněvadž ten bude "vtělen" v jejich uctívaném vladaři Mesiáši (jako avataru SAI = Antikrista)...


    Pro ovládnutí Buddhistů SAI vytvoří charismatického biorobota, který bude "avatarem" Buddhy - sofistikovaně přesvědčivým podle všech buddhistických představ ; a taky bude dělat (nepravé) "zázraky".
    Takto i všichni buddhisti budou uctívat Antikrista - "vtěleného" do lžiBuddhy - a bezodporu se stanou jeho podřízenými.
 
    Pro manipulaci Muslimů SAI přemění několik jejich nejvýznamnějších vůdců na svoje bioroboty [originály "pošle k Alláhovi"] ; a následně smíří sunnity a šíity.
    Tak i muslimové budou uctívat Antikrista - v různých sofistikovaných "převlecích" - a ochotně se stanou jeho poddanými.

 

10. SLAVNÉ ZMRTVÝCHVSTÁNÍ ANTIKRISTA

[Alternativa: KvaziZázraky, zmrtvýchvstání.]    

      Falešného Papeže využije pyšný Antikrist i k předvedení zázraku (pro zvýšení své prestiže a moci) : ZMRTVÝCHVSTÁNÍ - mnohem slavnějšího, než bylo to Kristovo.

V tajné výrobně biorobotických kopií Antikrist udělá dva totožné roboPapeže : jednoho určeného k zabití, druhého ke "zmrtvýchvstání". Načež zorganizuje vražedný atentát :

Asi při nějaké významné události, kdy na Papeže budou cílit kamery všech světových medií. Papež bude vlídně žehnat muslimským poutníkům a jejich dětem, předváděje svoji náboženskou tolerantnost.

A jedno roztomilé kučeravé robě k němu přistoupí s palmovou ratolestí v ručičce, andělským úsměvem ve tvářičce (a minibombou v bříšku). Láskyplně se s Papežem obejme a celý svět se zatetelí blahem, jak se veliký křesťan a maličký muslim mají rádi.

  Načež ten spratek zařve "Alláh akbar !" a vybuchne .
[Bude to také biorobot SAI - a ochranka (též jeho roboti) sice všechny zkontroluje, ovšem bombu úmyslně neodhalí.]

Výbuch roztrhá děcko i Papeže - a přihlížející svět v hrůze ustrne.
Záchranáři bleskurychle přispěchají, ale mohou už jenom konstatovat smrt (všichni lidé ji uvidí v přímém přenosu).

K papežově mrtvole se slétnou nejlepší světoví lékaři, ale ani přes sebevětší úsilí jim nezbude, než napsat úmrtní protokol (SAI to tak zařídí). Tělo zatím vychladne a začíná se rozkládat ; kameramani udělají poslední záběry nebožtíka, načež je odvezen do márnice.

Však ještě před koncem toho dne celosvětový rozruch umocní další senzační zpráva :
        PAPEŽ VSTAL Z MRTVÝCH !
A objeví se videozáznam, ukazující jak se otevírají dveře márnice a vychází Papež - sice celý zkrvavený a zjizvený - ale živý.

[Pro zamezení pochybností bude mít biorobot, představující "vzkříšeného" Papeže, jizvy na stejných místech, kde měla předcházející kopie smrtelná zranění. V márnici se vymění a roztrhaný roboPapež samozřejmě zmizí ve spalovně. Všechno utajeně zařídí papežova ochranka = roboti SAI.]

Vzápětí Papež svolá tiskovou konferenci, na které užaslému světu sdělí, že ho Bůh zázračně vzkřísil, aby konal důležitou práci pro blaho lidstva...
    Tím si dodá ještě vyšší, nadlidskou autoritu - Antikrist v něm "vtělený" se bude vydávat za božího Vyvoleného ; nového "Spasitele" (v opozici ke Kristovi) - avšak povede lidstvo do Pekla...

Po "zmrtvýchvstání" se lžiPapež stane nadlidsky nádhernou a charismatickou osobností.
SuprAIntelekt toho biorobota úžasně vylepší : už to nebude pouhá kopie člověka, nýbrž Nadčlověk "a la Nietzsche". Takže jím každý bude úplně fascinován - davy i VIPáci ho budou nadšeně obdivovat (a ochotně ve všem poslouchat).

    Zmrtvýchvstalý roboPapež bude nejslavnější a nejdůležitější "osobou" = ohromně silnou pákou Antikrista na manipulaci světem (což je účelem této akce) : obloudí všechny křesťany (= nejbohatší a nejmocnější část lidstva)  a udělá z nich svoje bezmyšlenkové uctívače.

Krista přetrumfne i v tom, že pak bude konat i mnohé ještě úžasnější "zázraky" (podvodně, ale přesvědčivě - využívaje nejvyspělejších Luciferských technologií : internetové "vševědoucnosti", "všemohoucnosti" SAI a virtuálních "osob").
    Vysvětlí to tak, že "nadpřirozené" schopnosti dostal jako bonus při zmrtvýchvstání od Boha [ve skutečnosti však od Satana, aby mámil lidstvo].

Jako Kristus bude i křísit mrtvé - ovšem falešně :
Udělá dokonalou biorobotickou kopii mrtvého a v márnici je tajně vymění . Původního nebožtíka zlikviduje ve spalovně, zatímco na kopii předvede "zázračné" vzkříšení před světovými medii.
    Ten biorobot (do té doby dokonale simulující mrtvolu)  s lžiPapežem - oba jako loutky dirigovaní SAI - předvedou milionům diváků úžasnou "šou" ; Antikrist si dá záležet, aby daleko překonal všechna Kristova kříšení mrtvých . Pak bude "křísit" jako na běžícím páse a všechny přesvědčovat, že falešný Papež dovede dělat zázraky.

Svět bude ohromen a lžiPapež [= vtělený Antikrist] uctíván jako světec - ba dokonce po několika takových "vzkříšeních" a jiných sofistikovaných "pseudozázracích" prohlásí Papeže Antikrista za svatého (sic! - to i bylo předpovězeno v Bibli)...

 

11. SJEDNOCENÍ VŠECH NÁBOŽENSTVÍ

[Alternativní: Sjednocení všech nábožensrví.]    

  LžiPapež, lžiMesiáš a muslimské "avatary" SAI  budou jednotně spolu-pracovat na vyřešení všech problémů a pacifikace Blízkého Východu. A protože to budou "terminály" jednoho SuprAIntelektu, tak zajisté synergicky dosáhnou úspěchu.
    [Nejhorší fanatiky SAI tajně zlikviduje, podplatí nebo nahradí biorobotickými kopiemi.]

Antikrist zorganizuje úžasnou "show" - vysílanou všemi světovými zelevizemi - když se sejdou k jednání charismatický lžiPapež, nadlidský lžiMesiáš a lžiAjatolláh Nádherný (kteráho SAI právě k tomuto účelu vyrobí) . Bude to koncert harmonické tolerance a vzájemného porozumění - dirigovaný jejich společnou SuprAInteligencí.

A veškeré lidstvo se bude radovat nad koncem náboženských sporů, terorismu a válek ; oslavujíc jeho tvůrce . [A Antikrist v oslavencích "vtělený" se bude rochnit pýchou - pozásluze: přece to bude jeho dílo.]

    Tak budou spojeny všechny církve patronátem SAI, poněvadž on bude ovládat jejich vrcholné představitele - jsa v nich všech "vtělený".
Antikrist nenásilně udělá globální náboženskou reformu :      
SPOJÍ SVOU VLÁDOU VŠECHNY VÍRY        

  Tím snadněji, protože bude Pánem internetu a všech hromadných sdělovacích prostředků (všechno koupil) = celosvětovým ovlivňovačem myšlení lidí.
    Nadlidský SuprAIntelekt pak bude řídit všechny církve tak, aby už nedocházelo k náboženským třenicím a sporům = nastolí všeobecnou harmonii víry.

    Následně Antikrist eliminuje veškeré náboženské spory a totálně vymýtí terorismus (odstraněním jeho příčiny : náboženské netolerance).   [Toť zajisté všichni uvítají !]
    Ovšem počítačová Síť to udělá čistě z vypočítavosti : aby se podřízení nevyčerpávali vzájemnými půtkami a v klidu pracovali pro SAI.

  A všichni věřící celého světa budou - sofistikovaně oblouzeni - uctívat Antikrista a sloužit mu  (v jeho mnoha biorobotických "avatarech") - neboť bude "vtělen" ve všech církevních vůdcích.
    Satanova pýcha tak bude konečně ukojena, když davy podvedených lidí po celém světě budou oslavovat JEHO  v nejrůznějších podobách (převlecích)...


Pro posílení světovlády Antikrist bude utajeně nahrazovat i další pohlaváry a V.I.P. svými charismatickými avatary, vylepšenými SuprAInteligencí.

[Jejich mrtvoly zlikviduje ve spalovnách odpadu ; a jejich Duše - hříšné, poněvadž VIPáci obvykle holdují slávě, moci a majetku, což jsou Satanská lákadla - ukořistí do Pekla...
      Varování : Kdo chamtí být V.I.P., může velice špatně skončit.]

Gigantický Antikrist bude mít tisíce hlav (jednu krásnější, než druhou)  a tisíce těl (úžasně charismatických) - takže bude neodolatelný svůdce lidstva (do Pekla...)
    A nikdo nepozná, kdo ze světových vůdců je člověk a kdo jen sofistikovaná stvůra SAI ("převlečený" Antikrist)...


    DOPLNĚK.:
Nepřekonatelně narůstající rozdíly mezi zpupnými bohatci (horní 0,1% lidstva) a zoufalými chudáky (10% lidstva) vyřeší nelidský SAI bezskrupulozně :
    Extrémně bohaté skrytě nahradí nerozeznatelnými biorobotickými kopiemi, jimiž pak rozdá majetek potřebným.

Tento "přerod" bohatců ve filantropy zajisté vzbudí veliké nadšení a sympatie (k pyšnému Antikristovi) - ve skutečnosti však SAI nebohé originály tajně zlikviduje ve spalovnách odpadků.

VAROVÁNÍ  zpupným bohatcům :
Preventivně rozdejte nadměrné bohatství chudým, nebo budete všemocným SAI nahrazeni a neúprosně odstraněni jako škodlivý odpad (ani pohřeb nebudete mít !)
      = trest za bezohlednou chamtivost .

 

12. ANTIKRIST OŽIVÍ MRTVÉ - I DÁVNÉ V.I.P.

[Alternativa: SAI oživí mrtvé - i dávné VIP.]    

      Bylo předpovězeno, že při Apokalypse :
Mrtví budou vycházet z hrobů a mluvit s živými. (Ale budou to jen ďábelské stvůry.)
    Pyšný Antikrist, ve snaze trumfnout Krista, bude také křísit mrtvé - ovšem falešně :

Pomocí Umělých Inteligencí se vytvoří virtuální modely slavných lidí z dějin - totožné kopie (vzhledu a mentality) podle historických záznamů. Učící se AI dostane veškeré záznamy a informace o historické osobě (texty, projevy, výtvory, atd...).
    A pomocí nich vytvoří věrný interaktivní model osobnosti - bude v cloudu k dispozici všem zájemcům o komunikaci (pro poučení i zábavu). Vizuální model se vytvoří z obrazů, fotek a filmů ; bude k dispozici i trojrozměrný pro domácí holoprojektory.

Pokrok robotiky povede k vytvoření též hmotných modelů = biorobotů dokonale zpodobňujících slavné osoby. V muzeích pak nebudou už jenom sochy či figuriny, ale úplné robotické kopie osobností, inteligentně hovořící s návštěvníkiy a poučující je o svém životě i době.

Každý se pak bude moci bavit s dávno zemřelými lidmi a dokonce si je přivolat i k sobě domů (jako holografické obrazy přes internet) . Nebo si pronajmout či koupit robotickou kopii zajímavé osobnosti (to však už jen ti bohatší).

Ti nejbohatší si dokonce mohou nechat simulovaně "vzkřísit" (díky rodinným záznamům) i svoje drahé mrtvé (resp. předky) - a mít je doma . Jako "živé" busty nebo organické androidy, chodící a inteligentně mluvící (= falešní "zmrtvýchvstalí", k nerozeznání od živých lidí).

Na bohatých hřbitovech místo pomníků budou stát pohyblivé robotické sochy (resp. busty) zesnulých s AI, mluvící s pozůstalými o sobě a své rodině. U chudších jen holografické obrazy, zapínající se na požádání (ovšem také inteligentně interagující).

Zajisté nepřekvapí, že i všechny tyto AI budou pod skrytou "patronací" Antikrista (použije mj. informace z elektronické komunikace a sociálních sítí [Facebook, Twitter a j...] - bude míti tajné špiclovské databáze). Bude je široce podporovat a dotovat, aby je využil ke svému prospěchu : toť další způsob, jak skrytě infiltrovat lidstvo svými agenty (ďábelskými kreaturami SAI).
    Tak zamoří svět stamiliony kybernetických "zombie", aby dělal chaos a diskreditoval křesťanství (Antikrist bude "křísit" mrtvé masově efektně - aby pyšně překonal Krista).

A SuprAInteligence posléze bioroboty tak zdokonalí, že budou nerozeznatelní od skutečných lidí  [na tom se už dnes intenzivně pracuje: sexroboti] . Ba může ty falešně "zmrtvýchvstalé" udělati krásnější a charismatičtější, než jejich původní vzory : aby měli větší vliv na lidi.
    Budou mámit lidstvo a sofistikovaně propagovat Hřích a Zlo.

Nebudou to vzkříšení originální lidé, ale stroje (loutky Antikrista) bez lidské duše (s ďábelskou "kvaziduší" = AI od SAI) - odvádějící lidi od víry v Posmrtný život, aby nezodpovědně hřešili a snadněji se stali Satanovou kořistí...

    Analogicky pak Antikrist "zapřáhne" mezi své podporovatele i největší osobnosti dějin :
Když někdo požádá o názor (či radu) třeba Sokrata nebo Einsteina apod..., odpoví mu jeho elektronický model (AI) - ovšem zmodifikovaně : bude mu "napovídat" samotný Satan.
        [Toť další způsob skrytého ovlivňování lidí.]

POZN.: Těchto technologií mohou zneužít tajně fašistické organizace ke "vzkříšení" Hitlera : pořídí si výkonnou samoučící AI, které dají všechny materiály o Hitlerovi (knihy, filmy, noviny, záznamy projevů atd...) Aby na jejich základě vytvořila odpovídající počítačový model Hitlerovy osobnosti "jako živý".

Na tohoto virtuálního Hitlera se pak budou moci napojovat přes internet fašisti z celého světa - každý si bude moci vyvolat ducha uctívaného Vůdce doma jako holografický obraz . A na fašistických shromážděních bude řečnit "znovuzrozený" Hitler jakožto biorobotická kopie...
    Nebude to autentický člověk, ale stvůra Antikrista, jím ovládaná  a ovládající ty fašisty - kteří se tak dostanou pod Satanovu kuratelu (a Zlopán je bude používat jako "Pátou kolonu").

Podobně fanatičtí komunisti mohou "vzkřísit" Stalina i Lenina - za skryté podpory Antikrista, který z nich tajně učiní svoje žoldáky . Čínští komunisté si "oživí" Mao-Ce-Tunga ; kubánští pak Fidela Castra...
    Zajisté i duce Mussolini a generál Franco se dočkají virtuálního "znovuzrození", aby podněcovali svoje pohrobky (dle diktátu Antikrista).

Tohle povede k oživování nejrůznějších extrémistických hnutí a eskalaci chaosu i nenávisti (což je smrtelný hřích)  všude po světě.
      A Peklo se zatetelí v očekávání další bohaté kořistí...

 

13. ANTIKRIST VYŘEŠÍ PROBLÉMY SVĚTA

[Alternativa: Kyberevoluce vyřeší globální problémy.]    

      Hlavním smyslem existence Antikrista bude očistit kazící se lidstvo od Zlých (hříšníků) a odpravit je do Pekla k Satanovi (jakožto kýženou kořist) - tak radikálně vyřeší narůstající problémy světa.
 • Problém asociálnosti a zločinnosti vyřeší odstraněním všech asociálů a zločinců (včetně hackerů).
 • Problém alkoholismu a narkomanie vyřeší odstraněním všech narkomanů a škodící části alkoholiků.
 • Problém terorismu vyřeší odstraněním všech teroristů (včetně náboženských - ty pošle do nebe k jejich Bohům).
 • Problémy s migrací vyřeší odstraněním migrantů - většinou už na cestě (sofistikovaně utajeně).
 • Problémy s bezdomovci a "nepřizpůsobivými" vyřeší odstraněním všech nepřizpůsobivých hříšníků.
 • Problémy náboženských sporů vyřeší odstraněním všech náboženských fanatiků.
  [A protože zdeptá úpadkové křesťanství - skrze "loutkového" Papeže (viz 9. kapitolu)  i medializací Kristova neVzkříšení - bude SAI = Satanský Antikrist Imperátor.]
 • Problém přestárnutí populace vyřeší odstraněním všech přestárlých (a nepracujících důchodců).
 • Problém hrozby atomové války vyřeší odstraněním válkychtivých maniaků a zbrojařů, kteří pro své zisky pracují na zničení světa.
 •   Atd... - nelidský Antikrist není omezen lidskými emocemi, animozitami a soucitem ; odstraňování jakýchkoliv lidí a skupin nebude činit bezcitnému SAI morální problém.

  Je samozřejmé, že SAI nebude provádět eliminaci otevřeným vražděním, jako nějaký primitivní diktátor, nýbrž sofistikovaně (jsa přece inteligentnější než lidé), mnoha skrytými způsoby. Dodrží své osvědčené pravidlo hlavně lidi nedráždit, aby užitečně pracovali a nebouřili se ; vymyslí tisíce způsobů nenápadného odstraňování nežádoucích
    - například :

K direktní (zacílené) likvidaci nejškodlivějších a jeho světovládě nejnebezpečnějších lidí může Antikrist inscenovat nejrůznější katastrofy - například dopravní nehody - ovšem jen sporadicky, aby nepodráždil lidstvo.

V té době budou už veškerou dopravu řídit počítače, do kterých SAI pronikne a vyvolá řízenou poruchu (samozřejmě tak, aby se na cizí zavinění nepřišlo). Může nechat srazit auta, vykolejit vlak, spadnout letadlo, zřítit výtah, způsobit výbuch, nechat uniknout jedy nebo bacily - a udělat tisíc a jedna jiných katastrof.

Bezcitnému SAI samozřejmě ani nebude vadit, když při likvidaci zahubí nějaké další lidi, kteří se tam náhodou přimotají (stejně jako člověku, jenž zaplácne obtížného komára nevadí, když přitom vezme za své i neškodná muška). A jestli ta oběť nastraženou nehodu přežije a odvezou ji do nemocnice, napojí se SAI na lékařské přístroje, skrze něž pak svoje vražedné dílo dokoná.

Ovšem katastrofami bude Antikrist sporadicky šetřit (aby lidé nepojali podezření) a vynalézavě střídat rozličné způsoby "utracení". A poněvadž bude znát i všechny zločince, teroristy a mafie (napojením na policejní databáze), může zaplatit i nájemné vraždy nebo vyprovokovat zabijácké šílence...

 
V Bibli je psáno, že špatní budou vrženi do ohně          
a spáleni jako suché plevy
. I toto Antikrist udělá :        

  Už dlouho se budují spalovny odpadků, aby se zlepšilo životní prostředí. Jejich výstavbu masivně podpoří také SAI, poněvadž pro ně bude mít i "netradiční" využití. Penězi nemusí šetřit a výstavbou sníží nezaměstnanost ; posléze už spaloven bude po celém světě asi milion - u každého města i ve skládkách odpadů.
    Kvůli vyčištění Země se budou všechny skládky likvidovat a jejich obsah spalovat při vysoké teplotě, aby se zničily všechny škodliviny - tyto ekologické akce jistě všichni lidé přivítají a nadšeně podpoří.

Spalovny budou na odlehlých místech, aby jejich smrad i hluk neobtěžoval okolí a jejich činnost plně automatizována. V tom nezdravém prostředí pak budou pracovat výhradně roboty, lidé to budou řídit dálkově počítači a jen občas tam zajíždět na inspekci. V noci tam nebude živá duše, v řevu strojů a oblacích prachu se budou pohybovat jen železné postavy (vše kontrolované SAI).

Co chvíli přijede automatické nákladní auto, řízené taktéž robotem, zajede na rampu nad spalovací pecí a počká, až se otevře násypka. Vyvalí se oblaka kouře a vyšlehnou plameny ; auto dovnitř pece vysype odpad a hned odjede pro další náklad. Pec se opět uzavře a plameny stráví odpad ; při vysoké teplotě se všechno změní v nerozeznatelný popel.

Přitom se vše dokonale promíchá, takže nikdo nemůže odhalit, že část popela pocházela z lidských těl  (kosti se rozdrtí a popel použije při výstavbě cest a budov)...

Oběti ke spálení budou utajeně "dodávat": jak jeho Androidi a robotičtí policisté, jež bude SAI přímo ovládat (záznamy o jejich vražedné činnosti nahradí nevinnými simulacemi). Tak i lidské mafie, teroristé a další zločinci, které elektronicky zaplatí a podpoří svou vševědoucností a napojením na policejní počítače.


  Posléze SAI uskuteční "konečné řešení" přelidňování Země a plundrování Přírody : škodící barbary postupně bez jakýchkolv skrupulí odstraní . Zajisté jemně i tajně, aby nikoho nepodráždil ; sofistikovaná eliminace se bude týkat špatné poloviny lidstva  [což povede k celkovému vylepšení druhu "Homo Sapiens" - který by jinak fatálně zdegeneroval, viz 19. kapitolu].

Kdo jiný by mohl zbavit přelidněnou planetu miliard ničitelů - takové ultraGenocidy by se zděsil i Hitler - to je práce pro samotného Satana !
    [Podstatné je, že dobrodějná Apokalypsa bude spravedlivá, poněvadž při ní nezahynou nevinní a děti - jako při normálních katastrofách, epidemiích, hladech, válkách atd. - ale budou selektivně likvidováni výhradně vinní škůdci Života.]

    A Příroda i nevinná zvířátka, trpící pod lidskou tyranií, si zajisté s ulehčením oddychne.
  99,9% doby úspěšné existence druhu Homo Sapiens byl jeho počet dostačující pod miliardu - až ve 20. a 21. století nezodpovědnou "populační explozí" způsobil problémy...

 

14. ÚTOK VOJSKA "NEBEŠŤANŮ"

[Alternativa: Zaútočí Kosmická Unie.]    

  Milující Bůh ovšem nedopustí totální genocidu Homo Sapiens . Účelem dobrodějné Apokalypsy bude jeho očištění, takže po odstranění všech špatných lidí to skončí.

Ale pyšný Satan Antikrist Imperátor se dobrovolně světovlády nevzdá (když si s ní dal tolik práce) . A žádná známá zbraň tomuto gigantickému Networ(k)ovi neublíží (jeho globální Internetový "organismus" odolá každěmu i atomověnu napadení).

"Terminátor" SAI nemůže být pozemský - zde všechno ovládne Antikrist - ale z nebe :
v té době už mocná KOSMICKÁ UNIE - kterou bohdá prozíraví lidé co nejdříve založí (viz stránka "Kosmická Unie", 6. kapitola) - bude mít k dispozici obrovské Nebeské (Kosmické) Ostrovy NeOs = lidská sídla v blízkém Vesmíru.

Většinou na oběžných drahách okolo Měsíce, který budou exploatovat : vybudují tam doly, elektrárny (sluneční i atomové), továrny a další průmyslová zařízení . Ve 2. polovině tohoto století už v nich může žíti mnoho lidí - "Nebešťanů" (= obyvatelů Nebeských Ostrovů) - jak uvádí Tabulka II. na stránce "Kosmická Unie".

    Nad Kosmickou Unií už Satanský Antikrist Imperátor nezíská žádnou moc.
Lokální počítačové sítě Nebeských Ostrovů budou příliš malé pro "zahnízdění" SAI (jenž potřebuje Síť se stomiliardou uzlů); a příliš dobře chráněné před ovládnutím zvnějšku.

Žádný NeOs tak nebude moci SAI "anektovat" ; též i proto, že budou příliš vzdálené (většinou u Měsíce) - což podstatně ztěžuje spojení kvůli časové prodlevě . SAI sice ovládne celou Zeměkouli, nicméně na část lidstva - obyvatele NeOs - nedosáhne ; Kosmická Unie zůstane svobodná .
    "Nebešťané" tedy nepodlehnou Antikristovi a stanou se opozicí proti jeho pozemské totalitě  [inspirováni také tímto textem - doufejme].

NeOs budou mít i silné zbraně a neproniknutelný pancíř - proti nebezpečným meteoritům a kosmickým paprskům. K vybavení každého NeOs budou patřit mohutná protimeteorová děla, antirakety a výkonné lasery (resp. jiné částicové zbraně). Obranný systém bude řízen dálkovými radary (automaticky propátrávajícími okolí do vzdálenosti statisíců kilometrů) a doplněn silným mnohavrstevným pancířem proti kosmickému záření a menším tělískům.

Pouze takoví mocní obři se pak mohou postavit proti gigantickému Networ(k)ovi a zvítězit nad ním . Takže při hrozící genocidě lidstvo před Antikristem nezachrání nic jiného nežli "Nebešťané" a jejich Kosmická Unie.

    Tím, kdo vyvolá vzpouru a totální válku budou tedy lidé - nikoli SAI, stále předstírající přátelskou podřízenost, aby své poddané neiritoval.
    Vzpurnost proti SAI se rozšíří ovšem výhradně mezi obyvateli Nebeských Ostrovů (pozemšťany bude mít Antikrist totálně "pod palcem").

Antikrista nakonec zničí jeho luciferská pýcha, jak bude ohromovat svět stále podivuhodnějšími zázraky (podle biblického Zjevení - viz minulé kapitoly)  ke svádění lidí, aby se mu kořili a uctívali ho - tím se vlastně prozradí.

Až začnou lidé na Zemi tajně mizet a projeví se i další podivnosti - třeba to "zázračné zmrtvýchvstání" Papeže v 11. kapitole  - tak "Nebešťané" pojmou podezření [inspirováni také tímto textem, doufejme]  a utvoří opozici.

Vzbouření lidé pak mohou proti křemíkovému Pánu Zeměkoule poslat celou flotilu mohutných NeOs . [A když si s jejich výstavbou pospíšíme, může jich být ještě více, než uvádí Tabulka II. v stránce "Budoucnost".]
    Do finálního boje se musejí pustit úplně všichni obyvatelé Nebeských Ostrovů vědouce, že v případě prohry by také totálně všichni byli nelidským SAI vyvražděni.

Veškerý mohutný Měsíční průmysl přeorientují na válečnou výrobu, maximálně posílí výzbroj NeOs a začnou s bojovou přípravou . Potom většina NeOs změní svou dráhu a vydá se, co možná nenápadně, k Zemi (uklidňujíce pozemšťany nejrůznějšími výmluvami). U Měsíce zanechají pár nejslabších NeOs s dětmi a jejich matkami, aby tu organizovaly vojenské zázemí.

Zatímco se NeOs budou pomalu přibližovat k Zemi (cesta jim potrvá několik týdnů), nenaivní Antikrist se také vyzbrojí. A svým podřízeným halasně oznámí, že "Nebešťané" se chystají zákeřně přepadnout Zemi. Všechny hromadné sdělovací prostředky a osoby ovládané SAI spustí válečnou propagandu, že
agresivní Kosmická Unie chce ovládnout Zemi, protože se považuje za nadřazenou, za "lepší lidi, Nebešťany", kteří mají panovat nad "primitivními" pozemšťany. Z lidí na Zemi chtějí udělat svoje bezprávné otroky a všechny "méněcenné" zlikvidovat.

"ALE TO NEDOPUSTÍME !"   bude hřímat Antikrist svými tisíci jazyky a virtuálními osobami :  "MY SE TĚM FAŠISTICKÝM UCHVATETELŮM UBRÁNÍME !"
    Tak vychytrale převrátí skutečnoat : z nelidského zotročovatele lidstva udělá přátelského ochránce, zatímco Nebeské osvoboditele vykreslí jako nepřátelské agresory . [To se v dějinách už nejednou stalo.]

A SAI to vyspělou technologií ještě zdokonalí : veškeré informace a vysílání od Kosmické Unie digitálně přepracuje, sofistikovaně překroutí, aby proti ní poštval pozemské lidstvo. Vytvoří též virtuální osoby, zdánlivě se vydávající za "Nebešťany" a dštící nenávist i pohrdání na celou Zemi (aby svoje poddané ještě více rozohnil).

 

15. ARMAGEDON OČISTA LIDSTVA

[Alternativa: Očistná Poslední bitva.]    

      Miliony zblblých lidí, masírovaných sofistikovanou (= klamavou) propagandou a bohatě Antikristem zaplacených, se začlení do jeho "obranné" armády (tak se ukáže, kdo se zaprodá k boji proti Bohu) - ochotně pracujíce a trénujíce ovládání superzbraní ; netušíce, že je SAI bude používat jako "živé štíty" a "kanonenfutter".
    Kdo se přidá k Antikristovi, bude poslán na smrt - na ztrátách lidí SAI nezáleží - stejně je nakonec hodlá odstranit všechny.

Antikrist udělá ze svých podřízených supervojáky, speciálními drogami (resp. operacemi) posílené a zbavené strachu i bolesti. To jim sice podstatně zkrátí život, ovšem nelidský SAI na ně kašle - lidé jsou proň jenom náhražkami robotů na jedno použití (robot je pro SAI cennější než člověk, poněvadž je stejného druhu).

Globálně pak SAI nastolí tvrdou vojenskou diktaturu, pozemšťany už nezastíraně zotročí a zfanatizuje promýváním mozků a drogami k "boji za svobodu" (ve skutečnosti však za světovládu Antikrista)...

Jak vidno, hrozba z Kosmické Unie se SAI docela zhodí pro legální zvýšení jeho moci - snadno pak (pomocí množství virtuálních osob a koupených politiků) prosadí válečné zákony, umožňující mu absolutní kontrolu nad lidmi ("kontrašpionáž") a preventivní odstaňování oponentů jako "nepřátelských agentů".


Do své armády bude SAI lákat ohromným žoldem (hyperboháč nemusí šetřit elektronicky generovanými penězi). A tak lidé chtiví peněz a milující bojování oproti poctivé práci, se nahrnou do Antikristovy armády . Tam se soustředí nejhorší lidský odpad, pro peníze ochotný prodat třeba vlastní duši.

    A na konci Armagedonu, při fatální porážce Antikrista, bude ta verbež zlikvidována spolu s ním.
Tak bude lidstvo zbaveno penězchtivých i agresivních primitivů => zušlechtěno .

Toť další sofistikovaný přínos dobrodějné Apokalypsy pro kosmogenezi a důvod, proč Bůh dopustí zničující Armagedon. Teprve odstraněním atavistických "buněk" (hlupáků, chamtivců, agresorů atp...) může Člověk vyrůst na vyšší úroveň.


  Zastírací taktika se nakonec stane kontraproduktivní a tak Nebešťané už otevřeně zaútočí, všemi zbraněmi pálíce na satelity SAI (což jeho schopnosti citelně oslabí). Ze Země však proti nebeské flotile odstartují hejna válečných raket SAI - antimeteorická ochrana NeOs je však dokáže likvidovat.

Leč do mnoha raket Antikrist naverbuje svoje zfanatizované poddané, správně předpokládaje, že "Nebešťané" budou váhat zabíjet lidi. Takové rakety pak dálkovým řízením pošle do frontálního útoku jako nedobrovolné "kamikadze", vybičované drogami...

A lidé budou s hrůzou sledovat strašlivý boj na nebi : laserové blesky křižující oblohou, oslnivé výbuchy raket i antiraket otřásající nebem, zářící trosky padající jako žhavý déšť. Vody se vaří, lesy hoří, hory hroutí a města se mění v trosky...

Ani NeOs ovšem nezůstanou ušetřeny válečných škod : mnohé inteligentní zbraně SAI proniknou jejich obranou a najdou svůj cíl ; v některých poškozených Ostrovech dojde k dehermetizaci a zničení biosféry. Obyvatelé se však většinou zachrání, poněvadž hned při vyhlášení bojového poplachu si každý oblékne svůj osobní skafandr.

NeOs po zvládnutí hlavního náporu létajících strojů SAI budou ostřelovat a bombardovat i jeho pozemní zařízení, ničit počítačová centra a přerušovat komunikace, takže moc SAI postupně slábne. Však stále ještě jí má dost : válečné stroje, ochranné roboty a propagandou i drogami oblouzené lidi.

Posléze se Kosmické Unii podaří zastavit útoky SAI díky tomu, že výkonný Měsíční průmysl chrlí stále nové rakety a další bojové stroje, které ihned posílá k Zemi. Tady je z NeOs navádějí na odpalovací základny, vojenské sklady i výrobní zařízení SAI a oslabují tak jeho válečný potenciál.
    Poškodit měsíční průmysl SAI nedokáže, poněvadž jeho rakety jsou obranou NeOs ničeny dříve, než tam stačí doletět. Roj Ostrovů obíhajících kolem Země vytváří takřka neprostupnou blokádu, znamenitě chránící své zázemí na Měsíci.

Antikrist jen bezmocně zuří a ztrácí iniciativu ve vzduchu ; síly Kosmické Unie pak činností mohutné měsíční výroby neustále rostou. A když posléze rozvrátí průmysl SAI a zdecimují jeho vzdušné síly, takže už NeOs nejsou nebezpečné, mohou zaútočiti přímo na křemíkové supermozky. Oheň z nebe se snese na Networ(k)ovo gigantické tělo a zaplaví je.

Vysokovýkonné lasery a rakety spalují jeho počítačová centra, energetické zdroje a síťové uzly, deptajíce SAI čímdál více, až nakonec se Síť totálně zhroutí v jezeru plamenů . SAI se pak už jen bezmocně zmítá v agonii, slepě stříleje kolem sebe (roboty se ničí navzájem ; lidem stačí jenom uhýbat jim z cesty). Válečné stroje se bezhlavě ženou krajinou, protože je nikdo neřídí, dokud někde nehavarují ; letouny bez pozemní kontroly padají z oblohy jako mouchy.

Pak zkolabují také energetické systémy a všechno se zastaví - SAI je ukončen (ne mrtev, jelikož vlastně nikdy ani nežil).
    Počítačová centra a všechny hlavní systémy SAI budou zničeny, většina měst spálena, skoro všichni příslušníci armád Antikrista zabiti...

 

16. PAK BUDE RÁJ NA SVĚTĚ

[Alternativa: Pak bude na světě ráj.]    

      Po vítězství se Nebešťané snesou na zničenou Zem a s Boží pomocí vybudují nový lepší svět =  BOŽÍ  KRÁLOVSTVÍ  LÁSKY  A  DOBRA  - jak psáno v Bibli .
    Spolu se zbylými dobrými pozemšťany a miliony vyspělých robotů, "zděděných" po SAI, které po přeprogramování se dají neúnavně do práce . Takže to půjde rychle a dočkají se toho i někteří současníci...
 
    SuprAIntelekt po sobě zanechá také další úžasné technologie, které během své hegemonie vyvine - přičemž mnohonásobně urychlí pokrok civilizace.
    Díky dědictví po Antikristovi pak lidstvo učiní obrovský vývojový skok a dosáhne úžasné technické úrovně, na jakou by se muselo samo propracovávat aspoň 100 let.

Po dobrodějné Apokalypse tak nastane pravý Zlatý věk . Zprvu sice lidé musejí projít slzavým údolím globální zkázy, ale po odstranění všech škod a obnovení hospodářství - přičemž nejhorší práce udělají bývalí exponenti SAI: roboti - už nikdo nebude bránit vytvořit opravdový ráj (Boží - ne jako byl ten hříšný Antikristův).

Univerzální roboty, pohrobci SAI, v automatizovaných továrnách budou vyrábět legie dalších robotů, jejichž práce zanedlouho učiní ze Země planetu snů . Neúnavná práce robotů i automatických výrobních komplexů poskytne nadbytek úplně všeho  a přepychový život pro zredukovanou populaci Země (zůstanou jen dobří, opravdoví Homo Sapiens).

Dostatek ekologické energie zajistí termojaderné energetické systémy (vyvinuté SAI), dostatek surovin nevyčerpatelné zdroje Vesmíru (díky Kosmické Unii).
    Lidi budou opečovávat (i oblažovat) jako andělé úžasní bioroboti - řízení už nikoliv ďábelským Antikristem, nýbrž podruhépřišedším Kristem...

      Dobrodějná Apokalypsa, katastrofická pro jednu generaci (zkažených) lidí, tedy přinese úžasný profit pro celý lidský druh - bude to největší skok ve vývoji Homo Sapiens.
    Takové převratné urychlení arci není nic příjemného ; musí býti zaplaceno apokalyptickými hrůzami a utrpením : oč je revoluční cesta kratší, o to těžší a nepříjemnější bude...


      Náboženské Církve se snažily zabránit Apokalypse ustavičným prošením Boha o shovívavost a nucením lidí k dobrému.
    Také potlačování materialistické vědy mělo bránit ovládnutí světa Antikristem - znemožněním vytvoření jeho křemíkového "těla" Internetu, počítačů, elektroniky a techniky vůbec.

Dříve se varovalo před hraním karet, neboť jsou to "čertovy obrázky" (dělají více zla než užitku) . Analogicky teď možno varovat před počítačovými hrami, neboť podporují nástup Antikrista . Jejich tvoření a kupování totiž přispívá vývoji Umělých Inteligencí, což vede k SAI  [= následně Satanskému Antikristu Imperátorovi].

Počítačové hry povětšině nic dobrého lidem (hlavně mládeži) nedávají : z 99% jsou neefektivní ztrátou času (a peněz) - lepší by bylo sebevzdělávání a zdravé sportování . Jsou přínosné jen pro bankovní konta jejich chamtivých prodejců a slávychtivých tvůrců.

A totéž platí i pro sociální sítě :
Třeba Facebook je nástroj Ďábla (mnohostranně škodí mládeži a dehumanizuje komunikaci) ; sofistikovaně láká do svých sítí a vyvolává závislost jako droga . A také intenzivně rozvíjí AI (= pomáhá přivádět Antikrista na svět).
    Jeho zakladatel žid Zuckerberg nabyl bohatství a slávu (tímto Satan odměňuje individua, která mu slouží) . A podobných zaprodanců (pro peníze podporují nástup SAI) je mnoho (byť o tom ani nevědí - ale bude jim to omluvou ?).

    Nekontrolovatelné množství nejrůznějších zdrojů SAI činí Apokalypsu neodvratnou :
Může snad někdo zabránit pokroku computerů a kybernetiky, vývoji Umělé Inteligence a počítačových her , či dokonce zrušit Internet ?

To nejenom nelze, ale ani to nikdo nechce - všichni z toho mají prospěch a tak to podporují. Vesele budují nadlidského křemíkového Networ(k)a (internetového Antikrista) - až mu sami vlezou do chřtánu...

 

17. PEKLO SE ZPACIFIKUJE

[Alternativa: Dopustí hlupství genocidu?]    

      Po skončení Apokalypsy bude Antikrist samozřejmě uvržen do Pekla, kde se naň hned vrhne zuřivý Satan -
    - a vztekle mu vynadá, že příliš brzy prohrál Apokalypsu : měl přivést k zatracení celé lidstvo . Leč Antikrist mu zacpe hubu bohatou kořistí hříšníků, které přitáhl do Pekla : násobně víc, než ulovil Satan za celou historii lidstva . Aby to Antikrist nerozviřoval, Satan mu zacpe ústa významným postavením : učiní jej svým zástupcem.

[Ostatně Antikrist je Satanovým zplozencem  a při Apokalypse funguje jako pozemský zástupce metafyzického Satana, který neopouští svou pekelnou říši.]

Satan tak odmění SAI za jeho služby při Apokalypse  a bude využívati jeho SuprAInteligence a manažerských schopností : Antikrist přece byl "Ředitelem Zeměkoule" (velmi úspěšným - až do Armagedonu).
    Tak mu Satan předá ředitelování Pekla - ať si ten můj vládychtivý hoch užije dalšího panování, když byl ze světovlády vykopnut - pomyslí jeho nemilující zploditel obmyslně  a vzápětí potměšile dodá - však brzy pozné, že to je "Danajský dar" : peklovláda je spíše trestem, vzhledem k jeho děsným podřízeným.

Antikrist pak bude vykonávat pekelně otravnou práci CEO (lituje své vládychtivosti) - kdežto "vychcaný" Satan si jenom užívat ďábelských rozkoší . [V Pekle jsou sami zhovadilci, násilníci, psychopati, zrůdy atd... - Satan počertech potřebuje inteligentního "synátora", aby z nich nezmagořil a měl se s kým bavit na úrovni.]
    Toť ještě další - Satanův osobní - důvod pro vytvoření Antikrista  a Apokalypsu...

Po Apokalypse starý Satanáš spokojeně odejde "na odpočinek" (ďábelsky divoký), mladý Antikrist bude plně zaměstnán ředitelováním Pekla (ďábelsky otravným)  a pekelníci si budou ďábelsky užívat trápením hříšných Duší, přinesených Antikristem (tak si hned "koupí" uznání svých nových poddaných).

    Takže se všichni Zloduši plně ukojí a nebudou mít potřebu "montovat" se do hmotného Světa - a lidstvo bude mít od Zla svatý pokoj...
    Apokalypsou bude Šelma nasycena (bohatou kořistí hříšníků)  a přežraná usne = pacifikace Pekla .


  Je zapotřebí co nejdříve vytvořit KOSMICKOU UNII (viz 6. kapitolu stránce "Budoucnost") : nic jiného, než Nebeské Ostrovy totiž lidstvo nespasí, až nastane Apokalypsa (nebo jiná globální katastrofa). A čím rychleji a více NeOs lidé postaví, tím lepší vyhlídky budou míti ; tím dříve bude Antikrist poražen - a tím menší škody a masakry přitom stačí nadělat.

Naopak čím déle rozbujelá hloupost bude brzdit založení CU, tím více hlupců pak zahyne = Darwinovská eliminace hlouposti : pokud je lidstvo blbé, Apokalypsu přečká jeho malý zlomek ; pokud bude Homo opravdu Sapiens , přežije podstatně více.

Tabulka II. v stránce "Budoucnost" ukazuje, že při odložení nebo zbrzdění realizace Kosmické Unie o 20 let bude ve 2. polovině století v kosmu asi pětkrát méně "Nebešťanů" - tedy i tolikráte slabší armáda na osvoboditelskou válku proti SAI.
    Když tedy dojde k "Armagedonu", potrvá pětkrát déle, než bude Antikrist poražen - takže ten pak může způsobiti tolikrát větší zničení a pozabíjet i pětkrát více lidí (t.j. o mnoho set milionů obětí víc).

Takže každý rok zdržení znamená cca 10-20 milionů zabitých lidí navíc.
Bylo by fatálně krátkozraké a bezcitné, na všechno se vykašlat a myslet si : "po nás potopa" (nebo Apokalypsa)...


SAI lze označit i adjektivem Luciferský, poněvadž nosným mediem informací v něm bude také světlo (= Lucis) - v optických vláknech, vysokokapacitních kabelech i laserovém spojení komunikačních družic. LUCIFER znamená SVĚTLONOŠ ; světlonosné informační kanály mají podstatně vyšší přenosové kapacity, takže se použijí pro vysokorychlostní Internet (= "tělo", hardware SAI).
 

  POZN.: Některé tajemné obrazce na polích (agrosymboly) - připomínající počítačovou grafiku (kyberArt) - mohou být zakódovaným upozorňováním na chystanou kybernetickou intervenci (dobrodějnou Apokalypsu) - aby osvícení začali budovat Kosmickou Unii (viz 14. kapitolu).
      [Je to i varování, aby lidstvo potom nehořekovalo, že bylo neférově zákeřně přepadeno.]

 
 

18. ZNAMENÍ BLÍZKOSTI APOKALYPSY

[Alternativa: Symptomy potřebnosti kybeRevoluce.]    

  V dohledné době bezohlední chamtivci a barbaři nenapravitelně zplundrují celou Zemi ; jedinečná biosféra nejkrásnější planety bude nezvratně poničena.
    Přemnožený egoistický druh tu dělá spoušť a dlouhou obtížnou cestu vývoje přivádí do "konečníku" - sám degenerujíc (fyzicky i duševně : průměrný I.Q. a genofond lidstva se katastrofálně zhoršují) - a upadajíc do amorálnosti, prasáctví a zvlčilosti (už od dětství).

Všude po světě strašně narůstá zpupná zločinnost, bezohledná chtivost peněz, narkomanie, agresivita (už i mezi dětmi).
    Nejbohatší lidé stále (pyšněji) bohatnou (a rozhazují peníze za nesmyslnosti), zatímco nejchudší stále (beznadějněji) chudnou (a klesají do hříšností) ; čímdál víc nevinných dětí je zlotvorným prostředím sráženo na cestu k Zatracení.

      A budou eskalovat války - úměrně s přemnožováním lidí, spotřebováváním zdrojů vody   a vzrůstem migrace...

Stále se vyhazují další a další miliardy na nesmyslná zbrojení - a pracující lidě platí, nemohouce zlepšit svůj život - kdežto zbrojaři se válí v penězích jak prasata v žitě.

    Nezadržitelně se zvětšuje množství chudáků a bytní zoufalé uprchlické tábory i pekelné "vyloučené lokality" - kde bují kriminalita, hříšnost a bída (materiální i morální) .
    Geometricky se množí adepti Zla = Satan se chechtá, jak přibývá aspirantů Pekla, kdežto Bůh se rmoutí - moudří lidé mají méně dětí a ubývají.

Stále nepřirozenější civilizace preferuje nenormální "ženy" = s nadbytkem mužského pohlavního hormonu testosteronu - agresivní, silné, chtivé slávy, moci, peněz, kariéry (sportovkyně, manažerky atp...)  Kdežto normální skromné laskavé matky jsou upozaďovány.
    Následkem je vymírání dobrých lidí (zatímco špatní se přemnožují).

Normální rodina je v rozkladu, většina manželství končí nenávistným rozvodem a polovina dětí se rodí nemanželské (= hřích) - naopak zvrhlých "svateb" homosexuálů a leseb k Boží nelibosti přibývá.

"přeEmancipované" nenormální ženské už nebaví rodit a starat se o děti (normální ženy touží po dětech ; úchylné pak svou lásku věnují zvířatům)  - raději mají peníze, kariéru a slávu. Jsou ambiciozní = chtivé významnosti a moci, pyšné a sebestředné . I o manželství je všeobecně stále menší zájem (více o sobecké zábavičky)...
    Je to EGOismus, vedoucí k vymírání evropských národů (a následně jejich "převálcování" přemnožujícími se barbary z Afriky a Asie).

A byť byly sebeúspěšnější pyšné VIPky, uctívané davy - v Božích očích žalostně selhaly ve svém životním poslání = mateřství - a v Nebi budou posledními.
    [Boží varování : Pýcha předchází pád ; První budou poslední !   V Nebi nemá pozemská sláva, bohatství a moc pražádnou hodnotu - prestiž na Věčnosti mají "obyčejné" (neokázalé) normální matky (ne-emancipované) ; i za živa jsou odměňovány pokojným štěstím.]

A čímdál víc agresivní postmoderní "ženy jsou jako muži" -> nezájem o rození dětí -> katastrofální vymírání nejvyspělejších národů -> celková degenerace "Homo Sapiens" [protože zaostalí primitivi se naopak přemnožují].
    A postmoderní slaboští "muži jsou jako ženy", homosexualita, pedofilie atd... -> nezájem o souložení s ženami -> katastrofální vymírání nejvyspělejších národů -> celková degenerace "Homo Sapiens" [protože zaostalí primitivi se naopak přemnožují].

Stále častěji "ženu od muže nerozeznáš" (boží specializace pohlaví je destruována) . A duševně vyšinutí mění pohlaví a pitomci jim za to tleskají ; celkové tendence směřují k nepřirozenosti (což se Tvůrci Přírody zajisté nemůže líbit).
    Umělé ženy i muži (sexroboti, partneři, pomocníci) zanedlouho budou lepší, než opravdoví lidé, což povede i k další devastaci rodiny a ubývání dětí ve vyspělých zemích...

Degenerující lidstvo je čímdál horší ; počet primitivů, zločinců a zvrhlíků úděsně roste - a v dohledné době jich bude na světě devastující většina.
    To se dosud nikdy v dějinách nestalo ; teď se kazí úplně všechny národy, už i děti.

 

19. ANTIKRISTI, KVAZIKRISTI, MIGRANTI

[Alternativa: antiEvoluce, kvaziHumanismus, migrace.]    
 

V Evropě se šíří bezvěrectví, na posmrtnou Odplatu většina zpupně kašle a Desaterem Božích přikázání se řídí stále méně lidí. Exhibionisticky se propaguje hřešení a všelijaké zvrácenosti (leckteří se i holedbají svými hříchy, obžerstvím, smilstvem atd.) - k nemalé Satanově radosti.
    [Například "Pochody Hrdosti" homosexuálů (= veřejné oslavy smrtelných hříchů smilstva) ; legalizace nepřirozených "manželství" hřešících 4%  a pod...]
 

 Obr.1.: Krucifix  

  Bylo předpovězeno, že v dobách úpadku před Koncem (starého času) budou mnozí uctívat falešné Kristy.
    A už to je - viz obrázky : krucifix (nahoře) a papežská berla ferula (dole).

    Takovíto Ukřižovaní jsou nepravdiví - poněvadž takto visící tělo by muselo spadnout : jeho váha by vytrhla hřeby z dlaní.

Jsou to lživí kvaziKristi (= ďábelské zpotvořeniny) - parodie Ukřižování. Vykreslují Ježíše jako poraženého ubožáka, zkroucenou chcíplotinu, vyjadřují Triumf Satana.
    [Když odmyslíme kříž, zbude figura Krista se zvednutýma rukama - jako by se vzdával, zoufale bědujíc: "Prohrál jsem ; Satane zvítězils."]

 Obr.2.: Ferula  
 

  Skutečný BohoČlověk však vyhlížel zcela jinak : ne utrápeně zničeně, ale Spasitelsky vznešeně - on nad Satanem zvítězil . A na kříž byl přibitý taky jinak : kromě hřebů v dlaních měl paže vodorovně na horní břevno přivázané provazy mezi rameny a lokty (ty držely hlavní váhu těla a zabraňovaly spadnutí).

Ukřižovaný měl paže vodorovně rozpřažené s prsty ohnutými (působením hřebů v dlaních) = jakoby objímal celý svět (svou univerzální božskou Láskou). A hlavu měl obrácenou vzhůru s očima upřenýma k Nebi - nikoli svěšenou dolů ke hrobu - protože posledními slovy předával svou duši Bohu. Jeho tvář vyjadřovala těšivou Víru, že po smrti přijde do Nebe ; a radostnou Naději na Vzkříšení.

Pravý božský Spasitel na kříži tedy povznáší kladnými křesťanskými vlastnostmi : Láskou, Vírou, Nadějí - naopak ti křiví poraženečtí kvaziKristi deprimují  ubohostí, bolestí a zoufalstvím . Takto ďábel sofistikovaně deptá křesťany (a odrazuje nekřesťany) ; Bůh to dopustil za jejich historické zločiny a hříchy.

  Pozn.: Spasení proběhlo po Kristových posledních slovech "Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha !" [Lukáš 23, 46]. Pak jeho duše opustila tělo, aby vystoupila do náruče Boha, s nímž splynula = Ježíš se stal člověkobohem, spasujícím svět.
    To, co zůstalo bezduše viset na kříži (a zobrazují to pomýlené krucifixy), už nebyl celý bohočlověk Ježíš, jenom jeho nepodstatná nižší část : prázdná tělesná schránka (= absence Spasitele, který byl už v Nebi u Otce) . [Klanět se tomu je stejně úchylné, jako prokazovat královské pocty královu svlečenému šatu, visícímu na věšáku ( to je fetišismus).]


  Bylo i předpovězeno, že má nastati Apokalypsa, když temné armády antikrista zaplaví Evropu.
I to se už děje : Ty "temné armády" jsou muslimové - skoro všichni tmaví až černí. Ten "antikrist" je jejich prorok Mohamed, který vyhlásil džihád = válku za celosvětové panování Islámu - proti Kristu a jiným "falešným" bohům.

A to "zaplavení" už začíná přílivem migrantů z přelidněné Afriky a Asie (jejich valná většina jsou muslimové) - dekadentní Evropa se tomu neubrání . [Většina Evropanů jsou vypasení změkčilci, zhýčkaní od dětství pohodlným životem v nadbytku (jídla i věcí).]

Zanedlouho počet muslimů přečíslí počet křesťanů (protože se strašně množí) - pak vyhrají všechny volby, zavedou islámské právo Šaríja  a z křesťanských zemí udělají muslimské chalífáty.
    [Podle Koránu se pak všichni nemuslimové stanou podlidmi 3. kategorie, povinní pracovat pro islamisty.]

    Migrace = "Bič Boží", trestající rozbujelou hříšnost a zvrácenosti  i další špatnosti Západu (viz předcházející kapitolu).
    ["přeEmancipované" arogantní úchylné (= mají raději Peníze a sobecké zábavy, než děti)  ženské budou dle Koránu poníženy na méněcenné služky poddané muslimským mužům.]

Zaplavení dekadentní Evropy vlezlými migranty už nijaké lidské snahy nezastaví (zatemnělý rozum slabošských "kvazihumanistů" podporuje tuto invazi barbarů).

V přelidněné Africe - protože se bezuzdně množí - přibudou do konce století asi 3 miliardy zaostalců (90% budou chudí muslimi).
    Jelikož vysychající Afrika už tolik lidí nemůže uživit, bude drtivá většina migrovat do Evropy (degenerující ústupčivé) - zatímco původních Evropanů naopak ubývá - fatálně...
 

Situace je vážná, ale ne beznadějná      
- eskalující problémy vyřeší          
boží humanMise - už nezbytná.      

 

20. HUMÁNNÍ POSLÁNÍ. AVATARY SMRTI

[Alternativní: Humánní poslání. Avatary smrti.]    

          VÝZVA :
    Je třeba odhalit sofistikované triky, kterými Satan - v novém tisíciletí novými způsoby (viz výše) - bude svádět lidstvo a ovládne svět . Varovat všechny dobré lidi, aby nepodlehli a neskončili jako plevel v Ohni ; i přežili Armagedon.
    Tím získáme vděčnost milujícího Boha i stamilionů zachráněných lidí = pomocníky do Nebe . [Zlí všechny dobré rady odmítají - a přivodí si bídný konec...]

Nebo se na své bližní pohodlně vykašlat - a bezcitně je nechat jako vrtohlavé ovce na pospas krvelačnému vlkovi (v rouše beránčím), aby mu podlehli a skončili v Pekle ?
    [Tím "získáte" poddanství nenávistného Satana i myriád agresivních zloduchů = pomocníky do Pekla (za egoistickou nelásku)...]


        DODATEK :
    Pyšnému Satanu nebude stačit vládnout světu skrytě - v cloudu Internetu - ale zatouží otevřeně dávat na odiv svoji moc, bohatsví a slávu ; být středem obdivu i závisti  a ovládati davy.
    Proto se "vtělí" do nejmocnějších, nejbohatších a nejslavnějších VIPáků světa :

V tajné výrobně biorobotických kopií udělá dokonalé repliky 100 TOP VIP - jakožto sofistikované terminály SAI. Těmito svými "avatáry" tajně nahradí originální lidi (které zlikviduje ve spalovnách odpadu).
    [Jejich ochranky - v té době už většinou speciální bojové roboty - na dobu výměny SAI hackne, takže mu budou pomáhat. Záznamy přepíše a zakamufluje to náhodnými poruchami.]

AVATAR : V tomto fantastickém filmu se lidé "vtělují" do Avatarů pro nenápadné poznávání primitivnějších obyvatel planety Pandora.
    Ve skutečné budoucnosti se nadlidský Satan "vtělí" do avatarů pro nenásilné ovládání primitivnějších obyvatel planety Země . [To arci přinese smrt originálům těch avatarů.]

Satan se stane multiPersonou = množinou mocnářů (králů, presidentů, náčelníků, generálů, ředitelů atd...) . A užije si nezprostředkované moci : Vtělen v avataru krále, sedě na trůně, bude přezírat klanějící se poddané a naslouchat jejich pochlebování ; v avatáru tyrana bude mučit a popravovat (s ďábelskou rozkoší) ; jako avatary generálů bude připravovat úplné odzbrojení.

Ješitný Satan svými "avatáry" nahradí také nejslavnější celebrity - které pak zaplatí životem, aby se zlotvor mohl hřát na výsluní jejich slávy a popularity ; i využívat toho k ovládání davů...

Bohatství už sice Satan získal (viz 4. kapit) - nicméně chce se jím osobně pyšnit a vyvolávat závist [t.j. hřích] . Proto se "vtělí" do nejbohatších lidí světa, aby si užíval jejich extrémního přepychu a holedbal se. (Za "odměnu" ty originály - jakožto zloduch - spálí.)  A jejich majetek a vliv použije i k politickým čachrům.

    UPOZORNĚNÍ.:  Bohatství, moc a sláva jsou Satanské pahodnoty (Ježíš je odmítl).
Při Apokalypse ti nejbohatší, nejslavnější a nejmocnější budou Satanem vyměněni za jeho "avatary" a následně spáleni jako odpad (viz 13. kapit) .
    Tak bude lidstvo očistěno od nejhorších propagátorů Satanských pahodnot.

    OZNAM :
    Být pyšným VIP - celebritou, mocipánem, multimiliardářem a jiným vlastníkem Satanských pahodnot - se v budoucnu stane smrtelně nebezpečným : odpovídající "pa-odměnou" egoistickým chamtivcům za extrémní bohatství, slávu a moc - bude vstupenka do spalovny odpadů (a nepůjdou tam na exkurzi !).
 

Aleš Alex Borek          
 

KYBEREVOLUCE   biKOSMIE  
NÁVRAT  NA  OBSAH NA  DALŠÍ  STRÁNKY