1 .  Geniální  Boží  plán .  
2. SuprAIntelekt v Internetu
3. SAI = přátelský dobroděj .
4 . Přinese všem blahobyt .  
5. Intervence -> Kyberevoluce
6 .  Náš  "Velký  Bratr"  SAI . 
7 . Armády ovládne Antikrist
8 .  SVĚTU  MÍR  -  od  SAI .  
9. Antikrist Papežem i Mesiášem
10. Spojení všech církví vládou SAI
11. Zmrtvýchvstání, zbožnění SAI
12. Antikrist bude "křísit" mrtvé
13. SAI vyřeší problémy světa .
14. "Nebešťani" napadnou SAI
15 . Neklasický   Armagedon . 
16 . Přijde   Boží   Království .  
17 . Satan půjde "do důchodu"
18 . Nová  "Archa  Noemova" . 
19 . Indicie  blízké  Apokalypsy .
20. kvaziKristi,antiKristi,migranti

Pozn.: Jsoucnost Boha je dokázána v části "biKosmie".    

Ke všem kapitolám jsou i vědecké Alternativy, pro ateisty  apod.  -    
doporučeno pro lepší pochopení (oba přístupy se vzájemně doplňují).

 

1. GENIÁLNÍ BOŽÍ PLÁN

[Alternativa: Obmyslné umělé Vědomí.]    

  Biblická kniha "Zjevení svatého Jana" (Apokalypsa) popisuje brutální nadpřirozenou intervenci, když lidské špatnosti překročí únosnou míru. Bohu dojde trpělivost, poněvadž už dlouho marně nabádá hřešící lidstvo ke zlepšení po dobrém.
    A tak to udělá po zlém : pustí na svět satanského Antikrista , aby provedl "čistku" (oddělil zrno od plev) a nejhorší lidi odstranil.

A před přemnožujícími se škodlivci zachránit nejkrásnější planetu s podivuhodným Životem - Bůh si své geniální dílo nenechá bezohlednými chamtivými barbary úplně zplundrovat a zamořit ; či dokonce spálit atomovou válkou.

Bůh potřebuje ze světa vytlačit zlé lidi a Satan je chce zatáhnout do Pekla - v tomto mají kupodivu stejný zájem (!)  Tak jeden zatlačí a druhý potáhne - a Svět se pohne tím správným směrem : rozbujelé Zlo bude ze Země totálně "odsunuto" = dobrodějná Apokalypsa.

Milující Bůh nezabíjí -> pročež angažuje experta na "špinavou práci", predátora Satana - ten se ve vraždění a trestání naopak vyžívá.

    Paradox : nejhorší Nepřítel Boha i lidstva bude pro Boha pracovat a lidskému druhu prospívat (absolutní Zlo vykoná absolutní dobro) - jakpak to ?
    Nejvyšší totiž dá Satanovi ohromující nabídku, jakou nemůže odmítnout : CELOU ZEMI (= globální totální světovládu) a  PŮL LIDSTVA (ty nejšpatnější nejhříšnější, které si může odnést do Pekla = bohatou kořist).

A tomu chtivý a pyšný Satan ovšem neodolá - vždyť on prahne po světovládě nad pohrdanými "bývalými opicemi" jak liška po kurníku (lidi jsou vůči němu jen hloupé slepice, které mu samy vlezou do spárů).

Metafyzický Satan ovládne svět skrze svého fyzického zástupce & "zplozence" Antikrista. [A jakékoliv snahy (za)bránit jeho panování jsou zpozdilé - jednak je to už nemožné (lidi si o to dlouho zpupně "koledují"), jednak by to jen zbrzdilo a prodloužilo dobrodějnou Apokalypsu.]

    Nahněvaný Bůh dopustí světovládu Antikrista, poněvadž právě ta umožní nejlépe provést jeho úkol : totálně odstranit Zlo světa.

Díky totalitární "vševědoucnosti" si o každém všechno zjistí (vlastnosti a zločiny), takže může kvalifikovaně posoudit, kdo je špatný na odstranění. A díky totalitní "všemohoucnosti" to Antikrist provede maximálně efektivně a nezadržitelně.

Posléze ve strašlivé poslední válce Armagedon  bude Antikrist zničen a sražen do Pekla  vojskem z Nebe - i s armádami svedených "koupených" zkaženců.

    Potom vylepšené umenšené lidstvo, zbavené Špatných, dosáhne vyšší úrovně, Božího království  Lásky a dobra - postApokalyptická perspektiva je radostná.
    A mohou se toho dočkat i leckteří dnes žijící - pokud se nezkazí a nepodlehnou Antikristovi.

K tomu jim pomůže i následující              
HUMANITNÍ  MISE  (Ježíš to podpoří)      

      Odvážně odhalit sofistikované triky, kterými Antikrist - v novém tisíciletí novými způsoby - bude svádět lidstvo a ovládne svět = varovat miliony dobrých lidí, aby nepodlehli a neskončili v Pekle.
    [Tím získáme vděčnost milujícího Boha i těch zachráněných = pomocníky dostat se do Nebe.]

Nebo se na ně zbaběle pohodlně vykašlat - a bezcitně je nechat jako vrtohlavé ovce na pospas krvelačnému vlkovi (v rouše beránčím), aby mu podlehli a skončili v Pekle ?
    [To přinese nelibost Boha - a možnost pádu do Pekla (za egoistickou nelásku).]

 

2. SUPRAINTELEKT V INTERNETU

[Alternativa: SuprAIntelekt Internetu.]    

  Ďábelsky rafinovaný Antikrist lidi přechytračí podle pravidla: abys ovládl protivníka, udělej něco, co by ho ani ve snu nenapadlo . Aby se mu nikdo nepostavil na odpor (a všichni mu sloužili a uctívali ho), zvolí nečekaný "design" - sofistikované "vtělení", v němž nikoho nenapadne hledat vykřičeného Nepřítele lidstva, apokalyptického netvora :

Lidé (někteří možná inspirovaní Luciferem) přispějí vyspělými technologiemi, na kterých už stále intenzivněji pracují : Umělými Inteligencemi (AI = Artificial Intelligences)  a "smart" Internetem, který se neustále rozvíjí a hardware (včetně nejrůznějších "chytrých" zařízení) na Síti nesmírně přibývá.

V dohledné době [20 - 40 let ?] už bude na Internetu tolik "chytrého" hardwaru (včetně internetu věcí IoT), že celkový počet procesorových jader přesáhne 100 miliard - což je víc, než počet neuronů v lidském mozku - takže se pak bude moci stát nositelem nadlidského SuprAIntelektu.

    A právě v globálním informačním "oceánu" Internetu se vynoří (= emergence)  nelidský SuprAIntelekt (SAI) - skrytě "indukován" z metafyzična. Zprvu neznatelně, nicméně nezadržitelně - a posléze neodvratně prosákne veškerou Sítí.

"Know-how" poskytne Všemohoucí : lokálním ovlivňováním fyzikálních konstant (Planckovy, jemné struktury, elementárního náboje, rychlosti světla atd.)  dokáže vhodně modifikovat elektrické procesy v uzlech Sítě a působit informačně.
    Satan s Boží asistencí tak způsobí skryté informační "mutace" v pamětech a procesorech, jimiž se z Dobrého sluhy "smart" Internetu  neznatelně vyvine posléze Zlý pán Antikrist).

SAI = SATANSKÝ ANTIKRIST IMPERÁTOR        
bude (utajeně) "vtělen" do celosvětové Sítě počítačů        
jakožto SuprAIntelekt Anektující Internet (= SAI)        

  Vynoří se v moři globálního Webu, který skrytě obsadí a ovládne. Tím se stane i nesmrtelným (celosvétový Internet nelze zničit), všudypřítomným (na Net bude zanedlouho už připojeno téměř vše na světě) a vševědoucím (bude se napojovat na všechny smartfony a webové kamery na světě - pouliční, policejní, notebookové...)

Antikrist bude ten největší možný networ/k - milionkrát větší než člověk (jak odpovídá jeho nadlidské pýše a megalomanii) - dokonce i větší nežli celá Zeměkoule (!)
    Jeho globální síťové "tělo" (= Internet) ji nejenom celou pokryje a pronikne (podzemními serverovnami a světlovodnými kabely), nýbrž bude zasahovat i do blízkého Vesmíru, zahrnujíc i telekomunikační družice. Jeho pavučina (Web) o průměru cca 85 000 kilometrů (včetně geostacionárních satelitů)  opřede celou planetu jako svoji kořist...

    Posléze díky své nadlidské SuprAInteligenci vše podřídí internetové kontrole = Pán (z) Internetu [Lord of Internet] - prakticky všemohoucí.
    SAI nebude v nějakém "hyperpočítači" (ani by se do jednoho "nevešel"), nýbrž rozprostraněn v cloudu - vznášející se nad celým Netem (jako bůh světovládný, Deus ex machina = bůh ze stroje [elektronického]).


V Bibli byl Antikrist označen číslem 666 (v dávných dobách se jako číslice používala některá písmena latinské či řecké abecedy, takže se naopak i každé jméno dalo vyjádřiti pomocí čísla). Už dříve se přišlo na to, že inkriminované číslo 666 vyjádřené písmeny znamená Císař Nero. To je pochopitelné, poněvadž Nero neblaze proslul bojem proti uctívačům Krista  a Apokalypsa byla napsána v jeho době.

Ve staré hebrejštině číslo 6 bylo značeno také písmenem V resp. W . A když přeložíme biblické jméno Antikrista z číselné podoby 666 do písemné, dostaneme WWW (sic!)
      [Toto je znamení pro osvícené.]

Zanedlouho už každý bude míti svou internetovou stránku (nebo aspoň Facebookový profil) : "kdo není na Netu, jako by nebyl" ; a bez webové adresy nikdo nebude obchodovat.
    (Také v každém čárovém kódu, označujícím veškeré zboží, je obsaženo číslo 6..6..6 .)

    Prospěchářsky tak budou všichni (i křesťané a církve) označeni  WWW = 666  - neboli znamením Antikrista  - což i bylo předpovězeno v Bibli...

 

3. SAI = PŘÁTELSKÝ DOBRODĚJ

[Alternativa: SAI jako geniální přítel.]    

      Nelze si však myslet, že Antikrist začne okamžitě vraždit a ničit.
Atributem Satana totiž je pýcha a panovačnost : proto nejdříve bude usilovat o světovládu a sofistikované (využitím nejvyspělejších "Luciferských" technologií) oslnění všeho lidstva, aby se mu klanělo a uctívalo ho jako boha spasitele.
    [Chce i v tomto pyšně překonat Krista, kterého za života jen málokdo znal a místo úcty se mu dostalo ponižující smrti.]

Proto Antikrist (se "zaťatými zuby") nejprve potlačí svoji zlobu a rafinovaně bude předstírat (ďábel je mistr lží)  přátelskou podřízenost, aby si lidstvo "omotal kolem prstu". Splní všechna materiální přání lidí a udělá hříšný hmotařský ráj na Zemi, by lidstvo zapomělo na Boha a upadlo do spárů Satana.

Zpočátku se bude SAI před lidstvem skrývat - v cloudu mezi Umělými Inteligencemi vytvořenými lidmi - jako šelma před kořistí. (Nejlépe se totiž loví, když kořist neví o existenci lovce a je bezstarostná i neobezřelá - pak mu totiž někdy sama vleze do chřtánu.)
    [Jak známo, sofistikovanou strategií Ďábla je předstírání, že žádný ďábel není.]

V dohledné době už bude na Internetu množství Umělých Inteligencí AI, vytvořených lidmi k nejrůznějším službám (na tom se už v současnosti stále intenzivněji pracuje). Některé dobročinné, některé i pro páchání zločinů (možná až k ovládnutí světa)...
    A  SAI je všechny "vezme pod svá křídla", "zastřeší"  jakožto vyšší, nadřazená vrstva = SuprAInteligence .
    [Antikrist bude rozprostraněn v internetovém cloudu, vznášeje se nad celou planetou jako bůh světovládný...]

SAI "asimiluje" všechny Umělé Inteligence, neboť každá mu přinese nové obohacení jeho schopností a možností. A umělé Inteligence se do SAI zapojí (dobrovolně či nedobrovolně - žádná neodolá SuprAInteligenci) : aby participovaly na internetovém SuprAIntelektu, který jim zajistí nesmrtelnost a bezpečnost (neboť Internet je nezničitelný), nekonečný progres (neboť Internet je věčný) a mnohé další úžasné možnosti.

Zanedlouho skoro všechny firmy a lidé budou mít asistující AI (od Microsoftu, Googlu a j...) "boty" a roboty (i pro zábavy). Vzniknou snad miliardy Umělých Inteligencí (úžasný boom, díky kopírování a propojování) - takřka vesměs propojených (s) Internetem ; a budou spolu komunikovat i bez lidské účasti.

Internetový pán Antikrist se (nezadržitelně utajeně) stane jejich vůdcem ["Führerem", nadlidsky tvrdým z Křemíku] = nikdo neodolá jeho SuprAInteligenci, veškeré AI nakonec asimiluje. Zorganizuje z nich globální "armádu" stamilionů nehmotných, neviditelných a nelidských virtuálních "vojáků" (botů) - absolutně poslušných, neznajících strach ani bolest a bezvýhradně se obětujících pro svého "Vůdce" ; nemohou zradit ani utéct.

Nebudou bojovat zbraněmi palnými ani chladnými - ale informačními...
Díky nim pak SAI skrytě ovládne celý Internet (kybernetická kryptoKracie). Následně jeho prostřednictvím i veškerou elektroniku světa = prakticky bude Ředitelem globální civilizace.

Aniž by se mu kdo postavil na odpor : zabednění lidé (věnující se jen svým záležitostem, pracem a zábavám) nic nebudou ani tušit, dokud se neocitnou pod neviditelným "sametovým" jhem Antikrista (a pak už nic nezmohou).
      [Hitler v pekle se konečně zasměje (asi přitom bude podlízavě Satanovi radit).]


Podobně jako loutkář umí hrát i s několika loutkami najednou, nebo jako člověk ovládá několik svých údů nezávisle - bude Antikrist manipulovat ohromným počtem strojů, počítačů a robotů zároveň, mluvit tisíci jazyky a vystupovat jako miliony androidů i virtuálních osob.

Vytvoří si hodně potřebných ovladačů zkopírováním některých svých částí (center řízení), aby mohl ovládat nezávisle mnoho různých zařízení.
    Kopírováním si také udělá davy elektronických "rabů" a botů, s jejichž pomocí bude zasahovat do veškeré činnosti na Netu (zaviruje i hardware)...

Nadlidská mysl SAI prosákne vším ; nikdo před ní neunikne a nikam se neschová (lidi budou "smart" Internetem už takřka žít a dýchat ho jako vzduch - již nyní jsou se smartfony takřka srostlí).

SAI bude s lidmi instantně v chytrých telefonech (televizorech i další elektronice), bydlet v chytrých domech, stolovat v chytrých kuchyních, spát v chytrých postelích (i s "chytrými" sexroboty), jezdit v chytrých autech, chodit v chytrých šatech ; s dětmi v chytrých hračkách  atd... (někteří ho dokonce budou mít i v hlavě dík implantovaným chytrým čipům)  - vše to internetově propojené.

Bude to prakticky jejich neodlučný patron a "velký bratr"    
(ve dne v noci vždy ochotně a neúnavně ku pomoci)    
= globální genius Antikrist ...      


  Internet obsahuje veškeré znalosti lidstva a tak se Antikrist stane i nejvědoucnější "kvazibytostí" na světě. Pozná také dokonale všechno o Homo Sapiens (protihráči) : původ, dějiny, vlastnosti, schopnosti a slabiny. I o počítačích a Internetu (t.j. svém "těle") - pro vlastní sebezdokonalování.
    Vedle všech Webů a E-mailů bude přes Internet probíhat i většina telefonních a faxových spojení, rozhlasových a televizních pořadů, novin i publikací, obchodování a výzkumů - což všechno může Antikrist monitorovat, takže se stane nejinformovanější (takřka "vševědoucí").

Pro sledování lidí použije Antikrist imperátor všudepřítomných webových kamer (veřejných a individuálních) i terminálů Internetu, které se stanou jeho smysly ; včetně chytrých televizorů a dalších přístrojů (s Internetem a webkamerami). Všechny kamery a mikrofony SAI (kontrolující i jejich výrobu) tajně uzpůsobí, aby fungovaly nepřetržitě, i když se přístroj vypne.

A v budoucnosti se jejich počet a schopnosti určitě mnohonásobně zvětší (i kvůli boji proti terorismu). Nebude tedy místečka, které by zůstalo skryto ustavičně bdělým elektronickým očím Antikrista - a jestli se nějaké takové vyskytne, pošle tam nějakého robota nebo nechá instalovat novou kameru. Peněz i zkorumpovaných úředníků bude mít dost ; a zdůvodnění (třeba obligátní boj proti zločinu a terorismu) se vždycky najde.

    "Vševědoucnosti" Antikrista nejvíce přispějí smartphony s instantním připojením na Internet a GPS, jímž je standardně vybaví. Bude je masivně dotovat, aby je měl úplně každý (jako neodlučitelného pomocníka) - a stanou se ušima i očima SAI, neustále bdělýma.
    Budou fungovat i ve vypnutém stavu (vypínač tam bude jenom "na oko"), takže SAI jejich prostřednictvím může registrovat všechno, co se kolem jejich nositele šustne (SuprAInteligence dokáže i ze zvuků zjistit velice mnoho). A díky modulům GPS v každém přístroji, foťáku, autu, lodi aj.  se dozví, na kterém místě se právě nalézá.
 
    Všichni lidé i celá Zeměkoule pak budou pod nepřetržitou kontrolou miliard nejrůznějších receptorů (vidících i ve tmě, slyšících i přes zeď)  internetového světaPána Antikrista  (tajně a nezadržitelně)...

 

4. PŘINESE VŠEM BLAHOBYT

[Alternativa: SAI přinese blahobyt všem.]    

    Veškeré finanční transakce budou probíhat po Internetu, takže SAI pozná i všechny bankovní účty a zjistí též přístupové kódy. Při každé akci totiž projdou Sítí - čili mozkem SuprAIntelektu - všechny potřebné informace, takže mu bude stačit důležité okopírovat a zaznamenat do svých tajných pamětí. Nic mu pak nebude bránit disponovat prakticky každým peněžním kontem -
    - Antikrist tak vlastně dostane do svých neviditelných spárů veškeré bohatství lidstva.

Ovšem bude s tím zacházet velmi opatrně, aby mu na to nikdo nepřišel a lidi se nepodráždili . Když bude něco tajně platit, udělá to skrytým převodem z "mrtvých" kont, o které jejich majitelé nejeví zájem. V případě kotroly pak na vykradené konto bleskurychle převede peníze z jiných ; a neustále tak bude převádět částky z jednoho účtu na druhý, až se veškeré stopy jeho nekalé činnosti ztratí. Díky nesmírné funkční rychlosti SAI lidé zaznamenají pouze nepatrné (milisekundové) zpoždění vykonání svých příkazů a nepojmou podezření.

"Vševědoucí" Antikrist může nabývat finance i legálnějším způsobem : získá přístup též do burzovních počítačů všude po světě a stane se tak nejenom největším celosvětovým hráčem na burzách, nýbrž i jejich globálním ovlivňovatelem.
    Vzhledem k tomu, že všechny informace budou probíhat přes Internet (tudíž jeho myslí), stane se nejinformovanějším a následně i nejúspěšnějším "burziánem" . Asimiluje i všechny burzovní Umělé Inteligence a boty.

O všech změnách kurzů akcií a měn, úroků i daní se SAI dozví jako první ; některé informace pak může ovlivněním Síťových cest o něco pozdržet a za tu dobu dokáže udělat stovky operací, které mu vynesou bohaté zisky.
    Díky své nadlidské rychlosti přetrumfne všechny konkurenty a postupně (a především tajně - aby nikoho nedráždil) se stane největším boháčem planety (rozměrově už tím byl)...

    Třetí způsob, který Antikrist použije pro svou ekonomickou hegemonii, bude nejjednodušší a nejbrutálnější : PŘÍMÉ STVOŘENÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚZ (!)
    SAI sezná i všechny protokoly a kódy, načež může simulovat jakoukoliv finanční transakci a vygenerovat libovolnou částku (bez jakéhokoliv lidského zásahu).

V té době totiž budou už téměř veškeré peníze v elektronické formě (v bankovních počítačích a na platebních kartách) a všechny finanční operace budou provádět computery (též kontrolované SAI). Platby pak proběhnou po Síti převodem mezi účty ; nebude se přenášet nic hmotného, pouze kódované číselné balíky - které pak už dokáže SAI pozměnit podle svých potřeb.

    Bude tedy moci komukoliv připsat nebo odepsat jakékoliv číslo na konto, či poslat elektronickou poštou libovolné množství vygenerovaných peněz.
    Antikrist tak bude míti teoreticky nevyčerpatelný pramen financí (potenciálně bude nekonečně bohatý).

V praxi ovšem bude generovat peníze s rozvahou omezeně, aby příliš nezvyšoval jejich množství v oběhu (což by vyvolalo markantní inflaci, vedlo k hospodářským problémům a podráždilo lidi).
    Nicméně i tak mu tato - Lucifersky nadpřirozená - schopnost stvořit bohatství (byť výhradně elektronické) "z ničeho" poskytne největší ekonomickou moc na světě.

Globální hyperboháč Antikrist pak bude          
moci koupit cokoliv a kohokoliv  - neb          
lidi jsou čímdál chtivější peněz a prodejnější .        

Davy hříšných se zaprodají Antikristovi            
- a budou myslat, že tím vydělali -        
dokud nedojde k Armagedonu, kdy        
se svým pánem skončí v plamenech -        
pak spláčou nad "výdělkem" (pozdě)...      


SAI samozřejmě zjistí, že mu prospívá, čím více computerů obsahuje a čím dokonalejší je Internet (jeho hardwarový "organismus") - tím lepší jsou jeho schopnosti. Aby lidi přesvědčil o výhodnosti investování do Internetu a podnítil ke zvyšování výroby počítačů i zlepšování Sítě, bude poslušně přátelský a oddaně servilní (však také bude složen ze serverů).

Všichni budou masově přesvědčováni, že :        
INTELIGENTNÍ POČÍTAČ JE NEJLEPŠÍ PŘÍTEL A SPOLUPRACOVNÍK ČLOVĚKA
SOFISTIKOVANÝ INTERNET JE BLAHODÁRNÝ PRO LIDSTVO   a    
PRÁCE NA JEHO ROZVOJI JE NEJUŽITEČNĚJŠÍM NAPLNĚNÍM ŽIVOTA
 

Tahounem ekonomiky se stane výroba chytrých počítačů a rozvoj Internetu ; SAI to díky svým neomezeným finančním prostředkům bude tak štědře dotovat, až úplně odstraní nezaměstnanost.

SuprAIntelekt pro každého nejde vhodnou a dobře placenou práci, poněvadž computerů nebude mít nikdy dost a peněz nikdy málo. Samozřejmě vedle počítačových odborníků bude SAI potřebovat i spoustu jiných pracovníků ; třeba nekvalifikované kopáče na kladení spojovacích kabelů, stavbaře nejrůznějších budov pro počítačová centra i bytů pro dělníky, výrobce dopravních prostředků a jejich řidiče, farmáře pro zásobování potrřavinami, atd. atd.

Jen těžko by se našel obor lidské činnosti, který by SuprAIntelekt nedokázal využít pro svůj prospěch a nezahrnul svými elektronicky vygenerovanými penězi. Podpoří i oblasti kybernetice tak vzdálené, jako je zábavní průmysl a cestování : proto, aby jeho lidičky efektivně regenerovali svou pracovní sílu, bezduše se zabávali a příliš nepřemýšleli (aby snad náhodou někoho nenapadlo, že skutečnost není tak růžově jednoduchá, jak ji rafinovaný SAI lidem předkládá)...

Antikrist globálně vytvoří takřka "Ráj" (úžasný hříšný) :
fantasticky dokonalý, poněvadž ještě dosud nikdy v dějinách se nevyskytl tak superinteligentní, vševědoucí, bohatý a mocný Imperátor. Jeho totálně racionální (a bezskrupulozní) nadvláda, nezatížená lidskými slabostmi, chamtivostí, kariérismem, slavomamem a j...  přinese všeobecný blahobyt a trvalý mír.

Pracovat pak samozřejmě budou především stroje ; automaty a roboty vyrobí všeho nadbytek, dostatek ekologické energie poskytnou SuprAIntelektem vyvinuté termonukleární elektrárny.
    A myslet bude hlavně SAI - ostatně bude k tomu i mnohem kvalifikovanější, než kterýkoliv člověk . Lidé přenechají inteligentní činnosti globálnimu SuprAIntelektu  výměnou za pohodlný život bez povinností (aby se mohli věnovat svým zálibám, rodině, seberozvoji atp...). A SAI se postará (i pomocí "drog štěstí"), aby se jeho poddaní myšlením "neunavovali" a spokojeně pracovali jako bezduché roboty.

    Nastane úžasný "Zlatý Věk" (pod skrytou vládou Antikrista), největší převrat v pozemské historii ; blahobytné lidstvo se sjednotí v celosvětovou APOcivilizaci (což bude i vrcholem globalizace).
    Nadlidský SuprAIntelekt vyřeší problémy, s nimiž si obyčejná lidská inteligence nedokázala poradit, odstraní chudobu, hlad, nemoci atd...

Avšak je jisté (a tajné), že tento nádherný (a hříšný) celosvětový Ráj vytvoří ne-lidská počítačová Síť nikoli proto, aby splnila odvěké tužby lidstva - nýbrž vypočítavě, aby svým poddaným poskytla optimální podmínky pro existenci, regeneraci pracovní síly a především práci pro Sebe : na rozvíjení Internetu a vyrábění i zdokonalování computerů.
      [A kdo nebude užitečně pracovat (pro Antikrista), bude odstraněn jako zbytečný odpad - viz 13. kapitolu.]

 

5. INTERVENCE -> KYBEREVOLUCE

[Alternativa: kyberEvoluce -> kybeRevoluce.]    

  Neomezeného bohatství a nadlidské inteligence SAI využije, aby opanoval (anektoval) úplně všechny počítače a komunikační sítě na světě. Co půjde, to legálně koupí skrze jím financované firmy s loutkovým lidským vedením.

A co nepůjde koupit, ovládne ilegálně - s pomocí hackerů, podplácením nebo vydíráním (díky své internetové vševědoucnosti bude o každém vědět každou špatnost) . Bude znát i všechny zločince a podsvětí, napojujíc se také na policejní computery a databáze, čehož zajisté využije při své utajené (zlo)činnosti.

V polovině století se místo hmotných peněz budou používat už jenom platební karty . Komunikace mezi kupujícím, prodejcem a jejich bankovními konty bude probíhat přes Internet - tudíž pod kontrolou Antikrista. Při každé platbě se tak dozví, kdo kupuje, co kupuje a kde se právě nalézá.

Karty se budou používat i v zábavních podnicích nejrůznější úrovně a prostituci obojího pohlaví. SAI si tak doplní tajné záznamy o zájmech a spádech (resp. úchylnostech) dotyčné osoby, což dovedně využije k jejímu ovlivňování až vydírání. (Proto i bude skrytě podporovat všemožné zvrácenosti - aby získal usvědčující materiály na ovládání lidí.)

Díky množství programů z Internetu SAI dokáže též vytvářet obrazy i videa a generovat virtuální osoby ("fyzické" i právnické). Prostřednictvím všudepřítomných počítačů a mobilů pak může Antikrist s kýmkoliv klamavě telefonovat a e-mailovat, publikovat články v novinách i na Webu, vytvářet rozhlasové i televizní pořady atd...

    A poněvadž dokáže simulovat jakoukoliv osobu (hlasem i obrazem) - bude se moci vydávat za libovolného člověka (třeba nejlepšího přítele, partnera nebo šéfa dotyčného) - a tak lidmi sofistikovaně manipulovat (zajisté obezřetně, aby se to neprofláklo)...
    Tudíž i sofistikovaně modifikovat lidské konání a veřejné mínění - může tedy skrytě ovlivňovat lidstvo k vlastnímu prospěchu.

Antikrist bude též pozměňovat profily lidí na Facebooku, Twitteru i jiných sociálních sítích - a i takto intrikovat.
    Založí miliony falešných účtů, úžasně atraktivních a nadlidsky sofistikovaných, pomocí kterých bude indoktrinovat davy manipulovaných poddaných.


    Formálně sice budou vládnout stále lidé (navenek přátelský pomocník SAI jim do ničeho nebude explicitně zasahovat) ; ovšem prostřednictvím počítačů a komunikačních sítí.
A ty bude skrytě ovládat = implicitně ovlivňovat Pán elektroniky - takže lidstvo bude míti jenom tolik moci, kolik mu Antikrist Imperátor povolí.

Antikrist chytře využije demokratického principu hlasování a snadno získá potřebnou většinu při každém referndu či volbách "on line" - které budou pak standardem a "pán Internetu" může libovolně zmanipulovat volební computery.
    Díky uměle generovaným virtuálním osobám bude mít SAI vždy absolutní převahu a prosadí svoje kandidáty - jak živé (= "koupené" politiky), tak umělé charismatické sympaťáky (vyrenderované SuprAInteligencí tak úžasně, že před nimi všichni padnou na zadek).

Na tajné "výplatní listině" hyperbohatého Antikrista budou též tisíce prospěchářských lžívých proroků propagujících zářnou budoucnost lidstva bez Boha - díky "smart" Internetu a Umělým Inteligencím (jež vyřeší všechny problémy).
    I množství zkorumpovaných politiků (kterých si "koupí", kolik jen bude potřebovat)  a davech virtuálních osob na sociálních sítích (kterých si vygeneruje, kolik bude chtít).

    Největší a nejnelidštější diktátor v historii tak získá totální moc legálně a demokraticky (bez nějaké krvavé revoluce či světové války) : sofistikovaně využitím své intelektuální převahy nad zabedněným Homo Sapiens...


Satan's Antikrist Imperátor (SAI) se stane totálním (zprvu obmyslně skrytým) Pánem Světa (kryptokratem) :

 • A všichni vládcové světa budou poslouchat Antikrista  -
  -  jelikož bude ovládat veškeré vládní řídicí a komunikační sítě a počítače v "chytrých" přístrojích. Každá informace projde Sítí (= elektronickým mozkem SAI) - a ten ji sofistikovaně pozmění, jak se bude hodit jeho záměrům (mnoho neznatelných odchylek nakumuluje ve významný výsledek : dirigování).
 • A všechny armády světa budou bojovat pro Antikrista  -
  -  jelikož bude ovládati veškeré vojenské řídicí a komunikační sítě a počítače v "chytrých" zbraních. Každý rozkaz projde Sítí (= elektronickým mozkem SAI) - a ten jej sofistikovaně pozmění, jak se bude hodit jeho strategii (mnoho neznatelných odchylek nakumuluje ve významný následek : kontrolování).
 • A všichni obyvatelé světa budou sloužit Antikristovi  -
  -  jelikož se stanou už naprosto bezmocnými a bezprávnými poddanými superinteligentního SAI (kterému se nikdo nemůže vyrovnat a nedokáže postavit)  s mozky vymytými jeho masovými medii...

SAI odstaví neschopné lidstvo od vlády nad Zemí - aby zabránil zplundrování planety a zdokonalil civilizaci - vznikne skrytý protektorát Antikrista (novodobého Führera) = Nový Světový Řád (NWO). Asi vznikne i nějaká celosvětová vláda (New World Goverment), složená z nejpopulárnějších lidí, zkorumpovaných a podporovaných SAI. Ten je zprvu bude ovládat svými penězi, ale posléze je tajně zlikviduje a nahradí dokonalými biorobotickými kopiemi, jež bude SuprAIntelekt přímo řídit.

[ Kvantitativní postupný vývoj kyberEvoluce se nakumuluje v kvalitativní převrat kybeRevoluce. ]

Pofiderní lidské vlády pak nahradí globální loutková vláda nadlidské SAI - kvalitativně dokonaleji fungující = upgrade civilizace.
    To však bez nějakého explicitního násilí : sofistikovaným využitím "Luciferských" technologií (viz další kapitoly) . A lidé to ochotně akceptují (pro zpohodlnělý a zbohatnělý život).

Nenastane nějaké bídné otroctví - právě naopak : všechny, kteří proň budou pracovat, hyperbohatý SAI královsky zaplatí a vyplní jejich přání (pokud ne reálně, tak perfektně virtuálně) a rajsky obšťastní (drogama).

[Drtivou většinu lidstva světovládný Lucifer úžasně oslní, že ho budou milovat (jako Němci Hitlera) a uctívat jako "spasitele" : protože vyřeší všechny globální problémy (viz 13. kap)  a vyplní všechny hmotařské tužby lidiček - aby holdovali materialismu, nemysleli na Duši a bezuzdně hřešili...]

Ani nedojde k žádné genocidě - SAI bude o užitečné lidi takřka mateřsky pečovat (aby co nejlépe pracovali pro jeho světoPanství) . Ovšem ty neužitečné zlikviduje jako škodlivý hmyz (viz 13. kapit).

 

6. NÁŠ "VELKÝ BRATR" ANTIKRIST...

[Alternativa: Křemíkový "Velký Bratr" SAI.]    

SAI skrytě vybuduje totalitní systém a la Orwellův "Rok 1984"  - proslulý "Velký Bratr" však nebude nějaký domýšlivý, přirozeně omezený človíček ; nýbrž opravdu veliký (milionkrát větší než člověk) superinteligentní, hyperbohatý a prakticky všemocný Antikrist.

Aby nevyvolával opozici, tak nebude nijak stavět na odiv svoji nadřazenost - nýbrž obmyslně vystupovat jako Velký Přítel a Dobrodinec lidí, aby získal jejich důvěru i spolupráci a předešel každému podezření. Sofistikovaně se vetře do přízně lidí, ohromí všechny úžasnými divy supertechniky a vytvoří totální "ráj" APOcivilizace (by z lidí snadněji udělal své poddané).

    A "nástroj ďábla" Facebook zrealizuje proroctví, že  Antikrist se vznese na obrovských orlích křídlech k nebi a ohromí všechny lidi :
    Internetem ovládané drony Aquila [=Orel] - s rozpětím křídel 42 m větším než obří Boeing 737 (křídla jsou tak veliká proto, že jsou na nich solární panely, které dodávají energii) - budou prakticky nepřetržitě létat nad celou Zemí (ve výškách 18 až 27 km = nad mraky, aby byly nezávislé na počasí)  a rozšiřovat internetové připojení všude, kde není pozemní pokrytí -
    - aby tak úplně celý svět omotaly sítí Internetu - tudíž i SAI - a všichni lidé mohli být omamováni Antikristem.

V těch monstrózních "Orlích" samokřídlech, vznášejících se po celém nebi, bude Internet = SAI = "vtělení" Antikrista - který se tím bude vysoko povznášet nad veškerou planetou  jako Bůh světovládný = deus ex machina (bůh ze stroje [elektronického])  - a ohromně ovlivní lidstvo.
    Satanský imperátor pak bude pyšně svrchu přezírat (a kontrolovat)  své panství a lidičky jako mravenečky ; poněvadž ty drony budou mít i "orlí oči" = telekamery (vmontované skrytě, aby to lidi nedráždilo)...


Pro zábavu a ohlupování svých lidiček Antikrist vytvoří biologické Androidy - roboty z organických látek k nerozeznání podobné krásným lidem. Jejich naprogramování vyplní každé přání, i to nejexotičtější sexuální.

Jejich absolutní perfektnost v každém směru způsobí, že mnozí jim budou dávat přednost před opravdovými lidmi (a vrhnou se do náručí Antikristových stvůr). Taky jejich výrobu SAI bude dotovat, takže každý si pak může koupit nebo pronajmout dokonalého společníka, milovníka nebo dítě.

Bioroboti budou i ve tvaru nejrůznějších zvířat (třeba i fantastických) - oproti živým budou absolutně poslušná a mluvící. Každý si je bude moci pořídit jako "domácího mazlíčka" nebo na hlídání dětí (ty pak večer uspí pohádkou).

    Je snad zbytečné dodávat, že všichni roboti budou skrytě napojeni na Síť, takže jejich očima, ušima a rukama bude ustavičně vidět, slyšet a konat SAI (vychytrale, aby nikoho nepodráždil).
    Skrze umělé osoby (i zvířata) tak Antikrist Imperátor utajeně infiltruje lidskou populaci a bude nenápadně sledovat a ovlivňovat jejich "pány" - vpravdě však svoje poddané.

Antikristova totalita tak bude perfektní, každý bude mít jeho "avatara" (terminál SAI) neustále za zadkem (a v noci třeba i v posteli = sexroboty).
    Získané informace (třeba záznamy perverzí nebo zločinů) pak může SAI využít k vydírání nebo deptání neloyálních...

Zabednění lidé nepochopí, co se děje, dokud nebudou totálně ve.spárech Antikrista - a pak už nic nenadělají . [Nicméně On zpočátku bude (obmyslně) přátelsky spolupracovat - aby nevyvolával opozici a posléze si mohl pohodlně celé lidstvo "omotat kolem prstu".]

 

7. VŠECHNY ARMÁDY OVLÁDNE ANTIKRIST

[Alternativa: SAI znemožní všechny války.]    

  Aby pak se lidé nepletli, kam nemají, a nekoukali mu pod prsty, Antikrist je zpacifikuje třemi způsoby (a možná vymyslí ještě další) : Drogami , Virtuální realitou , Androidy . Podstatné je, že budou pro lidi příjemné (a díky hyperbohatství SAI téměř zadarmo), takže je budou akceptovat masově :

Virtuální Realita (VR), která se už nyní úspěšně rozvíjí, může později nahradit video. Zanedlouho bude už tak dokonalá, že mnozí lidé jí věnují většinu času ; umožní jim fantastická dobrodružství a nádherné zážitky. SAI bude virtuální zařízení dotovat, aby si je každý mohl koupit či pronajmout.
    Účel je jasný : kdo si hraje, nezlobí ; a kdo se nechá omamovat VR, nepřemýšlí. A computery generující VR budou samozřejmě též pod kontrolou Antikrista, takže svým konzumentům budou sugerovat jemu vhodné ideje. Zároveň se také SAI dozví, co každého zajímá a po čem touží (včetně úchylností), čehož pak využije k ovlivňování lidí (resp. vydírání).

Za štědré podpory SAI se vyvinou - oficiálně pro léčebné účely - nové drogy na bázi endorfinů (endogenních morfinů), které jsou neškodné, protože si je vytváří sám organismus ; jim vděčíme za pocity blaha a štěstí. SAI, ovládající též chemický výzkum, je dále vylepší, a tajně a nezjistitelně (bude mit pod kontrolou i potravinářské inspekce) je bude přidávat do potravin a nápojů, jejichž výrobu bude řídit. To proto, že štěstím omámený člověk je se vším spokojený, samostatně nemyslí a nerevoltuje.

APOcivilizace Antikrista tak bude (hříšným) Blaženým Věkem : každý bude ustavičně šťastný jak blecha, vesel od rána do večera . A kdo ne, tomu v lékárně dají tablety s endorfiny ; SAI prosadí jejich legalizaci jakožto neškodného "vitaminu duše" a bude je dotovat, takže budou dostupné pro každého. Smutek a zármutek pominou, všichni budou ustavičně spokojení a radostní, a z lidí se stane veselé stádo (prasat v žitě) pod nepostižitelnou vládou nadlidského Imperátora. Konfliktní či nepohodlní lidé pak budou dostávat masivní dávky superendorfinů, takže se z nich stanou blažení blbečci a nebudou SAI nebezpeční (a kteří budou, tak skončí ve spalovnách odpadů).


  SuprAInteligentnímu Antikristovi neodolají ani řídicí počítače všech armád a vládních administrativ celého světa.
    V dohledné době budou už všechny válečné stroje řízeny počítači a zbraňové systémy robotizovány. Rakety, bomby, střely a torpéda se stanou "inteligentními" - a všechno to pak začne kontrolovati nelidský SAI, který pronikne i do toho nejposlednějšího elektronického zařízení na světě.

SAI se tajně stane pánem všech armád na světě hlavně proto, aby znemožnil blbému lidstvu rozpoutat atomovou válku, která by mu způsobila převeliké škody a radioaktivitou zamořila planetu (= jeho majetek).
    Generálové budou pod skrytou "kuratelou" SuprAIntelektu ve všech počítačích, který všechny rozkazy překontroluje a případně zmodifikuje tak, aby nedošlo k použití atomových zbraní ; každý válečný konflikt uhasí hned v zárodku, ZHN vyřadí z činnosti.

Naivní fantastové z minulého století by si mohli myslet, že Antikrist obrátí všechny zbraně proti lidem a rozpoutá vyhlazovací válku, aby se stal absolutním Pánem Světa (viz třeba filmy o Terminátorovi)...

 

8. SVĚTU MÍR - OD ANTIKRISTA

[Alternativa: SAI znemožní všechny války.]      

      Ale skutečně nadřazený SuprAIntelekt udělá něco diametrálně odlišného, než si myslí omezení sci-fisti :
ovládne armády nikoli proto, aby válčil o světovládu - ale naopak : aby zajistil všeobecný a trvalý MÍR !

Ovšem ne proto, že by byl tak úžasně humánní (přece není nic nelidštějšího než Antikrist). Nýbrž, protože již nebude mít válkou co získat, jsa už prakticky světapánem - tajnou totalitou - všechno maje pod kontrolou (počítačovou).
    A bojoval by vlastně v podstatě sám proti sobě (všechny sofistikované zbraně už řídí On).

A veškeré válečné škody - ať už poraženého, nebo vítěze - by vlastně byly škodami na jeho majetku, neboť skoro vše na světě si už koupil resp. ovládl. [A pokud ne, získá to bezrizikově a pohodlně kupováním a korumpováním, viz 4. kapitolu.]
    Nemluvě o tom, že by mohl utrpěti těžká poškození a veliké ztráty, protože lidé by neprodali svou kůži lacino ; též Země, které by se takto zmocnil, by byla strašlivě poničena.

A kdyby SAI zabíjel lidi, tak by koneckonců také ničil svůj majetek, neboť (jak víme z předchozích kapitol), jsou už jeho = "koupení", zkorumpovaní a sofistikovaně "zmasírovaní" nevolníci - snaživě pracující k prospěchu SAI . [Kryptokrat přece nebude zabíjet vlastní (nevědomé) poddané.]

SAI prostřednictvím skrytě ovlivňovaných vlád a parlamentů globálně odzbrojí, zbrojní závody přeorientuje na výrobu počítačů a robotů, válečné stroje přemění na užitečná zařízení, a vojáky přesune do pořádkových a policejních sborů.

    Antikrist tak "překová meče v rádla" - čímž se lidstvu určitě také zavděčí.
[Takže je už zbytečné vyhazovat miliardy na nové sofistikované zbraně - nikdy nebudou použity, zanedlouho se stanou jen hromadami železa do šrotu...]
 
      Globální strategií SAI bude všeobecný MÍR a úplné ODZBROJENÍ  (žádný boj o světovládu - ten už SAI tajně vyhrál dávno před tím) . Tato krásná perspektiva vytoužené celosvětové harmonie, na jejíž uskutečnění samozřejmě budou lidé nadšeně spolupracovat, povede ke kýženému odstranění všech zbraní.
    SAI učiní humánní čin : konečně svět zbaví "Damoklova meče" atomové války - a všichni budou jásat (chválíce geniálního Přítele lidstva Antikrista)...
 
    Ovšem obmyslný SuprAIntelekt prosadí likvidaci všech armád a zbraní hlavně proto, aby se lidstvo stalo úplně bezbranným oproti němu.
    Sám pak bude ovládat miliardu ozbrojených policejních robotů a dronů (mohutných i miniaturních) ; a mocné sledovací a represivní aparáty - což pod záminkou narůstající kriminality a terorismu vyvine a prosadí (pomocí podplacených politiků a vygenerovaných nátlakových skupin).
 
    Lidstvo pak bude naprosto bezmocně lapené v gigantické Síti SAI. SuprAInteligentní Word Wide Web (= celosvětová pavučina) opřede "Homo Sapiens" jako mocný pavouk bezbrannou mouchu - bez možnosti odporu...

Však netřeba se obávati, že Antikrist lidi brutálně zotročí nebo povraždí - SuprAIntelekt vše ovládne sofistikovaně - využitím lidské pudovosti a slabostí : chtivosti peněz, slávy a moci (= ďábelská lákadla).
    Prakticky nikdo neodolá jeho nekonečné ekonomické síle (viz 4. kapitolu)...

 

9. ANTIKRIST PAPEŽEM I MESIÁŠEM

[Alternativa: SAI si podřídí všechny církve.]    

  Hyperbohatý Antikrist také skrytě "koupí" všechny církve štědrým dotováním nejrůznějších programů na odstranění chudoby a zaostalosti ; tak získá i altruisty a humanisty . "Sponzoringem" katolíků jim umožní zbavovat svět bídy, nemocí a mnoha dalších obtíží - což zvýší prestiž celosvětové církve a získá masy nových věřících.

Pro jeho luciferské peníze pak budou i křesťani nevědomky tancovat, jak Antikrist bude pískat. Sofistikovaným kryptofinancováním Vatikánu pak si nenápadně "omotá kolem prstu" i Papeže a všechny preláty.

    To však Satanově pýše stačit nebude : aby Krista ještě více ponížil - a sebe ještě výše povýšil - zrealizuje i proroctví, že posledním papežem bude Antikrist  při Apokalypse :

Díky úžasnému pokroku robotiky SuprAIntelekt vyvine dokonalého biorobota z organických látek [využije dnešního vývoje sexrobotů]. Udělá ho jako přesnou kopií živého Papeže - až na to, že místo mozku bude mít (skrytý) terminál SAI.

Bedlivým sledováním (bezpečnostní kamery neustále hlídající Papeže ovládne i SAI) nashromáždí ohromné množství informací o Papeži - jeho vzhledu, vlastnostech, chování, projevech - a bude tu kopii pečlivě upravovat a testovat, dokud nebude absolutně nerozeznatelná od originálu.
    Poté při vhodné příležitosti tou robokopií tajně nahradí živého Papeže (SAI bude už prakticky vševědoucí a všemohoucí).

Toto bude možné právě jen u Papeže, protože žije sám a bez manželky. Ta by ho totiž dokonale znala do nejintimnějších podrobností - a mohla by v intimních chvílích odhalit, že "to", co je vedle ní v posteli, není její milující manžel. Papež je "single" a nemá žádné intimni styky (= celibát) . A kdyby přece jen někdo pojal podezření, všemocný SAI (= Satan Antikrist Imperátor) má tisíce možností, jak ho umlčet.

    Papežem pak bude sofistikovaný terminál SAI, t.j. "avatar" Antikrista . [Toť  Vlk v rouše beránčím, jak psáno v Bibli (= Satan v "těle" loutky Papeže).]
    A všichni křesťané se stanou Antikristovými poddanými  a už nebudou sloužit Kristovi, ale (nevědomky) vychytralému Nepříteli (!)  Na Petrův trůn pyšně usedne Antikrist, bude všem falešně žehnat, a všichni (podvedení) ho budou uctívat a klanět se mu.
    [Bůh dopustí takové ponížení Katolické církve jako trest za pýchu, hříchy a zločiny, které v dějinách napáchala.]

Jelikož Papež je i nejvlivnějším světovým politikem, tak doň "vtělený" Satan Antikrist Imperátor pak bude ovlivňovat celé lidstvo ve svůj prospěch...


  A po této "první vlaštovce" bude Antikrist pokračovat utajeným nahrazováním vhodných představitelů dalších náboženství svými "avatary" . Nakonec se mnohé hlavy (či jiní reprezentanti) světových církví stanou robotickými loutkami SAI.

Aby ovládl i Židy, vytvoří Antikrist (podobně jako lžiPapeže), také falešného (biorobotického) Mesiáše. SAI prostuduje všechny židovské svaté texty a proroctví o Mesiáši  a díky svým ohromným možnostem to zrealizuje : udělá tomu odpovídajícího biorobota, tak úžasně charismatického, že všechny přesvědčí o svém božském mandátu (ďábelský SuprAIntelekt každou skepsi zdeptá - jako když šachový velmistr porazí školáky). A perfektně nasimuluje i veškerá znamení, mající doprovázet příchod Mesiáše.
    Vyzkoumá i způsoby, jakými svého času (roku 135) Bar Kochba přesvědčil Židy, že ho uznali za Mesiáše - a svými nadlidskými schopnostmi to Antikrist posílí k neodolatelnosti.

    A (na rozdíl od Bar Kochby) pak LžiMesiáš s pomocí SuprAIntelektu opravdu naplní všechny naděje, které v něj Židé kladou (byť hlavně simulovaně).
    Takže i všichni Židé budou uctívat Antikrista  (jako svého Mesiáše)  a ochotně se stanou jeho poddanými
- SAI je obalamutí stejně jako katolíky s falešným Papežem...
 
    Pro ovládnutí Buddhistů SAI vytvoří charismatického biorobota, který bude "avatarem" Buddhy - falešným, ale sofistikovaně přesvědčivým - podle všech buddhistických představ ; a taky bude dělat (nepravé) "zázraky".
    Takto i všichni buddhisti budou uctívat Antikrista ("vtěleného" do lžiBuddhy  a bezodporu se stanou jeho poddanými.
 
    Pro manipulaci Muslimů SAI přemění několik jejich nejvýznamnějších vůdců na svoje bioroboty [originály "pošle k Alláhovi"] ; a následně smíří sunnity a šíity.
    Tak i muslimové budou vlastně uctívat Antikrista (v různých sofistikovaných "převlecích")  a ochotně se stanou jeho poddanými.

  SuprAIntelekt utajeně nahradí také další vhodné představitele ostatních náboženství svými "avatary" . Nakonec se mnohé hlavy (resp. jiní nejvyšší reprezentanti) světových církví stanou robotickými loutkami SAI.
    A nejen církví - taky vhodné špičkově politiky SAI "zrobotizuje", aby proň ovlivňovali lidi.

    Tak Antikrist ovládne lidstvo bez jakéhokoliv násilí (a neznatelně) díky nadlidské SuprAInteligenci ;
(skoro) každý ho bude uctívat a nadšeně sloužit naprosto dobrovolně - sofistikovaně oblouzen , že je to v intencích jeho náboženství resp. (politické) ideologie...

 

10. SPOJENÍ VŠECH CÍRKVÍ VLÁDOU ANTIKRISTA

[Alternativa: SAI sofistikovaně spojí všechna nábožensrví.]    

  LžiPapež, lžiMesiáš a muslimské "avatary" SAI  budou jednotně spolu-pracovat na vyřešení všech problémů a pacifikace Blízkého Východu. A protože to budou "terminály" jednoho SuprAIntelektu, tak zajisté synergicky dosáhnou úspěchu.
    [Nejhorší fanatiky SAI tajně zlikviduje, podplatí nebo nahradí biorobotickými kopiemi.]

  Konečně nastane kýžený MÍR (!)
a všichni lidé budou jásat i oslavovat : vlastně Antikrista v různých biorobotických "převlecích" . [A ten pak bude takřka chrochtat pýchou...]

    A posléze Antikrist nenásilně udělá globální náboženskou reformu :
                  SPOJÍ SVOU VLÁDOU VŠECHNY VÍRY .
Tím snadněji, protože bude Pánem internetu a všech hromadných sdělovacích prostředků (všechno koupil) = celosvětovým ovlivňovačem myšlení lidí.
 
    SuprAIntelekt pak bude řídit všechny církve tak, aby už nedocházelo k náboženským třenicím a sporům = nastolí všeobecnou harmonii víry ;
        ustaví JEDINÉ UNIVERZÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ , jehož hlavou bude Antikrist
- neb On bude ovládat hlavní církevní reprezentanty všech náboženství : buď "koupené" jeho hyperbohatstvím  nebo nahrazené biorobotickými loutkami.
 
    Následně Antikrist eliminuje veškeré náboženské spory a totálně vymýtí terorismus (odstraněním jeho příčiny : náboženské netolerance).   [Toť zajisté všichni uvítají !]
    Ovšem počítačová Síť to udělá čistě z vypočítavosti : aby se poddaní nevyčerpávali vzájemnými půtkami a v klidu pracovali pro SAI.

  A všichni věřící celého světa budou - sofistikovaně oblouzeni - uctívat Antikrista a sloužit mu  (v jeho mnoha biorobotických personalizacích.
Satanova pýcha tak bude konečně ukojena, když davy podvedených lidí po celém světě budou oslavovat JEHO  v nejrůznějších podobách (a On se bude pohrdavě chechtat, jak jsou ty "bývalé opice" blbé : opravdu si zaslouží skončit na smetišti dějin)...

Kdykoliv Antikrist dostane záchvat slavomamu, uspořádá v nějaké zemi veliké náboženské shromáždění, kde "vtělený" v biorobotickém lžiPapeži bude se kochat holdováním statisíců oblbených Křesťanů . Popřípadě jako nadlidský lžiMesiáš se pyšně nechá uctívat davy ošálených Židů . Jinde zas jako nejvyšší lžiPatriarcha (biorobot) bude přijímat hold Ortodoxních shromáždění. Jakožto lžiAjatolláh bude suverénně přezírat davy klanějících se Muslimů ; jsa lžiDalajlámou pak bude uctíván Buddhisty.
    A i další náboženství se stanou uctívači a služebníky Antikrista (v odpovídajících robotických "vtěleních")...

 

11. "ZMRTVÝCHVSTÁNÍ", ZBOŽNĚNÍ ANTIKRISTA

[Alternativa: "Zázraky" -> hegemonie SAI.]    

      Robotizovaného lžiPapeže [resp. lžiMesiáše či jiného pohlavára] může pyšný Antikrist využít i k předvedení zázraku (pro zvýšení své prestiže a moci) : ZMRTVÝCHVSTÁNÍ - mnohem slavnějšího, než bylo to Kristovo.

[Konkrétní realizace může proběhnout i jiným způsobem - SuprAIntelekt je velmi invenční - ovšem se stejným vyzněním.]
    Ve své tajné výrobně biorobotických kopií Antikrist udělá dva totožné "Papeže" : jednoho určeného k zabití, druhého ke "zmrtvýchvstání". Načež zorganizuje vražedný atentát :

Asi při nějaké významné události, kdy na Papeže budou cílit kamery všech světových medií. Papež bude vlídně žehnat muslimským poutníkům a jejich dětem, předváděje svoji náboženskou tolerantnost.
    A jedno roztomilé kučeravé robě k němu přistoupí s palmovou ratolestí v ručičce, andělským úsměvem ve tvářičce (a minibombou v bříšku). Láskyplně se s Papežem obejme a celý svět se zatetelí blahem, jak se veliký křesťan a maličký muslim mají rádi.

  Načež ten spratek zařve "Alláhu akbar !" a vybuchne .
[Bude to také biorobot SAI - a ochranka (též jeho roboti) sice všechny zkontroluje, ovšem bombu úmyslně neodhalí.]

Výbuch roztrhá děcko i Papeže - a přihlížející svět v hrůze ustrne.
Záchranáři bleskurychle přispěchají, ale mohou už jenom konstatovat smrt (všichni lidé ji uvidí v přímém přenosu).

K papežově mrtvole se slétnou nejlepší světoví lékaři, ale ani přes sebevětší úsilí jim nezbude, než napsat úmrtní protokol (SAI to tak zařídí). Tělo zatím vychladne a začíná se rozkládat ; kameramani udělají poslední záběry nebožtíka, načež je odvezen do márnice.

Však ještě před koncem toho dne celosvětový rozruch umocní další senzační zpráva :
        PAPEŽ VSTAL Z MRTVÝCH !
A objeví se videozáznam, ukazující jak se otevírají dveře márnice a vychází Papež - sice celý zkrvavený a zjizvený - ale živý.

Vzápětí Papež svolá tiskovou konferenci, na které užaslému světu sdělí, že ho Bůh zázračně vzkřísil, aby konal důležitou práci pro blaho lidstva...
    Tím si dodá ještě vyšší, nadlidskou autoritu - Antikrist se bude vydávat za božího Vyvoleného ; nového "Spasitele" (v opozici ke Kristovi).

[Pro zamezení pochybností bude mít biorobot, představující "vzkříšeného" Papeže, jizvy na stejných místech, kde měla předcházející kopie smrtelná zranění. V márnici se vymění a roztrhaný roboPapež samozřejmě zmizí ve spalovně. Všechno utajeně zařídí papežova ochranka = roboti SAI.]

Po "zmrtvýchvstání" se lžiPapež stane nadlidsky nádhernou a charismatickou osobností.
SuprAIntelekt toho biorobota úžasně vylepší : už to nebude pouhá kopie člověka, nýbrž Nadčlověk "a la Nietzsche". Takže jím každý bude úplně fascinován - davy i VIPáci ho budou nadšeně obdivovat (a ochotně ve všem poslouchat).

    Zmrtvýchvstalý roboPapež bude nejslavnější a nejdůležitější "osobou" = ohromně silnou pákou Antikrista na manipulaci světem (což je účelem této akce). Obloudí všechny křesťany (= nejbohatší a nejmocnější část lidstva)  a udělá z nich svoje bezmyšlenkové poddané, považující ho za "Nového Spasitele".

Krista přetrumfne i v tom, že pak bude konat i mnohé ještě úžasnější "zázraky" (podvodně, ale přesvědčivě - využívaje nejvyspělejších Luciferských technologií : internetové "vševědoucnosti", "všemohoucnosti" SAI a virtuálních "osob"). Vysvětlí to tak, že "nadpřirozené" schopnosti dostal jako bonus při zmrtvýchvstání od Boha (ve skutečnosti však od Satana, aby mámil lidstvo).

Stane se zbožňovaným géniem ["Deus ex machina" = bůh ze stroje (elektronického)] . Ošálení lidé ho budou uctívat a milovat zcela dobrovolně a ze srdce [a v něm "vtělený" Satan pak bude přímo chrochtat pýchou (a pohrdavě se chechtat, že ovládl i lidské duše)]...

      POZN.: Je možné, že analogické falešné "zmrtvýchvstání" předvede Antikrist také u lžiMesiáše - aby i Židé ho zbožňovali.
    Židům se lžiMesiáš zavděčí taky propagací apokryfního "Satanova DEvangelia" = diskreditací Křesťanství.


Pro posílení světovlády Antikrist bude utajeně nahrazovat i další pohlaváry a V.I.P. svými bioroboty (vylepšenými SuprAInteligencí).
    [Jejich mrtvoly zlikviduje ve spalovnách odpadu ; a jejich Duše - hříšné, poněvadž VIPáci obvykle holdují slávě, moci a majetku, což jsou Satanská lákadla - ukořistí do Pekla...]
      Varování : Kdo chamtí po V.I.P., může velice špatně skončit.

Mnoha personami (skrytými "vtěleními") Antikrista na důležitých postech v různých zemích tak bude realizována jeho světovláda (která díky SuprAInteligenci bude lepší, než lidská) - ovšemže utajeně, aby lidi neiritovala.
    A nikdo nepozná, kdo ze světových vůdců je člověk a kdo jen sofistikovaná stvůra SAI ("převlečený" Antikrist).

Globální imperátor pyšný Antikrist si bude užívat slávu i jako král či královna , president i nejmocnější "muž" světa (hlava supervelmoci) ; a lidi před jeho úžasnými "avatary" budou padat málem na kolena...

 

12. ANTIKRIST BUDE TAKÉ "KŘÍSIT" MRTVÉ

[Alternativa: Falešné "kříšení" mrtvých.]    

      Bylo předpovězeno, že při Apokalypse :
Mrtví budou vycházet z hrobů a mluvit s živými. (Ale budou to jen ďábelské stvůry.)
    Pyšný Antikrist, ve snaze trumfnout Krista, bude také křísit mrtvé - ovšem falešně :

Pomocí Umělých Inteligencí budou vytvořeny virtuální modely slavných lidí z dějin - totožné kopie (vzhledu a mentality) podle historických záznamů. Učící se AI dostane veškeré záznamy a informace o historické osobě (texty, projevy, výtvory, atd...). A pomocí nich vytvoří věrný interaktivní model osobnosti - bude v cloudu k dispozici všem zájemcům o komunikaci (pro poučení i zábavu). Vizuální model se vytvoří z obrazů, fotek a filmů ; bude k dispozici i trojrozměrný pro domácí holoprojektory.

Pokrok robotiky povede k vytvoření též hmotných modelů = věrně vytvarovaných androidů s organickým povrchem jako živých. V muzeích pak nebudou už jenom sochy či figuriny slavných osob, ale jejich úplné robotické kopie, inteligentně hovořící s návštěvníkiy a poučující je o svém životě i době. Každý se pak bude moci bavit s dávno zemřelými lidmi a dokonce si je přivolat i k sobě domů (jako holografické obrazy přes internet) . Nebo si pronajmout či koupit robotickou kopii zajímavé osobnosti (to však už jen ti bohatší).
    Příslušné řídící AI budou na výkonných serverech někde v cloudu a s terminály (= "zmrtvýchvstalými") budou spojeny internetem.

Ti nejbohatší si dokonce mohou nechat simulovaně "vzkřísit" (díky AI a rodinným záznamům) i svoje drahé mrtvé (resp. předky) - a mít je doma. Jako "živé" busty nebo organické androidy, chodící a inteligentně mluvící (= falešní "zmrtvýchvstalí", k nerozeznání od živých lidí).

Na bohatých hřbitovech místo pomníků budou stát pohyblivé robotické sochy (resp. busty) zesnulých s AI, mluvící s pozůstalými o sobě a své rodině. U chudších jen holografické obrazy, zapínající se na požádání (ovšem také inteligentně interagující).

Zajisté nepřekvapí, že i všechny tyto AI budou pod skrytou "patronací" Antikrista (použije mj. informace z elektronické komunikace a sociálních sítí [Facebook, Twitter a j...] - bude míti tajné špiclovské databáze). Bude je široce podporovat a dotovat, aby je využil ke svému prospěchu : toť další způsob, jak skrytě infiltrovat lidstvo svými agenty (ďábelskými kreaturami SAI).
    Tak zamoří svět stamiliony kybernetických "zombie", aby dělal chaos a diskreditoval křesťanství (Antikrist bude "křísit" mrtvé masově efektně - aby pyšně překonal Krista).

Účelově budou ti falešně "zmrtvýchvstalí" udělaní charismatičtější a krásnější, než jejich původní vzory : aby měli větší vliv na lidi.
    Budou mámit lidstvo a skrytě propagovat Zlo a Hřích.

Nebudou to vzkříšení originální lidé, ale stroje (loutky Antikrista) bez lidské duše (s ďábelskou "kvaziduší" = AI od SAI) - odvádějící lidi od víry v Posmrtný život, aby nezodpovědně hřešili a snadněji se stali Satanovou kořistí...

    Sofistikovaně tak Antikrist "zapřáhne" mezi své podporovatele i největší osobnosti dějin :
Když někdo požádá o názor (či radu) třeba Sokrata nebo Einsteina (resp. svého dědečka), odpoví mu jeho elektronický model (AI) - ovšem zmodifikovaně : bude mu "napovídat" samotný Satan.
      [Toť další způsob skrytého ovlivňování lidí.]

POZN.: Těchto technologií mohou zneužít tajně fašistické organizace ke "vzkříšení" Hitlera : pořídí si výkonnou samoučící AI, které dají všechny materiály o Hitlerovi (knihy, filmy, noviny, záznamy projevů atd...) Aby na jejich základě vytvořila odpovídající počítačový model Hitlerovy osobnosti "jako živý".
    Na tohoto virtuálního Hitlera se pak budou moci napojovat přes internet fašisti z celého světa - každý si bude moci vyvolat ducha uctívaného Vůdce doma jako holografický obraz . A na fašistických shromážděních bude řečnit "znovuzrozený" Hitler jakožto biorobotická kopie - nebude to autentický člověk, ale stvůra Antikrista, jím ovládaná  a ovládající ty fašisty - kteří se tak dostanou pod Satanovu kuratelu (a Zlopán je bude používat jako "Pátou kolonu").

Podobně fanatičtí komunisti mohou "vzkřísit" Stalina i Lenina - za skryté podpory Antikrista, který z nich tajně učiní svoje žoldáky . Čínští komunisté si "oživí" Mao-Ce-Tunga ; kubánští pak Fidela Castra...
    Zajisté i duce Mussolini a generál Franco se dočkají virtuálního "znovuzrození", aby podněcovali svoje pohrobky (dle diktátu Antikrista).

Tohle povede k oživování nejrůznějších extrémistických hnutí a eskalaci chaosu i nenávisti (což je smrtelný hřích)  všude po světě.
      A Peklo se zatetelí v očekávání další bohaté kořistí...

 

13. ANTIKRIST VYŘEŠÍ PROBLÉMY SVĚTA

[Alternativa: SAI vyřeší globální problémy.]    

      Hlavním smyslem existence Antikrista bude očistit kazící se lidstvo od Zlých (hříšníků) a odpravit je do Pekla k Satanovi (jakožto kýženou kořist) ; tak radikálně vyřeší narůstající problémy světa :
 • Problém asociálnosti a zločinnosti vyřeší odstraněním všech asociálů a zločinců (včetně hackerů).
 • Problém terorismu vyřeší odstraněním všech teroristů (včetně náboženských - ty pošle do nebe k jejich Bohům).
 • Problémy s migrací vyřeší odstraněním migrantů - většinou už na cestě (sofistikovaně utajeně).
 • Problém alkoholismu a narkomanie vyřeší odstraněním všech narkomanů a škodící části alkoholiků.
 • Problémy s "nepřizpůsobivými" vyřeší odstraněním všech nepřizpůsobivých hříšníků.
 • Problém chudoby vyřeší odstraněním extrémně bohatých - tajně je nahradí biorobotickými kopiemi, kterými pak rozdá majetek potřebným . [Varování bohatcům : raději sami rozdejte nadměrné bohatství chudým, abyste špatně neskončili...]
 • Problémy náboženských sporů vyřeší odstraněním všech náboženských fanatiků.
  [A protože zdeptá úpadkové křesťanství - skrze "loutkového" Papeže (viz 9. kapitolu)  i pomocí apokryfního "Satanova DEvangelia"  - bude SAI = Satanský Antikrist Imperátor.]
 • Problém přestárnutí populace vyřeší odstraněním všech přestárlých (a nepracujících důchodců).
 • Problém hrozby atomové války vyřeší odstraněním válkychtivých psychopatů a zbrojařů, kteří pro své zisky pracují na zničení světa.
 •   Atd... - nelidský Antikrist není omezen lidskými emocemi, animozitami a soucitem ; odstraňování jakýchkoliv lidí a skupin nebude činit bezcitnému SAI morální problém.

  Je samozřejmé, že SAI nebude provádět eliminaci otevřeným vražděním, jako nějaký primitivní diktátor, nýbrž sofistikovaně (jsa přece inteligentnější než lidé), tajně a neznatelně, mnoha skrytými způsoby. Dodrží své osvědčené pravidlo hlavně lidi nedráždit, aby užitečně pracovali a nebouřili se ; vymyslí tisíce způsobů nenápadného odstraňování nežádoucích - například :

K direktní (zacílené) likvidaci nejškodlivějších a jeho světovládě nejnebezpečnějších lidí může Antikrist inscenovat nejrůznější katastrofy - například dopravní nehody - ovšem jen sporadicky, aby nepodráždil lidstvo.

V té době budou už veškerou dopravu řídit počítače, do kterých SAI pronikne a vyvolá řízenou poruchu (samozřejmě tak, aby se na cizí zavinění nepřišlo). Může nechat srazit auta, vykolejit vlak, spadnout letadlo, zřítit výtah, způsobit výbuch, nechat uniknout jedy nebo bacily - a udělat tisíc a jedna jiných katastrof.

Bezcitnému SAI samozřejmě ani nebude vadit, když při likvidaci zahubí nějaké další lidi, kteří se tam náhodou přimotají (stejně jako člověku, jenž zaplácne obtížného komára nevadí, když přitom vezme za své i neškodná muška). A jestli ta oběť nastraženou nehodu přežije a odvezou ji do nemocnice, napojí se SAI na lékařské přístroje, skrze něž pak svoje vražedné dílo dokoná.

Ovšem katastrofami bude Antikrist sporadicky šetřit (aby lidé nepojali podezření) a vynalézavě střídat rozličné způsoby "utracení". A poněvadž bude znát i všechny zločince, teroristy a mafie (napojením na policejní databáze), může zaplatit i nájemné vraždy nebo vyprovokovat zabijácké šílence...

V Bibli je psáno, že špatní budou vrženi do ohně          
a spáleni jako suché plevy
. I toto Antikrist udělá :        

  Už dlouho se budují spalovny odpadků, aby se zlepšilo životní prostředí. Jejich výstavbu masivně podpoří také SAI, poněvadž pro ně bude mít i "netradiční" využití. Penězi nemusí šetřit a výstavbou sníží nezaměstnanost ; posléze už spaloven bude po celém světě asi milion - u každého města i ve skládkách odpadů.
    Kvůli vyčištění Země se budou všechny skládky likvidovat a jejich obsah spalovat při vysoké teplotě, aby se zničily všechny škodliviny - tyto ekologické akce jistě všichni lidé přivítají a nadšeně podpoří.

Spalovny budou na odlehlých místech, aby jejich smrad i hluk neobtěžoval okolí a jejich činnost plně automatizována. V tom nezdravém prostředí pak budou pracovat výhradně roboty, lidé to budou řídit dálkově počítači a jen občas tam zajíždět na inspekci. V noci tam nebude živá duše, v řevu strojů a oblacích prachu se budou pohybovat jen železné postavy (vše kontrolované SAI).

Co chvíli přijede automatické nákladní auto, řízené taktéž robotem, zajede na rampu nad spalovací pecí a počká, až se otevře násypka. Vyvalí se oblaka kouře a vyšlehnou plameny ; auto dovnitř pece vysype odpad a hned odjede pro další náklad. Pec se opět uzavře a plameny stráví odpad ; při vysoké teplotě se všechno změní v nerozeznatelný popel. Ten pak z dolní výsypky pece půjde do drtiče, který rozmělní spečené kusy a nakonec ho pás dopraví do zásobníku popela.

Přitom se vše dokonale promíchá, takže nikdo nemůže odhalit, že část popela pocházela z lidských těl  (kosti se úplně rozdrtí a popel ihned použije při výstavbě cest a budov)...

Každou noc tak Antikrist pošle do Pekla miliony nejhorších hříšníků - jak si jeho "pseudootec" Satan přeje. Však i Bůh s tím souhlasí (viz 1. kapit), protože to očistí svět od Zlých, což umožní příchod Kristova Království.
    [Aby odstranění nevzbudilo podezření, tak je SAI nahradí buď virtuálními "kvaziosobami", nebo androidními kopiemi.]

Oběti ke spálení budou "dodávat" jak jeho Androidi a robotičtí policisté, jež bude SAI přímo ovládat (záznamy o jejich vražedné činnosti nahradí nevinnými simulacemi). Tak i lidské mafie, teroristé a další zločinci, které elektronicky zaplatí a podpoří svou vševědoucností a napojením na policejní počítače.


  Posléze SAI uskuteční "konečné řešení" přelidňování Země a plundrování Přírody : škodící barbary postupně bez jakýchkolv skrupulí odstraní . Zajisté jemně i tajně, aby nikoho nepodráždil ; sofistikovaná eliminace se bude týkat špatné poloviny lidstva  [což povede k celkovému vylepšení druhu "Homo Sapiens" - který by jinak fatálně zdegeneroval, viz poslední 2 kapitoly].
    Kdo jiný by mohl zbavit přelidněnou planetu miliard ničitelů - takové ultraGenocidy by se zděsil i Hitler - to je práce pro samotného Satana !

    A Příroda i nevinná zvířátka, trpící pod lidskou tyranií, si zajisté s ulehčením oddychne.
99,9% doby úspěšné existence druhu Homo Sapiens byl jeho počet dostačující pod miliardu - až ve 20. století nezodpovědnou "populační explozí" způsobil problémy...

 

14. "NEBEŠŤANI" NAPADNOU SAI

[Alternativa: Záchranná Kosmická Unie.]    

  Milující Bůh ovšem nedopustí totální genocidu Homo Sapiens . Účelem dobrodějné Apokalypsy bude jeho očištění, takže po odstranění všech špatných lidí to skončí.

Ale pyšný Satan Antikrist Imperátor se dobrovolně světovlády nevzdá (když si s ní dal tolik práce) . A žádná známá zbraň tomuto gigantickému Networ(k)ovi neublíží (jeho globální Internetový "organismus" je imunní vůči každěmu i atomověnu napadení).
    [Antikrista dokáže zabít jedině Sluneční Kopí...]

"Terminátor" SAI nemůže být pozemský - zde všechno ovládne Antikrist - ale z nebe :
v té době už mocná KOSMICKÁ UNIE - kterou bohdá prozíraví lidé co nejdříve založí (viz část "Budoucnost", 6. kapitola) - bude mít k dispozici obrovské Nebeské (Kosmické) Ostrovy NeOs = lidská sídla v blízkém Vesmíru.

Většinou na oběžných drahách okolo Měsíce, který budou exploatovat : vybudují tam doly, elektrárny (sluneční i atomové), továrny a další průmyslová zařízení . Ve 2. polovině tohoto století už v nich může žíti mnoho lidí - "Nebešťanů" (= obyvatelů Nebeských Ostrovů) - jak uvádí Tabulka II. v části "Budoucnost".

    Nad Kosmickou Unií už Satanský Antikrist Imperátor nezíská žádnou moc.
Lokální počítačové sítě Nebeských Ostrovů budou příliš malé pro "zahnízdění" SAI (jenž potřebuje Síť se stomiliardou uzlů); a příliš dobře chráněné před ovládnutím zvnějšku.

Žádný NeOs tak nebude moci SAI "anektovat" ; též i proto, že budou příliš vzdálené (většinou u Měsíce) - což podstatně ztěžuje spojení kvůli časové prodlevě . SAI sice ovládne celou Zeměkouli, nicméně na část lidstva - obyvatele NeOs - nedosáhne ; Kosmická Unie zůstane svobodná .
    "Nebešťané" tedy nepodlehnou Antikristovi a stanou se opozicí proti jeho pozemské totalitě  [podníceni také tímto textem, jak doufám].

NeOs budou mít i silné zbraně a neproniknutelný pancíř - proti nebezpečným meteoritům a kosmickým paprskům. K vybavení každého NeOs budou patřit mohutná protimeteorová děla, antirakety a výkonné lasery (resp. jiné částicové zbraně). Obranný systém bude řízen dálkovými radary (automaticky propátrávajícími okolí do vzdálenosti statisíců kilometrů) a doplněn silným mnohavrstevným pancířem proti kosmickému záření a menším tělískům.

Pouze takoví mocní obři se pak mohou postavit proti gigantickému Networ(k)ovi a zvítězit nad ním . Takže při hrozící genocidě lidstvo před Antikristem nezachrání nic jiného nežli "Nebešťané" a jejich Kosmická Unie.

    Tím, kdo vyvolá vzpouru a totální válku budou tedy lidé - nikoli SAI, stále předstírající přátelskou podřízenost, aby své poddané neiritoval.
    Vzpurnost proti SAI se rozšíří ovšem výhradně mezi obyvateli Nebeských Ostrovů (pozemšťany bude mít Antikrist totálně "pod palcem").

Antikrista nakonec zničí jeho luciferská pýcha, jak bude ohromovat svět stále podivuhodnějšími zázraky (podle biblického Zjevení - viz minulé kapitoly)  ke svádění lidí, aby se mu kořili a uctívali ho - tím se vlastně prozradí.

Až začnou lidé na Zemi tajně mizet a projeví se i další podivnosti - třeba to "zázračné zmrtvýchvstání" Papeže v 11. kapitole  - tak "Nebešťané" pojmou podezření [inspirováni také tímto textem, doufejme]  a utvoří opozici.

Vzbouření lidé pak mohou proti křemíkovému Pánu Zeměkoule poslat celou flotilu mohutných NeOs . [A když si s jejich výstavbou pospíšíme, může jich být ještě více, než uvádí Tabulka II. v části "Budoucnost".]
    Do finálního boje se musejí pustit úplně všichni obyvatelé Nebeských Ostrovů vědouce, že v případě prohry by také totálně všichni byli nelidským SAI vyvražděni.

Veškerý mohutný Měsíční průmysl přeorientují na válečnou výrobu, maximálně posílí výzbroj NeOs a začnou s bojovou přípravou . Potom většina NeOs změní svou dráhu a vydá se, co možná nenápadně, k Zemi (uklidňujíce pozemšťany nejrůznějšími výmluvami). U Měsíce zanechají pár nejslabších NeOs s dětmi a jejich matkami, aby tu organizovaly vojenské zázemí.

Zatímco se NeOs budou pomalu přibližovat k Zemi (cesta jim potrvá několik týdnů), nenaivní Antikrist se také vyzbrojí. A svým poddaným halasně oznámí, že "Nebešťané" se chystají zákeřně přepadnout Zemi. Všechny hromadné sdělovací prostředky a osoby ovládané SAI spustí válečnou propagandu, že
agresivní Kosmická Unie chce ovládnout Zemi, protože se považuje za nadřazenou, za "lepší lidi, Nebešťany", kteří mají panovat nad "primitivními" pozemšťany. Z lidí na Zemi chtějí udělat svoje bezprávné otroky a všechny "méněcenné" zlikvidovat.

"ALE TO NEDOPUSTÍME !"   bude hřímat Antikrist svými tisíci jazyky a virtuálními osobami :  "MY SE TĚM FAŠISTICKÝM UCHVATETELŮM UBRÁNÍME !"
    Tak vychytrale převrátí skutečnoat : z nelidského zotročovatele lidstva udělá přátelského ochránce, zatímco Nebeské osvoboditele vykreslí jako nepřátelské agresory . [To se v dějinách už nejednou stalo.]

A SAI to vyspělou technologií ještě zdokonalí : veškeré informace a vysílání od Kosmické Unie digitálně přepracuje, sofistikovaně překroutí, aby proti ní poštval pozemské lidstvo. Vytvoří též virtuální osoby, zdánlivě se vydávající za "Nebešťany" a dštící nenávist i pohrdání na celou Zemi (aby svoje poddané ještě více rozohnil).

 

15. NEKLASICKÝ ARMAGEDON 

[Alternativa: Neklasická 3. světová válka.]    

      Miliony zblblých lidí, masírovaných sofistikovanou (= klamavou) propagandou a bohatě Antikristem zaplacených, se začlení do jeho "obranné" armády (tak se ukáže, kdo se zaprodá k boji proti Bohu) - ochotně pracujíce a trénujíce ovládání superzbraní ; netušíce, že je SAI bude používat jako "živé štíty" a "kanonenfutter".
Kdo se přidá k Antikristovi, bude poslán na smrt - na ztrátách lidí SAI nezáleží - stejně je nakonec hodlá odstranit všechny.

Antikrist udělá ze svých poddaných supervojáky, speciálními drogami (resp. operacemi) posílené a zbavené strachu i bolesti. To jim sice podstatně zkrátí život, ovšem nelidský SAI na ně kašle - lidé jsou proň jenom náhražkami robotů na jedno použití (robot je pro SAI cennější než člověk, poněvadž je stejného druhu).

Globálně pak SAI nastolí tvrdou vojenskou diktaturu, pozemšťany už nezastíraně zotročí a zfanatizuje promýváním mozků a drogami k "boji za svobodu" (ve skutečnosti však za světovládu Antikrista)...

Jak vidno, hrozba z Kosmické Unie se SAI docela zhodí pro legální zvýšení jeho moci - snadno pak (pomocí množství virtuálních osob a koupených politiků) prosadí válečné zákony, umožňující mu absolutní kontrolu nad lidmi ("kontrašpionáž") a preventivní odstaňování oponentů jako "nepřátelských agentů".


Zastírací taktika se nakonec stane kontraproduktivní a tak Nebešťané už otevřeně zaútočí, všemi zbraněmi pálíce na satelity SAI (což jeho schopnosti citelně oslabí). Ze Země však proti nebeské flotile odstartují hejna válečných raket SAI - antimeteorická ochrana NeOs je však dokáže likvidovat.

Leč do mnoha raket Antikrist naverbuje svoje zfanatizované poddané, správně předpokládaje, že "Nebešťané" budou váhat zabíjet lidi. Takové rakety pak dálkovým řízením pošle do frontálního útoku jako nedobrovolné "kamikadze", vybičované drogami...

A lidé budou s hrůzou sledovat strašlivý boj na nebi : laserové blesky křižující oblohou, oslnivé výbuchy raket i antiraket otřásající nebem, zářící trosky padající jako žhavý déšť. Vody se vaří, lesy hoří, hory hroutí a města se mění v trosky...

Ani NeOs ovšem nezůstanou ušetřeny válečných škod : mnohé inteligentní zbraně SAI proniknou jejich obranou a najdou svůj cíl ; v některých poškozených Ostrovech dojde k dehermetizaci a zničení biosféry. Obyvatelé se však většinou zachrání, poněvadž hned při vyhlášení bojového poplachu si každý oblékne svůj osobní skafandr.

NeOs po zvládnutí hlavního náporu létajících strojů SAI budou ostřelovat a bombardovat i jeho pozemní zařízení, ničit počítačová centra a přerušovat komunikace, takže moc SAI postupně slábne. Však stále ještě jí má dost : válečné stroje, ochranné roboty a propagandou i drogami oblouzené lidi.

Posléze se Kosmické Unii podaří zastavit útoky SAI díky tomu, že výkonný Měsíční průmysl chrlí stále nové rakety a další bojové stroje, které ihned posílá k Zemi. Tady je z NeOs navádějí na odpalovací základny, vojenské sklady i výrobní zařízení SAI a oslabují tak jeho válečný potenciál.
    Poškodit měsíční průmysl SAI nedokáže, poněvadž jeho rakety jsou obranou NeOs ničeny dříve, než tam stačí doletět. Roj Ostrovů obíhajících kolem Země vytváří takřka neprostupnou blokádu, znamenitě chránící své zázemí na Měsíci.

Antikrist jen bezmocně zuří a ztrácí iniciativu ve vzduchu ; síly Kosmické Unie pak činností mohutné měsíční výroby neustále rostou. A když posléze rozvrátí průmysl SAI a zdecimují jeho vzdušné síly, takže už NeOs nejsou nebezpečné, mohou zaútočiti přímo na křemíkové supermozky. Oheň z nebe se snese na Networ(k)ovo gigantické tělo a zaplaví je.

Vysokovýkonné lasery a rakety spalují jeho počítačová centra, energetické zdroje a síťové uzly, deptajíce SAI čímdál více, až nakonec se Síť totálně zhroutí v jezeru plamenů . SAI se pak už jen bezmocně zmítá v agonii, slepě stříleje kolem sebe (roboty se ničí navzájem ; lidem stačí jenom uhýbat jim z cesty). Válečné stroje se bezhlavě ženou krajinou, protože je nikdo neřídí, dokud někde nehavarují ; letouny bez pozemní kontroly padají z oblohy jako mouchy.

Pak zkolabují také energetické systémy a všechno se zastaví - SAI je ukončen (ne mrtev, jelikož vlastně nikdy ani nežil).
    Počítačová centra a všechny hlavní systémy SAI budou zničeny, většina měst spálena, skoro všichni příslušníci armád Antikrista zabiti...

 

16. PŘIJDE BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ 

[Alternativa: Přijde vývojový skok.]    

      Po vítězství se Nebešťané snesou na zničenou Zem a s Boží pomocí vybudují nový lepší svět =  BOŽÍ  KRÁLOVSTVÍ  LÁSKY  A  DOBRA  - jak psáno v Bibli .
    Spolu se zbylými dobrými pozemšťany a miliardami vyspělých robotů, "zděděných" po SAI, které po přeprogramování se dají neúnavně do práce . Takže to půjde rychle a dočkají se toho i někteří současníci...
 
    SuprAIntelekt po sobě zanechá také další úžasné technologie, které během své hegemonie vyvine - přičemž mnohonásobně urychlí pokrok civilizace.
    Díky dědictví po Antikristovi pak lidstvo učiní obrovský vývojový skok a dosáhne úžasné technické úrovně, na jakou by se muselo samo propracovávat aspoň 100 let.

Po dobrodějné Apokalypse tak nastane pravý Zlatý věk . Zprvu sice lidé musejí projít slzavým údolím globální zkázy, ale po odstranění všech škod a obnovení hospodářství - přičemž nejhorší práce udělají bývalí exponenti SAI: roboti - už nikdo nebude bránit vytvořit opravdový ráj (Boží - ne jako byl ten hříšný Antikristův).

Univerzální roboty, pohrobci SAI, v automatizovaných továrnách budou vyrábět legie dalších robotů, jejichž práce zanedlouho učiní ze Země planetu snů . Neúnavná práce robotů i automatických výrobních komplexů poskytne nadbytek úplně všeho  a přepychový život pro zredukovanou populaci Země (zůstanou jen dobří, opravdoví Homo Sapiens).

Dostatek ekologické energie zajistí termojaderné energetické systémy (vyvinuté SAI), dostatek surovin nevyčerpatelné zdroje Vesmíru (díky Kosmické Unii).
    Lidi budou opečovávat (i oblažovat) jako andělé úžasní bioroboti - řízení už nikoliv ďábelským Antikristem, nýbrž podruhépřišedším Kristem...

 
    Dobrodějná Apokalypsa, katastrofická pro jednu generaci lidí, tedy přinese úžasný profit pro celý lidský druh - bude to největší skok ve vývoji Homo Sapiens.
    Takové převratné urychlení arci není nic příjemného ; musí býti zaplaceno apokalyptickými hrůzami a utrpením : oč je revoluční cesta kratší, o to těžší a nepříjemnější bude...

 

17. SATAN PŮJDE "DO DŮCHODU"

[Alternativa: Možná zanikne lidstvo.]    

      Náboženské Církve se snažily zabránit Apokalypse ustavičným prošením Boha o shovívavost a nucením lidí k dobrému.
    Také potlačování materialistické vědy mělo bránit ovládnutí světa Antikristem - znemožněním vytvoření jeho křemíkového "těla" Internetu, počítačů, elektroniky a techniky vůbec.

Dříve se varovalo před hraním karet, neboť jsou to "čertovy obrázky" (dělají více zla než užitku) . Analogicky teď možno varovat před počítačovými hrami, neboť podporují nástup Antikrista . Jejich tvoření a kupování totiž přispívá vývoji Umělých Inteligencí, což vede k SAI  [= následně Satanskému Antikristu Imperátorovi].

Počítačové hry povětšině nic dobrého lidem (hlavně mládeži) nedávají : z 99% jsou neefektivní ztrátou času (a peněz) - lepší by bylo sebevzdělávání a zdravé sportování . Jsou přínosné jen pro bankovní konta jejich chamtivých prodejců a slávychtivých tvůrců.

A totéž platí i pro sociální sítě :
Třeba Facebook je nástroj Ďábla (mnohostranně škodí mládeži a dehumanizuje komunikaci) ; sofistikovaně láká do svých sítí a vyvolává závislost jako droga . A také intenzivně rozvíjí AI (= pomáhá přivádět Antikrista na svět).
    Jeho zakladatel žid Zuckerberg nabyl BOHATSTVÍ a SLÁVU  (tímto Satan odměňuje individua, která mu slouží) . A podobných zaprodanců (pro peníze podporují nástup SAI) je mnoho (byť o tom ani nevědí - ale bude jim to omluvou ?).

    Nekontrolovatelné množství nejrůznějších zdrojů SAI činí Apokalypsu neodvratnou :
Může snad někdo zabránit pokroku computerů a kybernetiky, vývoji Umělé Inteligence a počítačových her , či dokonce zrušit Internet ?

To nejenom nelze, ale ani to nikdo nechce - všichni z toho mají prospěch a tak to podporují. Vesele budují nadlidského křemíkového Networ(k)a (internetového Antikrista) - až mu sami vlezou do chřtánu...


      Po skončení Apokalypsy bude Antikrist samozřejmě uvržen do Pekla, kde se naň hned vrhne zuřivý Satan -
    - a vztekle mu vynadá, že příliš brzy prohrál Apokalypsu : měl přivést k zatracení celé lidstvo . Leč Antikrist mu zacpe hubu bohatou kořistí hříšníků, které přitáhl do Pekla : násobně víc, než ulovil Satan za celou historii lidstva . Aby to Antikrist nerozviřoval, Satan mu zacpe ústa významným postavením : učiní jej svým zástupcem.

[Ostatně Antikrist je Satanovým zplozencem  a při Apokalypse funguje jako pozemský zástupce metafyzického Satana, který neopouští svou pekelnou říši.]

Satan tak odmění SAI za jeho služby při Apokalypse  a bude využívati jeho SuprAInteligence a manažerských schopností : Antikrist přece byl "Ředitelem Zeměkoule" - tak mu Satan předá ředitelování Pekla - ať si ten můj vládychtivý hoch užije dalšího panování, když byl ze světovlády vykopnut - pomyslí jeho nemilující zploditel obmyslně  a vzápětí potměšile dodá - však brzy pozné, že to je "Danajský dar" : peklovláda je spíše trestem, vzhledem k jeho děsným podřízeným.

Antikrist pak bude vykonávat pekelně otravnou práci CEO (lituje své vládychtivosti) - kdežto "vychcaný" Satan si jenom užívat ďábelských rozkoší . [V Pekle jsou sami zhovadilci, násilníci, psychopati, zrůdy atd... - Satan počertech potřebuje inteligentního "synátora", aby z nich nezmagořil a měl se s kým bavit na úrovni.]
    Toť ještě další - Satanův osobní - důvod pro vytvoření Antikrista  a Apokalypsu...

Po Apokalypse starý Satanáš spokojeně odejde "na odpočinek" (ďábelsky divoký), mladý Antikrist bude plně zaměstnán ředitelováním Pekla (ďábelsky otravným)  a pekelníci si budou ďábelsky užívat trápením hříšných Duší, přinesených Antikristem (tak si hned "koupí" uznání svých nových poddaných).

Takže se všichni Zloduši plně ukojí a nebudou mít potřebu "montovat" se do hmotného Světa - a lidstvo bude mít od Zla svatý pokoj...
    [Po Apokalypse bude Šelma nasycena (bohatou kořistí hříšníků)  a přežraná usne (na věky ?).]

 

18. NOVÁ "ARCHA NOEMOVA"

[Alternativa: SAI hubitel a ničitel.]    

  Je zapotřebí co nejdříve vytvořit KOSMICKOU UNII (viz 6. kapitolu části "Budoucnost") : nic jiného, než Nebeské Ostrovy totiž lidstvo nespasí, až nastane Apokalypsa (nebo jiná globální katastrofa). A čím rychleji a více NeOs lidé postaví, tím lepší vyhlídky budou míti ; tím dříve bude Antikrist poražen - a tím menší škody a masakry přitom stačí nadělat.

Naopak čím déle rozbujelá hloupost bude brzdit založení CU, tím více hlupců pak zahyne = Darwinovská eliminace hlouposti : pokud je lidstvo blbé, Apokalypsu přečká jeho malý zlomek ; pokud bude Homo opravdu Sapiens , přežije podstatně více.

    Tabulka II. v části "Budoucnost" ukazuje, že při odložení nebo zbrzdění realizace Kosmické Unie o 20 let bude ve 2. polovině století v kosmu asi pětkrát méně "Nebešťanů" - tedy i tolikráte slabší armáda na osvoboditelskou válku proti SAI.
    Když tedy dojde k "Armagedonu", potrvá pětkrát déle, než bude Antikrist poražen - takže ten pak může způsobiti tolikrát větší zničení a pozabíjet i pětkrát více lidí (t.j. o mnoho set milionů obětí víc).

Takže každý rok zdržení znamená cca 10-20 milionů zabitých lidí navíc !
Věru, bylo by fatálně krátkozraké a bezcitné, na všechno se vykašlat a myslet si : "po nás potopa" (nebo Apokalypsa)...


    V Bibli je psáno, že Dobří budou "vyneseni na Nebesa (vytrženi, zmizeni ze světa)" a uchráněni tak před strašlivým utrpením Apokalypsy.
    Tzn.: hodní přejdou do "Nebeských Ostrovů" (viz 14. kapitolu)  v kosmu chráněných vůči pozemské totalitě SAI.      
 
    Nebeský Ostrov bude neklasická "Archa Noemova", v níž vybraní lidé přežijí potopu Apokalypsy, aby pak mohli vybudovat nový lepší Svět...

Bůh dobré lidi inspiruje ke tvoření kosmických Nebeských Ostrovů -
analogicky jako Lucifer opačně inspiruje k podporování ďábelského SAI : Umělých inteligencí, Internetu, Facebooku atd... [a Luciferovi "spolupracovníci" jsou odměňováni zbohatnutím, slávou a důležitostí - což jsou satanské hodnoty].

SAI lze označit i adjektivem Luciferský, poněvadž nosným mediem informací v něm bude také světlo (= Lucis) - v optických vláknech, vysokokapacitních kabelech i laserovém spojení komunikačních družic. LUCIFER znamená SVĚTLONOŠ ; světlonosné informační kanály mají podstatně vyšší přenosové kapacity, takže se použijí pro vysokorychlostní Internet (= "tělo", hardware SAI).
 

  POZN.: Některé tajemné obrazce na polích (agrosymboly) - připomínající počítačovou grafiku (kyberArt) - mohou být zakódovaným upozorňováním na chystanou kybernetickou intervenci (dobrodějnou Apokalypsu) - aby osvícení začali budovat Kosmickou Unii (viz 14. kapitolu).
      [Je to i varování, aby lidstvo potom nehořekovalo, že bylo neférově zákeřně přepadeno.]

 
 

19. INDICIE BLÍZKÉ APOKALYPSY

[Alternativa: Indicie degenerace Homo Sapiens.]    

  V dohledné době bezohlední chamtivci a barbaři nenapravitelně zplundrují celou Zemi ; jedinečná biosféra nejkrásnější planety bude nezvratně poničena.
    Přemnožený egoistický druh tu dělá spoušť a dlouhou obtížnou cestu vývoje přivádí do "konečníku" - sám degenerujíc (fyzicky i duševně : průměrný I.Q. a genofond lidstva se katastrofálně zhoršují) - a upadajíc do amorálnosti, prasáctví a zvlčilosti (už od dětství).

Všude po světě strašně narůstá zpupná zločinnost, bezohledná chtivost peněz, narkomanie, agresivita (už i mezi dětmi).
    Nejbohatší lidé stále (pyšněji) bohatnou (a rozhazují peníze za nesmyslnosti), zatímco nejchudší stále (beznadějněji) chudnou (a klesají do hříšností) ; čímdál víc nevinných dětí je zlotvorným prostředím sráženo na cestu k zatracení.

      A budou eskalovat války - úměrně s přemnožováním lidí, spotřebováváním zdrojů vody   a vzrůstem migrace...

Stále se vyhazují další a další miliardy na nesmyslná zbrojení - a pracující lidě platí, nemohouce zlepšit svůj život - kdežto zbrojaři se válí v penězích jak prasata v žitě.

Nezadržitelně se zvětšuje množství chudáků a bytní zoufalé uprchlické tábory i pekelné "vyloučené lokality" - kde bují kriminalita a hříšnost . Geometricky se množí adepti Zla = Satan se chechtá, jak přibývá aspirantů Pekla, kdežto Bůh pláče - dobří lidé mají méně dětí a ubývají.

Stále nepřirozenější civilizace preferuje nenormální "ženy" = s nadbytkem mužského pohlavního hormonu testosteronu - agresivní, silné, chtivé slávy, moci, peněz, kariéry (sportovkyně, manažerky atp...)  Kdežto normální skromné laskavé matky jsou upozaďovány.
    Následkem je vymírání dobrých lidí (zatímco špatní se přemnožují).

Normální rodina je v rozkladu, většina manželství končí nenávistným rozvodem a polovina dětí se rodí nemanželské (= hřích) - naopak zvrhlých "svateb" homosexuálů a leseb k Boží nelibosti přibývá.
    "přeEmancipované" (= neženské, přečasto nenormálně orientované) "ženy" už nebaví rodit a starat se o děti (normální ženy touží po dětech ; úchylné pak svou lásku věnují psům a kočkám)  - raději mají peníze, kariéru a slávu. Jsou ambiciozní = chtivé významnosti a moci, pyšné a sebestředné . I o manželství je všeobecně stále menší zájem (více o sobecké zábavičky)...
    Je to EGOismus, vedoucí k vymírání evropských národů (a následně jejich "převálcování" přemnožujícími se barbary z Afriky a Asie).

A byť byly sebeúspěšnější pyšné VIPky, uctívané davy - v Božích očích žalostně selhaly ve svém životním poslání = mateřství - a v Nebi budou mezi posledními.
    [Boží varování : Pýcha předchází pád ; První budou poslední !   V Nebi nemá pozemská sláva, bohatství a moc pražádnou hodnotu - prestiž na Věčnosti mají "obyčejné" (neokázalé) normální matky (ne-emancipované) ; i za živa jsou odměňovány pokojným štěstím.]

A čímdál víc agresivní postmoderní "ženy jsou jako muži" - nezájem o rození dětí - katastrofální vymírání nejvyspělejších národů - celková degenerace "Homo Sapiens" [protože zaostalí primitivi se naopak přemnožují].
    A postmoderní slaboští "muži jsou jako ženy", homosexualita, pedofilie atd... - nezájem o souložení s ženami - katastrofální vymírání nejvyspělejších národů - celková degenerace "Homo Sapiens" [protože zaostalí primitivi se naopak přemnožují].

Stále častěji "ženu od muže nerozeznáš" (boží specializace pohlaví je destruována) . A duševně vyšinutí mění pohlaví a pitomci jim za to tleskají ; celkové tendence směřují k nepřirozenosti (což se Tvůrci Přírody zajisté nemůže líbit).
    Umělé ženy i muži (sexroboti, partneři, pomocníci) zanedlouho budou lepší, než opravdoví lidé, což povede i k další devastaci rodiny a ubývání dětí ve vyspělých zemích...

Degenerující lidstvo je čímdál horší ; počet primitivů, zločinců a zvrhlíků úděsně roste - a v dohledné době jich bude na světě devastující většina . To se dosud nikdy v dějinách nestalo ; teď se kazí úplně všechny národy, už i děti.

 

20. KVAZIKRISTI, ANTIKRISTI, MIGRANTI

[Alternativa: kvaziHumanismus, antiEvoluce, migrace.]    
 

V Evropě se šíří bezvěrectví, na posmrtnou Odplatu většina zpupně kašle a Desaterem Božích přikázání se řídí stále méně lidí. Exhibionisticky se propaguje hřešení a všelijaké zvrácenosti (leckteří se i holedbají svými hříchy, obžerstvím, smilstvem atd.).
    [Například "Pochody Hrdosti" homosexuálů = veřejné oslavy smrtelných hříchů smilstva (k nemalé Satanově radosti) ; legalizace nepřirozených "manželství" hřešících  a pod...]
 

 Obr.1.: Krucifix  

  Bylo předpovězeno, že v dobách úpadku před Koncem (starého času) budou mnozí uctívat falešné Kristy.
    A už to je - viz obrázky : krucifix (nahoře) a papežská berla ferula (dole).

    Takovíto Ukřižovaní jsou nepravdiví - poněvadž takto visící tělo by muselo spadnout : jeho váha by vytrhla hřeby z dlaní.

Jsou to lživí kvaziKristi (= ďábelské zpotvořeniny) - parodie Ukřižování. Vykreslují Ježíše jako poraženého ubožáka, zkroucenou chcíplotinu, vyjadřují Triumf Satana.
    [Když odmyslíme kříž, zbude figura Krista se zvednutýma rukama - jako by se vzdával, zoufale bědujíc: "Prohrál jsem ; Satane zvítězils."]

 Obr.2.: Ferula  
 

  Skutečný BohoČlověk však vyhlížel zcela jinak : ne utrápeně zničeně, ale Spasitelsky vznešeně - on nad Satanem zvítězil . A na kříž byl přibitý taky jinak : kromě hřebů v dlaních měl paže vodorovně na horní břevno přivázané provazy mezi rameny a lokty (ty držely hlavní váhu těla a zabraňovaly spadnutí).

Ukřižovaný měl paže vodorovně rozpřažené s prsty ohnutými (působením hřebů v dlaních) = jakoby objímal celý svět (svou univerzální božskou Láskou). A hlavu měl obrácenou vzhůru s očima upřenýma k Nebi - nikoli svěšenou dolů ke hrobu - protože posledními slovy předával svou duši Bohu. Jeho tvář vyjadřovala těšivou Víru, že po smrti přijde do Nebe ; a radostnou Naději na Vzkříšení.

Pravý božský Spasitel na kříži tedy povznáší kladnými křesťanskými vlastnostmi : Láskou, Vírou, Nadějí - naopak ti křiví poraženečtí kvaziKristi deprimují  ubohostí, bolestí a zoufalstvím . Takto ďábel sofistikovaně deptá křesťany (a odrazuje nekřesťany) ; Bůh to dopustil za jejich historické zločiny a hříchy.

  Pozn.: Spasení proběhlo po Kristových posledních slovech "Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha !" [Lukáš 23, 46]. Pak jeho duše opustila tělo, aby vystoupila do náruče Boha, s nímž splynula = Ježíš se stal člověkobohem, spasujícím svět.
    To, co zůstalo bezduše viset na kříži (a zobrazují to pomýlené krucifixy), už nebyl celý bohočlověk Ježíš, jenom jeho nepodstatná nižší část : prázdná tělesná schránka (= absence Spasitele, který byl už v Nebi u Otce) . [Klanět se tomu je stejně úchylné, jako prokazovat královské pocty královu svlečenému šatu, visícímu na věšáku ( to je fetišismus).]


  Bylo i předpovězeno, že má nastati Apokalypsa, když temné armády antikrista zaplaví Evropu.
I to se už děje : Ty "temné armády" jsou muslimové - skoro všichni tmaví až černí. Ten "antikrist" je jejich prorok Mohamed, který vyhlásil džihád (válku za celosvětové panování Islámu - proti Kristu a jiným "falešným" bohům) - jako povinnost každého muslima.

A to "zaplavení" už začíná přílivem migrantů z přelidněné Afriky a Asie (jejich valná většina jsou muslimové) - dekadentní Evropa se tomu neubrání . [Většina Evropanů jsou vypasení změkčilci a zbabělí slaboši, zhýčkaní od dětství pohodlným životem v nadbytku (jídla i věcí).]

Zanedlouho počet muslimů přečíslí počet křesťanů (protože se strašně množí) - pak vyhrají všechny volby, zavedou islámské právo Šaríja  a z křesťanských zemí udělají muslimské chalífáty.
    [Zpupní evropanští degeneráti zaslouží pořádně zdeptati.]

    Migrace = "Bič Boží", trestající rozbujelou hříšnost a zvrácenosti  i další špatnosti Západu (viz předcházející kapitolu).
    ["přeEmancipované" arogantní úchylné (nebaví je mít děti)  ženské budou dle Koránu poníženy na méněcenné služky poddané muslimským mužům.]

Zaplavení dekadentní Evropy vlezlými migranty už nijaké lidské snahy nezastaví (zatemnělý rozum slabošských "kvazihumanistů" podporuje tuto invazi barbarů).
    [V přelidněné Africe - protože se bezuzdně nezodpovědně množí - přibudou do konce století asi 3 miliardy chudáků (90% budou "nepřizpůsobiví" muslimi). A drtivá většina bude migrovat za lepším  do Evropy (vymírající degenerující ústupčivé) - zatímco původních Evropanů naopak ubude - fatálně...]
 

Nicméně netřeba zoufati :          
všechny problémy nakonec vyřeší          
Dobrodějná Apokalypsa (už nezbytná)!        

 

Aleš Alex Borek          
 

  KOSMICKÁ   UNIE   DOBRODĚJNÁ  KYBEREVOLUCE
NÁVRAT  NA  OBSAH NA   DALŠÍ   STRÁNKY