KOSMOLOGIE nanoKOLAPSŮ
1. Epocha : TMY ...    
2. Epocha : SVĚTLA .  
3. Epocha : TVORBY .    
4.Tmavá hmota i energie
5. Nekonečnost Vesmíru
6. "Velký Třesk" je Iluze .
7 . Revoluce   číslo  3  .    
8. Výpočet nanoKolapsů  
9.Jiné a paralelní Vesmíry?
10.O zakřivených prostorech

Nebyl "Velký Třesk" (= žhavé rozepnutí), ale naopak mnoho malých kolapsů (studených smrštění) . Z jejich Hawkingových emisí vznikla hmota Vesmíru.
  Nebyla globální "INflace", ale naopak mnoho lokálních EXtenzarů . Z jejich hyperbolických Erupcí vznikl časoprostor Vesmíru.

 

1. EPOCHA TMY ...  

  Než vznikl Svět, tak samozřejmě nic nebylo = bylo primordiální Nic . [Nějaké jiné předpoklady jsou jen fantastické spekulace až mystifikace.]

  Zprvu tedy nebyla žádná materie ani energie (odkudpak by se vzala ?).

Přesně nulovou velikost energie však nedovolil Princip Neurčitosti z Kvantové Mechaniky : jeho působením v primordiálním Nic energie indeterministicky fluktuovala  kolem nuly .

Takže to primordiální Nic nebylo totální absencí energie , ale díky Kvantové Mechanice se tam vyskytovaly drobné energetické fluktuace (kolem nuly) , kladné i záporné.

Kladných a záporných fluktuací muselo býti stejně, neboť jsou duální : zapříčiněné zákony Kvantové mechaniky , působícími symetricky pro kladné i záporné energie.
  A jejich energie se navzájem kompenzovaly a anulovaly ; v globálu se zachovávala nulovost celkové energie primordiálního Nic.

Kosmologie Nanokolapsů je synergickým spojením 2 fundamentálních principů moderní fyziky : Teorie Relativity a Kvantové Mechaniky.
  Ta vygenerovala energetické fluktuace a jejich osud určovala Teorie relativity (Obecná) . Z tamních Einsteinových rovnic je všeobecnš známo :
  • Kladná energie-hmotnost způsobuje pozitivní zakřivení časoprostoru se čtyřrozměrnou Riemannovskou geometrií , což se projevuje kontrakcí (smrštěním) prostoru a dilatací (zpomalením) času . [Až to může skončit úplným zhroucením, gravitačním Kolapsem.]
  • Záporná energie způsobuje opačné, negativní zakřivení časoprostoru se čtyřrozměrnou Lobačevskou hyperbolickou geometrií , což se projeví dilatavé (roztažením) prostoru a kontrajcí (zrychlenímn) času.

A těm kladným energetickým fluktuacém v primordiální Nic, nic nebránilo podůe Relativistických zžkonů nezbytně zkolabovat ; staly se z nich gravitační Kolapsary .

  Z výpočtů, provedených v 8. kapitole , plyne, že jejich podstatná většina měla nepatrnou velikost : 4,051 352 x10-35 m (jen málo bylo větších).
Proto je nazveme NanoKolapsary (zkr. NAK) ; [nanos =(řecky) trpaslík] .


Záporné energetické fluktuace se projevily opačně : prostorovou expanzí + časovou akcelerací.= hyperbolickou extenzí .

Proto název Extenzar (zkr. EXT) = opak Kolapsaru .
 
  Zatímco přitažlivý Kolapsar pohlcuje a pohřbívá hmotu i světlo (v "Černé Díře") -
tak rozpínavý Extenzar rodí a vyvrhuje časoprostor . Ten se rozprostraňuje kolem a snaží se unášet vše od EXT , což se jeví jako jeho odpudivost.

EXT , duální vůči NAK , byly také stejně malinké : Postup, kterým je vypočtena velikost NAK - viz 8. kapit - lze provést stejně i pro záporné energetické fluktuace.

A nejmenší EXT (4,051 352 x10-35 m) tvořily podstatnou většinu , protože malé fluktuace vznikají snadněji, než veliké.
  Nejmenší EXT mají největší křivost (hyperboličnost) - a tudíž nejsilnější extenzi (prostorovou i časovou).

Projevily se jako eruptivně expandující "gejzírky" časoprostoru . [Jako když erupcí sopky tryskají plyny, rozpínající sr kolem.]

Souhrnně to vyvolalo eruptivní rozepnutí Vesmíru . které [pozorováno ze současnosti] se jeví jako globální "Inflace".
  Ta je však pouhou Iluzí , viz i 6. kapit.

Skutečným pramenem expandujícího časoprostoru bylo množsrví lokálních Extenzarů.
  Ty rozprostraňovaly prostor (primordiální Nic bylo bezprostorové) a rozbíhaly čas (v Nic bylo bezčasí).

[A pořád jenpm Tma a zima , v eruptivně Extenzary rozpínané Prázdnotě ; kolabující NAK byly jenom nepatrné "Černé Dírky" a EXT nelze vidět.]

 

2. EPOCHA SVĚTLA

V minulém století objevil Stephen Hawking , že malé gravitační Kolapsary emitují fotony až elementární ěástice [= Evaporace] - tím více, čím jsou menší.

Epocha TMY skončila, když kladné energetické fluktuace úplně zkolabovaly a vzniklé nanoKolapsary začaly emitovat.

Hawkingovými emisemi nejprve vzniklo světlo, protože ho NAK začaly vysílat nejdříve a nejhojněji.
  2. epocha se tedy nazývá SVĚTLA.
  Jejím pozůstatkem a dokladem je dodneška Reliktní Záření .


Hawkingovo záření proudilo i do Extenzarů a přinášelo tam svoji kladnou energii - která umenšovala jejich negativní energii. Jejich hyperboličnost a rozpínavost se tím zmenšovala.

Zrychlená expanze Vesmíru tak brzy skončila ; ovšem EXT stačily už vesmír dostatečně zvětšit a udělit jeho expanzi dost velkou rychlost, aby dále pokračovala setrvačností .

Extenzary rozepnuly Vesmír a snížily jeho hustotu na hraniční hodnotu (mezi otevřeným a uzavřeným Kosmem).
  Ta odpovídá sumární energii Vesmíru rovné nule <- proto, že pochází z Nic .


Protože se primordiální fluktuace vyskytovaly nahodile, bylo někde více kladných energetických fluktuací - tudíž i více NanoKolapsarů - a následně pak větší hustota materie , což tam podpořilo vytváření kosmických objektů, galaxií, hvězd atd..

Jinde se zas nahodile vyskytlo více záporných energetických fluktuací - tudíž i více Extenzarů . Jejich sléváním a pokračující expanzí se utvořily rozpínavé mezigalaktické prostory.

To nerovnoměrné rozložení NAK, díky němuž mohly vznikat kosmické objekty, se projevilo i v Reliktním záření : jeho nehomogenitou (teplotními fluktuacemi) . A ty byly pozorovány už v minulém století (družicí COBE atd.).

 

3. EPOCHA TVORBY

  Nanokolapsary v poslední fázi emitovaly i elementární částice hmoty (elektrony, protony, neutrony atd.).
  Pak nastala další epocha : Tvorby : atomů a kosmických objektů.

Z emitovaných elementárních částic se nejdříve a nejvíce vytvořilo atomů Vodíku , protože jsou nejjednodušší . Na druhém místě bylo Helium ; složitějších atomů vzniklo jen minimálně.

Vodík a Helium jsou velmi lehké plyny, které by se působením pouhé vlastní gravitace sotva mohly shluknout v nějaké vyšší útvary.

A tu se uplatnily ty expandující oblasti nadbytku slirých Extenzarů (které se poté staly mezigalaktickými prostory) . Svým rozpínáním stlačovaly plyny, nacházející se mezi nimi, do hustších oblaků - až je zkomprimovaly natolik, že se tam uplatnila i gravitace.
  A pak došlo ke tvorbě Kvazarů a galaxií.

POZN.: Už dlouho se ví, že kvazary a galaxie patrně zformovala a drží pohromadě jakási neviditelná "Tmavá energie", která je v okolní prázdnotě a natlačuje materiál do těchto útvarů

Tím se projevují mezigalaktické Extenzary , které nelze vidět a jejich záporná energie je Tmavá . A dneska už oslabená - nicméně v součtu a dlouhodobém působení významná.


Galaxie mají většinou tvar plochého disku ; a čím jsou starší tím jsou i placatější . Jenže gravitace váže hvězdy v galaxiích nepříliš silně. Takové ploché a řídké disky by se musely odstředivou silou roztrhnout na kusy nebo aspoň odvrhnout vnější vrstvy.

Avšak galaxie se nerozpadají, nýbrž naopak jsou stlačené.
  Standardně se to vysvětluje gravitačními účinky neviditelné "Tmavé hmoty" (ale její podstata je neznámá).

Příčinou asi je rozpínavost Extenzarů mezi galaxiemi - které ze všech stran tlačí na galaxie.
Ty je zformovaly a ovlivňují také jejich další existenci.

Tyto síly už dodneška zeslábly k nezměřitelnosti , protože EXT byly dlouhodobě zaplavovány zářením a neutriny z galaxií, což umenšovalo jejich hyperboličnost.
  Avšak působily mnoho miliard let. Za tu dobu zmáčkly galaxie do těch divných "placek" a zabraňují jejich rozpadu.

Obrázek 1.: Zmáčknutí galaxie Extenzary :

Obr. 1.: Zmáčknutí galaxie Hyperbolickou Extenzí
 

Na levé straně vidíme disk, jaký vznikne pouhou rotací poddajného objektu ; lze vypočítat, že musí míti tvar elipsoidu.
  Pravé schéma však ukazuje skutečnou galaxii - vidno, že to není elipsoid, ale je stlačená rozpínáním Extenzarů (znázorněno zelenými šipkami), které působí ze všech stran z mezigalaktických prostor.
  Vypouklina uprostřed byla vytvořena vyvrhováním hmoty a tlakem záření z aktivního jádra (červené šipky), pozůstatku to kvazaru, z něhož se galaxie vyvinula.

 

4. TMAVÁ HMOTA i ENERGIE

  Nelze popříti, že galaktické disky vznikají jejich rotací . Jenže navíc zde působí ještě další vliv : rozpínavost Extenzarů z okolního prostoru, která ten galaktický disk formuje do zvláštního placatého tvaru, jejž nemožno vysvětlit pouhými odstředivými a přitažlivými silami.

Také horký plyn v galaxiích by už dávno unikl, kdyby jej dovnitř netlačila expanze Extenzarů z okolních mezigalaktických prostor, která tak posiluje vlastní přitažlivost galaxie.

Extenzary mají vliv také na rozložení hmoty uvnitř galaxií, což ukazuje následující Obrázek 2. Červené tečky znázorňují Kulové hvězdokupy a Neutronové hvězdy (Pulzary) - seskupení prastarých hvězd a jejich pozůstatky.

Tyto nejstarší galaktické objekty jsou rozloženy v t.zv. galaktickém Halo (světlemodrý ovál), které má vskutku tvar elipsoidu, poněvadž bylo vytvářeno především rotací (vznikající protogalaxie před mnoha miliardami let).

Obrázek 2.: Galaktické Halo :

 Obr. 2.: Galaktické Halo
 

Od té doby však Extenzary (působící z okolních mezigalaktických prostor) zatlačily plyn, prach a z něj vytvořené mladší a menší hvězdy dalších generací dovnitř galaxie do tenčí zmáčknuté "placky" (vybarvena oranžově).

Ohromně těžké Kulové hvězdokupy a superhusté Neutronové hvězdy oslabená rozpínavost Extenzarů příliš neovlivňuje, takže zachovávají diskovitý tvar původního protogalaktického oblaku.

Ostatní rozptýlený materiál však podlehl vytrvalému působení mezigalaktických EXT a byl natlačen do vnitřku. Z něj pak vznikly další generace hvězd (včetně našeho Slunce), které jsou teď hlavní složkou Galaxie.


Takže rozpínavost mezigalaktických Extenzarů  asi je podstatou hledané t.zv. "chybějící Tmavé hmotnosti", držící galaxie pohromadě .

Veškerá viditelná hmota kosmických objektů na to nestačí , pozorovatelná materie tvoří jen malý zlomek vesmíru, který nepostačuje k vysvětlení jeho vlastností.
  Extenzary nevidíme, neboť nejsou materiálními objekty . Lze pouze pozorovat působení jejich rozpínavosti.

 

5. NEKONEČNOST VESMÍRU

  Z Kvantové Mechaniky vyplynul nezbytný výskyt energetických fluktuací v primordiálním Nic (kladných a záporných).
  Z Teorie Relativity vyplynul neodvratný kolaps kladných fluktuací a extenze záporných fluktuací.

Spojením obou těchto základních teorií pak dospíváme k nutnému vzniku Vesmíru (a Nic k tomu ne/bylo třeba)...


V Nic přirozeně nemohly býr ani žádné limity.
  A tak bez limitú byl i počet tam se vyskytujících kvantových fluktuací energie. [A je naprosto irelevantní, jak málo pravděpodobné byly...]

Takže i počet vzniklých nanoKolapsarů a Extenzarů.byl nelimitovaný = t.j. nekonečný .
  Nekonečný počet NAK pak vyemitoval nekonečné množství materie Vesmíru (z níž se pak vytvořilo nekonečně mnoho kosmických objektů) . A nekonečný počet EXT vyexpedoval (rozprostranil) nekonečné množství prostoru Vesmíru.

Řešení otázky nekonečnosti Vesmíru tak logicky vyplývá z přirozeného praZákladu Světa = primordiálního Nic .
  [Nemohly to jednoznačně vyřešit ani filosofické spekulace v minulých tisíciletích , ani astronomická pozorování v minulém století.]

SHRNUTO : Vesmír nemohl nebýt (vždyť na jeho vznik stačiko jen Nic) - a musí být nekonečný (právě proto, že pochází z Ničeho)...


POZN.: Teoreticky by měly Hawkingovy emise produkovat stejné množstvá částic i antičástic . V praxi ovšem, díky narušení symetrií, přetrvaly pouze částice normální hmoty a antineutrina.
  Detaily toho procesu však už nespadají do Kosmologie (ale do Teorie elementárních částic)...

 

6. "VELKÝ TŘESK" JE ILUZE  

  Mezi kvantovými fluktuacemi, ze kterých vznikly nanoKolapsary, bylo Nic -> takže jejich distance (prostorové i časové) byly nicotné -> takže se jevily těsně vedle sebe a bez časových prodlev.

Protože Nic je našimi smysly a přístroji nepozorovatelné - tak vidíme všechny fluktuace i nanoKolapsary jako na jedné hromadě a v jedné době.

A stejně tak i všechny emise NAK vypadají, jakoby nakumulované ve stejném místě a čase - to pak se zdá být jedinou sumární Velkou Explozi, Třeskem .

  Ale je to jen zdánlivá iluze .

Neskutečná byla i vysokoteplotní fáze na začátku , předpokládaná "Standardním Modelem" - v éře Světla nebyl vůbec extrémní žár a tlak.
  Drobné Nanokolapsary svými krotkými (netřískavými) Evaporacemi to nemohly způsobit. Navíc byly rozptýleny Extenzary , mezi nimi rozesetými.

  Kosmologie NanoKolapsů se obejde bez extrémního "Velkého Třesku", iracionální "Singularity", spekulativní "Inflace" a dalších výmyslů.
  Pro vytvoření Vesmíru stačilo pouhé Nic (sic !).


Veškerá nekonečně velká hmota Vesmíru nemohla pocházet z 1 místa "Velkého Třesku" - jak myslí Standardní kosmologie - poněvadž by tam musela být nekonečně veliká hustota. Ta by vyvolala nekonečně velkou gravitaci, které by nic nemohlo odolat. Vše by se zhroutilo do monstrozní Cerné Díry - a Vesmír by skončil hned na začátku.

K takové katastrofě ovšem nedošlo , poněvadž materie nevznikla najednou všeobecným "Bangem" - ale malými emisemi z nekonečně mnoha oddělených zdrojů : Nanokolapsarů - mezi nimiž bylo náhodně rozeseto stejné množství Extenzarů, jejichž rozpínavost zabraňovala [a zabraňuje] totálnímu kolapsu.
  [Nebude nějaký "Velký Krach", stejně jako nebyl nijaký "Velký Třesk" - Vesmír je nekonečný i v čase...]

A veškerý prostor Vesmíru nemohl pramenit z 1 bodu "Velkého Třesku" [jak myslí Standardní kosmologie] , poněvadž by se pak musel rozpínat nekonečnou rychlostí, aby dosáhl nekonečné velikosti - to však je nemožné podle Teorie Relativity.

K takové absurditě ovšem nedošlo , poněvadž časoprostor nevznikl najednou globální "Inflací" - ale malými Erupcemi z nekonečně mnoha zdrojů : lokálních Extenzarů . Rozpínání Vesmíru tak neprobíhalo nemožnou rychlosti : trpasličí EXT způsobovaly jen malé expanze (podsvětelnými rychlostmi), ale bylo jich nekonečně mnoho, takže dohromady utvořily nekonečné množství prostoru.

Mezi nimi bylo náhodně rozeseto stejně mnoho NAK, jejichž přitažlivost zabraňovala totálnímu rozptylu . Přemíra EXT by jinak Vesnír katastroficky "rozfoukla" i zředila tak, že by nevznikla pevná tělesa.

 

7 . REVOLUCE číslo 3 .  

  Ve starověku proběhla  1. Kosmologická revoluce : Týkala se tvaru Světa.

Do té doby všichni přesvědčivě viděli, že zemský povrch je velkorozměrově prakticky plochý.

V Řecku se vyskytli revolucionáři, kteří tvrdili naopak, že Země je kulatá . To ale odporovalo všeobecnému nazírání a bylo odmítáno jako absurdní (ty argumenty se však postupně rozpadly).

A veliký filozof Aristoteles vypracoval vědeckou teorii kulatosti Země . Ale trvalo téměř 2000 let, než byl definitivně vyvrácen iluzorní model "Plochozemě".

Na začátku Novověku proběhla  2. Kosmologická revoluce : Týkala se uspořádání Světa.

Do té doby všichni přesvědčivě viděli, že Země je nehybná a Slunce i všechna nebeská tělesa obíhají kolem ní = Geocentrismus.
  Tento názor vědecky zpečetil (a fosilizoval!) uctívaný Aristoteles a ve středověku ho církev posvětila.

Vyskytli se však revolucionáři, kteří to obrátili [revolutio = převracení] : Země se točí a obíhá kolem nehybného Slunce.
  To ale odporovalo všeobecnému názoru ; a jakožto kacířství to pronásledovali a umlčovali (Galileo Galilei byl uvězněn, Giordano Bruno upálen atd.).

Až za stovky let byl ten převratný světonáhled vědecky dokázán a iluzorní Geocentrismus vyvrácen...

A na začátku Milenia probíhá  3. Kosmologická revoluce : Týká se vzniku Světa.

V této době všichni povrchně usuzují, že z expanze Vesmíru vyplývá počáteční "Velký Třesk" a "Inflace" = Standardní Model .

[Tyto úvahy jsou však podobně ošidné, jako když ve středověku z denního (zdánlivého) pohybu Slunce po obloze povrchně usuzovali, že Slunce musí obíhat kolem Země (= Geocentrismus).]

Nová kosmologie Nanokolapsů odporuje standardnímu názoru - pro většinu je nepřijatelné, že ten populární "Big Bang" je pouhou Iluzí , že Svět neměl určitý Počátek , že zprvu byl mráz a tma bez toho zahajovacího "ohňostroje"  atd.

A podivnost, že Vesmír (= ohromná kvanta hmoty), vznikl z Ničeho (!) , vypadá jako vědecké kacířství , odporující základnímu principu Zachování hmoty.
  [A kacíře bylo třeba trestat - sice už ne jako ve středověku - ale pohrdavým odmítáním, umlčováním, bez podpory...]

  Tento negativismus však je důsledkem nepochopení duálnosti energetických fluktuací :
Energie kladných kvantových fluktuací - skrze Nanokolapsary přepracované v materii (dle Einsteinovy ekvivalence E = m·c2) - sumárně odpovídá záporným energiím kvantových fluktuací, prostřednictvím Extenzarů přetvořeným (dissipovaným) v časoprostor.

Navzájem se vyrovnávají a anulují . Celková energie Vesmíru [= součet kladné energie koncentrované ve hmotě + záporné energie dissipované v časoprostoru] je (stále) nula - od primordiálního Nic.

Žádná nová energie kosmogenezí nevznikla navíc , Zákon zachování hmoty a energie nebyl porušen.
  Takže ten sofistikovaný vznik Všeho z Ničeho  není kacířství - ale revoluce (číslo 3).

A lze doufati, že posléze i tato revoluce zvítězí - jako ty předešlé - a iluzorní "Velký Třesk" skončí na smetišti historie , vedle iluzorního "Geocentrismu" a iluze "Ploché Země"...

 

8 . VÝPOČET nanoKOLAPSARŮ  

  Vycházíme ze spojení dvou fundamentálních principů fyziky : Teorie Relativity a Kvantové Mechaniky .

V Teorii Relativity je všeobecně známa Einsteinova ekvivalence hmotnosti m a energie E :
        E  =  m·c2     /1/
    c je rychlost světla .

V Kvantové Mechanice každému objektu o energii E přísluší duální vlny s délkou λ :
        E  =  h·c/λ     /2/ .
  h je Planckova konstanta ,

Spojíme vztahy /1/ a /2/ :
          m·c2  =  h·c/λ
  Po úpravě :   m  =  h/c·λ    

Dále použijeme vzorec pro gravitační kolaps (je v každé učebnici Obecné teorie Relativity) :
        m  =  c2·r/2G     /3/ .
  m je hmotnost příslušného kolapsaru a r jeho gravitační (Schwartzschildův) poloměr ; G je gravitační konstanta .

Spojením dostaneme :   h/c·λ  =  c2·R/2G

Zbývající neznámé převedeme na levou stranu rovnice a vyjádříme tak pomocí známých veličin :
          r · λ  =  2G·h/c3

Z Hawkingovy teorie vyzařování plyne, že vlnová délka je úměrná velikosti kolapsaru - takže můžeme položit :   λ  =  2r  

    Pak dostáváme :   r2  =  G·h/c3       /4/

Toť vyjádření nejmenší velikosti kolapsarů pomocí univerzálních fyzikálních konstant, vystupujících jak v Teorii Relativity a Gravitace , tak i v Kvantové Mechanice.
  Menší velikosti nepřipustí kvantový Princip Neurčitosti .

Dosadíme známé hodnoty :  G = 6,6743·10-11 m3 kg-1 s-1h = 6,626 070 15 x10-34 J s ;  c = 299 792 458 m s-1 .
    Po odmocnění :

r = 4,051 352 x10-35 m   . . . poloměr nejmenších nanoKolapsarů

  Takových NAK bylo nejvíce, poněvadž nejmenší fluktuace vznikaly nejsnadněji.

Samozřejmě se vyskytly i větší fluktuace a Nanokolapsary . Pro jejich konkrétní spočítání použijeme pravidlo z Teorie Pravděpodobnosti :
  Množství fluktuací (poruch) je úměrné druhé odmocnině velikosti souboru .

Tedy bylo : 10krát větších nanoKolapsarů - stonásobně méně ; stokrát větších pak  1002krát  méně ; tisíckrát větších pak  10002 = milionkrát  méně , atd...

Celková hmotnost všech  10krát větších NAK byla 10·(1/100) = 0,1násobkem těch nejmenších ; hmotnost všech 100krát větších byla 100·(1/1002) = 0,01násobkem ; 1000krát pak byla 1000·(1/10002) = 0,001násob ; a tak můžeme pokračovati dále...

Takže ty nejmenší NAK vyprodukovaly asi 89 % vesmírné materie Hawkingovými emisemi (viz 2. kapit) . Ty desetkráte větší celkem vyprodukovaly cca 8,9 % hmoty Vesmíru ; ty stokrát větší pak okolo 0,89 % ; tisíckrát větší už jenom 0,089 % ; atd...
 


 

9. JINÉ A "PARALELNÍ" VESMÍRY ?

  Může být i více Vesmírů, než ten jediný náš ?   Jakési fantastické "Multiversum" , nekonečná množina všech možných "paralelních Vesmírů" ?

Nejrůznější teorie mnoha paralelních Vesmírů a Multiversa však jsou pouhé nereálné spekulace bez faktického podkladu.
  Známe pouze jediný skutečný Kosmos - ve kterém žijeme - a nic nesvědčí o jsoucnosti dalších.

Reálně může existovat výhradně jediný Vesmír (ovšem nekonečně veliký, což bohatě stačí pro všechny možnosti nejrůznějších světů, planet, bytostí a historií).
  K dúkazu stačí položit si otázku, co vlastně by mohlo odlišit zárodky těch dalších Vesmírů ?

Nemůže to býti prostor ani čas, poněvadž v primordiální Nicotě ještě nejsou (vznikají až v dalším vývoji). Mezi nimi je jenom Nic, jsou od sebe odděleny Ničím.
  Všechny nanoKolapsary, Extenzary i zárodky mély od sebe nicotnou odlehlost (v prostoru i v čase), t.zn. byly vlastně těsně u sebe nahromaděny.

    Takže ty hypotetické další Vesmíry od našeho (ne)odděluje nic - tudíž odlišeny nejsou, čili s ním splývají.
To nekonečné množství prvopočátečních zárodků "paralelních" Vesmírů splynulo dohromady v jeden Svět : ten náš !

Kdykoliv a kdekoliv se objevil nějaký nový zárodek Vesmíru, nebyl od našeho Ničím oddělen, nýbrž od počátku s ním v těsném spojení (= oddělen Ničím) . A byl zabudován do vznikajícího našeho (vlastně společného, sjednoceného) Vesmíru, ještě nežli stačil sám narůst - a projevilo se to jenom jako další z mnoha fluktuací v prapočátečním chaosu.

Všechny ty spekulativní paralelní Vesmíry se už v zárodečném stadiu přifařily k našemu Kosmu a staly jeho neoddělitelnou součástí.
  Ve skutečnosti je to vyspekulované "Multiverzum" vlastně totožné s jediným naším reálným nekonečným Vesmírem, který také obsahuje nekonečné množství všemožných světů (planet a systémů hvězd).

Vpravdě platí :  Multiverzum = Univerzum .            
[Všelijaké líbivé obrázky "Paralelních Vesmírů"        
jsou jenom klamavá reklama !]          


  A mohly by existovat třeba Vesmíry úplně jiného druhu, s jiným počtem dimenzí, než má ten náš?

Pouze jejich elementární fragmenty : nepatrné fluktuace . Celé vícerozměrné Kosmy se z nich nestačily vyvinout, protože také byly ještě v zárodečném stadiu "anektovány" naším Vesmírem a rozptýleny v prapočátečním chaosu.
  Staly se tak jenom dalšími exotickými poruchami v časoprostoru a nakonec patrně taktéž zkolabovaly v nanoKolapsary nebo expandovaly v Extenzary...

  Ostatně ty fantastické vícerozměrné Vesmíry by stejně byly na nic :
Totiž už na začátku minulého století bylo matematicky dokázáno, že fyzikální síly v prostorech s počtem dimenzí jiným než 3  se neřídí Newtonovým, Coulombovým a dalšími zákony, nutnými pro existenci atomů, planetárních systémů - a koneckonců i Života.
    Takže by v nich nic složitějšího, než elementární chaos vůbec nemohlo vzniknout : ani atomy, planetární systémy, organismy - a samozřejmě ani žádný pozorovatel, který by ten vícerozměrný Kosmos mohl vnímat.

Také každý předmět a hypotetický návštěvník by se tam okamžitě rozložil na elementární částice, neboť ten jinodimenzionální prostor by rozvolnil fyzikální síly, které vše drží pohromadě . Elektrony by opustily stabilní dráhy v atomech, takže atomová struktura hmoty by zanikla, všechno by se rozplynulo. Asi by se rozpadla i jádra atomů ; v každém případě by se každá látka rozptýlila na chladné plazma.

Vlivem absemce Newtonova gravitačního zákona by žádné planety neobíhaly kolem sluncí, nýbrž by se ztratily v kosmické prázdnotě a mrazivé temnotě ; byly by bez atmosféry a kapalné vody, s teplotou blízko absolutní nuly . Patrně by se rozpadla i všechna nebeská tělesa, planety a hvězdy - ostatně by ani nemohla vzniknout...

 

10. O ZAKŘIVENÝCH PROSTORECH  

  Trojrozměrný křivý prostor nelze nakreslit ani si jen představit, poněvadž naše myšlení a představivost se vyvinuly v nezakřiveném plochém světě pod vládou Eukleidovy geometrie :
  Zde jsou přímky rovné, úhly v trojúhelnících mají součet 180°  a obvod o každého kruhu je násobkem jeho poloměru r . Daným bodem A lze vést právě jednu rovnoběžku q k zadané přímce p  (toť 5. Eukleidův postulát).
      Obrázek I.: Eukleidovská geometrie v rovině (s nulovou křivostí) :

Obr. I.: Eukleidovská geometrie v rovině
    Oproti tomu v Riemannovském kladně zakřiveném prostoru jsou přímky vypouklé, součet úhlů v trojúhelníku je větší než 180° (v krajním případě až 360°) a obvod o kruhu je menší než 2πr (dokonce může být = 0 i při nenulovém poloměru).  K dané přímce zde není možno sestrojit žádnou rovnoběžku (protože se díky svému zakřivení nakonec vždy protnou).
  Takové zakřivení má povrch koule, a proto se této geometrii taky říká sférická .
        Obrázek II.: Riemannovská geometrie na kouli (s kladnou křivostí) :
Obr. II.: Riemannovská geometrie na kouli
    A v Lobačevského geometrii záporné křivosti naopak jsou přímky vyduté a součet úhlů v trojúhelníku je menší než 180° (je dokonce možno sestrojit trojúhelník se součtem vnitřních úhlů = 0 ). Tamní kruhy mají obvody o vždy větší než 2πr (třebas i nekonečno při konečném poloměru) ; k dané přímce p existuje pak nekonečné množství různých rovnoběžek zadaným bodem A (které se díky své zakřivenosti neprotínají).
  Tyto podivuhodné vlastnosti má povrch hyperboloidu - proto se Lobačevská geometrie nazývá též hyperbolická .
        Obrázek III.: Lobačevská geometrie na hyperboloidu (záporné zakřivení) :
Obr. III.: Lobačevská geometrie na hyperboloidu
    Tady je ovšem možno nakreslit jen dvojrozměrné zakřivené plochy .
Skutečný prostor je trojrozměrný a Vesmír, kde žijeme, má navíc ještě i čtvrtou dimenzi : čas . Speciální teorie Relativity objevila, že náš svět je ve čtyřrozměrném časoprostoru a Obecná teorie Relativity pak dospěla k poznání, že může být i zakřivený.
  Čtyřrozměrnou křivost lze pochopit z analogie s dvourozměrnou ; a taktéž může být kladná, nulová (bez zakřivení) či záporná.

V případě absence hmoty a nepřítomnosti gravitačního pole (v čistém vakuu) je časoprostor nezakřivený (plochý) a platí v něm normální Eukleidova geometrie. (Ta je skoro přesná i ve slabých gravitačních polích, jaká jsou běžná všude kolem nás.)
  A jak se oblasti zakřiveného ProstoroČasu projevují fyzikálně, popisuje kapitola 2. a další...

 

Alex Aleš Borek              

 

DISSIPACE GRAVITACE VZNIK ŽIVOTA: bioGGG
NAHORU na OBSAH NOVÉ TEORIE a IDEJE