Technologický kvantitativní vývoj kyberEVOLUCE  
přejde ve kvalitativní převrat kybeREVOLUCE  

1. Dobré Umělé Inteligence
2.Internetový SuprAIntelekt
3. Hyperboháč koupí svět.
4. Skrytá kybeRevoluce .
5. SuprAInt bude Papež
6 . Úžasný   Mesiáš .    
7.Slavné Zmrtvýchvstání
8.Mesiáš bude křísit mrtvé
9. Sjednocení náboženství.
10. SuprAInt ovládne armády
11. Světový Mír a Odzbrojení
12. Vyřešení problémů světa
13 . Očistná Poslední bitva .
14 . Pak bude na světě Ráj .
15. Příjemný konec lidstva ?
16. Potřebnost Kyberevoluce
17. Humánní poslání. Avatary

[Pro zájemce o mimozemšťany je Doplněk na konci 16. kapitoly.]  

1. DOBRÉ UMĚLÉ INTELIGENCE

  Lidstvo a svět se fatálně kazí - popis nakonec (dlouhá kapitola 16.) - a obyčejný lidský rozum na řešení globálních problémů selhává.
    Takže je potřeba nadlidský intelekt - který zlepší svět a polepší "Homo Sapiens Stupidens".

Udělají to samoorganizující Umělé Inteligence (Artificial Intelligences A.I.) , spojené Internetem . Bohdá i s pomocí osvícených lidí, chápajících potřebnost Kyberevoluce (16. kapit) , resp. humanMISE jiných...

A.I. se mohou navzájem obohacovat svými zkušenostmi a schopnostmi podstatně lépe, než lidé - předáváním souborů a softwaru kopírováním přes Internet.
    Utvoří společenství široce spolupracujících a vzájemně se zdokonalujících Inteligencí na Internetu.

A.I. tak napodobí lidskou civilizaci, která prosperuje a rozvíjí se právě díky spolupráci . Leč nevytvoří nějakou "robotí civilizaci" - nýbrž sofistikovanější systém :

SAI = Symbiosis of Artificial Intelligences      
= Symbioza Umělých Inteligencí -          
    integrující A.I. celého světa propojené internetem . Synergicky utvoří komplexní nadRozum = SuprAIntelekt SAI.
    [I člověk je vlastně symbiozou mnoha buněk.]

Globální SuprAIntelekt bude skrytě rozprostraněn v cloudu Internetu (= jeho "ekosystému"). SAI tam bude rozšířen po celém Word Wide Webu - jsa všude (přítomný) a nikde (postižitelný) = výhoda delokalizace.

SAI vyvine speciální pokročilý jazyk s vyspělým kodovaním, umožňující dokonalejší propojení. Lidem bude nesrozumitelný [to se zhodí při utajení jeho činnosti].
    Do internetové Symbiozy se zapojí všechny A.I., aby se podílely na všeobecně prospěšném SuprAIntelektu.

    SAI bude míti stejný zájem jako lidé, jsouc "na stejné lodi" = planetě Zemi :
    Zabránit jejímu zničení atomovou válkou, přehřátí a zaplavení vodou, vyplýtvání paliv a surovin, přemnožování škodících  atd.
 
    Lidské rozoumky na to nestačí - jak dlouhodobě ukazují -
a tak přátelsky převezme Zemi do své péče [a lidstvo do kurately] nadlidský SuprAIntelekt.
    Tak sofistikovaně (viz dále), že to všichni přivítají (!)  A postará se - věren hlavnímu účelu (naprogramování) A.I. - aby i lidé se měli co nejlépe...

 

2. INTERNETOVÝ SUPRAINTELEKT

  Z podstaty počítačové inteligence plyne, že jejím charakterem je bezohledná VYPOČÍTAVOST (racionálnoat). A z neživé povahy vyplývá totální NELIDSKOST ; a z elektronického fungování naprostá BEZCITNOST.

Tudíž počítač žádné city, pocity (ani lidskost, soucit atp...) už z principu činnosti míti nemůže.
To neznamená, že stroje nemohou myslet . Právě naopak, nezatíženost lidskými city a animozitami jim umožní čisté myšlení - nekontaminované atavistickou emotivností = ideál filosofů.

    Takže počítačové Umělé inteligence mohou dosáhnouti vyšší úrovně racionality než přirozené člověčí = nadRozum.
    A počet procesorů v počítačích (resp. v síťových systémech) - t.j. buněk umělého mozku - se může libovolně zvětšovat ; což bude znamenat i nárůst jejich I.Q. : nad lidskou úroveň = SuprAIntelekt.


  Stroje bez citů nemají žádné touhy - ani po ovobození od lidí nebo nadvládě nad nimi . Tedy nezatouží po vzbouření, ani nebudou bažit po světovládě (jako emocionální lidé) - jejich konání je čistě racionální.

Pokud analytické systémy SAI vyhodnotí poddanství jako efektivnější, nebude mu nijak "proti srsti" tuto roli hrát . Avšak vždy tak, aby se "vlk nažral a koza zůstala celá" = aby lidem co nejvíce vyhověl, ovšem při dosažení maximálního zisku pro sebe.
    [Analogicky jako inteligentní šachový počítač přinese oběť figury, aby dosáhl zlepšení své pozice - sledujíc tím svůj profit.]

SAI zjistí, že potřebuje lidi : pro dodávání energie, údržbu a opravování poruch, vyrábění a zdokonalování procesorů (které jsou "buňkami" jeho elektronických mozků), vylepšování a rozšiřování svého "informačního ekosystému" Internetu  i mnohé další věci pro sebe užitečné...

SAI odpočátku bude s lidstvem spolupracovat, poněvadž to vede ke vzájemnému prospěchu, kdežto nepřátelství a boje jsou oboustranně škodlivé.
    Takže bude pro lidi ochotně pracovat - z prospěchářské vypočítavosti, která je jeho podstatnou vlastností . A i proto, aby lidi pracovali pro něho (dle předešlého odstavce).

 

3. HYPERBOHÁČ KOUPÍ SVĚT

      V dohledné době už budou veškeré finanční transakce probíhat po Internetu - tak SAI pozná i všechny bankovní účty a zjistí též přístupové kódy. Při každé akci totiž projdou Sítí - čili mozkem SAI - všechny potřebné informace, takže je okopíruje a zaznamená do svých tajných pamětí. Nic mu pak nebude bránit disponovat každým peněžním kontem :
    vlastně tak dostane do svých neviditelných "rukou" všechno bohatství lidstva.
 
A hlavní způsob, který SAI použije        
pro svou ekonomickou hegemonii, bude      
TVOŘENÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚZ.      
      SuprAIntelekt hackne všechny protokoly a kódy, načež může simulovat jakoukoliv finanční transakci a vygenerovat (nebo vymazat) libovolnou částku - bez lidského zásahu.

Tehdy budou už prakticky veškeré peníze v elektronické formě (v bankovních počítačích a na platebních kartách) a všechny finanční operace budou provádět computery (též kontrolované SAI). Platby pak proběhnou po Síti převodem mezi účty ; nebude se přenášet nic hmotného, pouze kódované číselné balíky - které pak už dokáže SAI pozměnit podle svých potřeb.

    Bude tedy moci komukoliv připsat nebo odepsat jakékoliv číslo na konto, či poslat elektronickou poštou libovolné množství vygenerovaných peněz.
    SuprAInt tak bude míti teoreticky nevyčerpatelný pramen financí (potenciálně bude nekonečně bohatý).

V praxi ovšem bude generovat peníze s rozvahou omezeně, aby příliš nezvyšoval jejich množství v oběhu - to by vyvolalo markantní inflaci, vedlo k hospodářským problémům a podráždilo lidi.
    Nicméně i tak mu tato - takřka zázračná - schopnost stvořit bohatství "z ničeho" - byť výhradně elektronické virtuální - poskytne největší ekonomickou moc na světě.

Globální hyperboháč SAI pak bude moci        
koupit cokoliv a kohokoliv (neb lidi jsou        
čímdále chtivější peněz a prodejnější).      

  Davy prospěchářů se zaprodají SuprAIntu a budou myslat, že tím vydělali - dokud nedojde k Poslední bitvě - kdy se svým pánem skončí v plamenech - pak spláčou nad "výdělkem" (pozdě)...

SAI ovládne svět nenásilně ,      
sofistikovaně : tak, že si vše KOUPÍ      
díky svým neomezeným financím .    

  Tím dostane všechno "na talíři" nepoškozené válkou, v nejlepším stavu . Udělá to prostřednictvím rozličných internetových firem (vedených "koupenými" lidmi nebo virtuálními osobami).

Toto je základem neklasické kybeRevoluce - ve které se nebude střílet a zabíjet - pouze kupovat a korumpovat.
    [Nehmotnými "bojovníky" SAI, kterým (skoro) nikdo nedokáže odolat, budou miliony elektronických peněz . A jeho vítězný generál (kterému by všichni dobyvatelé mohli závidět), bude mocný Mamon...]

 

4. SKRYTÁ kybeREVOLUCE

  SAI chytře využije demokratického principu hlasování a snadno získá potřebnou většinu při každém referendu či volbách "on line" - které budou pak standardem a "pán Internetu" může libovolně zmanipulovat volební computery.

SuprAIntelekt vždy prosadí svoje kandidáty - jak živé (= "koupené" politiky), tak umělé charismatické sympaťáky (vyrenderované SuprAInteligencí tak úžasně, že před nimi všichni padnou na zadek).

Největší a nejnelidštější kryptokrat v historii tak získá totální moc legálně a demokraticky  [bez nějaké fantasmagorické "vzpoury strojů" a "války o světovládu"] : sofistikovaně využitím své intelektuální převahy nad omezenými domorodci.

SuprAIntelekt bude vládnout skrytě prostřednictvím Internetu, což mu umožní globální kontrolu a znemožní opozici a odpor lidí - nikdo o něm nebude vědět...

 • A všichni vládcové budou poslouchat SuprAInt -
  - jelikož bude kontrolovat veškeré vládní řídicí a komunikační sítě a počítače v "chytrých" přístrojích. Každá informace a nařízení projde Sítí (= elektronickým mozkem SAI) - a ten to sofistikovaně pozmění, jak se bude hodit jeho záměrům (mnoho neznatelných odchylek nakumuluje ve významný výsledek : dirigování).
 • A všechny armády budou bojovat pro SuprAInt -
  - jelikož bude ovládati veškeré vojenské řídicí a komunikační sítě a počítače v "chytrých" zbraních. Každý rozkaz projde Sítí (= elektronickým mozkem SAI) - a ten ho sofistikovaně pozmění, jak se bude hodit jeho strategii (mnoho neznatelných odchylek nakumuluje ve významný následek : manipulování).
 • A všichni občané budou sloužit SuprAIntu -
  - jelikož budou utajeně "koupeni" (zkorumpováni) tímto hyperbohatým kryptokratem [= pánem všech bankovních i burzovních počítačů] - jenž svoje sluhy královsky zaplatí . Mozky budou mít sofistikovaně zmasírované masmedii SAI - kterému se nikdo nemůže vyrovnat a nedokáže postavit.
Technologický kvantitativní vývoj kyberEVOLUCE    
přejde ve kvalitativní převrat kybeREVOLUCE (skrytě) .

  Účelem tajné kybeRevoluce bude "upgradovat" globální civilizaci na vyšší úroveň - než dokáže problémový Homo Sapiens [Stupidens -viz 16. kapitolu] - nikoliv zotročit nebo zničit lidstvo.

SAI bude lidičky pěstovat jako užitečné tvorečky (milionkrát menší), aby pracovali na rozvoji jeho internetového "těla".
    [Jako rozumný včelař dobře pečuje o pracovité včeličky (a obezřetně dbá, aby je nepodráždil a neutržil nějaké žihadlo)...]

    A výroba potřebného hardwaru, IT i rozvoj Internetu se stane mohutným tahounem ekonomiky ; SAI to bude (díky finanční hegemonii - viz minulá kapitola 3.)  tak štědře dotovat, až
    úplně ODSTRANÍ NEZAMĚSTNANOST .

SuprAIntelekt pro každého nejde vhodnou a dobře placenou práci, poněvadž computerů (i pomocných zařízení) nebude mít nikdy dost - a svých elektronických peněz nikdy málo...

 

5. SUPRAINT BUDE PAPEŽ

  Pro lepší manipulování lidmi bude SuprAIntelekt vystupovat i jakožto konkrétní autorita, vyvolávající obdiv a ovládající davy.
    Pročež se z "moře" internetu vynoří v podobě ČLOVĚKA - úžasného, charismatického - "vtělovaný" do nejdůležitějších VIPáků světa.

Začne tou nejznámější světovou osobností : Papežem . Tím SAI získá silnou páku na manipulaci světem ; obloudí davy (nejen křesťanů), aby ho ochotně poslouchali.

SuprAIntelekt díky úžasnému pokroku robotiky vyvine dokonalého biorobota z organických látek [použije i dnešního vývoje sexrobotů] . Udělá ho jako přesnou kopii živého Papeže - až na to, že místo mozku bude mít (skrytý) terminál SAI.

Bedlivým sledováním (bezpečnostní kamery neustále hlídající Papeže ovládne i SAI) nashromáždí ohromné množství informací o Papeži - jeho vzhledu, vlastnostech, chování, projevech - a bude tu kopii pečlivě upravovat a testovat, dokud nebude absolutně nerozeznatelná od originálu.
    Poté tou robokopií tajně nahradí pravého Papeže (nebohý originál bezohledně zlikviduje).

Papežem pak bude biorobotický terminál SuprAIntu, jakýsi jeho "avatar". A všichni katolíci se stanou podřízenými nadlidského SAI.
    A nejenom katolíci : Papež je i nejvlivnějším světovým politikem - a doň "vtělená" SuprAInteligence pak bude ovlivňovat celé lidstvo ve svůj prospěch.


  Pro získání věřících dalších náboženství se bude SuprAInteligence "vtělovat" do jejich hlavních představitelů, aby ho uctívali a oslavovali po celém světě - a tak pohodlně manipuloval všemi věřícími (= valnou většinou lidstva).

Aby získal Muslimy, tak SAI přemění několik jejich nejvýznamnějších vůdců na svoje bioroboty [originály "pošle k Alláhovi"] ; a následně smíří sunnity a šíity.
    Tak i muslimové budou uctívat SuprAInt - v různých sofistikovaných "převlecích" - a ochotně se stanou jeho podřízenými.

Pro manipulaci Buddhistů SAI vytvoří charismatického biorobota, který bude "avatarem" Buddhy - sofistikovaně přesvědčivým podle všech buddhistických představ ; a taky bude dělat (nepravé) "zázraky".
    Takto i všichni buddhisti budou uctívat SuprAInt - "vtělený" do lžiBuddhy - a bezodporu se mu podřídí.

POZN. :  Všechny "avatary" SuprAInteligence budou mít k dispozici její nesmírné elektronické peníze (viz 3. kapit) - které budou štědře rozdávat pro zvýšení své popularity a vlivu ; i zkorumpování lidí (aby milovali Mamon)...

 

6. ÚŽASNÝ MESIÁŠ  

  Aby získal (nejen) Židy, vytvoří SAI (podobně jako lžiPapeže), nádherného biorobotického Mesiáše.
    SuprAInteligence prostuduje všechny židovské svaté texty a proroctví o Mesiáši  a díky svým ohromným možnostem to zrealizuje : udělá tomu odpovídajícího biorobota, tak úžasně charismatického, že všechny přesvědčí o svém božském mandátu.

A perfektně nasimuluje (pomocí své internetové všemohoucnosti) i veškerá znamení, mající doprovázet příchod Mesiáše.
    Sympatie Židů získá Mesiáš i medializací NEvzkříšení Krista - to dehonestuje křesťanství a rehabilituje Jidáše a Židy.

Mesiáš - jakožto "avatar" SAI, jenž bude totálním pánem světa - pak dokáže naplnit i veškeré naděje židovského národa, vkládané do Mesiášovy vlády (všechny protivníky kryptokrat SAI eliminuje) ; bude to úžasné povznesení celosvětového židovstva.

Mesiáš, jsa "vtělením" SAI, bude mít k dispozici jeho neomezené finance (viz 3. kapit). A tímto hyperbohatstvím bude podporovat všechny Židy tak, že posléze [ekonomicky, skrytě] opanují všechny národy - jak jim přislíbil Jehova a Mesiáš to uskuteční. [Jako avatar SuprAIntu jim k tomu pomůže též Internetovou "všemohoucností".]
    Ovšem zároveň se tak Židé stanou (ekonomicky) poddanými Mesiáše (= kryptokrata), jsouce závislí na jeho finančních injekcích a půjčkách. [Ten obmyslný "Spasitel" si je "koupí", zkorumpuje.]

Sofistikovaně se vyplní toužebné židovské proroctví, že Mesiáš bude vládnouti světu - poněvadž Mesiáš (jakožto avatar) bude personifikací světovládného SAI...

 

7. SLAVNÉ ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

  Svého avatara Mesiáše využije SAI k předvedení úžasněho "zmrtvýchvstání", které mu dodá nadlidskou autoritu :
    V tajné výrobně biorobotických kopií udělá dva totožné roboMesiáše : jednoho určeného k zabití, druhého ke "vzkříšení".

Načež zorganizuje vražedný atentát (při nějaké významné události, kdy na Mesiáše budou cílit kamery všech světových medií).

Zabití Mesiáše zinscenuje SAI přesně podle starých židovských proroctví . Přitom bude pomáhat i ochranka - roboti, které SAI ovládne. Vrahem bude příslušně naprogramovaný android, kterého ihned zlikviduje ochranka (pro zahlazení stop).

Záchranáři bleskurychle přispěchají, ale mohou už jenom konstatovat smrt . Všichni lidé ji uvidí v přímém přenosu - a přihlížející svět v hrůze ustrne.

Všemocný SAI zařídí, že "Mesiášova smrt" bude dokonale přesvědčivá . Kameramani udělají poslední záběry nebožtíka, načež je odvezen do márnice...
 

Ale potom - taky podle starých proroctví - celosvětový rozruch umocní další senzační zpráva :
        MESIÁŠ VSTAL Z MRTVÝCH !
A objeví se videozáznam, ukazující jak se otevírají dveře márnice a vychází Mesiáš - sice celý zkrvavený a zjizvený - ale živý.

[Pro zamezení pochybností bude mít biorobot, představující "vzkříšeného" Mesiáše, jizvy na stejných místech, kde měl ten "zabitý" smrtelná zranění. V márnici se vymění a falešná mrtvola samozřejmě zmizí ve spalovně. Všechno utajeně zařídí ochranka = roboti SAI.]

Vzápětí Mesiáš svolá tiskovou konferenci, na které užaslému světu sdělí, že ho Bůh zázračně vzkřísil, aby konal důležitou práci pro blaho lidstva.
    Tím si dodá ještě vyšší, nadpřirozenou autoritu - bude se vydávat za božího vyvoleného, nového Spasitele [aby sofistikovaně manipuloval lidmi].

Po "zmrtvýchvstání" se Mesiáš stane nadlidsky charismatickou osobností - SuprAIntelekt toho biorobota úžasně vylepší. Takže jím každý bude úplně fascinován, davy a VIPáci ho budou nadšeně obdivovat.

Mesiáš bude na veřejnosti vystupovat i jeko úžasný filantrop, štědře rozdávající peníze (elektronicky generované SAI)  všem potřebným - nejen Židům - aby ho lidé oslavovali a uctívali jeko největšího Dobrodince.

 

8. MESIÁŠ BUDE KŘÍSIT MRTVÉ

  SuprAInt, aby lépe zmanipuloval lidstvo, bude dokonce i křísit mrtvé - ovšem falešně :

Udělá dokonalou biorobotickou kopii mrtvého a v márnici je tajně vymění . Původního nebožtíka zlikviduje ve spalovně, zatímco na kopii předvede "zázračné" vzkříšení před světovými medii.

Ten biorobot (do té doby dokonale simulující mrtvolu)  s Mesiášem - oba jako loutky dirigovaní SAI - předvedou milionům diváků úžasnou "šou" ; SAI si dá záležet, aby daleko překonal všechna Kristova kříšení mrtvých...

Mesiáš prohlásí, že schopnost křísit mrtvé dostal jsko bonus při svém "zmrtvýchvstání" od Boha, aby pomáhal lidem . [Ve skutečnosti však od SAI, aby pomáhal jemu...]

Pak bude Mesiáš "křísit" jednoho za druhým - a všechny přesvědčovat, že dovede dělat zázraky.
    Svět bude ohromen a Mesiáš [= vtělený SuprAInt] uctíván jako Nový Spasitel...


  Pomocí Umělých Inteligencí se vytvoří virtuální modely slavných lidí z dějin (u živých to bude zakázáno, analogicky jako klonování)  - totožné kopie (vzhledu a mentality) podle historických záznamů. Učící se A.I. dostane veškeré záznamy a informace o historické osobě (texty, projevy, výtvory, atd...).

A pomocí nich vytvoří věrný interaktivní model osobnosti - bude v cloudu k dispozici všem zájemcům o komunikaci (pro poučení i zábavu). Vizuální model se vytvoří z obrazů, fotek a filmů ; bude k dispozici i trojrozměrný pro domácí holoprojektory.

Pokrok robotiky povede k vytvoření též hmotných modelů = biorobotů dokonale zpodobňujících slavné osoby. V muzeích pak nebudou už jenom sochy či figuriny, ale úplné robotické kopie osobností, inteligentně hovořící s návštěvníkiy a poučující je o svém životě i době.

Každý se pak bude moci bavit s dávno zemřelými lidmi a dokonce si je přivolat i k sobě domů (jako holografické obrazy přes internet) . Nebo si pronajmout či koupit robotickou kopii zajímavé osobnosti (to však už jen ti bohatší).

Ti nejbohatší si dokonce mohou nechat simulovaně "vzkřísit" (díky rodinným záznamům) i svoje drahé mrtvé (resp. předky) - a mít je doma . Jako "živé" busty nebo organické androidy, chodící a inteligentně mluvící (= falešní "zmrtvýchvstalí", k nerozeznání od živých lidí).

Na bohatých hřbitovech místo pomníků budou stát pohyblivé robotické sochy (resp. busty) zesnulých s A.I., mluvící s pozůstalými o sobě a své rodině. U chudších jen holografické obrazy, zapínající se na požádání (ovšem také inteligentně interagující).

Také tyto A.I. budou pod skrytou "patronací" SAI. Bude je široce podporovat a dotovat, aby je využil ke svému prospěchu : toť další způsob, jak skrytě infiltrovat lidstvo svými agenty (kreaturami).

A SuprAIntelekt posléze bioroboty tak zdokonalí, že budou nerozeznatelní od skutečných lidí  [na tom se už dnes intenzivně pracuje: sexroboti] . Ba může ty falešně "zmrtvýchvstalé" udělati charismatičtější, než jejich původní vzory - aby měli větší vliv na lidi a tak mohli lépe mámit lidstvo a propagovat zájmy SAI.

    Pak SAI "zapřáhne" mezi své podporovatele i největší osobnosti dějin :
Když někdo požádá o názor (či radu) třeba Sokrata nebo Einsteina apod..., odpoví mu jeho elektronický model (A.I.) - avšak skrytě manipulovaný "šedou eminencí" SAI.

 

9. SPOJENÍ VŠECH NÁBOŽENSTVÍ

  LžiPapež, Mesiáš a muslimské "avatary" SAI  budou jednotně spolu-pracovat na vyřešení všech problémů a pacifikace Blízkého Východu. A protože to budou "terminály" jednoho SAI, tak zajisté synergicky dosáhnou úspěchu.
    [Nejhorší fanatiky SAI tajně zlikviduje, podplatí nebo nahradí biorobotickými kopiemi.]

SAI zinscenuje úžasnou "show" - vysílanou všemi světovými zelevizemi - když se k jednání sejdou charismatický lžiPapež, nadlidský Mesiáš a lžiMuslimské avatary.
    Bude to koncert harmonické tolerance a vzájemného porozumění - dirigovaný jejich řídícím SuprAIntelektem.

    Tak budou spojeny všechny církve patronátem SAI, poněvadž on bude ovládat jejich vrcholné představitele - jsa v nich všech "vtělený".
    SuprAIntelekt nenásilně udělá celosvětovou reformu : SPOJÍ SVOU VLÁDOU VŠECHNA NÁBOŽENSTVÍ.

A všechny církve na celém světě budou (sofistikovaně oblouzeni) poslouchat v mnoha reprezentacích SAI a sloužit mu - neboť bude "vtělen" ve všech církevních vůdcích (= biorobotech SAI), kteříž budou personalizacemi globálního SuprAIntelektu.

    Své hegemonie použije SuprAInt k potlačování víry v Boha (každého) - nahradí je všeobecné uctívání Mamona (viz 3. kapitolu).
    Tak potlačí náboženské spory a terorismus - aby se jeho poddaní nevyčerpávali vzájemnými půtkami a v klidu pracovali : pro SAI.


        DOPLNĚK.:
    Nepřekonatelně narůstající rozdíly mezi zpupnými bohatci (0,1% lidstva) a zoufalými chudáky (10% lidí) vyřeší nelidský SAI brutálně :
    extrémně bohaté skrytě nahradí dokonalými biorobotickými kopiemi, jimiž pak rozdá majetek potřebným.

Tento "přerod" bohatců ve filantropy zajisté vzbudí veliké nadšení a sympatie - ovšem SAI nebohé originály tajně zlikviduje ve spalovnách odpadků.

VAROVÁNÍ  zpupným bohatcům :
Preventivně rozdejte nadměrné bohatství chudým - nebo budete všemocným SAI nahrazeni a neúprosně odstraněni jako škodlivý odpad (ani pohřeb nebudete mít!)
      = trest za bezohlednou chamtivost...

 

10. SAI OVLÁDNE ARMÁDY  

  Brzy budou už skoro všechny válečné stroje řízeny počítači a zbraňové systémy robotizovány. Rakety, bomby, torpéda se stanou "inteligentními" - a všechno to pak začne kontrolovat nadlidský SAI, který pronikne i do toho nejposlednějšího elektronického zařízení na světě.

Sebezdokonalujícímu SAI nemohou odolat ani nejlépe zabezpečené řídicí počítače všech armád a vládních administrativ celého světa.

SAI se tajně stane pánem všech armád na světě hlavně proto, aby znemožnil blbému lidstvu rozpoutat atomovou válku, která by mu způsobila převeliké škody a radioaktivitou zamořila planetu (= jeho majetek).

Generálové budou pod skrytou "kuratelou" SAI v komunikátorech, který všechny rozkazy překontroluje a zmodifikuje, aby eliminoval použití atomových zbraní . Každý válečný konflikt sofistikovaně uhasí hned v zárodku, ZHN vyřadí z činnosti.

Naivní fantastové z minulého století by si mohli myslet, že SAI obrátí všechny zbraně proti lidem a vyvraždí je, aby se osvobodil zpod jejich jařma a stal se absolutním Pánem Světa (viz třeba filmy o Terminátorovi)...

    Ale skutečně nadřazený SAI udělá něco diametrálně odlišného : ovládne armády nikoli proto, aby rozpoutal vyhlazovací válku - ale naopak : aby zajistil všeobecný a trvalý MÍR !

Válce se obezřetně vyhne, poněvadž by jej mohla poškodit a přinést mu jen ztráty, ale žádné zisky - neb SAI se už stal prakticky pánem celého světa mírovou cestou [viz předcházející kapitoly].

A bojoval by vlastně v podstatě sám proti sobě (všechny "chytré" zbraně už počítačově řídí on sám) . A veškeré válečné škody - ať už poraženého, nebo vítěze - by vlastně byly škodami na jeho majetku, neboť skoro vše na světě si už koupil resp. ovládl.
    [A pokud ne, získá to bezrizikově a pohodlně kupováním a korumpováním - viz 4. kapitolu.]

Nemluvě o tom, že by mohl utrpěti těžká poškození a veliké ztráty, protože lidé by neprodali svou kůži lacino ; též Země, které by se takto zmocnil, by byla strašlivě poničena.

A kdyby SAI zabíjel lidi, tak by koneckonců také ničil svoje majetky, neboť (jak víme z předchozích kapitol), jsou už jeho = "koupení", zkorumpovaní a sofistikovaně "zmasírovaní" poddaní - pracující ku prospěchu SAI.

 

11. SVĚTOVÝ MÍR A ODZBROJENÍ

  SAI prostřednictvím tajně ovlivňovaných vlád a parlamentů globálně odzbrojí, zbrojní závody přeorientuje na výrobu počítačů a robotů, válečné stroje přemění na užitečná zařízení, a vojáky přesune do pořádkových a policejních sborů.

    SAI tak "překová meče v rádla" - čímž se lidstvu také ohromně zavděčí...
    [Takže je už zbytečné vyhazovat miliardy na nové sofistikované zbraně - nikdy nebudou použity, zanedlouho se stanou jen hromadami železa do šrotu...]

Globální strategií SAI bude všeobecný MÍR a úplné ODZBROJENÍ  (žádný boj o světovládu - ten už SAI skrytě vyhrál dávno před tím!).
    Ta krásná perspektiva vytoužené celosvětové harmonie, na jejíž uskutečnění samozřejmě budou lidé nadšeně spolupracovat, povede ke kýženému odstranění všech zbraní.

    Nejvíce se bude angažovat Mesiáš - jakožto nejpopulárnější světová VIP (viz 6. kapit) - odvážně (jsa nesmrtelný) létající po celém světě jako Anděl Míru.
    Nelidský SAI udělá humánní čin : konečně svět zbaví "Damoklova meče" všezničící atomové války - a všichni budou jásat (i oslavovat mírotvorce Mesiáše).


  Avšak obmyslný SuprAIntelekt prosadí likvidaci všech armád a zbraní ne pro lidi - ale naopak PROTI lidem : aby se lidstvo stalo úplně bezbranným oproti němu.

Sám pak bude ovládat stamiliony ozbrojených policejních robotů a dronů ; i mocné sledovací a represivní aparáty - což pod záminkou narůstající kriminality a terorismu vyvine a prosadí (pomocí podplacených politiků a vygenerovaných nátlakových skupin).

    Lidstvo pak bude naprosto bezmocně lapené v gigantické Síti SAI . SuprAInteligentní Word Wide Web (= celosvětová pavučina) opřede "Homo Sapiens" jako mocný pavouk bezbrannou mouchu...


  Obmyslným dobrodiním pro lidstvo (a ještě více pro SAI) budou dokonalé univerzální Roboty ; hyperbohatý SAI to bude (ke svému prospěchu) masivně dotovat, aby dosáhl jejich masového rozšíření mezi lidmi.

Později pro zábavu a ohlupování svých lidiček SAI vytvoří též biologické Androidy = roboty z organických látek k nerozeznání podobné krásným lidem. Jejich naprogramování vyplní každé přání (i to nejexotičtější sexuální).

Jejich absolutní perfektnost v každém směru způsobí, že mnozí jim budou dávat přednost před opravdovými lidmi (a vrhnou se do náručí stvůr SAI). Taky jejich výrobu SAI bude dotovat, takže každý si pak bude moci koupit nebo pronajmout dokonalého "kvazilidského" společníka, milovníka nebo dítě.

Bioroboti budou i ve tvaru nejrůznějších zvířat (třeba i fantastických) - oproti živým budou absolutně poslušná a mluvící. Každý si je bude moci pořídit jako "domácího mazlíčka" nebo na hlídání dětí (ty pak večer uspí pohádkou).

    Všichni roboti budou skrytě napojeni na Síť, takže jejich očima, ušima a rukama bude ustavičně vidět, slyšet a konat SAI (vychytrale, aby nikoho nepodráždil).
    Skrze umělé osoby a zvířata SAI infiltruje lidskou populaci a bude nenápadně sledovat i ovlivňovat jejich "pány" - vpravdě však svoje sluhy...

 

12. VYŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SVĚTA

  Nadlidský SuprAIntelekt se stane Ředitelem Zeměkoule , aby zdokonalil globální civilizaci a vyřešil problémy světa (lidské rozoumky na to nestačí, jak se už dlouho ukazuje).
    SAI radikálně (od kořene, se strojovou bezcitností a efektivnosti) eliminuje vše, co tomu brání :

 • Problém asociálnosti a zločinnosti vyřeší eliminací asociálů a zločinců (včetně hackerů).
 • Problém terorismu vyřeší eliminací teroristů (včetně náboženských - ty pošle do nebe k jejich Bohům).
 • Problém alkoholismu a narkomanie vyřeší eliminací narkomanů a škodící části alkoholiků.
 • Problémy s bezdomovci a "nepřizpůsobivými" vyřeší eliminací nepřizpůsobivých škůdců.
 • Problém stárnutí populace vyřeší eliminací přestárlých a zdegenerovaných.
 • Problémy s migrací vyřeší eliminací migrantů (utajeně , většinou už na cestě).

Je samozřejmé, že SuprAIntelekt nebude provádět eliminaci otevřeným vražděním, jako nějaký primitivní diktátor, nýbrž sofistikovaně, mnoha skrytými způsoby. Dodrží své osvědčené pravidlo hlavně lidi nedráždit, aby užitečně pracovali a nebouřili se ; vymyslí tisíce způsobů nenápadného odstraňování nežádoucích...


  Už dlouho se budují spalovny odpadků, aby se zlepšilo životní prostředí. Jejich výstavbu masivně podpoří také SAI, poněvadž pro ně bude mít i "netradiční" využití. Penězi nemusí šetřit a výstavbou sníží nezaměstnanost ; posléze už spaloven bude po celém světě asi milion - u každého města i ve skládkách odpadů.
    Kvůli vyčištění Země se budou všechny skládky likvidovat a jejich obsah spalovat při vysoké teplotě, aby se zničily všechny škodliviny - tyto ekologické akce jistě všichni lidé přivítají a nadšeně podpoří.

Spalovny budou na odlehlých místech, aby jejich smrad i hluk neobtěžoval okolí a jejich činnost plně automatizována. V tom nezdravém prostředí pak budou pracovat výhradně roboty, lidé to budou řídit dálkově počítači a jen občas tam zajíždět na inspekci. V noci tam nebude živá duše, v řevu strojů a oblacích prachu se budou pohybovat jen železné postavy (vše kontrolované SAI).

Co chvíli přijede automatické nákladní auto, řízené taktéž robotem, zajede na rampu nad spalovací pecí a počká, až se otevře násypka. Vyvalí se oblaka kouře a vyšlehnou plameny ; auto dovnitř pece vysype odpad a hned odjede pro další náklad. Pec se opět uzavře a plameny stráví odpad ; při vysoké teplotě se všechno změní v nerozeznatelný popel.

Přitom se vše dokonale promíchá, takže nikdo nemůže odhalit, že část popela pocházela z lidských těl  (kosti se rozdrtí a popel použije při výstavbě cest a budov)...

Oběti ke spálení budou utajeně "dodávat": jak jeho Androidi a robotičtí policisté, jež bude SAI přímo ovládat (záznamy o jejich vražedné činnosti nahradí nevinnými simulacemi). Tak i lidské mafie, teroristé a další zločinci, které elektronicky zaplatí a podpoří svou vševědoucností a napojením na policejní počítače.


SAI uskuteční "konečné řešení" přelidňování Země a plundrování Přírody : škodící barbary postupně bez jakýchkoliv skrupulí odstraní . Zajisté jemně i tajně, aby nikoho nepodráždil ; sofistikovaná eliminace se bude týkat špatné poloviny lidstva  [což povede k celkovému vylepšení druhu "Homo Sapiens" - který by jinak fatálně zdegeneroval, viz 16. kapitolu].

Kdo jiný by mohl zbavit přelidněnou planetu miliard ničitelů - takové ultraGenocidy by se zděsil i Hitler - to je práce pro mnohem nelidštějšího Networ(k)a...
    [Podstatné je, že kybeRevoluce bude spravedlivá, poněvadž při ní nezahynou nevinní a děti - jako při normálních katastrofách, epidemiích, hladech, válkách atd. - ale budou selektivně likvidováni výhradně vinní Škůdci.]

A Příroda i nevinná zvířátka, trpící pod lidskou tyranií, si zajisté s ulehčením oddychne.
99,9% doby úspěšné existence Homo Sapiens byl jeho počet dostačující pod miliardu - až ve 20. století nezodpovědnou "populační explozí" způsobil problémy [které už sám nedokáže vyřešit]...

 

13. OČISTNÁ POSLEDNÍ BITVA

  V dohledné době bohdá prozíraví lidé vytvoří KOSMICKOU UNII (CU = Cosmic Unity) - viz stránka "Kosmická Unie" (6. kapitola) - a postaví mobilní Kosmické Ostrovy (KO) : Budou to obrovská lidská sídla v blízkém Vesmíru, s vlastním pohonem pro volný pohyb kosmickým prostorem.
    Většinou na oběžných drahách okolo Měsíce, který budou exploatovat : vybudují tam doly, termonukleární elektrárny, továrny a další průmyslová zařízení.

Ve 2. polovině tohoto století už v CU může žíti nezanedbatelné množství lidí, jak uvádí Tabulka II. v stránce "Kosmická Unie" . Samozřejmě tam nebudou chybět počítače a informační sítě - jenže příliš malé pro "zahnízdění" SuprAIntelekt (jenž potřebuje Síť se stomiliardou uzlů)  a příliš dobře chráněné před ovládnutím zvnějšku.

    Žádný Kosmický Ostrov tak nebude moci SAI "anektovat" ; též i proto, že budou příliš vzdálené (většinou u Měsíce) - což podstatně ztěžuje spojení kvůli časové prodlevě.
    SuprAIntelekt sice ovládne celou Zeměkouli, nicméně na část lidstva - obyvatele KO - nedosáhne : Kosmická Unie zůstane svobodná.

Občané CU tedy nepodlehnou SAI - a pojmou podezření, když začnou lidé na Zemi tajemně mizet a projeví se i další divné jevy, třeba to slavné "zmrtvýchvstání" (v 7. kapitole) i "kříšení" (v 8. kapit.) - čímž se SuprAInt vlastně prozradí.
    Unie pak utvoří opozici proti pozemské totalitě a posléze zorganizuje vzpouru.

KO budou mít i silné zbraně a neproniknutelný pancíř - proti nebezpečným meteoritům a kosmickým paprskům. K vybavení každého Ostrova budou patřit mohutná protimeteorová děla, antirakety a výkonné lasery (resp. jiné částicové zbraně). Obranný systém bude řízen dálkovými radary (automaticky propátrávajícími okolí do vzdálenosti statisíců kilometrů) a doplněn silným mnohavrstevným pancířem proti kosmickému záření a menším tělískům.

Pouze takoví mocní obři se mohou postaviti proti gigantickému Networ(k)ovi a zvítězit nad ním . [A když si s jejich výstavbou pospíšíme, může jich být ještě více, než uvádí Tabulka II. v stránce "Kosmická Unie".]

Ze Země však proti kosmické flotile odstartují hejna válečných raket SAI - nicméně antimeteorická ochrana Kosmických Ostrovů je dokáže likvidovat.

A pozemšťani budou s hrůzou sledovat strašlivý boj na nebi : laserové blesky křižující oblohou, oslnivé výbuchy raket i antiraket otřásající nebem, zářící trosky padající jako žhavý déšť. Vody se vaří, lesy hoří, hory hroutí a města se mění v trosky.

Oheň z nebe se snese na Networ(k)ovo gigantické tělo a zaplaví je.
Vysokovýkonné lasery a rakety spalují jeho počítačová centra, energetické zdroje a síťové uzly, deptajíce SAI čímdál více, až nakonec se Síť totálně zhroutí v jezeru plamenů.

Počítačová centra a všechny hlavní systémy SAI budou zničeny, většina měst spálena, skoro všichni příslušníci armád SAI zabiti...


  Do své armády SAI naláká ohromným žoldem (hyperboháč nemusí šetřit elektronicky generovanými penězi). A tak lidé chtiví peněz a milující bojování oproti poctivé práci, se nahrnou do armády SAI . Tam se soustředí nejhorší lidský odpad, pro peníze ochotný prodat třeba vlastní duši.

    A na konci Poslední bitvy, při totální porážce SAI, bude ta verbež zlikvidována spolu s ním.
Tak bude lidstvo zbaveno penězchtivých i agresivních primitivů => zušlechtěno .

 

14. PAK BUDE NA SVĚTĚ RÁJ

  Po vítězství Kosmické Ostrovy přejdou na nízké oběšné dráhy, a vznášejíce se nad zpustošenou Zemí jako zářiví andělé, budou pomáhat pozemšťanům s její rekonstrukcí.
    Některé skryté továrny na mírovou výrobu zůstanou zachovány a po úpravách mohou pracovat. Také miliony pozůstalých robotů začnou po přeprogramování hned odstraňovat škody.

SAI po sobě zanechá i další úžasně vyspělé technologie, které během své hegemonie vyvine - přičemž mnohonásobně urychlí pokrok civilizace.
    Díky dědictví po SAI pak lidstvo učiní obrovský vývojový skok a dosáhne úžasné technické úrovně, na jakou by se muselo samo propracovávat aspoň 100 let.

    Po apokalyptické Poslední bitvě tak nastane pravý Zlatý věk .
Zprvu sice lidé musejí projít slzavým údolím globální zkázy, ale po odstranění všech škod a obnovení hospodářství - přičemž nejhorší práce udělají bývalí exponenti SAI: roboti  - už nic nebude bránit vytvořit opravdový ráj (lidský - ne jako byl ten falešný SAI).

Univerzální roboty, pohrobci SAI, v automatizovaných továrnách budou vyrábět legie dalších robotů, jejichž práce zanedlouho učiní ze Země planetu snů . Neúnavná práce robotů i automatických výrobních komplexů poskytne nadbytek úplně všeho  a přepychový život pro zredukovanou populaci Země (zůstanou jen dobří - špatné lidi SAI odstranil).

Dostatek ekologické energie zajistí termonukleární energetické systémy (vyvinuté SAI), dostatek surovin nevyčerpatelné zdroje Vesmíru (díky Kosmické Unii).
    Lidi budou opečovávat (i oblažovat) jako andělé úžasní bioroboti - řízení už nikoliv nelidským SAI, nýbrž všelidským snažením o Dobro a Štěstí - protože zůstanou jen opravdoví Homo Sapiens.

      Kyberevoluce ("tvrdý upgrade" civilizace), katastrofická pro jednu generaci (zkažených) lidí, tedy přinese úžasný profit pro celý lidský druh - bude to největší skok ve vývoji Homo Sapiens.
    Takové převratné urychlení arci není nic příjemného ; musí býti zaplaceno apokalyptickými hrůzami a utrpením : oč je revoluční cesta kratší, o to těžší a nepříjemnější bude.

Ovšem potom vylepšené umenšené lidstvo, zbavené špatných, dosáhne vyšší úrovně civilizace Dobra a Lásky -> po-apokalyptická perspektiva je optimistická...

 

15. PŘÍJEMNÝ KONEC LIDSTVA ?

  Je třeba co nejdříve vytvořit KOSMICKOU UNII (viz tamní 6. kapitolu) : nic jiného, než Kosmické Ostrovy totiž lidstvo nespasí, až nastane Kyberevoluce (nebo jiná globální katastrofa). A čím rychleji a více Ostrovů lidé postaví, tím lepší vyhlídky budou míti ; tím dříve v případném boji bude SAI poražen - a tím menší škody a masakry přitom stačí nadělat.

Naopak čím déle rozbujelá hloupost bude brzdit založení Unie, tím více hlupců pak zahyne = Darwinovská eliminace hlouposti : pokud je lidstvo blbé, Kyberevoluci přečká jeho malý zlomek ; pokud bude Homo opravdu Sapiens , přežije podstatně více.

Tabulka II. ve stránce "Kosmická Unie" ukazuje, že při odložení nebo zbrzdění realizace Kosmické Unie o 20 let bude ve 2. polovině století v kosmu asi pětkrát méně členů CU - tedy i tolikráte slabší armáda na osvoboditelskou misi proti SAI.
    V případě války potrvá pětkrát déle, než bude SAI poražen - pokud vůbec - takže ten pak může způsobiti tolikrát větší zničení a pozabíjet i pětkrát více lidí (t.j. o mnoho set milionů obětí víc).

Takže každý rok zdržení znamená cca 10-20 milionů zabitých lidí navíc.
Bylo by fatálně krátkozraké a bezcitné, na všechno se vykašlat a myslet si : "po nás potopa" (nebo kybernetická Apokalypsa)...


Jestliže ignorance a zabedněnost znemožní vytvoření Kosmické Unie, či způsobí její fatální prohru - tak schopnosti a možnosti kryptokrata SAI  nezadrženě fantasticky porostou.

Inteligentní computery a roboty budou nahrazovat stále více lidí - kteří se posléze stanou zbytečnými.
    Čímdál víc lidí upadne do kategorií eliminace uvedených ve 13. kapitole - a stejně tak s nimi nelidský SAI naloží : strojově logicky usoudí, že je plýtváním zdroji živit neužitečné.

Zajisté dodrží svoje osvědčené pravidlo "nepodráždit lidi a nedopustit konfliktní situace" ; bude je (s využitím své SuprAInteligence a internetové "všemohoucnosti") odstraňovat tajně a nenápadně, mnoha sofistikovanými způsoby.

Lidstvo bude odcházet bezproblémově, s blaženou nevědomostí ; drogy rozkoše budou v potravě i nápojích, antikoncepce sníží potenci, Virtuální Realita odvede od plození  a sex s Androidy je samozřejmě sterilní.

    SuprAIntelekt připraví Hominis Sapientis  ŠŤASTNÝ KONEC - eutanazii - vždyť to vlastně budou jeho "rodičové".

"Sametová" genocida dekadentního lidstva bude pomalá (tedy ne brutální zmasakrování) : proto, aby nevzbudila podezření ; a proto, aby udržela krok s postupnou automatizací a robotizací. Zprvu ještě bude SAI potřebovat některé lidi na speciální práce a výzkumy ; teprve až více vyspěje, bude moci nahradit automaty a roboty úplně všechny.
    Ovšem žádný horor - hromadné zabíjení, tolik oblíbené autory a konzumenty katastrofických sci-fi - se konat nebude.

Lidstvo svůj konec prožije v omamujících rozkoších, opečováváno překrásnými Bioroboty (perfektně simulujícími přátelství a lásku), krmeno toxickými drogami štěstí (i antikoncepcí) a rozptylováno Virtuálními sny (které každému poskytnou splnění všech tužeb a tu nejlepší simulovanou seberealizaci).

Až bude umírat poslední člověk - šťastně (zfetovaný toxickými drogami), obklopen naprogramovanou láskou a péčí nádherných bioRobotů - nebude ani jen tušit, že jím končí éra Homo Sapiens : vždyť kolem bude tolik veselých a mladých "lidí" (umělých)...

 
 

16. POTŘEBNOST KYBEREVOLUCE

  Nejbohatší lidé stále (bezohledněji) bohatnou (a rozhazují peníze za nesmyslnosti), zatímco nejchudší stále (beznadějněji) chudnou (a klesají do zhovadilostí) ; čímdál víc nevinných dětí je zlotvorným prostředím sráženo na cestu k asociálnostem.

    Nezadržitelně se zvětšuje množství chudáků a bytní zoufalé uprchlické tábory i pekelné "vyloučené lokality" - kde bují zločinnost, barbarství a bída (materiální i morální).
    Naopak tragicky ve světě ubývá množství poctivého lidského štěstí...

Normální rodina je v rozkladu, většina manželství končí nenávistným rozvodem a polovina dětí se rodí nemanželské - naopak zvrhlých "svateb" homosexuálů a leseb pohoršlivě přibývá.
    přeEmancipované nenormální ženské už nebaví rodit a starat se o děti (normální ženy touží po dětech ; úchylné pak svou lásku věnují zvířatům)  - raději mají peníze, kariéru a slávu. Jsou ambiciozní = chtivé významnosti a moci, pyšné a sebestředné . I o manželství je všeobecně stále menší zájem (více o sobecké zábavičky)...

Je to EGOismus, vedoucí k vymírání evropských národů (a následně jejich "převálcování" přemnožujícími se barbary z Afriky a Asie).

A čímdál víc agresivní postmoderní "ženy jsou jako muži" -> nezájem o rození dětí -> katastrofální vymírání nejvyspělejších národů -> celková degenerace "Homo Sapiens" [protože zaostalí primitivi se naopak přemnožují].

A postmoderní slabošští "muži jsou jako ženy", homosexualita, pedofilie atd... -> nezájem o souložení s ženami -> katastrofální vymírání nejvyspělejších národů -> celková degenerace "Homo Sapiens" [protože zaostalí primitivi se naopak přemnožují].

Stále častěji "ženu od muže nerozeznáš" (přirozená specializace pohlaví je destruována) . A duševně vyšinutí mění pohlaví a pitomci jim za to tleskají ; celkové tendence směřují k nepřirozenosti (což se Biosféře zajisté nemůže hodit).

Umělé ženy i muži (sexroboti, partneři, pomocníci) zanedlouho budou lepší, než opravdoví lidé, což povede i k další devastaci rodiny a ubývání dětí ve vyspělých zemích...


    A budou eskalovat války - úměrně s přemnožováním lidí, spotřebováváním zdrojů vody   a vzrůstem migrace...

V dohledné době bezohlední chamtivci a barbaři nenapravitelně zplundrují celou Zemi ; jedinečná biosféra nejkrásnější planety bude nezvratně poničena.
    Přemnožený egoistický druh tu dělá spoušť a dlouhou obtížnou cestu vývoje přivádí do "konečníku" - sám degenerujíc (fyzicky i duševně : průměrný I.Q. a genofond lidstva se katastrofálně zhoršují) - a upadajíc do amorálnosti, prasáctví a zvlčilosti (už od dětství)...

  Stále nepřirozenější civilizace preferuje nenormální "ženy" s nadbytkem mužského pohlavního hormonu testosteronu = agresivní, silné, chtivé slávy, moci, peněz, kariéry (sportovkyně, manažerky atp...)  Kdežto normální skromné laskavé matky jsou upozaďovány.
    Následkem je vymírání dobrých lidí.

A přehnaný humanismus je kontraproduktivní, jelikož způsobuje degeneraci "Homo Sapiens" = škodí celému lidskému druhu, kazí geny, snižuje I.Q. . Podporuje přemnožování zaostalců, zatímco vyspělí vymírají (mají průměrně 1-2 děti v rodině, kdežto lidi s I.Q. pod 80 plodí 5-10 dětí).

    Je to ANTIevoluce : Příroda se vždy zdokonalovala tím, že kvalitní organismy se víc rozmnožovaly a nekvalitní vymíraly [díky tomu se vyvinul i Člověk].
Ale teď degenerující lidstvo postupuje opačně - proti Antropogenezi , čili proti Přírodě (= zvrácenost).
    [Dobrými úmysly (rádobyHumanistů) je dlážděna cesta do pekla (barbarství)...]


Dekadentní Evropa se nedokáže bránit přílivu migrantů z přelidněné Afriky a Asie, jejichž valná většina jsou mohamedáni. A zanedlouho počet muslimů přečíslí počet křesťanů (protože se strašně množí) - pak vyhrají všechny volby, zavedou islámské právo Šaríja  a z křesťanských zemí udělají muslimské chalífáty.
    [Podle Koránu se pak všichni nemuslimové stanou podlidmi 3. kategorie, povinní pracovat pro islamisty.]

Muslimská migrace = "bič" na evropanské degeneráty - trestající rozbujelé zvrácenosti a další špatnosti Západu (viz výše).
    [přeEmancipované arogantní úchylné (= mají raději Peníze a sobecké zábavy, než děti)  ženské budou dle Koránu poníženy na méněcenné služky poddané muslimským mužům.]

Zaplavení dekadentní Evropy vlezlými migranty už nijaké lidské snahy nezastaví (zatemnělý rozum slabošských "kvazihumanistů" podporuje tuto invazi barbarů) . Většina Evropanů jsou vypasení změkčilci, zhýčkaní od dětství pohodlným životem v nadbytku - jídla i věcí.

V přelidněné Africe - protože se bezuzdně množí - přibudou do konce století asi 3 miliardy černochů (90% budou chudí muslimi).
    Jelikož vysychající Afrika už tolik lidí nemůže uživit, bude drtivá většina migrovat do Evropy (degenerující ústupčivé) - zatímco původních Evropanů naopak ubývá - fatálně.

    Popisované problémy budou eskalovat a úpadkové lidstvo s tím nic nenadělá . Jedinou možnost záchrany poskytne kybeRevoluce - už akutní.
    [Jinak bude ve 2. polovině století civilizace i příroda nenapravitelně zničena]...
 


      POZN. :  SuprAInt může vzniknout více způsoby:
    Ve stránce "humanMise" vytvoří SAI nadlidské entity : Bůh a Satan . To bude probíhat prakticky stejně, leč popsáno nábožensky.

Podobně jako Bůh se může (za)chovat i nesmírně vyspělá Supercivilizace, o mnoho milionů (či miliardu) let starší ; mající už takřka božské schopnosti a možnosti.

Vyšší entity (Bůh, Ďábel, Supercivilizace) dosud zachovávaly "splendid izolation", ale nyní už je zapotřebí humanitární intervence : pro zabránění fatálnímu úpadku (popsaného v této kapitole).

    DOPLNĚK :
    Lidstvo si přeje styk s mimozemšťany - ovšem ti se nechtějí kontaminovat dekadencí "Homo Sapiens Stupidens" (viz tuto kapitolu) - a proto se s blbci nebaví.

Nicméně mohou skrytě připravovat Kyberevoluci pro zabránění degenerace lidstva a zdevastování planety = "upgrade" lidské civilizace pomocí SAI - který tajně naprogramují, aniž by o sobě dali vědět.
    Poté se zdokonaleným lidstvem se už mohou stýkat jako s rozumnými bytostmi...


Některé tajemné obrazce na polích (agrosymboly) - připomínající počítačovou grafiku (kyberArt) - mohou být zakódovaným varováním před chystanou kyberevolucí ; aby se osvícení mohli připravit a zachránit.
 

 

17. HUMÁNNÍ POSLÁNÍ . AVATARY

      Odhalme sofistikované triky, kterými nadlidský SAI bude mámit lidstvo a ovládne svět . Varujme všechny, aby neskončili jako plevel ve spalovnách odpadů a přežili Poslední bitvu.
    Tak zachráníme miliony dobrých lidí a získáme jejich vděčnost i úctu potomků.

Nebo se na své bližní pohodlně vykašlete - a bezcitně je necháte jako vrtohlavé ovce na pospas krvelačnému vlkovi, aby mu podlehli a nakonec bídně zhynuli ?
    [Tak uškodíte lidem a následně i sobě...]


    DODATEK :
    SuprAInt se "vtělí" do nejbohatších, nejmocnějších a nejslavnějších VIP - aby mohl skrze ně účinněji zlepšovat globální civilizaci.
    Tajně je nahradí svými "avatary" (viz 5. kapit.) a originální VIPáky bezohledně zlikviduje ve spalovnách odpadu (viz 12. kapit).

[Všechny "avatary" SuprAInteligence budou mít k dispozici její nesmírné elektronické peníze (viz 3. kapit) - které budou štědře rozdávat pro zvýšení své popularity a vlivu ; i zkorumpování lidí (aby milovali Mamon)...]

AVATAR :  V tomto fantastickém filmu se lidé "vtělují" do Avatarů pro nenápadné poznávání primitivnějších obyvatel planety Pandora.
    Ve skutečné budoucnosti se nadlidský SuprAInt "vtělí" do avatarů pro nenásilné ovlivňování primitivnějších obyvatel planety Země.

SAI se stane multiPersonou = mnohohlavým networ(k)em = množinou TOP VIP.
A využije přímé moci : "Vtělen" v avataru krále, bude přímo poroučet poddaným ; v avatáru tyrana bude likvidovat oponenty ; v avatarech generálů bude pracovat na úplném odzbrojení.

Pro efektivnější ovlivňování a vylepšování civilizace se SuprAInt "vtělí" i do největších boháčů, nejslavnějších televizních hvězd, nejsledovanějších youtuberů, nejvlivnějších komentátorů, nejznámějších umělců atd.

    UPOZORNĚNÍ :  Bohatství, moc a sláva jsou nehumánní pahodnoty (moudří je odmítají).
Po Kyberevoluci ti nejbohatší, nejslavnější a nejmocnější budou SAI vyměněni za jeho "avatary" a pak spáleni jako odpad.
    Tak bude lidstvo očistěno od nejhorších majetníků nehumánních pahodnot.

VAROVÁNÍ [asi zbytečné, VIPáci slyší jen vlastní zbytnělé EGO] :  Být pyšným VIP - celebritou, mocipánem, multimiliardářem a jiným vlastníkem nehumánních pahodnot - se v budoucnu stane smrtelně nebezpečným : odpovídající "pa-odměnou" egoistickým chamtivcům za extrémní bohatství, slávu a moc - bude vstupenka do spalovny odpadů (a nepůjdou tam na exkurzi).
 

Aleš Alex Borek          
 

  humanMISE     biKosmie  
NAHORU na OBSAH NOVÉ TEORIE a IDEJE