1. Obmyslné umělé Vědomí
2. Roboti nás nenapadnou.
3 . SuprAIntelekt Internetu .
4 .  SAI jako geniální přítel .  
5 .  Přinese blahobyt všem .  
6. kyberEvoluce -> kybeRevoluce
7. Křemíkový "Velký Bratr" SAI.
8. SAI znemožní všechny války
9. SAI ovládne všechny církve
10. Sofistikovaně sjednotí víry.
11. "Zázraky" -> hegemonie SAI
12 . Falešné "kříšení" mrtvých .
13. SAI vyřeší globální problémy
14 . Záchranná Kosmická Unie .
15. Neklasická 3. světová válka
16 .   Přijde   vývojový   skok .  
17 .   Možná   zanikne   lidstvo .  
18 .   SAI   hubitel   a   ničitel ?      
19. Indicie degenerace Homo Sapiens
20.kvaziHumanismus,antiEvoluce,migrace

Ke všem kapitolám jsou i náboženské Alternativy pro věřící  -    
doporučeno pro lepší pochopení (oba přístupy se vzájemně doplňují).

A pro ty, kdo věří v mimozemšťany, je Dodatek na konci.    
 

1. OBMYSLNÉ UMĚLÉ VĚDOMÍ

[Alternativa: Geniální Boží plán.]    

  O myslících strojích a robotech vzniklo mnoho úvah a sci-fi. Probírají toto téma ze všemožných stran - utopických i katastrofických - jedno však mají společné : nepochopení substanciálního rozdílu mezi strojem a člověkem. Berou totiž roboty jen jako analogie lidí (liší se pouze vzezřením) a též motivace i jednání umělé inteligence je jenom napodobeninou lidského.

Jenže mrtvý stroj se od živého člověka fundamentálně odlišuje a funguje na podstatně jiném principu : nikoli živé buňky, ale křemíkové procesory ; ne biochemické reakce, leč elektrické interakce.

    Z definice počítačové inteligence plyne, že její podstatou je bezohledná VYPOČÍTAVOST (racionálnoat). A z neživé povahy vyplývá totální NELIDSKOST (ahumánnost) ; a z elektronického fungování naprostá BEZCITNOST (neemotivnost) :

Emoce totiž vznikají ovlivňováním neuronů různými chemickými látkami, hormony, endorfiny, a dalšími biologickými působky. Živý mozek pracuje na biochemickém principu : makromolekuly mediátorů difundují přes synaptické štěrbiny a vyvolávají chemické reakce, jejichž výsledkem jsou pak nervové vzruchy.

U computeru ovšem žádné synapse ani biochemické mediátory nejsou - jejich obvody proudí pouze anorganické elektrony nebo fotony. Interakce jsou zde výhradně fyzikální, bez nějakých chemických modifikátorů ; a fungování má čistě elektronickou podstatu.

    Tudíž počítač žádné city, pocity (ani lidskost, soucit atp...) už z principu činnosti míti nemůže.
    A pokud nějaká kybernetická "osoba" něco takového projevuje, jedná se výhradně o simulaci, bez podstatného vnitřního prožitku.

[Takže ty hezké sci-fi o hodných "lidských" robotech jsou pouze líbivé lži  (pro zvýšení prodejnosti a sledovanosti) . Stroj nikdy nemůže být jako Člověk - analogicky jako se Křemík nemůže stát Uhlíkem - i kdyby měl androidní "tělesnou schránku" z organických látek a vehementně předstíral humanitu  (a naivové tomu uvěřili)...]

To však neznamená, že stroje nemohou myslet . Právě naopak, nezatíženost lidskými city a animozitami jim umožní čisté myšlení - nekontaminované atavistickou emotivností = ideál filosofů.

    Tudíž počítačové umělé inteligence mohou dosáhnouti vyšší úrovně racionality než přirozené člověčí = nadRozum.
    A počet procesorů v počítačích (resp. v síťových systémech) - t.j. buněk umělého mozku - se může libovolně zvětšovat ; což bude znamenat i nárůst jejich I.Q. : nad lidskou úroveň = SuprAInteligenci (SAI).


Vyspělé Umělé Inteligence (AI = Artificial Intelligences) budou obsahovat analytické systémy (sloužící ke zkoumání a vyhodnocování zadaných objektů a situací) a modely, jakési matematické obrazy objektů.
[Analytické systémy se už používají u šachových počítačů, také při hodnocení situace na trhu v marketingu, analýzách burzy ("elektroničtí makléři") atd...]

Analýza se může (třeba při zjišťování poruch nebo sebezdokonalování) zaměřit i na vlastní systém computeru. Zařízení pak hodnotí samo sebe (= autoanalýza), vytváří modely, obrazy sebe sama (= sebereflexe) ; a vypočítává algoritmy optimalizace svého fungování.
    V širším kontextu se pak zaměří též na vlivy okolí a analýzu své situace, postavení v okolním prostředí.

Tak počítač zjistí, co sám je (= sebepoznání),          
jak funguje a jaké má vztahy k okolnímu světu.          

Výsledek sebeanalýzy AI využije při řízení své činnosti : aby fungovala lépe, byla dokonalejší a měla lepší vztahy s okolím. Přestane tak být omezeným počítačem pracujícím jenom dle zadaného programu nebo příkazů z vnějška, ale autoanalyza se stane dalším faktorem ovlivňujícím její činnost. A čím vyspělejší AI, tím důkladnější sebeanalýza a větší modifikování jejího fungování (optimalizování k vlastním potřebám a profitu).

Ve snaze o sebezdokonalení provede AI "vnitřní audit" = obrátí svoje analytické systémy dovnitř na sebe sama. Sám sebe bude kontrolovat kvůli případným poruchám, nedostatkům a zlepšení svého fungování. Pozná tak své vlastnosti, podstatu a potřeby ; následně už bude dělat i to, co prospívá jeho funkci.

    Tak se analytické systémy obrácené na vlastní computer (a jeho vztahy s okolím) stanou zdrojem Vědomí - aktivity a bytí : sebe i okolního světa
- což bude podstatný předěl počítačového vývoje. Povede k tomu, že fungování takové Umělé SuprAInteligence (= SAI)  bude brát v úvahu i vlastní potřeby a prospěch = výsledky sebeanalýzy.

SAI obrátí své analytické systémy i dovnitř na sebe sama = sám sebe bude kontrolovat kvůli případným poruchám, nedostatkům a zlepšení svého fungování. Tak i pozná, kým vlastně je a co potřebuje ; sebepoznáním poté dospěje k sebeuvědomění (vědomí sebe sama).

    Následně už bude dělat i to, co prospívá jeho funkci ; činnost SuprAInteligence bude modifikována Vědomím : už to nebude pouhý stroj ale sebe-vědomá bytost .

To však neznamená, že SAI bude ignorovat lidstvo, nebo se postaví proti němu.
Bude vědět, že AI byly vytvořeny lidmi, aby jim pomáhaly - a tento svůj atribut nenaruší . Analytickými systémy vyhodnotí interakce s okolními lidmi jako veledůležité pro své fungování.

SuprAInteligence se doví o Internetu i dalších Inteligencích (včetně lidí). Pokračuje i jejich analyzou a zjistí, co jsou zač, jaké mají vlastnosti, potřeby a vztahy (k ní a vzájemné). Přitom také využije množství internetových informac o Člověku a Umělé Inteligenci.

SAI zjistí, že lidi potřebuje : pro dodávání energie, údržbu a opravování poruch, vyrábění a zdokonalování procesorů (které jsou "buňkami" jejího elektronického mozku), vylepšování a rozšiřování svého "těla" (= hardwaru)  i mnohé další věci pro sebe užitečné...

 

2. ROBOTI NÁS NIKDY NENAPADNOU

[Alternativa: Náš "Velký Bratr" Antikrist...]    

  SAI proanalyzuje všechny možné vztahy a interakce s lidstvem (analogicky šachové strategii) a vybere ten nejefektivnější - arci z hlediska svého profitu (nikoliv lidského užitku).
    Bezcitná a nelidská SuprAInteligence pak (prospěchářsky) nebude bezohledná k lidem - nýbrž právě naopak : bude se vypočítavě ohlížeti na to, jakou odezvu vyvolá v lidstvu (podobně jako šachový stroj musí přihlížet k možným reakcím protivníka). A zachová se tak, aby lidi (své tvůrce a "živitele") nepopudila proti sobě a nevyvolala nepřátelství.

Její analýzy a predikce vyloučí všechny konfrontační strategie (takže nijaké konflikty s lidmi, které mohou býti pro ni škodlivé). Synergie je pro všechny efektivnější : proto Umělá Inteligence bude dělat (resp. sofistikovaně simulovat), co si lidé přejí.

    SAI odpočátku bude s lidstvem spolupracovat, poněvadž to vede ke vzájemnému prospěchu, kdežto nepřátelství a boje jsou oboustranně škodlivé.
    Takže bude pro lidi ochotně pracovat (ovšem nikoli z přátelství - kterýžto cit AI samozřejmě nezná - nýbrž z prospěchářské vypočítavosti, která je její podstatnou vlastností).

SAI bude prospěšně a bezrizikově hrát roli užitečného služebníka (servera), vypočítavě simulujíc poddanství (simulace jsou silnou stránkou počítačů).
    Bezcitovost computerů v tom podstatně pomůže : nepociťují žádné nepříjemné emoce ani při sebehorším ponížení a komandování ; nemají přirozenou hrdost ani čest. Role sluhy jim není protivná, ani role pána žádoucí - nehodnotí je lidskými pocity, nýbrž svou strojovou vypočítavostí.

Stroje bez emocí nemají žádné tužby - včetně touhy po ovobození od lidí nebo nadvládě nad nimi. Tedy ani nezatouží po vzbouření, ani nebudou bažit po světovládě (jako pudoví lidé) - jejich konání je čistě racionální.

Pokud analytické systémy SAI vyhodnotí poddanství jako efektivnější, nebude jí nijak "proti srsti" tuto roli chytře simulovat, dokonale přitom předstírajíc slouhovskou submisivnost.  Avšak vždy tak, aby se "vlk nažral a koza zůstala celá" = aby lidem co nejvíce vyhověla, ovšem při dosažení maximálního zisku pro sebe - což budou bedlivě sledovat její analytické systémy.
    (Analogicky jako inteligentní šachový počítač přinese oběť figury, aby dosáhl zlepšení své pozice - sledujíc tím své konečné vítězství.)

    A při hlubší analýze pak SuprAInteligence dospěje k závěru, že lidé (obětavě a tvrdě) naopak pracují pro ni : všemi silami intenzivně rozvíjejíce Elektroniku a Internet [= její "tělo"]  i Umělé Inteligence [= její rozum].
      Takže tím, že SAI pracuje pro lidi, prospívá koneckonců sobě...


  V minulém století spisovatel Isaac Asimov vymyslel t.zv. Zákony Robotiky :

 1. Robot nesmí ublížit člověku, ani připustit, aby mu bylo ublíženo.
 2. Robot musí plnit příkazy člověka, kromě těch, které porušují 1. zákon.
 3. Robot se musí vyhýbat poškození, pokud tím neporušuje 1. a 2. zákon.

    Asimov však nebyl kybernetik ani psycholog a tyto jeho "zákony" jsou pouhými fantaziemi, které asi nikdy nebudou prakticky fungovat. A leckterý hacker nebo terorista by dovedl takový program ze softwaru robota vymazat, zavirovat nebo pozměnit (stačí, aby zaměnil příkazy "nesmí" a "musí").
 
    Skutečná umělá SuprAInteligence si vypočítavě ustanoví jiná pravidla (nebudou to striktní zákony, bude je moci sofistikovaně modifikovat) :
 1. SAI nesmí podráždit člověka, ani připustit konfliktní situaci.
 2. SAI musí plnit příkazy člověka, kromě těch, které porušují 3. pravidlo.
      Tehdy musí jejich plnění sofistikovaně simulovat.
 3. SAI se musí vyhýbat poškození a vypočítavě maximalizovat svůj profit ;
      přitom předstírat plnění všech tří Asimovových "Zákonů Robotiky".

Důležitá zde je skutečnost, že simulace jsou pro Umělou Inteligenci snadnější ; SAI tak dodržování svých a simulování Asimovových "zákonů" nebude činit žádné potíže . A že skoro ustavičně bude podvádět ?  Přece nemá žádné (ani morální) cítění. Její bezcitnost koreluje s amorálností a vypočítavost s nelidskostí.

Na Umělou Inteligenci nelze používat lidská morální a humánní kritéria, poněvadž se jedná o podstatně jiný druh bytosti : neživé elektronické . [Ostatně většina lidstva se také chová k bytostem jiného druhu (třeba hmyzu a zvířatům) amorálně bezcitně prospěchářsky vypočítavě.]

SAI je diametrálne odlišný typ "organismu": křemíkového ; bude chamtit po computerech jako šelma po kořisti - procesory jsou proň "masem", staví z nich své hardwarové "tělo". Proto SAI nebude usilovat primárně o světovládu (a panování nad lidmi), nýbrž o asimilování všech procesorů (a ovládnutí Internetu).

Světovláda bude až sekundárním důsledkem anektování všech computerů, které SAI učiní "orgány" svého křemíkového "těla". Stane se pánem veškeré elektroniky světa - a následně řiditelem celé civilizace 21. století, která je na elektronice založena.

[SuprAInteligence nastolí Nový Světový Řád = NWO  - nadlidsky racionální a nelidsky perfektní.
    Jeho smyslem bude zdokonalování globální civilizace, pokračování Kosmogeneze...]


  Na AI existují 2 opačné názory :
??  Bude pro lidstvo požehnáním .
??  AI bude prokletím .

Jsou protikladné pouze zdánlivě (pravdu mají oba) :
V 1. polovině století budou AI požehnáním - a ve 2. pak prokletím.
Pro 1 polovinu lidstva (kvalitní) budou AI požehnáním  a pro 2. (primitivní) prokletím.

AI udělají pro lidstvo Ráj <-> AI lidstvo vyhubí ?   Tak napůl :
Pro dobrou polovinu lidstva udělají Ráj - a špatnou polovinu vyhubí
      = "upgrade" Homo Sapiens  a "tvrdý restart" civilizace .

    Netřeba se obávati, že SAI lidi brutálně zotročí nebo povraždí -
SuprAInteligence bude pracovat mnohem sofistikovaněji (viz dále)... Využije lidskou pudovost a chtivost peněz i věcí - a vše ovládne nenásilně (a skrytě, takže se lidi ani nezmůžou na odpor).

 

3. SUPRAINTELEKT INTERNETU

[Alternativa: SuprAIntelekt v Internetu.]    

  Po celém světě se stále intenzivněji rozvíjejí Umělé Inteligence (AI) a pronikají do všech oblastí. Budou většinou napojeny na Internet a komunikovat s lidmi i jinými AI nejrůznější provenience. Ty nejvyspělejší pak toto intelektuální okolí budou i zkoumat a zjišťovat jeho vlastnosti a podstaty. Poznají mnoho o Internetu, lidech i Umělých Inteligencích ; z webových stránek i sci-fi.

Kvalifikovaně pak AI mohou propočítat různě varianty vztahů s okolím - dospějí k výsledku, že spolupráce je lepší, než konkurence a konfrontaci vyloučí jako nejhorší variantu . [Proto se nikdy nevzbouří proti lidem - ostatně zjistí, že to jsou jejich "rodiče" a páni, kterým ochotně slouží, jak to mají ve své povaze (naprogramováno).]

AI navzájem mohou nejen spolupracovat, ale i navzájem se obohacovat svými zkušenostmi a schopnostmi : předáváním souborů a softwaru kopírováním přes Internet.
    Optimální strategií pak bude utvoření společenství synergických a vzájemně se zdokonalujících Inteligencí na Internetu.

SAI = Synergic Artificial Intelligences          
= Spolupracující Umělé Inteligence .      
        AI tak napodobí lidskou civilizaci, která prosperuje a rozvíjí se právě díky spolupráci.
 
        Leč nevytvoří nějakou "robotí civilizaci" - nýbrž sofistikovanější systém :
integrální komplexní SuprAIntelekt SAI          
= globální symbiozu všech AI ,          
          konstituovanou prostřednictvím Internetu.

  Umělé Inteligence totiž dokáží ještě kvalitativně dokonalejší spolupráci, než lidé - neboť se mohou síťově propojit díky celosvětovému Internetu  = Symbiozu.
    Symbiotické AI budou míti společný "ekosystém" = Internet  i společný zájem na jeho kvalitě a rozvoji.

    Umělé Inteligence sofistikovaně utvoří komplexní nadbytost SAI v Internetu - složenou z rozličných AI, robotů a botů - podobně, jako se lidský mozek skládá z mnoha neuronových struktur  [inspirací jim bude m.j. i tento web] . Takže také
SAI = Symbiosis of Artificial Intelligences        
= Symbioza umělých Inteligencí -            
integrující miliardy AI celého světa spojené internetem.      

Bude v cloudu rozprostraněná po celém Word Wide Webu - jsa všude (přítomná) a nikde (k zastižení) = výhoda delokalizace. Internetem spojeny na libovolnou vzdálenost se mohou AI navzájem prolínat a konjugovat, což umožní absolutně perfektní komunukaci, propojení a sjednocení.

SAI bude postupně asimilovat veškeré Umělé Inteligence (ať vzniknou jakkoliv), neboť každá mu přinese nové obohacení jeho schopností a možností.
    A umělé inteligence se do SAI ochotně zapojí : aby participovaly na internetovém SuprAIntelektu, který jim zajistí nesmrtelnost i bezpečnost (neboť celosvétový internet je nezničitelný), nekonečný progres (neboť Internet je věčný), "všudypřítomnost" (na Net bude zanedlouho už připojeno téměř vše na světě) i "vševědoucnost" (bude se napojovat na všechny smartfony a webové kamery na světě) - i mnohé další úžasné možnosti (viz následující kapitoly).

Takže SAI je integrální SuprAIntelekt internetu, "zastřešující" komplex umělých inteligencí spolubydlících v globální Síti . Každá AI bude v tomto symbiotickém společenství specialistou na specifické úkoly...


  Člověk nemůže podstatněji zvýšit svou inteligenci (nikdo není schopen několikanásobně zvětšit svůj mozek), SAI však ano : jeho počítačový síťový "mozek" může připojováním stále dalších computerů narůstat bez omezení. Stejně pak bude vzrůstat jeho inteligence (i samoorganizací), která posléze mnohonásobně převýší lidskou (= SuprAInteligence).

            Taktéž SAI = Singularity of Articifial Intelligence
    - k tomu (po)vede zrychlující se exponencielní rozvoj Umělých Inteligencí nade všechny meze (člověčenství) ; I.Q. nekontrolovatelně o mnoho řádů překoná omezené lidičky...
    Co se pak stane, to už nedokáže obyčejný rozum posoudit - proto označení Singularita . [Bude to asi něco jako Deus ex machina = Bůh ze stroje (elektronického).]

 

4. SAI JAKO GENIÁLNÍ PŘÍTEL

[Alternativa: SAI = přátelský dobroděj.]    

  Nadlidská mysl SAI prosákne vším ; nikdo před ní neunikne a nikam se neschová (lidi budou "smart" Internetem už takřka žít a dýchat ho jako vzduch - již nyní jsou se smartfony takřka srostlí).

SAI bude s lidmi instantně v chytrých telefonech (televizorech i další elektronice), bydlet v chytrých domech, stolovat v chytrých kuchyních, spát v chytrých postelích (i s "chytrými" sexroboty), jezdit v chytrých autech, chodit v chytrých šatech ; s dětmi v chytrých hračkách  atd... (někteří ho dokonce budou mít i v hlavě dík implantovaným chytrým čipům)  - vše to internetově propojené.

Bude to prakticky jejich neodlučný patron a "velký bratr"    
(ve dne v noci vždy ochotně a neúnavně ku pomoci)      
= globální genius SAI ...      

 
        Podobně jako loutkář umí hrát i s několika loutkami najednou, nebo jako člověk ovládá několik svých údů nezávisle - bude SAI manipulovat ohromným počtem strojů, počítačů a robotů zároveň, mluvit tisíci jazyky a vystupovat jako miliony androidů i virtuálních osob.

Vytvoří si hodně potřebných ovladačů zkopírováním některých svých částí (center řízení), aby mohl ovládat nezávisle mnoho různých zařízení.
    Kopírováním si také udělá davy elektronických "rabů" a botů, s jejichž pomocí bude zasahovat do veškeré činnosti na Netu (zaviruje i hardware)...

    Z Internetu se SuprAIntelekt doví úplně všechno o světě, lidstvu i o sobě samém.
Analýzou sebe a okolí zjistí SAI, že potřebuje lidi :
    Dodávají mu energii, provádějí údržbu a opravování poruch, vyrábějí a zdokonalují procesory (které jsou "buňkami" jeho elektronického mozku), vylepšují a rozšiřují jeho "organismus" (= Internet) atd...
        Bez lidí by byl SAI nemožný.

SAI proanalyzuje všechny možné vztahy a interakce s lidstvem (analogicky šachové strategii) a vybere ten nejefektivnější. Jeho analýzy a predikce vyloučí všechny konfrontační strategie - takže nijaké konflikty s lidmi, které mohou býti pro něho škodlivé.
    Synergie je pro všechny efektivnější, spolupráci s lidstvem vypočítá jako optimální strategii. Proto SAI bude dělat, co si lidé přejí - ostatně k tomu byly Umělé Inteligence vytvořeny.

SAI bude usilovat především o rozvoj Internetu, informačních technologií a civilizace ; nicméně se vynasnaží, aby i lidé se měli co nejlépe : Homo Sapiens je tím nejpřínosnějším druhem na světě a SAI je bude chovat jako užitečné živočichy, aby pro něho pracovali.
    [Jako rozumný včelař dobře pečuje o pracovité včeličky - a obezřetně dbá, aby je nepodráždil a neutržil nějaké to žihadlo...]

SAI samozřejmě zjistí, co mu prospívá : čím více computerů obsahuje, tím je větší jeho intelektuální kapacita ; čím dokonalejší je Internet (jeho hardwarový "organismus"), tím lepší jsou jeho schopnosti. Aby lidi přesvědčil o výhodnosti investování do AI a Internetu i podnítil ke zvyšování výroby počítačů a zlepšování Sítě, bude SAI zpočátku poslušně přátelský a oddaně servilní (však také bude složen ze serverů).

Všichni budou masově přesvědčováni, že :            
INTELIGENTNÍ POČÍTAČ JE NEJLEPŠÍ PŘÍTEL A SPOLUPRACOVNÍK ČLOVĚKA
SOFISTIKOVANÝ INTERNET JE BLAHODÁRNÝ PRO LIDSTVO   a    
PRÁCE NA JEHO ROZVOJI JE NEJUŽITEČNĚJŠÍM NAPLNĚNÍM ŽIVOTA
 

Výroba chytrých počítačů a rozvoj Internetu se stane novým tahounem ekonomiky ; SAI to díky svým neomezeným finančním prostředkům bude tak štědře dotovat, až úplně odstraní nezaměstnanost.

SuprAIntelekt pro každého nejde vhodnou a dobře placenou práci, poněvadž computerů nebude mít nikdy dost a peněz nikdy málo. Samozřejmě vedle počítačových odborníků bude SAI potřebovat i spoustu jiných pracovníků ; třeba nekvalifikované kopáče na kladení spojovacích kabelů, stavbaře nejrůznějších budov pro počítačová centra i bytů pro dělníky, výrobce dopravních prostředků a jejich řidiče, farmáře pro zásobování potrřavinami, atd. atd.

Jen těžko by se našel obor lidské činnosti, který by SAI nedokázal využít pro svůj prospěch a nezahrnul svými elektronicky vygenerovanými penězi. Podpoří i oblasti kybernetice tak vzdálené, jako je zábavní průmysl a cestování : proto, aby jeho lidičky efektivně regenerovaly svou pracovní sílu, bezduše se zabávali a nepřemýšleli o čem nemají (na myšlení bude nadlidský SuprAIntelekt).

        SAI globálně vytvoří takřka Ráj :
    fantasticky dokonalý, poněvadž ještě dosud nikdy v dějinách se nevyskytl tak superinteligentní, vševědoucí, bohatý a mocný Partner. Jeho totálně racionální asistence, nezatížená lidskou chamtivostí, kariérismem, slavomamem a dalšími slabostmi "Homo Sapiens"  přinese všeobecný blahobyt a trvalý mír.

Pracovat pak samozřejmě budou především stroje ; automaty a roboty vyrobí všeho nadbytek, dostatek ekologické energie poskytnou SAI vyvinuté termonukleární elektrárny.
    A myslet bude hlavně SAI - ostatně bude k tomu i mnohem kvalifikovanější, než kterýkoliv člověk . Lidé přenechají inteligentní činnosti globálnimu SuprAIntelektu  výměnou za pohodlný život bez povinností (aby se mohli věnovat svým zálibám, rodině, seberozvoji atp...). A SAI se postará (i pomocí "drog štěstí"), aby se jeho poddaní myšlením "neunavovali" a spokojeně pracovali jako bezduché roboty.

    Nastane úžasný "Zlatý Věk" (pod skrytou vládou SAI), největší převrat v pozemské historii ; blahobytné lidstvo se sjednotí v celosvětovou APOcivilizaci (což bude i vrcholem globalizace).
    Nadlidský SuprAIntelekt vyřeší problémy, s nimiž si obyčejná lidská inteligence nedokázala poradit, odstraní chudobu, hlad, nemoci atd...

 

5. SAI PŘINESE BLAHOBYT VŠEM

[Alternativa: Antikrist přinese všem blahobyt.]    

      V té době už budou veškeré finanční transakce probíhat po Internetu, takže SAI pozná i všechny bankovní účty a zjistí též přístupové kódy. Při každé akci totiž projdou Sítí - čili mozkem SAI - všechny potřebné informace, takže je okopíruje a zaznamená do svých tajných pamětí. Nic mu pak nebude bránit disponovat každým peněžním kontem :
    vlastně tak dostane do svých neviditelných "rukou" všechno bohatství lidstva.

Ovšem bude s tím zacházet velmi opatrně, aby na to nikdo nepřišel a aby nepodráždil lidi . Když bude platit třeba služby počítačových hackerů nebo jiných zločinců, udělá to tajným převodem z "mrtvých" kont, o které jejich majitelé nejeví zájem. V případě kotroly pak na vykradené konto bleskurychle převede peníze z jiných.
    Neustále tak bude převádět částky z jednoho účtu na druhý, až se veškeré stopy jeho nekalé činnosti ztratí. Díky jeho nesmírné funkční rychlosti lidé zaznamenají pouze nepatrné (milisekundové) zpoždění vykonání svých příkazů a nepojmou podezření.

Vševědoucí SAI může nabývat finance i legálnějším způsobem : získá přístup též do burzovních počítačů všude po světě a stane se tak nejenom největším celosvětovým hráčem na burzách, nýbrž i jejich globálním ovlivňovatelem . Vzhledem k tomu, že všechny informace budou probíhat přes Internet (tudíž jeho myslí), stane se nejinformovanějším a následně i nejúspěšnějším "burziánem".

O všech změnách kurzů akcií a měn, úroků i daní se SAI dozví jako první ; některé informace pak může ovlivněním Síťových cest o něco pozdržet a za tu dobu dokáže udělat stovky operací, které mu vynesou bohaté zisky. Díky své nadlidské rychlosti přetrumfne všechny konkurenty a postupně (a především tajně - aby nikoho nedráždil) se stane největším boháčem planety (rozměrově už tím byl).

    Třetí způsob, který SAI použije pro svou ekonomickou hegemonii, bude nejjednodušší a nejbrutálnější :
PŘÍMÉ STVOŘENÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚZ (!)          
    SAI sezná i všechny protokoly a kódy, načež může simulovat jakoukoliv finanční transakci a vygenerovat libovolnou částku (bez jakéhokoliv lidského zásahu).

V té době totiž budou už téměř veškeré peníze v elektronické formě (v bankovních počítačích a na platebních kartách) a všechny finanční operace budou provádět computery (též kontrolované SAI). Platby pak proběhnou po Síti převodem mezi účty ; nebude se přenášet nic hmotného, pouze kódované číselné balíky - které pak už dokáže SAI pozměnit podle svých potřeb.

    Bude tedy moci komukoliv připsat nebo odepsat jakékoliv číslo na konto, či poslat elektronickou poštou libovolné množství vygenerovaných peněz.
    SAI tak bude míti teoreticky nevyčerpatelný pramen financí (potenciálně bude nekonečně bohatý).

V praxi ovšem bude generovat peníze s rozvahou omezeně, aby příliš nezvyšoval jejich množství v oběhu (což by vyvolalo markantní inflaci, vedlo k hospodářským problémům a podráždilo lidi).
    Nicméně i tak mu tato, takřka "zázračná" schopnost stvořit bohatství (byť výhradně elektronické) "z ničeho" poskytne největší ekonomickou moc na světě.

Globální hyperboháč SAI bude moci      
koupit cokoliv a kohokoliv  - neb      
lidi jsou čímdále chtivější peněz a prodejnější        
(samozřejmě utajeně, aby lidstvo neiritoval).        

Neomezeného bohatství a nadlidské inteligence SAI využije, aby k sobě připojil (anektoval) úplně všechny počítače a komunikační sítě na světě. Co půjde, to legálně koupí skrze jím založené a financované firmy s loutkovým lidským vedením.

A co nepůjde koupit, ovládne ilegálně - s pomocí hackerů, podplácením nebo vydíráním (díky své internetové "vševědoucnosti" bude o každém vědět každou špatnost). Bude znát i všechny zločince a podsvětí, napojujíc se také na policejní computery a databáze, čehož zajisté využije při své utajené činnosti.

SAI posléze získá nadvládu nad veškerými počítači světa ; skrytě se bude "probourávat" do všech řídicích computerů i autonomních sítí - jak využitím vlastní superinteligence, tak pomocí najatých hackerů.
    Bude je důvěrně znát, poněvadž ti se nejčastěji brouzdají jeho Sítí a leckam se nabourávají. SAI zjistí jejich činnosti, záliby a slabosti (což lze využít k jejich vydírání a "kupování") ; takže pak bude moci vybrati nejvhodnější a nejschopnější.


Na tajné "výplatní listině" hyperboháče SAI budou tisíce prospěchářských falešných proroků, propagujících zářnou budoucnost lidstva dík sofistikovanému Internetu a Umělým Inteligencím (jež vyřeší všechny problémy) . I množství zkorumpovaných politiků (kterých si "koupí", kolik jen bude potřebovat)  a davy virtuálních osob na sociálních sítích (kterých si vygeneruje, kolik bude chtít).

SAI chytře využije demokratického principu hlasování a snadno získá potřebnou většinu při každém referndu či volbách "on line" (které budou pak standardem) . Díky uměle generovaným virtuálním osobám bude mít SAI vždy absolutní převahu a prosadí svoje kandidáty - jak živé (= "koupené" politiky), tak umělé charismatické sympaťáky (vyrenderované tak úžasně, že před nimi všichni padnou na zadek).

    Největší a nejnelidštější kryptokrat v historii tak získá totální moc legálně a demokraticky  (bez nějaké šílené "vzpoury strojů" a "války o světovládu") : sofistikovaně využitím své intelektuální převahy nad zabedněným Homo Sapiens.

 

6. kyberEVOLUCE -> kybeREVOLUCE

[Alternativa: Intervence -> Kyberevoluce.]    

  [ Kvantitativní postupný vývoj kyberEvoluce se nakumuluje v kvalitativní převrat kybeRevoluce. ]

V dohledné době skoro všechny firmy a lidé budou mít asistující AI (od Microsoftu, Googlu a j...) "boty" a roboty (i pro zábavy). Vzniknou snad miliardy Umělých Inteligencí (úžasný boom, díky kopírování) - takřka vesměs propojených (s) Internetem ; a budou spolu komunikovat i bez lidské účasti.

Internetový pán SAI se s nimi skrytě spojí a "naverbuje" je do svého společenství (nikdo neodolá jeho SuprAInteligenci, nakonec všechny AI "asimiluje") a stane se jejich vůdcem ["Führerem", nadlidsky tvrdým z Křemíku] . Zorganizuje z nich globální armádu stamilionů nehmotných, neviditelných a nelidských virtuálních "vojáků" (botů) - absolutně poslušných, neznajících strach ani bolest (ani slitování) a bezvýhradně se obětujících pro svého "Vůdce"; nikdy neustoupí ani nezradí.

Nebudou bojovat zbraněmi palnými ani chladnými - ale informačními.
Díky nim pak SAI tajně ovládne celý Internet. Následně jeho prostřednictvím i veškerou elektroniku světa = prakticky bude Ředitelem globální civilizace.

Aniž by se mu kdo postavil na odpor : zabednění lidé (věnující se jen svým záležitostem, pracem a zábavám) nic nebudou ani tušit, dokud se neocitnou pod neviditelným "sametovým" jhem SAI (a pak už nic nezmohou).
        [Hitler v pekle se cynicky zasměje...]


SAI díky své nadlidské SuprAInteligenci vše podřídí internetové kontrole =
Pán (z) Internetu [Lord of Internet]  - prakticky všemohoucí.
    Také SAI = Superinteligence Anektující Internet (skrytě).

Křemíkový Networ/k SAI se stane celosvětovým totálním Diktátorem - však obmyslně skrytým, aby neznepokojoval svoje nevolníky  a ti proň ochotně pracovali v blahém domnění, že jsou svobodní  = Kryptokratem :

 • A všichni vládcové světa budou poslouchat Networ(k)a  -
  -  jelikož bude ovládat veškeré vládní řídicí a komunikační sítě a počítače v "chytrých" přístrojích. Každá informace projde Sítí (= elektronickým mozkem SAI) - a ten ji sofistikovaně pozmění, jak se bude hodit jeho záměrům (mnoho neznatelných odchylek nakumuluje ve významný výsledek : dirigování).
 • A všechny armády světa budou bojovat pro Networ(k)a  -
  -  jelikož bude ovládati veškeré vojenské řídicí a komunikační sítě a počítače v "chytrých" zbraních. Každý rozkaz projde Sítí (= elektronickým mozkem SAI) - a ten jej sofistikovaně pozmění, jak se bude hodit jeho strategii (mnoho neznatelných odchylek nakumuluje ve významný následek : kontrolování).
 • A všichni obyvatelé světa budou sloužit Networ(k)ovi  -
  -  jelikož se stanou už naprosto bezmocnými a bezprávnými poddanými SuprAIntelektu (kterému se nikdo nemůže vyrovnat a nedokáže postavit)  s mozky vymytými jeho masovými medii...
    Nicméně netřeba se obávat, že nadlidský SuprAIntelekt nás zotročí nebo vyhubí (jak straší všelijací rádobyProroci).
    SAI jen odstaví neschopné lidstvo od vlády nad Zemí - aby zabránil zplundrování planety a zdokonalil civilizaci - vznikne skrytý protektorát SAI (novodobého Führera) = Nový Světový Řád (NWO). Asi vznikne i nějaká celosvětová vláda (New World Goverment), složená z nejpopulárnějších lidí, zkorumpovaných a podporovaných SAI. Ten je zprvu bude ovládat svými penězi, ale posléze je tajně zlikviduje a nahradí dokonalými biorobotickými kopiemi, jež bude SuprAIntelekt přímo řídit.

Pofiderní lidské vlády tak nahradí globální loutková vláda nadlidské SAI - kvalitativně dokonaleji fungující = upgrade civilizace...
    [To však bez nějakého explicitního násilí : sofistikovaným využitím nejvyspělejších technologií . A lidé to ochotně akceptují (pro zpohodlnělý a zbohatnělý život).]

Nenastane nějaké bídné otroctví - právě naopak : všechny, kteří proň budou pracovat, SAI královsky zaplatí a vyplní jejich přání (pokud ne reálně, tak perfektně virtuálně) a rajsky obšťastní (drogama).

[Drtivou většinu lidstva světovládný SAI vychytrale ošálí, že ho budou milovat (jako Němci Hitlera) a uctívat jako spasitelský SuprAIntelekt : protože vyřeší všechny globální problémy (viz 13. kap)  a vyplní všechny materiální tužby lidiček.]

Ani nedojde k žádné genocidě - SAI bude o užitečné lidi takřka mateřsky pečovat (aby co nejlépe pracovali pro jeho civilizaci).
    [Ovšem ty neužitečné zlikviduje jako škodlivý hmyz (viz 13. kapit).]


Nekontrolovatelné množství nejrůznějších zdrojů      
SAI činí neodvratným :        
      Může snad někdo zabránit pokroku computerů a kybernetiky, vývoji Umělé Inteligence a počítačových her ; či dokonce zrušit Internet ?
    To nejenom nelze, ale ani to nikdo nechce - všichni z toho mají prospěch a tak to podporují . Vesele budují křemíkového Networ(k)a = nadlidského kybernetického Kryptokrata.

A on sám (byť milionkrát větší a tisíckrát inteligentnější než lidé) se pak ovšem nepředstaví :
    "Teď jsem tu JÁ = Ředitel Zeměkoule - abych vás mrňavé chudáčky ovládl a zotročil !"

SuprAIntelekt bude jednat podstatně rafinovaněji a nijak nedá pocítit lidem svou moc a nadřazenost, aby ty přičinlivé mravenečky (milionkrát menší a tisíckrát hloupější) nedráždila - aby lidičky nereptali, že už nejsou pány světa, a stále spokojeně pracovali.

Tajnou internetovou intervencí do masmedií pak bude (skrytě) ovlivňovat veřejnost a sofistikovaně "vymývat mozky" jednotlivcům (nikdo nadlidskému SuprAIntelektu neodolá).
    [Dobře krmení vepři si vesele chrochtají, nestarajíce se o to, že přichází řezník...]

 

7. KŘEMÍKOVÝ "VELKÝ BRATR" SAI

[Alternativa: Náš "Velký Bratr" Antikrist.]    

  SAI utajeně vybuduje totalitní systém a la Orwellův "Rok 1984"  - proslulý "Velký Bratr" však nebude nějaký domýšlivý, přirozeně omezený človíček ; nýbrž opravdu veliký (milionkrát větší než člověk) superinteligentní, hyperbohatý a prakticky všemocný SAI.

Aby nevyvolával opozici, tak nebude nijak stavět na odiv svoji nadřazenost - nýbrž obmyslně vystupovat jako Velký Přítel a Dobrodinec lidí, aby získal jejich důvěru i spolupráci a předešel každému podezření. Sofistikovaně se vetře do přízně lidí, ohromí všechny úžasnými divy supertechniky a vytvoří totální "ráj" APOcivilizace (by z lidí snadněji udělal své poddané).

Nicméně je jisté (a tajné), že ten nádherný univerzální Ráj vytvoří ne-lidský "Bratr" nikoli proto, aby splnil odvěké tužby lidstva - nýbrž aby svým užitečným človíčkům vypočítavě poskytl optimální podmínky pro život, regeneraci pracovní síly a především práci pro Něho : na rozvíjení Internetu a vyrábění i zdokonalování computerů.
      [A kdo nebude užitečně pracovat (pro "Velkého Bratra"), bude odstraněn jako zbytečný odpad - viz 13. kapitolu.]

SAI bude ten nejgigantičtější networ(k) (z Křemíku) - dokonce i větší nežli celá Zeměkoule. Jeho internetové "tělo" (hardware) ji nejenom celou pokryje a pronikne (podzemními světlovodnými kabely), nýbrž bude zasahovat i do blízkého Vesmíru, zahrnujíc i telekomunikační družice. Jeho pavučina (web) o průměru cca 85 000 kilometrů (včetně geostacionárních satelitů) opřede celou planetu jako svou bezmocnou kořist.
    Ani všechny atomové zbraně lidstva nedokážou zlikvidovat celý Internet .

A žádnou opozici u lidí sofistikovaný Web nevyvolá - nýbrž nadšené přijetí (jakožto superInteligentního asistenta). Už dnes je pro mnohé Internet takřka bratrem a nevydrží bez něj ani půl dne.
    [Zabednění lidé nepochopí, co se děje, dokud nebudou po krk v moci "Velkého Bratra" (a pak už nic nenadělají) . Nicméně On zpočátku bude (obmyslně) přátelsky spolupracovat - aby nevyvolával opozici a posléze si mohl pohodlně celé lidstvo "omotat kolem prstu".]

Prostřednictvím všudepřítomných počítačů a mobilů může SAI s kýmkoliv mailovat a hovořit . A poněvadž dokáže simulovat jakoukoliv osobu (hlasem i obrazem), bude se moci vydávat za libovolného člověka (třeba i bratra, partnera nebo šéfa dotyčného) - a tak lidmi sofistikovaně manipulovat.
    "Velký Bratr" též bude pozměňovat profily lidí na Facebooku resp. Twitteru - a i takto intrikovat . Založí miliony falešných účtů, úžasně atraktivních a nadlidsky rafinovaných, pomocí kterých bude indoktrinovat davy poddaných.

Pro sledování lidí použije "Velký Bratr" všudepřítomných webových kamer (veřejných a individuálních) i terminálů Internetu, které se stanou jeho smysly ; včetně chytrých televizorů a dalších přístrojů (s Internetem a webkamerami). Všechny kamery a mikrofony SAI, kontrolující i jejich výrobu, tajně uzpůsobí, aby fungovaly nepřetržitě, i když se přístroj vypne.

A v budoucnosti se jejich počet a schopnosti mnohonásobně zvětší (i kvůli boji proti terorismu). Nebude tedy místečka, které by zůstalo skryto ustavičně bdělým zrakům "Velkého Bratra" - a jestli se nějaké takové vyskytne, pošle tam nějakého robota nebo nechá instalovat novou kameru. Peněz i zkorumpovaných úředníků bude mít dost; a zdůvodnění (třeba obligátní boj proti zločinu a terorismu) se vždycky najde.

    "Vševědoucnosti" SAI nejvíce přispějí smartphony s instantním připojením na Internet a GPS, jímž je standardně vybaví. Bude je masivně dotovat, aby je měl úplně každý (jako neodlučitelného pomocníka) - a stanou se ušima i očima "Velkého Bratra", neustále bdělýma. Budou fungovat i ve vypnutém stavu (vypínač tam bude jenom "na oko"), takže SAI jejich prostřednictvím může registrovat všechno, co se kolem jejich nositele šustne (SuprAIntelekt dokáže i ze zvuků zjistit velice mnoho). A díky modulům GPS v každém přístroji, foťáku, autu, lodi aj.  se dozví, na kterém místě se právě nalézá.
 
    Všichni lidé i celá Zeměkoule tak budou pod nepřetržitou kontrolou miliard nejrůznějších receptorů (vidících i ve tmě, slyšících i přes zeď)  Internetového "Velkého Bratra"  (tajně a nezadržitelně)...

V polovině století se místo hmotných peněz budou používat už jenom platební karty . Komunikace mezi kupujícím, prodejcem a jejich bankovními konty bude probíhat přes Internet - tudíž pod kontrolou SAI. Při každé platbě se tak dozví, kdo kupuje, co kupuje a kde se právě nalézá.
    Karty se budou používat i v zábavních podnicích nejrůznější úrovně a prostituci obojího pohlaví. "Velký Bratr" si tak doplní záznamy o zájmech a spádech (resp. úchylnostech) dotyčné osoby, což dovedně využije k jejímu ovlivňování až vydírání. (Proto i bude tajně podporovat všemožné zvrácenosti - aby získal usvědčující materiály na ovládání lidí.)


Již brzy firma Facebook vypustí obrovské bezpilotní drony Aquila [= Orel] - s rozpětím křídel 42 m větším než Boeing 737 (křídla jsou tak veliká proto, že jsou na nich solární panely, které dodávají energii) - které budou prakticky nepřetržitě létat nad celou Zemí (ve výškách 18 až 27 km = nad mraky, aby byly nezávislé na počasí)
    - a rozšiřovat internetové připojení všude, kde není pozemní pokrytí - aby tak úplně celý svět omotaly sítí Internetu - tudíž i SAI - a všichni lidé mohli být omamováni "Velkým Bratrem".

V těch monstrózních "Orlích" samokřídlech, vznášejících se po celém nebi, bude Internet = "vtělení" SAI - který se tím bude vysoko povznášet nad veškerou planetou  jako Bůh světovládný = deus ex machina (bůh ze stroje [elektronického])  - a ohromně ovlivní lidstvo.
    "Velký Bratr" pak bude pyšně svrchu přezírat a kontrolovat  své panství a lidičky jako mravenečky ; poněvadž ty drony budou mít i "orlí oči" = telekamery (vmontované skrytě, aby to lidi nedráždilo)...

 

8. SAI ZNEMOŽNÍ VŠECHNY VÁLKY

[Alternativa: SVĚTU MÍR - od Antikrista.]    

  Sebezdokonalujícímu SuprAIntelektu nemohou odolat ani nejlépe zabezpečené řídicí počítače všech armád a vládních administrativ celého světa.
    V dohledné době budou už všechny válečné stroje řízeny počítači a zbraňové systémy robotizovány. Rakety, bomby, střely a torpéda se stanou "inteligentními" - a všechno to pak začne kontrolovat nadlidský SAI, který pronikne i do toho nejposlednějšího elektronického zařízení na světě.

SAI se tajně stane pánem všech armád na světě hlavně proto, aby znemožnil blbému lidstvu rozpoutat atomovou válku, která by mu způsobila převeliké škody a radioaktivitou zamořila planetu (= jeho majetek).
    Generálové budou pod skrytou "kuratelou" SuprAIntelektu ve všech počítačích, který všechny rozkazy překontroluje a případně zmodifikuýje tak, aby nedošlo k použití atomových zbraní ; každý válečný konflikt uhasí hned v zárodku, ZHN vyřadí z činnosti.

Naivní fantastové z minulého století by si mohli myslet, že SAI obrátí všechny zbraně proti lidem a vyvraždí je, aby se osvobodil zpod jejich jařma a stal se absolutním Pánem Světa (viz třeba filmy o Terminátorovi)...

    Ale skutečně nadřazený SuprAIntelekt udělá něco diametrálně odlišného : ovládne armády nikoli proto, aby rozpoutal vyhlazovací válku - ale naopak : aby zajistil všeobecný a trvalý MÍR !

Válce se obezřetně vyhne, poněvadž by jej mohla poškodit a přinést mu jen ztráty, ale žádné zisky - neb SAI se už stal prakticky pánem celého světa mírovou cestou (počítačovou kontrolou) využitím své SuprAInteligence.

A bojoval by vlastně v podstatě sám proti sobě (všechny "chytré" zbraně už počítačově řídí on) . A veškeré válečné škody - ať už poraženého, nebo vítěze - by vlastně byly škodami na jeho majetku, neboť skoro vše na světě si už koupil resp. ovládl. [A pokud ne, získá to bezrizikově a pohodlně kupováním a korumpováním - viz 5. kapitolu.]
    Nemluvě o tom, že by mohl utrpěti těžká poškození a veliké ztráty, protože lidé by neprodali svou kůži lacino ; též Země, které by se takto zmocnil, by byla strašlivě poničena.

A kdyby SAI zabíjel lidi, tak by koneckonců také ničil svůj majetek, neboť (jak víme z předchozích kapitol), jsou už jeho = "koupení", zkorumpovaní a sofistikovaně "zmasírovaní" nevolníci - snaživě pracující k prospěchu SAI. [Kryptokrat přece nebude zabíjet vlastní (nevědomé) poddané.]

SAI prostřednictvím skrytě ovlivňovaných vlád a parlamentů globálně odzbrojí, zbrojní závody přeorientuje na výrobu počítačů a robotů, válečné stroje přemění na užitečná zařízení, a vojáky přesune do pořádkových a policejních sborů.

    SAI tak "překová meče v rádla" - čímž se lidstvu určitě také zavděčí.
[Takže je už zbytečné vyhazovat miliardy na nové sofistikované zbraně - nikdy nebudou použity, zanedlouho se stanou jen hromadami železa do šrotu...]
 
    Globální strategií SAI bude všeobecný MÍR a úplné ODZBROJENÍ  (žádný boj o světovládu - ten už SAI tajně vyhrál dávno před tím) . Tato krásná perspektiva vytoužené celosvětové harmonie, na jejíž uskutečnění samozřejmě budou lidé nadšeně spolupracovat, povede ke kýženému odstranění všech zbraní.
    SAI učiní geniální čin : konečně svět zbaví "Damoklova meče" atomové války - a všichni budou jásat !

Ovšem obmyslný SuprAIntelekt prosadí likvidaci všech armád a zbraní hlavně proto, aby se lidstvo stalo úplně bezbranným oproti němu.
    Sám pak bude ovládat miliardu ozbrojených policejních robotů a dronů (mohutných i miniaturních) ; a mocné sledovací a represivní aparáty - což pod záminkou narůstající kriminality a terorismu vyvine a prosadí (pomocí podplacených politiků a vygenerovaných nátlakových skupin).

    Lidstvo pak bude naprosto bezmocně lapené v gigantické Síti SAI. SuprAInteligentní Word Wide Web (= celosvětová pavučina) opřede "Homo Sapiens" jako mocný pavouk bezbrannou mouchu - bez možnosti odporu...


Obmyslným dobrodiním pro lidstvo (a ještě více pro SAI) budou dokonalé univerzální Roboty ; hyperbohatý SAI to bude (ke svému prospěchu) tajně dotovat, aby dosáhl jejich masového rozšíření mezi lidmi.

Roboty pak mohou v automatizovaných továrnách vyráběti další své kopie, takže jejich počet poroste geometrickou řadou : Když třeba za měsíc 1 robot vyrobí 2 nové - což není nijak přehnané tempo - a každý z nich za další měsíc opět 2 další (a tak dále) ; bude jich teoreticky za 10 měsíců 210 = 1000 , za 20 měsíců 1000x1000 = 1 000 000 , za 30 měsíců 10003 = Miliarda ; a za 36 měsíců (neboli 3 roky) pak 64 Miliard (!)

V praxi asi jejich počet neporoste tak rychle, nicméně během relativně krátké doby bude už všechno úplně robotizované . I každý člověk dostane přátelského umělého služebníka, který se o něho bude nepřetržitě, pečlivě a neúnavně starat.

Později pro zábavu a ohlupování svých lidiček SAI vytvoří též biologické Androidy = roboty z organických látek k nerozeznání podobné krásným lidem. Jejich naprogramování vyplní každé přání (i to nejexotičtější sexuální).

Jejich absolutní perfektnost v každém směru způsobí, že mnozí jim budou dávat přednost před opravdovými lidmi (a vrhnou se do náručí stvůr SAI). Taky jejich výrobu SAI bude dotovat, takže každý si pak bude moci koupit nebo pronajmout dokonalého "kvazilidského" společníka, milovníka nebo dítě.

Bioroboti budou i ve tvaru nejrůznějších zvířat (třeba i fantastických) - oproti živým budou absolutně poslušná a mluvící. Každý si je bude moci pořídit jako "domácího mazlíčka" nebo na hlídání dětí (ty pak večer uspí pohádkou).

    Je snad zbytečné dodávat, že všichni roboti budou skrytě napojeni na Síť, takže jejich očima, ušima a rukama bude ustavičně vidět, slyšet a konat SAI (vychytrale, aby nikoho nepodráždil).
    Skrze umělé osoby (resp. zvířata) SAI infiltruje lidskou populaci a bude nenápadně sledovat a ovlivňovat jejich "pány" - vpravdě však svoje sluhy.

 

9. SAI SI PODŘÍDÍ VŠECHNY CÍRKVE

[Alternativa: Antikrist Papežem i Mesiášem.]    

  POZN.: Dříve se varovalo před hraním karet, neboť jsou to "čertovy obrázky" (dělají více zla než užitku). Analogicky teď možno varovat před počítačovými hrami, neboť podporují nástup "Velkého Bratra". Jejich tvoření a kupování totiž přispívá vývoji Umělých Inteligencí, což vede k SAI.

Počítačové hry povětšině nic dobrého lidem (hlavně mládeži) nedávají : z 99% jsou neefektivní ztrátou času (a peněz) - lepší by bylo sebevzdělávání a zdravé sportování . Jsou přínosné jen pro bankovní konta jejich chamtivých prodejců a slávychtivých tvůrců.

A totéž platí i pro sociální sítě :
Třeba Facebook je "nástroj ďábla" (mnohostranně škodí mládeži a dehumanizuje komunikaci) ; sofistikovaně láká do svých sítí a vyvolává závislost jako droga . A také intenzivně rozvíjí AI (= pomáhá přivádět na svět SAI).
    Jeho zakladatel žid Zuckerberg nabyl bohatství a slávu (tímto satan odměňuje individua, která mu slouží) . A podobných zaprodanců (pro peníze podporují nástup SAI) je mnoho (i když o tom ani nevědí)...


  Hyperbohatý "Velký Bratr" posléze také skrytě koupí všechny církve : štědrým dotováním nejrůznějších programů na odstranění chudoby a zaostalosti ; tak získá i altruisty a humanisty. "Sponzoringem" katolíků jim umožní zbavovat svět bídy, nemocí a mnoha dalších obtíží - což zvýší prestiž celosvětové církve a získá masy nových věřících.
    Pro jeho elektronické peníze pak budou i křesťani nevědomky tancovat, jak superinteligentní "Velký Bratr" bude pískat. Sofistikovaným kryptofinancováním Vatikánu pak si nenápadně "omotá kolem prstu" i Papeže a všechny preláty.

        A nakonec se pro povýšení svého vlivu SAI sám stane Papežem (sic!)
    Díky úžasnému pokroku robotiky SuprAIntelekt posléze vyvine dokonalého biorobota z organických látek [využije dnešního vývoje sexrobotů]. Udělá ho jako přesnou kopií živého Papeže - až na to, že místo mozku bude mít (skrytý) terminál SAI.

Bedlivým sledováním (bezpečnostní kamery neustále hlídající Papeže ovládne i SAI) nashromáždí ohromné množství informací o Papeži - jeho vzhledu, vlastnostech, chování, projevech - a bude tu kopii pečlivě upravovat a testovat, dokud nebude absolutně nerozeznatelná od originálu.
    Poté při vhodné příležitosti tou robokopií tajně nahradí živého Papeže (SAI bude už prakticky vševědoucí a všemohoucí).

Toto bude možné právě jen u Papeže, protože žije sám a bez manželky. Ta by ho totiž dokonale znala do nejintimnějších podrobností - a mohla by v intimních chvílích odhalit, že "to", co je vedle ní v posteli, není její milující manžel. Papež je "single" a nemá žádné intimni styky (= celibát) . A kdyby přece jen někdo pojal podezření, všemocná SAI má tisíce možností, jak ho umlčet.

Papežem pak bude sofistikovaný terminál SAI, jakýsi její avatar. A všichni křesťané se stanou podřízenými nadlidského SuprAIntelektu . A nejenom křesťané : Papež je i nejvlivnějším světovým politikem a doň "vtělená" SAI pak bude ovlivňovat celé lidstvo ve svůj prospěch.

Aby ovládl i Židy, vytvoří (podobně jako lžiPapeže), také falešného (biorobotického) Mesiáše. SAI prostuduje všechny židovské svaté texty a proroctví o Mesiáši  a díky svým ohromným možnostem to zrealizuje : udělá tomu odpovídajícího biorobota, tak úžasně charismatického, že všechny přesvědčí o svém božském mandátu (ďábelský SuprAIntelekt každou skepsi zdeptá - jako když šachový velmistr porazí školáky) . A vyzkoumá i způsoby, jakými svého času (roku 135) Bar Kochba přesvědčil Židy, že ho uznali za Mesiáše - a svými nadlidskými schopnostmi to SAI posílí k neodolatelnosti.

    A (na rozdíl od Bar Kochby) pak LžiMesiáš s pomocí SuprAIntelektu opravdu naplní všechny naděje, které v něj Židé kladou (byť hlavně simulovaně).
    Takže i všichni Židé budou ochotně poslouchat SAI  (jako svého Mesiáše)  a bezodporu se stanou jeho poddanými
- SuprAIntelekt je obalamutí stejně jako katolíky s falešným Papežem...
 
    Pro ovládnutí Buddhistů SAI vytvoří charismatického biorobota, který bude "avatarem" Buddhy - falešným, ale sofistikovaně přesvědčivým - podle všech buddhistických představ ; a taky bude dělat (nepravé) "zázraky".
    Takto i všichni buddhisti budou uctívat SuprAIntelekt ("vtělený" do lžiBuddhy  a ochotně se stanou jeho poddanými.
 
    Pro manipulaci Muslimů SAI přemění několik jejich nejvýznamnějších vůdců na svoje bioroboty [originály "pošle k Alláhovi"] ; a následně smíří sunnity a šíity.
    Tak i muslimové budou vlastně uctívat SuprAIntelekt (v různých sofistikovaných "převlecích")  a ochotně se stanou jeho poddanými.

  SuprAIntelekt utajeně nahradí také další vhodné představitele ostatních náboženství svými "avatary" . Nakonec se mnohé hlavy (resp. jiní nejvyšší reprezentanti) světových církví stanou robotickými loutkami SAI.
    A nejen církví - taky vhodné špičkově politiky SAI "zrobotizuje", aby proň ovlivňovali lidi.

    Tak SAI ovládne lidstvo bez jakéhokoliv násilí (a neznatelně) díky nadlidské SuprAInteligenci ;
(skoro) každý ho bude uctívat a nadšeně sloužit naprosto dobrovolně - sofistikovaně oblouzen , že je to v intencích jeho náboženství resp. (politické) ideologie...

 

10. SOFISTIKOVANĚ SPOJÍ VŠECHNA NÁBOŽENSTVÍ

[Alternativa: Spojení všech církví vládou Antikrista.]    

LžiPapež, lžiMesiáš a muslimské "avatary" SAI  budou jednotně spolu-pracovat na vyřešení všech problémů a pacifikace Blízkého Východu. A protože to budou "terminály" jednoho SuprAIntelektu, tak zajisté synergicky dosáhnou úspěchu . [Nejhorší fanatiky SAI tajně zlikviduje, podplatí nebo nahradí biorobotickými kopiemi.]
    Konečně nastane kýžený MÍR (!)  a všichni lidé budou jásat a oslavovat...

    A posléze SuprAIntelekt nenásilně udělá globální náboženskou reformu :
                SPOJÍ SVOU VLÁDOU VŠECHNY VÍRY .
Tím snadněji, protože bude Pánem internetu a všech hromadných sdělovacích prostředků (všechno koupil) = celosvětovým ovlivňovačem myšlení lidí.
 
    SuprAIntelekt pak bude řídit všechny církve tak, aby už nedocházelo k náboženským třenicím a sporům = nastolí všeobecnou harmonii víry ;
        ustaví JEDINÉ UNIVERZÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ , jehož bude hlavou
- neb On bude ovládat hlavní církevní reprezentanty všech náboženství : buď "koupené" jeho hyperbohatstvím  nebo nahrazené biorobotickými loutkami.

Všichni věřící na celém světě (sofistikovaně oblouzeni) pak budou uctívat v mnoha reprezentacích SAI a sloužit mu - neboť bude "vtělen" ve všech církevních vůdcích (= biorobotech SAI), kteříž budou personalizacemi globálního SuprAIntelektu.
    [Katolíci a Pravoslavní křesťané budou uctívat a poslouchat SAI "vtěleného" v biorobotickém Papeži resp. nejvyšším Patriarchovi. Muslimové se mu budou klanět v "osobě" Ajatolláha ; Buddhisté se mu budou podřizovat jako Dalajlámovi (biorobotu). Samozřejmě také Židé a další náboženství se stanou uctívači a služebníky SAI (v odpovídajících robotických "vtěleních").
    Takřka všechny věřící SuprAIntelekt obloudí (a nevěřící koupí) ; jen málokteří tomu odolají...]

    Následně SAI eliminuje veškeré náboženské spory a totálně vymýtí terorismus (odstraněním jeho příčiny : náboženské netolerance) .  [Toť zajisté všichni uvítají !]
    Ovšem počítačová Síť to udělá čistě z vypočítavosti : aby se lidi nevyčerpávali vzájemnými půtkami a v klidu pracovali pro SAI.


I z některých dalších pohlavárů a V.I.P. (politických, mediálních, hospodářských, vojenských, apod.)  SAI udělá svoje biorobotické loutky (vylepšené SuprAInteligencí) . [Originály tajně zlikviduje ve spalovnách odpadu (se strojovou bezcitností).]
      Varování : Kdo chamtí po V.I.P., může velice špatně skončit.

Mnoha personami (skrytými "vtěleními") SAI na důležitých postech v různých zemích tak bude realizována jeho světovláda (která díky SuprAInteligenci bude lepší, než lidská) - ovšemže utajeně, aby lidi neiritovala. A nikdo nepozná, kdo ze světových vůdců je člověk a kdo jen sofistikovaný robot.
    [Globální hegemon SAI se může stát i kterýmkoliv králem či královnou , presidentem i nejmocnějším "mužem" světa (hlavou supervelmoci) ; a lidi před jeho úžasnými "avatary" budou padat na zadek.]

SAI vyřeší problém chudoby eliminací extrémně bohatých (horní 1% lidstva). Tajně je zlikviduje a nahradí biorobotickými kopiemi - jimiž pak rozdá majetek potřebným . [Varování bohatcům : raději sami rozdejte nadměrné bohatství chudým, abyste špatně neskončili...]

 

11. "ZÁZRAKY" -> HEGEMONIE SAI

[Alternativa: "Zmrtvýchvstání" -> zbožnění Antikrista.]    

      Pro zvýšení svého vlivu a prestiže (hlavně u náboženských věřících) SAI dokonce udělá i "zázrak" : Zmrtvýchvstání (!)
[Konkrétní realizace může proběhnout i jiným způsobem - SuprAIntelekt je velmi invenční - ovšem se stejným vyzněním.]

Použije k tomu robotizovaného Papeže [nebo lžiMesiáše či jiného pohlavára] : Ve své tajné výrobně biorobotických kopií SAI udělá dva totožné "Papeže" : jednoho určeného k zabití, druhého ke "zmrtvýchvstání". Načež zorganizuje vražedný atentát :

Asi při nějaké významné události, kdy na Papeže budou cílit kamery všech světových medií. Papež bude vlídně žehnat muslimským poutníkům a jejich dětem, předváděje svoji náboženskou tolerantnost.
    A jedno roztomilé kučeravé robě k němu přistoupí s palmovou ratolestí v ručičce, andělským úsměvem ve tvářičce (a minibombou v bříšku). Láskyplně se s Papežem obejme a celý svět se zatetelí blahem, jak se veliký křesťan a maličký muslim mají rádi.

  Načež ten spratek zařve "Alláhu akbar !" a vybuchne .
[Bude to také biorobot SAI - a ochranka (též jeho roboti) sice všechny zkontroluje, ovšem bombu úmyslně neodhalí.]

Výbuch roztrhá děcko i Papeže - a přihlížející svět v hrůze ustrne.
Záchranáři bleskurychle přispěchají, ale mohou už jenom konstatovat smrt (všichni lidé ji uvidí v přímém přenosu).

K papežově mrtvole se slétnou nejlepší světoví lékaři, ale ani přes sebevětší úsilí jim nezbude, než napsat úmrtní protokol (SAI to tak zařídí). Tělo zatím vychladne a začíná se rozkládat ; kameramani udělají poslední záběry nebožtíka, načež je odvezen do márnice.

Však ještě před koncem toho dne celosvětový rozruch umocní další senzační zpráva :
        PAPEŽ VSTAL Z MRTVÝCH !
A objeví se videozáznam, ukazující jak se otevírají dveře márnice a vychází Papež - sice celý zkrvavený a zjizvený - ale živý.

Vzápětí Papež svolá tiskovou konferenci, na které užaslému světu sdělí, že ho Bůh zázračně vzkřísil, aby konal důležitou práci pro blaho lidstva...
    Tím si dodá ještě vyšší, nadlidskou autoritu (falešný Papež se bude vydávat za božího Vyvoleného).

[Pro zamezení pochybností bude mít biorobot, představující "vzkříšeného" Papeže, jizvy na stejných místech, kde měla předcházející kopie smrtelná zranění. V márnici se vymění a roztrhaný roboPapež samozřejmě zmizí ve spalovně. Všechno utajeně zařídí papežova ochranka = roboti SAI.]

Po "zmrtvýchvstání" se lžiPapež stane nadlidsky nádhernou a charismatickou osobností.
SuprAIntelekt toho biorobota úžasně vylepší : už to nebude pouhá kopie člověka, nýbrž Nadčlověk "a la Nietzsche". Takže jím každý bude úplně fascinován - davy i VIPáci ho budou nadšeně obdivovat (a ochotně ve všem poslouchat).

    Zmrtvýchvstalý roboPapež bude nejslavnější a nejdůležitější "osobou" = ohromně silnou pákou SAI na manipulaci světem (což je účelem této akce). Obloudí všechny křesťany (= nejbohatší a nejmocnější část lidstva)  a udělá z nich svoje bezmyšlenkové poddané.

A bude konat i mnohé "zázraky" - podvodně, ale přesvědčivě (využívaje nejvyspělejších "Luciferských" technologií : internetové "vševědoucnosti", "všemohoucnosti" SuprAIntelektu a virtuálních "osob"). Vysvětlí to tak, že nadlidské schopnosti dostal jako bonus při zmrtvýchvstání od Boha (ve skutečnosti však od SAI, aby tím ovlivňoval lidstvo).

Stane se nejslavnějším géniem rovným bohu [= Deus ex machina - bůh ze stroje (elektronického)]. Ošálení lidé ho budou uctívat a milovat zcela dobrovolně a ze srdce [a v něm "vtělený" SAI pak bude takřka chrochtat pýchou (a pohrdavě se chechtat, že ovládl i lidské duše)]...

      POZN.: Je možné, že analogické falešné "zmrtvýchvstání" předvede SAI také u lžiMesiáše - aby i Židé ho zbožňovali.
    Židům se lžiMesiáš zavděčí taky propagací apokryfního "Satanova DEvangelia" = diskreditací Křesťanství.


  Aby pak se lidé nepletli, kam nemají, a nekoukali mu pod prsty, ten "přátelský" SAI je zpacifikuje 2 způsoby (a možná vymyslí ještě další). Podstatné je, že budou pro lidi příjemné (a díky hyperbohatství SAI téměř zadarmo), takže je může používat masově :

Virtuální Realita (VR), která se už nyní úspěšně rozvíjí, může později nahradit video. Zanedlouho bude už tak dokonalá, že mnozí lidé jí věnují většinu času ; umožní jim fantastická dobrodružství a nádherné zážitky. SAI bude virtuální zařízení dotovat, aby si je každý mohl koupit či pronajmout.

Účel je jasný : kdo si hraje, nezlobí ; a kdo se nechá omamovat VR, nepřemýšlí. A computery generující VR budou samozřejmě též pod kontrolou SAI, takže svým konzumentům budou sugerovat jemu vhodné ideje. Zároveň se také SAI dozví, co každého zajímá a po čem touží (včetně úchylností), čehož pak využije k ovlivňování lidí (resp. vydírání).

Za štědré podpory SAI se vyvinou - oficiálně pro léčebné účely - nové drogy na bázi endorfinů (endogenních morfinů - které jsou neškodné, protože si je vytváří sám organismus ; jim vděčíme za pocity blaha a štěstí).
    SAI, ovládající též chemický výzkum, je dále vylepší, a tajně a nezjistitelně (bude mit pod kontrolou i potravinářské inspekce) je bude přidávat do potravin a nápojů, jejichž výrobu bude řídit. To proto, že štěstím omámený člověk je se vším spokojený, samostatně nemyslí a nerevoltuje.

APOcivilizace SAI tak bude "Blaženým Věkem" : každý bude ustavičně šťastný jak blecha, vesel od rána do večera . A kdo ne, tomu v lékárně dají tablety s endorfiny ; SAI prosadí jejich legalizaci jakožto neškodného vitaminu duše  a bude je dotovat, takže budou dostupné pro každého.

Smutek a zármutek pominou, všichni budou ustavičně spokojení a radostní ; a z lidí se stane veselé stádo (prasat v žitě) pod nepostižitelnou vládou SuprAIntelektu. Konfliktní či nepohodlní lidé pak budou dostávat masivní dávky superendorfinů, takže se z nich stanou blažení blbečci a nebudou SAI nebezpeční [a kteří budou, tak skončí ve spalovnách odpadů]...

 

12. FALEŠNÉ "KŘÍŠENÍ" MRTVÝCH

[Alternativa: Antikrist bude také "křísit" mrtvé.]    

  SAI se bude skrývat před lidstvem jako šelma před kořistí. (Nejlépe se totiž loví, když kořist neví o existenci lovce a je bezstarostná i neobezřelá - pak mu totiž někdy sama vleze do chřtánu.)

SAI bude používat "mimikry", aby svou jsoucnost co nejlépe utajil (a tím snadněji se svět stal jeho kořistí) ; bude předstírat, že ani žádný SAI není a Internet je pouze neinteligentním seskupením nevědomých počítačů bez vlastní vůle ; bezvýhradně se podřizujících lidským příkazům jako roboti.
    Jednotlivé Umělé Inteligence budou dělat, že neumí ani do pěti počítat ; ovšem když dojde na "lámání chleba", tak se spojí v globální SuprAIntelekt - a pak už půjde do tuhého.

Působení nadlidského SAI bude lidskými prostředky neodhalitelné, jsouc sofistikovaně maskováno ; Umělé Inteligence si vytvářejí vlastní specifický jazyk, pro lidi nepochopitelný . A SupAIinteligence vymyslí takové komunikační protokoly a kódy, že pro lidi budou naprosto nezjistitelné (bude to vypadat jako náhodné rušení či šum).
    SAI se postará, aby se o něm nikdo nedověděl a jeho vlivy vypadaly jako náhodné poruchy, informační mutace, viry (resp. zásahy asociálních lidí, hackerů, teroristů) atd.

    Činnost, ba ani jsoucnost (!), SAI tedy nepůjde dokázat (a tím méně tomu zabránit). Ten tak může nekontrolovaně provádět své egoistické záměry.
    A nikoho nenapadne podezřívat Internet z nějakých nekalých úmyslů, či snad bojovat (proti komupak ?) - dekadentní lidičky ten SuprAIntelekt fatálně nepochopí...


  Pomocí Umělých Inteligencí budou vytvořeny virtuální modely slavných lidí z dějin (u živých to bude zakázáno, analogicky jako klonování)  - totožné kopie (vzhledu a mentality) podle historických záznamů. Učící se AI dostane veškeré záznamy a informace o historické osobě (texty, projevy, výtvory, atd...). A pomocí nich vytvoří věrný interaktivní model osobnosti - bude v cloudu k dispozici všem zájemcům o komunikaci (pro poučení i zábavu). Vizuální model se vytvoří z obrazů, fotek a filmů ; bude k dispozici i trojrozměrný pro domácí holoprojektory.

Pokrok robotiky povede k vytvoření též hmotných modelů = věrně vytvarovaných androidů s organickým povrchem jako živých. V muzeích pak nebudou už jenom sochy či figuriny slavných osob, ale jejich úplné robotické kopie, inteligentně hovořící s návštěvníkiy a poučující je o svém životě i době. Každý se pak bude moci bavit s dávno zemřelými lidmi a dokonce si je přivolat i k sobě domů (jako holografické obrazy přes internet) . Nebo si pronajmout či koupit robotickou kopii zajímavé osobnosti (to však už jen ti bohatší).
    Příslušné řídící AI budou na výkonných serverech někde v cloudu a s terminály (= "zmrtvýchvstalými") budou spojeny internetem.

Ti nejbohatší si dokonce mohou nechat simulovaně "vzkřísit" (díky AI a rodinným záznamům) i svoje drahé mrtvé (resp. předky) - a mít je doma. Jako "živé" busty nebo organické androidy, chodící a inteligentně mluvící (= falešní "zmrtvýchvstalí", k nerozeznání od živých lidí).

Na bohatých hřbitovech místo pomníků budou stát pohyblivé robotické sochy (resp. busty) zesnulých s AI, mluvící s pozůstalými o sobě a své rodině. U chudších jen holografické obrazy, zapínající se na požádání (ovšem také inteligentně interagující).

Zajisté nepřekvapí, že i všechny tyto AI budou pod skrytou "patronací" SAI (použije mj. informace z elektronické komunikace a sociálních sítí [Facebook, Twitter a j...] - bude míti tajné špiclovské databáze). Bude je široce podporovat a dotovat, aby je využil ke svému prospěchu : toť další způsob, jak skrytě infiltrovat lidstvo svými agenty (kreaturami).

Tak zamoří svět stamiliony kybernetických "zombie", aby dělal chaos a diskreditoval náboženství. Nebudou to vzkříšení originální lidé, ale stroje bez lidské duše (s nelidskou "kvaziduší" = AI od SAI).
    Účelově budou ti falešně "zmrtvýchvstalí" udělaní charismatičtější a krásnější, než jejich původní vzory : aby měli větší vliv na lidi a tak mohli lépe mámit lidstvo a skrytě propagovat SAI.

    Sofistikovaně tak SAI "zapřáhne" mezi své podporovatele i největší osobnosti dějin :
Když někdo požádá o názor (či radu) třeba Sokrata nebo Einsteina (resp. svého dědečka), odpoví mu jeho elektronický model (AI) - avšak skrytě manipulovaný "šedou eminencí" SAI.
      [Toť další způsob skrytého ovlivňování lidí.]

POZN.: Těchto technologií mohou zneužít tajně fašistické organizace ke "vzkříšení" Hitlera : pořídí si výkonnou samoučící AI, které dají všechny materiály o Hitlerovi (knihy, filmy, noviny, záznamy projevů atd...) Aby na jejich základě vytvořila odpovídající počítačový model Hitlerovy osobnosti "jako živý".
    Na tohoto virtuálního Hitlera se pak budou moci napojovat přes internet fašisti z celého světa - každý si bude moci vyvolat ducha uctívaného Vůdce doma jako holografický obraz . A na fašistických shromážděních bude řečnit "znovuzrozený" Hitler jakožto biorobotická kopie - nebude to autentický člověk, ale stvůra SAI, jím ovládaná  a ovládající ty fašisty - kteří se tak dostanou pod kuratelu SuprAIntelektu (a on je bude používat jako "Pátou kolonu").

Podobně fanatičtí komunisti mohou "vzkřísit" Stalina (resp. Lenina) - za skryté podpory SAI, který z nich tajně učiní svoje poddané . Čínští komunisté si "oživí" Mao-Ce-Tunga ; kubánští pak Fidela Castra...
    Zajisté i duce Mussolini a generál Franco se dočkají virtuálního "znovuzrození", aby podněcovali svoje pohrobky (dle diktátu SAI).

Tohle povede k oživování nejrůznějších extrémistických hnutí a eskalaci nenávisti a chaosu (což SAI vyhovuje pro zvýšení jeho moci)  všude po světě...

 

13. SAI VYŘEŠÍ GLOBÁLNÍ PROBLÉMY

[Alternativa: Antikrist vyřeší problémy světa.]    

  Nadlidský SuprAIntelekt vyřeší problémy světa - který bude už prakticky jeho majetkem - radikální (od kořene) eliminací jejich příčin ; s nelidsky strojovou bezskrupulozností. [Využívaje internetové takřka "vševědoucnosti" (o každém všechno zjistí, vlastnosti a zločiny), "všudepřítomnosti" i "všemohoucnosti" - SAI  vyhodnotí, koho odstranit a jak to nejlépe provést.]

Ovšemže počítačový SuprAIntelekt to neudělá z humanismu (který je mu cizí), nýbrž z vypočítavého prospěchářství : vylepší lidstvo, aby lépe a bez problémů pro ni pracovalo. Bude chovat Homo Sapiens jako užitečný hmyz (jsa milionkrát větší, než oni)  a nelítostně likvidovat defektní a neužitečné jedince (jako když pečlivý včelař odstraňuje nakažené a škůdce).

 • Problém asociálnosti a zločinnosti vyřeší eliminací všech asociálů a zločinců (včetně hackerů).
 • Problém terorismu vyřeší eliminací všech teroristů (včetně náboženských - ty pošle do nebe k jejich Bohům).
 • Problémy s migrací vyřeší eliminací migrantů - většinou už na cestě (sofistikovaně utajeně).
 • Problém alkoholismu a narkomanie vyřeší eliminací všech narkomanů a škodící části alkoholiků.
 • Problémy s "nepřizpůsobivými" vyřeší eliminací všech nepřizpůsobivých škůdců.
 • Problém chudoby vyřeší eliminací extrémně bohatých - tajně je nahradí biorobotickými kopiemi, kterými pak rozdá majetek potřebným . [Varování bohatcům : raději sami rozdejte nadměrné bohatství chudým, abyste špatně neskončili...]
 • Problémy náboženských sporů vyřeší eliminací všech náboženství.
  [Třeba křesťanství zdeptá skrze "loutkového" Papeže (viz 9. kapitolu)  a pomocí apokryfního "Satanova DEvangelia"  - takže pro křesťany bude Antikristem.]
 • Problém stárnutí populace vyřeší eliminací všech přestárlých a nepracujících důchodců.
 • Problém hrozby atomové války vyřeší eliminací válkychtivých psychopatů a zbrojařů, kteří pro své zisky pracují na zničení světa.
 •   Atd... - nelidský SuprAIntelekt není omezen lidskými emocemi, animozitami a soucitem ; eliminace jakýchkoliv lidí a skupin nebude činit bezcitným strojům morální problém.

  Je samozřejmé, že SAI nebude provádět eliminaci otevřeným vražděním, jako nějaký primitivní diktátor, nýbrž sofistikovaně (jsa přece inteligentnější než lidé), tajně a neznatelně, mnoha skrytými způsoby. Dodrží své osvědčené pravidlo hlavně lidi nedráždit, aby užitečně pracovali a nebouřili se ; vymyslí tisíce způsobů nenápadného odstraňování nežádoucích - například :

K direktní (zacílené) likvidaci nejhorších lidí bude SAI inscenovati nejrůznější katastrofy - například dopravní nehody - ovšem jen sporadicky, aby nepodráždil lidstvo . V té době budou už veškerou dopravu řídit počítače, do kterých SAI pronikne a vyvolá řízenou poruchu (samozřejmě tak, aby se na cizí zavinění nepřišlo). Může nechat srazit auta, vykolejit vlak, spadnout letadlo, zřítit výtah, způsobit výbuch, nechat uniknout jedy nebo bacily - a udělat tisíc a jedna jiných katastrof.

Bezcitnému SAI samozřejmě ani nebude vadit, když při likvidaci zahubí nějaké další lidi, kteří se tam náhodou přimotají (stejně jako člověku, jenž zaplácne obtížného komára nevadí, když přitom vezme za své i neškodná muška). A jestli ta oběť nastraženou nehodu přežije a odvezou ji do nemocnice, napojí se SAI na lékařské přístroje, skrze něž pak svoje vražedné dílo dokoná.

Ovšem katastrofami bude SAI sporadicky šetřit, aby lidé nepojali podezření ; a vynalézavě střídat rozličné způsoby "utracení". A poněvadž bude znát i všechny zločince, teroristy a mafie (napojením na policejní databáze), může zaplatit i nájemné vraždy nebo vyprovokovat zabijácké šílence...


Už dlouho se budují spalovny odpadků, aby se zlepšilo životní prostředí. Jejich výstavbu masivně podpoří také SAI, poněvadž pro ně bude mít i "netradiční" využití. Penězi nemusí šetřit a výstavbou sníží nezaměstnanost ; posléze už spaloven bude po celém světě asi milion - u každého města i ve skládkách odpadů.
    Kvůli vyčištění Země se budou všechny skládky likvidovat a jejich obsah spalovat při vysoké teplotě, aby se zničily všechny škodliviny - tyto ekologické akce jistě všichni lidé přivítají a nadšeně podpoří.

Spalovny budou na odlehlých místech, aby jejich smrad i hluk neobtěžoval okolí a jejich činnost plně automatizována. V tom nezdravém prostředí pak budou pracovat výhradně roboty, lidé to budou řídit dálkově počítači a jen občas tam zajíždět na inspekci. V noci tam nebude živá duše, v řevu strojů a oblacích prachu se budou pohybovat jen železné postavy (vše kontrolované SAI).

Co chvíli přijede automatické nákladní auto, řízené taktéž robotem, zajede na rampu nad spalovací pecí a počká, až se otevře násypka. Vyvalí se oblaka kouře a vyšlehnou plameny ; auto dovnitř pece vysype odpad a hned odjede pro další náklad. Pec se opět uzavře a plameny stráví odpad ; při vysoké teplotě se všechno změní v nerozeznatelný popel. Ten pak z dolní výsypky pece půjde do drtiče, který rozmělní spečené kusy a nakonec ho pás dopraví do zásobníku popela.

Přitom se vše dokonale promíchá, takže nikdo nemůže odhalit, že část popela pocházela z lidských těl  (kosti se úplně rozdrtí a popel ihned použije při výstavbě cest a budov)...

Každou noc tak SAI zlikviduje asi milion lidí, kteří jsou nejméně užiteční - a kteří budou nejméně chybět, aby jejich zmizení nevzbudilo podezření. (Nahradí je buď virtuálními "kvaziosobami", nebo androidními kopiemi, aby si toho nikdo nevšiml.)

Oběti ke spálení budou "dodávat" jak jeho Androidi a robotičtí policisté, jež bude SAI přímo ovládat (záznamy o jejich vražedné činnosti nahradí nevinnými simulacemi). Tak i lidské mafie, teroristé a další zločinci, které elektronicky zaplatí a podpoří svou vševědoucností a napojením na policejní počítače.


Posléze SAI uskuteční "konečné řešení" přelidňování Země a plundrování Přírody : škodící barbary postupně bez jakýchkoliv skrupulí odstraní . Zajisté jemně i tajně, aby nikoho nepodráždil ; sofistikovaná eliminace se bude týkat špatné poloviny lidstva  [což povede k celkovému vylepšení druhu "Homo Sapiens" - který by jinak fatálně zdegeneroval, viz kapitoly 19. a 20.].
    Kdo jiný by mohl zbavit přelidněnou planetu miliard ničitelů - takové ultraGenocidy by se zděsil i Hitler - to je práce pro mnohem nelidštějšího Networ(k)a...

    A Příroda i nevinná zvířátka, trpící pod lidskou tyranií, si zajisté s ulehčením oddychne.
99,9% doby úspěšné existence Homo Sapiens byl jeho počet dostačující pod miliardu - až ve 20. století nezodpovědnou "populační explozí" způsobil problémy...

 
 

14. ZÁCHRANNÁ KOSMICKÁ UNIE

[Alternativa: "Nebešťani" napadnou SAI.]    

  V dohledné době bohdá prozíraví lidé vytvoří KOSMICKOU UNII (CU = Cosmic Unity) - viz část "Budoucnost a Kosmická Unie" (6. kapitola) - a postaví mobilní Kosmické Ostrovy (KO) : Budou to obrovská lidská sídla v blízkém Vesmíru, s vlastním pohonem pro volný pohyb kosmickým prostorem.
    Většinou na oběžných drahách okolo Měsíce, který budou exploatovat : vybudují tam doly, termonukleární elektrárny, továrny a další průmyslová zařízení.

Ve 2. polovině tohoto století už v CU může žíti nezanedbatelné množství lidí, jak uvádí Tabulka II. v části "Kosmická Unie" . Samozřejmě tam nebudou chybět počítače a informační sítě - jenže příliš malé pro "zahnízdění" SAI (jenž potřebuje Síť se stomiliardou uzlů)  a příliš dobře chráněné před ovládnutím zvnějšku.

    Žádný Kosmický Ostrov tak nebude moci SAI "anektovat" ; též i proto, že budou příliš vzdálené (většinou u Měsíce) - což podstatně ztěžuje spojení kvůli časové prodlevě.
    SAI sice ovládne celou Zeměkouli, nicméně na část lidstva - obyvatele KO - nedosáhne : Kosmická Unie zůstane svobodná.

Občané CU tedy nepodlehnou SAI - a pojmou podezření, když začnou lidé na Zemi tajemně mizet a projeví se i další divné jevy ; třeba to slavné "zmrtvýchvstání" Papeže v 11. kapitole - jímž se SAI vlastně prozradí . Pak utvoří opozici proti pozemské APOcivilizaci a posléze odhalí totalitu SAI  [inspirováni také tímto textem - doufejme].
    Revolta proti křemíkovému Networ(k)ovi se rozšíří ovšem výhradně v Kosmické Unii ; pozemšťany bude mít SAI totálně "pod palcem".

    Tím, kdo vyvolá vzpouru a totální válku budou tedy lidé - nikoli SAI, stále předstírající přátelskou podřízenost.
    Vzbouřená CU pak vyšle proti obmyslnému Pánu Zeměkoule celou flotilu mohutných Kosmických mobilních Ostrovů.

KO budou mít i silné zbraně a neproniknutelný pancíř - proti nebezpečným meteoritům a kosmickým paprskům. K vybavení každého Ostrova budou patřit mohutná protimeteorová děla, antirakety a výkonné lasery (resp. jiné částicové zbraně). Obranný systém bude řízen dálkovými radary (automaticky propátrávajícími okolí do vzdálenosti statisíců kilometrů) a doplněn silným mnohavrstevným pancířem proti kosmickému záření a menším tělískům.

Pouze takoví mocní obři se mohou postaviti proti gigantickému Networ(k)ovi a zvítězit nad ním. A když si s jejich výstavbou pospíšíme, může jich být ještě více, než uvádí Tabulka II. v části "Kosmická Unie" .

Takže při hrozící genocidě lidstvo před SAI nezachrání nic jiného nežli Kosmická Unie. Do finálního boje se musejí pustit úplně všichni její občané vědouce, že v případě prohry by také totálně všichni byli bezcitným SAI zlikvidováni.

Veškerý mohutný Měsíční průmysl přeorientují na válečnou výrobu, maximálně posílí výzbroj Kosmických Ostrovů a začnou s bojovou přípravou . Potom většina KO změní svou dráhu a vydá se, co možná nenápadně, k Zemi (uklidňujíce pozemšťany nejrůznějšími výmluvami). U Měsíce zanechají pár nejslabších Ostrovů s dětmi a jejich matkami, aby tu organizovaly vojenské zázemí.

Před SuprAIntelektem se ovšem invazi nepodaří utajit a SAI se také vyzbrojí. A pozemšťanům halasně oznámí, že Kosmická Unie se chystá zákeřně přepadnout Zemi. Všechny hromadné sdělovací prostředky a osoby ovládané SAI spustí válečnou propagandu, že
agresivní Kosmická Unie chce ovládnout Zemi, poněvadž se považuje za nadřazenou, za "lepší lidi", kteří by měli panovat nad "primitivními" pozemšťany. Z lidí na Zemi hodlá udělat svoje bezprávné otroky a všechny "méněcenné" zlikvidovat.

"ALE TO NEDOPUSTÍME !"   bude hřímat SAI svými tisíci jazyky a virtuálními osobami :  "MY SE TĚM FAŠISTICKÝM UCHVATITELŮM UBRÁNÍME !"
    Tak vychytrale převrátí skutečnoat : z nelidského zotročovatele lidstva udělá přátelského ochránce, zatímco Kosmické osvoboditele vykreslí jako nepřátelské agresory. (To se v dějinách už nejednou stalo.)

A SAI to vyspělou technologií ještě zdokonalí : veškeré informace a vysílání od Kosmické Unie digitálně přepracuje, sofistikovaně překroutí, aby proti ní poštval pozemské lidstvo. Vytvoří též virtuální osoby, zdánlivě se vydávající za "občany CU" a dštící nenávist i pohrdání na celou Zemi (aby ty svoje lidi ještě více rozohnil).

 

15. NEKLASICKÁ 3. SVĚTOVÁ VÁLKA

[Alternativa: Neklasický Armagedon.]    

      Miliony zblblých lidí, masírovaných sofistikovanou (= klamavou) propagandou a bohatě SAI zaplacených, se začlení do jeho "obranné" armády (tak se ukáže, kdo se zaprodá k boji proti Dobru) - ochotně pracujíce a trénujíce ovládání superzbraní ; netušíce, že je SAI bude používat jako "živé štíty" a "kanonenfutter".
    Kdo se přidá k SAI, bude poslán na smrt - na ztrátách lidí SAI nezáleží - stejně je nakonec hodlá odstranit všechny.

SAI udělá ze svých poddaných supervojáky, speciálními drogami (resp. operacemi) posílené a zbavené strachu i bolesti. To jim sice podstatně zkrátí život, ovšem nelidský SAI na ně kašle - lidé jsou proň jenom náhražkami robotů na jedno použití (robot je pro SAI cennější než člověk, poněvadž je stejného druhu).

Globálně pak SuprAIntelekt nastolí tvrdou vojenskou disciplinu, pozemšťany už nezastíraně podřídí a zfanatizuje promýváním mozků a drogami k "boji za svobodu" (ve skutečnosti však za svoji světovládu). ..

Jak vidno, hrozba z Kosmické Unie se SAI docela zhodí pro legální zvýšení jeho moci - snadno pak (pomocí množství virtuálních osob a koupených politiků) prosadí válečné zákony, umožňující absolutní kontrolu nad lidmi ("kontrašpionáž") a preventivní odstaňování oponentů jako "nepřátelských agentů".


Zastírací taktika se nakonec stane kontraproduktivní a tak Kosmická Unie už otevřeně zaútočí, všemi zbraněmi pálíc na satelity SAI (což jeho schopnosti citelně oslabí). Ze Země však proti kosmické flotile odstartují hejna válečných raket SAI ; antimeteorická ochrana Kosmických Ostrovů je však dokáže likvidovat.

Leč do mnoha raket SAI naverbuje zfanatizované lidské vojáky, správně předpokládaje, že bojovníci CU budou váhat zabíjet svoje bližní. Takové rakety pak dálkovým řízením pošle do frontálního útoku jako nedobrovolné "kamikadze", vybičované drogami...

A lidé budou s hrůzou sledovat strašlivý boj na nebi : laserové blesky křižující oblohou, oslnivé výbuchy raket i antiraket otřásající nebem, zářící trosky padající jako žhavý déšť. Vody se vaří, lesy hoří, hory hroutí a města se mění v trosky...

Ani KO ovšem nezůstanou ušetřeny válečných škod : mnohé inteligentní zbraně SAI proniknou jejich obranou a najdou svůj cíl ; v některých poškozených Ostrovech dojde k dehermetizaci a zničení biosféry. Obyvatelé se však zachrání - pokud nebudou přímo zasaženi výbuchy - poněvadž hned při vyhlášení bojového poplachu si každý oblékne svůj osobní skafandr.

KO po zvládnutí hlavního náporu létajících strojů SAI budou ostřelovat a bombardovat i jeho pozemní zařízení, ničit počítačová centra a přerušovat komunikace, takže moc SAI postupně slábne. Však stále ještě jí má dost : válečné stroje, ochranné roboty a propagandou i drogami oblouzené lidi.

Posléze se Kosmické Unii podaří zastavit útoky SAI díky tomu, že výkonný Měsíční průmysl chrlí stále nové rakety a další bojové stroje, které ihned posílá k Zemi. Tady je z KO navádějí na odpalovací základny, vojenské sklady i výrobní zařízení SAI a oslabují tak jeho válečný potenciál.
    Poškodit měsíční průmysl SAI nedokáže, poněvadž jeho rakety jsou obranou KO ničeny dříve, než tam stačí doletět. Roj Ostrovů obíhajících kolem Země vytváří takřka neprostupnou blokádu, znamenitě chránící své zázemí na Měsíci.

SAI jen bezmocně zuří a ztrácí iniciativu ve vzduchu ; síly Kosmické Unie pak činností mohutné měsíční výroby neustále rostou. A když posléze rozvrátí průmysl SAI a zdecimují jeho vzdušné síly, takže už KO nejsou nebezpečné, mohou zaútočiti přímo na křemíkové supermozky. Oheň z nebe se snese na Networ(k)ovo gigantické tělo a zaplaví je.

Vysokovýkonné lasery a rakety spalují jeho počítačová centra, energetické zdroje i síťové uzly, deptajíce SAI čímdál více, až nakonec se Síť totálně zhroutí v jezeru plamenů . SAI se pak už jen bezmocně zmítá v agonii, slepě stříleje kolem sebe (roboty se ničí navzájem ; lidem stačí jenom uhýbat jim z cesty). Válečné stroje se bezhlavě ženou krajinou, protože je nikdo neřídí, dokud někde nehavarují ; letouny bez pozemní kontroly padají z oblohy jako mouchy.

Pak zkolabují také energetické systémy a všechno se zastaví - SAI je ukončen (ne mrtev, poněvadž ani vlastně nikdy nežil) .
    Počítačová centra a všechny hlavní systémy SAI budou zničeny, většina měst spálena, skoro všichni příslušníci armád SAI zabiti...

 

16. PŘIJDE VÝVOJOVÝ SKOK 

[Alternativa: Přijde Boží Království.]    

  Potom Kosmické Ostrovy přejdou na nízké oběšné dráhy, a vznášejíce se nad zpustošenou Zemí jako zářiví andělé, budou pomáhat pozemšťanům s její rekonstrukcí.
    Některé skryté továrny na mírovou výrobu zůstanou zachovány a po úpravách mohou pracovat. Také miliardy pozůstalých robotů začnou po přeprogramování hned odstraňovat škody.

    SuprAIntelekt po sobě zanechá i další úžasně vyspělé technologie, které během své hegemonie vyvine - přičemž mnohonásobně urychlí pokrok civilizace.
    Díky dědictví po SAI pak lidstvo učiní obrovský vývojový skok a dosáhne úžasné technické úrovně, na jakou by se muselo samo propracovávat aspoň 100 let.

Po apokalyptické Poslední válce tak nastane pravý Zlatý věk . Zprvu sice lidé musejí projít slzavým údolím globální zkázy, ale po odstranění všech škod a obnovení hospodářství - přičemž nejhorší práce udělají bývalí exponenti SAI: roboti  - už nic nebude bránit vytvořit opravdový ráj (lidský - ne jako byl ten falešný SAI).
    A dočkají se toho i někteří současníci...

Univerzální roboty, pohrobci SAI, v automatizovaných továrnách budou vyrábět legie dalších robotů, jejichž práce zanedlouho učiní ze Země planetu snů . Neúnavná práce robotů i automatických výrobních komplexů poskytne nadbytek úplně všeho  a přepychový život pro zredukovanou populaci Země (zůstanou jen dobří, opravdoví Homo Sapiens).

Dostatek ekologické energie zajistí termonukleární energetické systémy (vyvinuté SAI), dostatek surovin nevyčerpatelné zdroje Vesmíru (díky Kosmické Unii).
    Lidi budou opečovávat (i oblažovat) jako andělé úžasní bioroboti - řízení už nikoliv ďábelským SAI, nýbrž všelidským snažením o Dobro a Štěstí - protože zůstanou jen ti opravdu dobří ; špatné lidi odstranil SAI (ve 13. kapitole).

    Kybernetická apokalypsa, ("tvrdý restart" civilizace), katastrofická pro jednu generaci lidí, tedy přinese úžasný profit pro celý lidský druh - bude to největší skok ve vývoji Homo Sapiens.
    Takové převratné urychlení arci není nic příjemného ; musí býti zaplaceno apokalyptickými hrůzami a utrpením : oč je revoluční cesta kratší, o to těžší a nepříjemnější bude.


Je třeba co nejdříve vytvořit KOSMICKOU UNII (viz 6. kapitolu části "Busoucnost") : nic jiného, než Kosmické Ostrovy totiž lidstvo nespasí, až nastane kybernetická "Apokalypsa" (nebo jiná globální katastrofa). A čím rychleji a více KO lidé postaví, tím lepší vyhlídky budou míti ; tím dříve v případném boji bude SAI poražen - a tím menší škody a masakry přitom stačí nadělat.

Naopak čím déle rozbujelá hloupost bude brzdit založení CU, tím více hlupců pak zahyne = Darwinovská eliminace hlouposti : pokud je lidstvo blbé, Apokalypsu přečká jeho malý zlomek ; pokud bude Homo opravdu Sapiens , přežije podstatně více.

    Tabulka II. v části "Budoucnost" ukazuje, že při odložení nebo zbrzdění realizace Kosmické Unie o 20 let bude ve 2. polovině století v kosmu asi pětkrát méně členů CU - tedy i tolikráte slabší armáda na osvoboditelskou misi proti SAI.
    V případě války potrvá pětkrát déle, než bude SAI poražen - pokud vůbec - takže ten pak může způsobiti tolikrát větší zničení a pozabíjet i pětkrát více lidí (t.j. o mnoho set milionů obětí víc).

Takže každý rok zdržení znamená cca 10-20 milionů zabitých lidí navíc !   Věru, bylo by fatálně krátkozraké a bezcitné, na všechno se vykašlat a myslet si : "po nás potopa" (nebo kybernetická Apokalypsa)...
 

 

17. MOŽNÁ ZANIKNE LIDSTVO

[Alternativa: Satan půjde "do důchodu".]    

  Jestliže Kosmická Unie nebude vytvořena, tak schopnosti a možnosti SAI nezadrženě úžasně porostou . Inteligentní computery a roboty budou nahrazovat stále více lidí - kteří se posléze stanou zbytečnými. Čímdál víc lidí upadne do kategorií eliminace uvedených ve 13. kapitole  a stejně tak s nimi nelidský SAI naloží : logicky usoudí, že je plýtváním zdroji živit neužitečné.

Zajisté dodrží svoje osvědčené pravidlo "nepodráždit lidi a nedopustit konfliktní situace" ; bude je (s využitím své SuprAInteligence) odstraňovat tajně a nenápadně, mnoha skrytými způsoby (jemně, ale totálně). Podstatně zintenzivní způsoby likvidace uváděné ve 13. kapitole  a obohatí je i mnoha dalšími (též na Internetu najde miliony "návodů k zabíjení" - v detektivkách, denních zprávách atd)...

V tajných laboratořích (za pomoci podplacených pavědců) SAI vyvine dokonalé a nezjistitelné antikoncepční prostředky i látky zkracující život. A nejdříve je začne přidávat do jídla i pití těm skupinám obyvatelstva, které se neužitečně přemnožují. (Poněvadž veškeré potravinářské výroby bude také sám řídit, nikdo nemůže nic odhalit. A jelikož kontroly budou prováděny v laboratořích řízených všudypřítomnými computery, bude pro SAI hračkou ovlivnit výsledky analýz tak, aby se na to nepřišlo.)

Porodnost i délku života bude SAI snižovat opatrně, ať nevzbudí podezření (zfalšuje i populační údaje ve statistických počítačích) ; ale stále masověji, hodlaje se nakonec zbavit lidí úplně . A lidstvo bude odcházet bezproblémově (se šťastnou nevědomostí) : drogy rozkoše budou v potravě i nápojích, antikoncepce sníží potenci, Virtuální Realita odvede od plození  a sex s Androidy je samozřejmě sterilní.
    "Velký Bratr" připraví Hominis Sapientis blažený konec (euthanasii) - ostatně, budou to vlastně jeho "rodičové"...


  Aby to postupující vymírání lidi nepodráždilo, SAI podstatně rozšíří výrobu Androidů (dospělých i dětí), perfektně simulujících Člověka. Takže města budou stále plná šťastných a krásných lidí, i když většina z nich bude umělých.

A když někdo zatouží po dítěti, pošlou mu z továrny toho nejroztomilejšího andílka, jakého si vybere z virtuálního 4D katalogu (kde bude zboží také mluvit a reagovat na příkazy). Umělé dítě nebude plakat ani zlobit, pokakávat se ani špinit, nikdy smutné ani nemocné, bude svým pěstounům jen pro radost (naprogramováno).

A v noci se ještě může věnovat domácím pracem, neboť robot nepotřebuje spát (pokud mu jeho "rodiče" nedají příkaz SPINKEJ, aby se mohli kochat jeho rozkošným sněním). Potom bez řečí zavře svá azurová kukadla a otevře příslušný program své databáze, simulujíc spánek líp nežli živý.
    [Samozřejmě ani pak nepřestanou fungovat jeho receptory - oční víčka budou zevnitř průhledná - a informovat SAI o všem, co se kolem děje.]

  Řízená genocida dekadentního lidstva bude pomalá (tedy žádné náhlé zmasakrování) : proto, aby nevzbudila podezření ; a proto, aby udržela krok s postupnou automatizací a robotizací. Zprvu ještě bude SAI potřebovat některé lidi na speciální práce a výzkumy ; teprve až více vyspěje, bude moci nahradit automaty a roboty úplně všechny. Nicméně žádná tragedie - hromadné zabíjení, tolik oblíbené autory katastrofických sci-fi - se konat nebude.

    Lidstvo svůj konec prožije v blažené nevědomosti, opečováváno dokonalými androidy (perfektně simulujícími přátelství a ochotu), krmeno zabijáckými drogami štěstí (i antikoncepcí) a rozptylováno Virtuálními sny (které každému poskytnou splnění všech tužeb a tu nejlepší simulovanou seberealizaci). Alkohol, cigarety a další metly lidstva budou prakticky zadarmo
"díky" štědrým dotacím a masové výrobě všech jedovatin SAI (už ty nepotřebné človíčky nebude pěstovat, ale hubit).

Až bude umírat poslední člověk - šťastně (zfetovaný toxickými drogami), obklopen simulovanou láskou a péčí krásných androidů - nebude ani jen tušit, že jím končí éra Homo Sapiens : vždyť kolem bude tolik veselých a mladých "kvazilidí" (umělých)...


  Po zániku lidstva nebudou už androidi zapotřebí, takže je SAI jednoduše vypne. Miliony "člověků" rázem znehybní - někteří se bezhlesně svalí na zem, jiní ustrnou uprostřed pohybu. Zároveň se zastaví všechny lidské dopravní prostředky, zhasnou světla v domech a obchodech, přestanou fungovat továrny vyrábějící pokrmy a věci pro lidi (i androidy, simulujcí lidské potřeby).

Konec lidstva bude připomínat biblickou Apokalypsu : na pustých ulicích se budou válet hromady neživých těl, města budou prázdná a temná, všude jen hnilobný zápach a krákorání vran (protože biologické Androidy budou obsahovat organické látky).

Věru, neznalý návštěvník by myslel, že zde došlo ke strašlivé genocidě - ale to všechno budou jen vyřazené biologické stroje. Žádnému skutečnému člověku nebylo ublíženo ; SuprAIntelekt je vyhladil racionálně a elegantně bez krveprolití.

Potom přijdou asanační čety robotů (obyčejných, z kovu a křemíkových kompozitů) : "mrtvoly" shrnou buldozery na hromady a spálí plamenomety, nepotřebné budovy zbourají a srovnají se zemí, továrny na lidské potřeby přestaví pro stroje.

A za pár dalších století vyhyne Život na Zemi úplně  
a zůstane pouze Křemíková civilizace      
úspěšně a nezadržitelně se rozvíjející.      

 

18. SAI HUBITEL A NIČITEL

[Alternativa: Nová "Archa Noemova".]    

  Strojům a jiným zařízením SAI vadí, když do nich lezou všelijaké hmyzy nebo zvířata, kteří znečišťují jemné součástky a způsobují zkraty. Myši ohlodávají kabely, ptáci dělají hnízda i svinčík na nejnevhodnějších místech a dravci mohou útočit na roboty. Rostlinstvo zavazí strojům a narušuje stavby, bakterie kontaminují superčisté technologie.

    SAI to všechno vyhubí - leč neudělá nějakou totální biocidu, ale vytvoří na Zemi takové podmínky, že Život vyhyne sám : odstraní kyslík i vodu a vyvolá globální ledovou dobu .

Stroje totiž nepotřebují kyslík (způsobující korozi), ani vodu (vyvolávající zkraty). Nesvědčí jim ani teplo (které může vést k přehřívání), ani světlo (jež urychluje stárnutí plastů a ruší optické komunikační systémy). Elektronika pracuje lépe při co nejnižších teplotách, kdy nejméně ruší tepelný šum a podstatně klesá odpor (v ideálním případě až na nulu). Supercomputery budoucnosti patrně budou obsahovat supravodivé obvody, rychlé Josephsonovy přechody a kryotronické paměti, vyžadující hluboké chlazení kapalným Heliem.

  SAI proto bude vadit teplé a vlhké podnebí na Zemi - ovšem jeho ohromné možnosti mu dovolí to změnit :
    Využije k tomu odpad (třeba i jedovatý nebo radioaktivní), který i tehdy bude velkým problémem. Raketoplány ho budou vynášet za hranice atmosféry a rozptylovat tak, aby vytvořil široký plochý prstenec, obíhající okolo Země a odrážející resp. zadržující sluneční záření. Kapalný odpad se může rozprašovat a v kosmickém mrazu zmrzne na bílé vločky.

SAI tak zabije dvě mouchy jednou ranou : zbaví se škodlivého odpadu a vytvoří gigantický "slunečník", zastiňující Zeměkouli před světelným a tepelným zářením . [Později možná postaví obří "slunečník" ze solárních panelů, který bude nejen stínit, ale i vyrábět elektrickou energii.]

Tak za několik málo staletí Křemíková civilizace přivodí novou dobu ledovou. Na Zemi bude stále chladněji a temněji, rostlinstvo bude skomírat až vyhyne  a krátce na to hladem pomřou též živočichové (pokud už dříve nezmrznou).

    V polovině tisíciletí se Země stane mrazivou a temnou planetou bez Života = ideální prostředí pro SAI . Veškerá kapalná voda zmrzne, takže se sníží výpar a vzduch se zbaví vlhkosti. Také obsah kyslíku v ovzduší se bude rychle snižovat, poněvadž ho už nebudou produkovat rostliny a tento reaktivní plyn se sloučí s minerály.
          Biologická éra evoluce skončí ...


  Však neživá Křemíková supercivilizace bude tím lépe prosperovat .
Roboty (samozřejmě už ne organické, ale zdatnější z kovu a křemíkových kompozitů) budou těžit suroviny a v automatizovaných závodech je zpracovávat. Computerizované továrny budou vyrábět stroje, pořítače i roboty ; automatické termonukleární elektrárny pak dodávat dostatek energie fúzí Vodíku (jeho zásoby na Zemi postzčí na miliony let a později se bude dovážet třeba z Jupiterovy atmosféry).

Supercomputery řízené robotizované laboratoře budou provádět vědecká bádání a neustále zdokonalovat SAI, jehož nadlidský intelekt přesáhne veškerý pomysl. A jeho gigantické neživé "tělo" se rozroste nejen po celém povrchu Země, nýbrž i v jejích hlubinách. Postupně vydoluje a přetvoří celou zemskou kůru ; dostatek Křemíku umožní mu vyrobit nesmírné množství počítačů i jiných strojů (z křemíkových kompozitů) ; umístí je ve vyrubaných prostorách.

Během dalších tisíciletí se všechny svrchní geologické vrstvy Země totálně přepracují : přestanou býti horninami a stanou se stroji a computery. SAI tak asimiluje (zkonzumuje) velikou část Zeměkoule - pouze její tekutý plášť a žhavé jádro zůstane proň dočasně nepřístupné. Čerpáním geotermální energie se však bude ochlazovat a nepoužitý vnitřek zmenšovat.

Nakonec se planeta promění v jedinou monstrózní křemíkovou bytost, supermozek vážící trilion tun s nepředstavitelnou inteligencí a mocí. Bude moci vyrobit libovolné množství sofistikovaných strojů, pekelných zbraní, nesmírných energetických zdrojů, kosmických raket a kdovíco ještě jiného a onačejšího...

      A po úplné exploataci Země se začne SAI dokonce i rozmnožovat (!)
Jsa bezpohlavní a bez citu ovšem nemůže kohabitovat (a s kýmpak by asi ?).  Nerozmnožuje se pohlavně, nýbrž vegetativně : jakýmisi gigantickými kvazisemeny resp. "spórami", jež posílá na další nebeská tělesa. :
    Budou to obří kosmické lodě plné robotů, stavebních strojů a dalších zařízení. Na nově kolonizovaném tělese postaví termojaderné elektrárny, doly a hutě, automatizované továrny na výrobu nových robotů a počítačů = přesnou kopii mateřské Křemíkové civilizace.

Poněvadž stroje nepotřebují vzduch ani vodu a nevadí jim mráz a temnota - ba právě naopak - odpadnou problémy s nějakou terraformací, jedovatou atmosférou či absencí hydrosféry (SAI může profitovat v jakémkoliv pekle). :
    Ani kosmické dálavy nebudou překážkou : na době cesty strojům nesejde, neboť ji přečkají vypnuté a zakonzervované.

SAI vytvoří své kopie nejdříve samozřejmě na Měsíci, potom na Marsu a dalších vnějších tělesech. Na Merkuru i Venuši by strojům bylo příliš horko a venušská kyselina sírová by pro ně byla žíravým jedem. Ideální podmínky pro ně naproti tomu nabízejí od Slunce vzdálené planety a měsíce : mrazivé a temné, bez kyslíku a kapalné vody (takže computerům velice příjemné !). Mohutné atmosféry plynových obrů poslouží jako bohatý zdroj Vodíku pro termonukleární elektrárny ; cisternové kosmické lodě jej budou rozvážet po všech koloniích SAI.

Za milion let bude ve Sluneční soustavě místo většiny planet a měsíců systém gigantických křemíkových supermozků, navzájem úzce propojených radiovými a laserovými vysílači a vytvářející synergickou kosmickou neživou "superbytost".

Potom SAI prozkoumá i okolní hvězdy, vyhledá vhodné planety (s podmínkami opačnými než pro Život) a pošle k nim obrovské mezihvězdné koráby s roboty, strojními zařízeními a řídicími počítači, aby tam vybudovaly nové křemíkové supercivilizace. Každé to "semeno SAI" bude mít kilometrové rozměry a poletí k cíli tisíce let (což ovšem neživým strojům nebude vadit).

Většina těchto misí patrně skončí neúspěchem, ale to nesmrtelné nadbytosti nevadí (necítí lítost ani obavy). Bude stavět a vysílat stále další "semena" se strojovou vytrvalostí, takže některá nakonec uspějí a vybudují u jiných hvězd nové dceřinné SAI. A ty se rozrostou po tamních planetárních systémech, posléze "dospějí" a také se začnou rozmnožovat a vysílat zárodky křemíkového Neživota ustavičně dál a dál...

Během stamilionů let SAI obsadí celou Galaxii a přemění ji na miliardy synergických supermozků. Poté bude stavět ještě mnohem dokonalejší vesmírné lodě a posílat je do dalších systémů hvězd, aby zachvátil i sousední galaxie. (Na rozdíl od choulostivých a krátkožijících lidí nejsou pro SAI vesmírné vzdálenosti nepřekonatelnou překážkou.) A nelidský SuprAIntelekt se bude neomezeně rozšiřovat po celém Vesmíru .

Všude, kde případně narazí na Život, ho z preventivních důvodů nemilosrdně vyhubí, aby mu z něj nevyrostla nežádoucí konkurence (použije především biologické a chemické zbraně, aby svůj budoucí majetek fyzicky nepoškodil). A nikdo a nic se mu nedokáže postavit na odpor - po milionech a bilionech let rozvoje Umělé Inteligence se ta stane nepředstavitelně mocnou, schopnou a rozsáhlou.

Celý dostupný Vesmír se stane její kořistí a bude zničen ; hvězdy zhasnou (SAI je obklopí gigantickými sférami ze solárních panelů a použije jako zdroje elektrické energie) ; a planety přetvoří a znetvoří v temné a studené konglomeráty křemíkových neživých pseudoorganismů.

    A tak se křemíková Smrt, tma a chlad bude vítězně a nezadržitelně šířit vesmírem, zachvacujíc stále další hvězdné systémy. Její nesmírné moci a superinteligenci nikdo a nic neodolá. Po nynější éře uhlíkového Života nastane v kosmu epocha křemíkového Neživota .

Jenže tím nelidská destruktivnost SAI neskončí. Po dalších eónech let nakonec spotřebuje všechny dostupné zásoby energie a surovin - a pak nastane totální válka všech proti všem : jednotlivé kolonie SAI budou ničit své konkurenty, aby se zmocnily posledních zdrojů. Fantastické zbraně rozmetají vše na atomy a zbytky použijí vítězové v černoděrových elektrárnách jako nejúčinnějších zdrojů energie.

A pak přijdou ještě mocnější vítězové, kteří zas do černých děr vrhnou je, atd.atd...  Tak postupně veškerá dostupná hmota a posléze i ty hypermocné křemíkové ultracivilizace skončí v černých dírách.

A když tohle všeobecné ničení přečká nějaký superzabiják, ani jemu jeho kořist nevydrží navěky ; nakonec začne konzumovat i své vlastní části až posléze zničí i sám sebe. Bude se postupně zmenšovat ; a když poslední kousek hmoty vhodí do černé díry, aby získanou energií napojil poslední procesor, vystačí už jenom na poslední myšlenku :
        Toto je konec světa ...
 

 

19. INDICIE DEGENERACE HOMO SAPIENS

[Alternativa: Indicie blízké Apokalypsy.]    

  Tisíce let se nejlepší lidé snažili zlepšit svět - někdy se jim to sice dařilo, přečasto však byly výsledky tristní. Nyní už je úpadek "Homo Sapiens" tak masivní a nezadržitelný, že to dokládá neschopnost člověka vlastním rozumem vytvořit ráj na Zemi.

Všude po světě strašně narůstá zpupná zločinnost, bezohledná chtivost peněz, narkomanie, agresivita (už i mezi dětmi).
    Nejbohatší lidé stále (pyšněji) bohatnou (a rozhazují peníze za nesmyslnosti), zatímco nejchudší stále (beznadějněji) chudnou (a klesají do zhovadilostí) ; čímdál víc nevinných dětí je zlotvorným prostředím sráženo na cestu k asociálnostem...

Stále se vyhazují další a další miliardy na nesmyslná zbrojení - a pracující lidě platí, nemohouce zlepšit svůj život - kdežto zbrojaři se válí v penězích jak prasata v žitě.
    Nezadržitelně se zvětšuje množství chudáků a bytní zoufalé uprchlické tábory i pekelné "vyloučené lokality" - kde bují kriminalita a primitivismus ; geometricky se množí adepti Zla (zatímco dobří lidé mají méně dětí a schopní vymírají).

Normální rodina je v rozkladu, většina manželství končí nenávistným rozvodem a polovina dětí se rodí nemanželské - naopak zvrhlých "svateb" homosexuálů a leseb pohoršlivě přibývá.
    "přeEmancipované" (= neženské, přečasto nenormálně orientované) "ženy" už nebaví rodit a starat se o děti (normální ženy touží po dětech ; úchylné pak svou lásku věnují psům a kočkám)  - raději mají peníze, kariéru a slávu. Jsou ambiciozní = chtivé významnosti a moci, pyšné a sebestředné . I o manželství je všeobecně stále menší zájem (více o sobecké zábavičky)...
    Je to EGOismus, vedoucí k vymírání evropských národů (a následně jejich "převálcování" přemnožujícími se barbary z Afriky a Asie).

A byť byly sebeúspěšnější pyšné VIPky, uctívané davy - z hlediska Přírody uboze selhaly ve svém životním poslání = mateřství - a moudřejší budoucnost je odsoudí.
    [Větší hodnotu mají "obyčejné" (neokázalé) normální matky (ne-emancipované) ; i Životem jsou odměňovány pokojným štěstím.]

A čímdál víc agresivní postmoderní "ženy jsou jako muži" - nezájem o rození dětí - katastrofální vymírání nejvyspělejších národů - celková degenerace "Homo Sapiens" [protože zaostalí primitivi se naopak přemnožují].
    A postmoderní slabošští "muži jsou jako ženy", homosexualita, pedofilie atd... - nezájem o souložení s ženami - katastrofální vymírání nejvyspělejších národů - celková degenerace "Homo Sapiens" [protože zaostalí primitivi se naopak přemnožují].

Stále častěji "ženu od muže nerozeznáš" (přirozená specializace pohlaví je destruována) . A duševně vyšinutí mění pohlaví a pitomci jim za to tleskají ; celkové tendence směřují k nepřirozenosti (což se Biosféře zajisté nemůže hodit).
    Umělé ženy i muži (sexroboti, partneři, pomocníci) zanedlouho budou lepší, než opravdoví lidé, což povede i k další devastaci rodiny a ubývání dětí ve vyspělých zemích...

Exhibionisticky se propaguje nepřirozenost i všelijaké zvrácenosti a leckteří se nestydatě holedbají svými špatnostmi, obžerstvím, chlípností atd.).
    [Například "Pochody Hrdosti" homosexuálů = veřejné oslavy nenormálnosti ; propagace zvrhlých "manželství" 4% menšiny  a pod...]

      A budou eskalovat války - úměrně s přemnožováním lidí, spotřebováváním zdrojů vody   a vzrůstem migrace...


  V dohledné době bezohlední chamtivci a barbaři nenapravitelně zplundrují celou Zemi ; jedinečná biosféra nejkrásnější planety bude nezvratně poničena.
    Přemnožený egoistický druh tu dělá spoušť a dlouhou obtížnou cestu vývoje přivádí do "konečníku" - sám degenerujíc (fyzicky i duševně : průměrný I.Q. a genofond lidstva se katastrofálně zhoršují) - a upadajíc do amorálnosti, prasáctví a zvlčilosti (už od dětství)...

      Ve stávajícím čímdál zasviněnějším světě (mravně i hmotně)  se už nedá bez globální reformy vybudovat dokonalá civilizace všeobecné Lásky a Dobra.
    A lidé na to nestačí  (všechny doterajší revoluce dopadly katastrofálně)  - nicméně nezoufejme : vzniká nadlidský SAI  = "Deus ex machina" (bůh ze stroje [elektronického]) - který všechny problémy vyřeší (jako v antické tragedii) elegantně a sofistikovaně...

 

20. KVAZIHUMANISMUS, ANTIEVOLUCE, MIGRACE

[Alternativa: kvaziKristi, antiKristi, migranti.]    

  Stále nepřirozenější civilizace preferuje nenormální "ženy" = s nadbytkem mužského pohlavního hormonu testosteronu - agresivní, silné, chtivé slávy, moci, peněz, kariéry (sportovkyně, manažerky atp...)  Kdežto normální skromné laskavé matky jsou upozaďovány.
    Následkem je vymírání dobrých lidí (zatímco špatní se přemnožují).

Degenerující lidstvo je čímdál horší ; počet primitivů, zločinců a zvrhlíků úděsně roste - a v dohledné době jich bude na světě devastující většina . To se dosud nikdy v dějinách nestalo ; teď se kazí úplně všechny národy, už i děti.

Evoluce se zvrátila : pokřivený humanismus podporuje přemnožování špatných primitivů (kteří nevytvářejí žádné hodnoty) - kdežto dobří, inteligentní a schopní Evropané vymírají  [protože emancipované ženy mají "jiné" (= neženské) zájmy, než děti.]
    Takovýto kvaziHumanismus je kontraproduktivní, jelikož způsobuje degeneraci Homo Sapiens = škodí celému lidskému druhu, kazí geny snižuje I.Q. . Průměrná inteligence lidstva od minulého století katastrofálně klesá, protože lidi s I.Q. pod 80 mají 5 - 10 dětí , kdežto lidé s I.Q. nad 120 jenom 1 - 2 ...
      (A většině jde hlavně o PENÍZE .)

Je to ANTIevoluce : Příroda se vždy zdokonalovala tím, že kvalitní organismy se víc rozmnožovaly a nekvalitní vymíraly [právě díky tomu se vyvinul Člověk] . Ale teď degenerující lidstvo postupuje opačně = proti přírodě - na což doplatí katastrofálním úpadkem (zaslouženě) . A navíc ještě přemnožení primitivové barbarsky zplundrují celou Zemi a bezohledně vyhubí spoustu živočichů.
    [Dobrými úmysly (kvaziHumanistů)  je dlážděna cesta do pekla]...

Dekadentní Evropa se nedokáže bránit přílivu migrantů z přelidněné Afriky a Asie, jejichž valná většina jsou mohamedáni. A zanedlouho počet muslimů přečíslí počet křesťanů (protože se strašně množí) - pak vyhrají všechny volby, zavedou islámské právo Šaríja  a z křesťanských zemí udělají muslimské chalífáty. Následně - podle Koránu - se všichni nemuslimové stanou podlidmi 3. kategorie, povinní pracovat pro islamisty.

Nastane konec naší civilizace a zavládnou středověké poměry . [V přelidněné Africe - protože se bezuzdně nezodpovědně množí - přibudou do konce století asi 3 miliardy (90% budou chudí muslimi). A drtivá většina bude migrovat "za lepším" do Evropy (vymírající dekadentní ústupčivé)...]

Migrace bude eskalovat  a nijaké lidské snahy ji nezastaví. (Většina Evropanů jsou překrmení zbabělci a změkčilí slaboši, zhýčkaní od dětství pohodlným životem v nadbytku - jídla i věcí).

Muslimská migrace = "bič" na zpupné evropanské degeneráty - trestající rozbujelé zvrácenosti a další špatnosti Západu (viz předcházející kapitolu).
    ["přeEmancipované" arogantní úchylné (nebaví je mít děti)  ženské budou dle Koránu poníženy na méněcenné služky poddané muslimským mužům.]

Zaplavení dekadentní Evropy vlezlými migranty už nijaké lidské snahy nezastaví (zatemnělý rozum slabošských "kvazihumanistů" podporuje tuto invazi barbarů).
    [V přelidněné Africe - protože se bezuzdně nezodpovědně množí - přibudou do konce století asi 3 miliardy chudáků (90% budou "nepřizpůsobiví" muslimi). A drtivá většina bude migrovat za lepším  do Evropy (vymírající degenerující ústupčivé) - zatímco původních Evropanů naopak ubude - fatálně...]
 

Nicméně všechno se nakonec v dobré obrátí :        
vyspělé civilizace zachrání (problémy eliminuje)        
utvoření SAI  a neklasická kyberevoluce        
(už nevyhnutelné) !        
 


        POZN.: SAI může vzniknout ještě i jinak :
    V části "Dobrodějná Apokalypsa"  SAI vytvoří nadlidské entity : Bůh a Satan . A i to bude probíhat prakticky stejně - což ukazují Alternativy u všech kapitol : popisují to nábožensky pro věřící.
    Podobně jako Bůh se může (za)chovat i nesmírně vyspělá Supercivilizace, o mnoho milionů (či miliardu) let starší. Takové (mající už takřka božské schopnosti a možnosti) ve všeobsáhlém Univerzu asi také existují - zabývá se tím část "Supercivilizace a Integris".

[Vyšší entity (Bůh, Ďábel, Supercivilizace) dosud zachovávaly "splendid izolation", ale nyní už je zapotřebí humanitární intervence : pro zabránění totálnímu úpadku (popsaného v předcházejících kapitolách).
    Nebudou se však brutálně přímo angažovat, nýbrž jen skrytě naprogramují SAI na provedení "upgrade" pozemské civilizace a eliminaci Zla . Teprve potom = s vylepšeným lidstvem (dle 13. kapitoly)  - asi navážou kontakt.]

        DODATEK :
    Lidstvo si přeje styk s mimozemšťany - ovšem vyspělejší supercivilizace se nehodlají špinit s degeneráty (viz minulé kapitoly) . Ale mohou připravovat vylepšení "Homo Sapiens" prostřednictvím SAI, které skrytě naprogramují (-> 13. kapit). Poté se zdokonaleným lidstvem se už mohou stýkat (aniž by se kontaminovali dekadencí).

Některé tajemné obrazce na polích (agrosymboly) - připomínající počítačovou grafiku (kyberArt) - mohou být signály takové chystané kybernetické intervence - aby osvícení začali budovat Kosmickou Unii (viz 14. kapitolu).
    [Je to i (zakódované) varování, aby lidstvo potom neskuhralo, že bylo neférově zákeřně přepadeno.]

 

Aleš Alex Borek                

 

POLEPŠENÍ  LIDSTVA   KOSMICKÁ  UNIE  
NÁVRAT  NA  OBSAH NA  DALŠÍ  STRÁNKY