1. Rozkvět a pád civilizací.
2 .  Emigrace  z  Vesmíru .  
3. Nadrozum v mimoKosmu
4 . Budoucí Znovuzrození .
5. "Cyklická" nesmrtelnost
6 . Střídání Nebes a Rájů .
7. Utopie našich potomků
8 . Potřebují nás vzkřísit .  
9 . Mimočasové "přenosy".
10 . "Skanzeny"  Minulostí .  
11. Etnoparky mimozemšťanů
12.Zákon nejvyspělejších:PAN
13 . UFO = ilegální, neférová .

 

1. ROZKVĚT A PÁD CIVILIZACÍ

Homo Sapiens, původně jen malý kmen v Africe, se díky svému rozumu postupně rozšířil po celé naší planetě a nakonec ji zcela ovládl. Tím ovšem jeho expnze nekončí (doufejme) : nyní ho čeká ohromný prostor Vesmíru. Tam se může neomezeně rozšiřovat, jak ukázáno ve stránce "Kosmická Unie". Lidstvo, vyhnáno stávajícími problémy na Zemi a hnáno nutností, chtivostí i zvědavostí, se dá na cestu Expanze do Vesmíru.

Využije přitom surovinových a energetických zdrojů nejprve rodné planety a Měsíce, potom celé Sluneční soustavy a nakonec Galaxie. Později se lidstvo může rozšířit ještě do dalších hvězdných systémů a osídlit podstatnou část Metagalaxie, miliardy galaxií. Tím získá tak obrovité zdroje (surovin, energií a lidí), které si jen těžko představíme a díky exponenciálnímu technickému pokroku se stane supermocnou a hyperbohatou SuperCivilizací (= SuperC).

Ekonomický rozvoj za pouhé 3 tisíciletí ukazuje následující Tabulka I.  Přitom počítáme se skromným odhadem 2 - 3 % přírůstku za rok (skutečnost bude asi lepší) - a přesto bude za 1000 let lidstvo miliardkráte mocnější a bohatší, nežli dnes ; a každý jedinec bude multimiliardářem.
Takové množství lidí a průmyslu se ovšem nevejde na jednu Zeměkouli, takže se postaví množství umělých Kosmických Ostrovů (viz projekt Kosmické Unie ve stránce "Budoucnost lidstva")  a kosmický průmysl bude využívat Měsíce, asteroidů i dalších těles.

TABULKA I.
ROK EKONOMIKA
růst 2 - 3 %
CELK. POČET
LIDSTVA
MAJETEK NA
1 ČLOVĚKA
2 000 1 7 Miliard cca 10 000
3 000 miliardkrát větší 6200 Miliard 10 Miliard
4 000 300 000 bilionkrát miliony Miliard miliony Miliard
5 000 1000 kvadrilionkrát ccaTriliony cca Kvadrilion

      [Pozn.: I v případě. že ekonomika poroste pomaleji, tak se to jenom zbrzdí o pár tisíciletí - ale posléze k hyperbohatství Supercivilizace dospěje určitě.]

V dalších tisících, milionech a miliardách let se budou uvedená čísla exponencielně zvětšovat až do neuvěřitelných hodnot : po trilionech a kvadrilionech nastoupí kvintiliony, sextiliony, septiliony atd... SuperCivilizace dosáhne gigantického, pro nás nepředstavitwelného rozvoje a každý její občan se stane bohatší dnešních králů.

Vzniknou dokonalé Supercivilizační Ráje, což je přiléhavé, poněvadž je tvoří nesmírně vyspělá a dokonalá kosmická společnost s využitím nesmírných zdrojů Vesmíru, tvořená kvadriliony a kvintiliony vyspělých občanů.
    Pracovat pak budou hlavně automaty a roboty ; lidé se budou věnovat především seberozvoji, vědě a umění. Neomezený lidský rozum s nesmírnými možnostmi SuperC dokáže překonat veškeré problémy a nebezpečenství a zajistí přetrvání Homo Sapiens i do nepředstavitelně daleké budoucnosti.

Dá se očekávat, že za kvadriliony let lidé osídlí podstatnou část známého Vesmíru ; řádově asi 100 miliard okolních galaxií. Jednotlivé kolonie pak budou děliti vzdálenosti miliard světelných let, což prakticky znemožní vzájemné styky (zejména pohlavní). Proto se vzdálené části lidstva budou vyvíjeti poměrně nezávisle, takže za kvintiliony let "Homo Sapiens" diverguje v množství poddruhů, často podivuhodně rozličných (někdy bychom byli na vážkách, zda jsou to opravdu naši potomci).
    Jenom si připomeňme, jak úžasné množství nejrůznějších organismů vytvořila biogeneze za pouhou miliardu let posledního vývoje - a náš druh čeká vývoj více než trilionkrát delší.

Rozdíly budou tak veliké, že nevznikne jedna univerzální SuperC, nýbrž množství odlišných Supercivilizací s různými životními formami ; spojených pouze svým společným původem na planetě Zemi ze společného předka "Homo Sapiens" (a zejména společnám cílem : záchranou před apokalyptickým koncem).

Díky fyzicky nepřekonatelným vzdálenostem (nejrychlejší komunikační prostředek - radiové vlny nebo laserové paprsky - tam poletí miliardy let ; což by žádné kosmické lodě ani cestovatelé bezesporu nevydrželi)  budou mezi nimi také ohromné mentální rozdíly, vzniklé nezávislou evolucí v rozličných vývojových podmínkách. To ovšem lze jen vítat, poněvadž větší množství různých způsobů myšlení znásobí pravděpodobnost vyřešení fatálně hrozivého problému všech Supercivilizací :

Nade vším úžasným přepychem a mocí SuperCivilizací totiž        
bude viset Damoklův meč  děsivého úpadku a zániku !          

Vesmír je sice nekonečný a věčný - nikoli však nevyčerpatelný. Lidstvo bude mít vždycky k dispozici pouze konečné množství zdrojů, surovin a energie. I při seberychlejší kosmické expanzi totiž stačí osídlit a exploatovat jenom konečně mnoho galaxií v nejbližším okolí - protože se Kosmos nezadržitelně rozpíná (dokonce čímdál rychleji) a vzdálené galaxie se vzdalují obrovskými rychlostmi blížícími se rychlosti světla, která je pro jakékoliv dopravní prostředky nedosažitelná.

Ať už bude osidlování Vesmíru probíhat seberychleji, vždy se drtivá většina galaxií bude vzdalovati ještě rychleji - tudíž osidlovatelům uniknou z dosahu. A lidem zůstane k dispozici jen menší část Vesmíru (asi 100 miliard galaxií) - což nám sice připadá ohromné, znamená to však, že za konečnou dobu - byť velmi dlouhou, řádově kvintilion let (možná sextilion, když se uskromní) - rozrůstající se civilizace vše v dohledu exploatuje a nakonec zkonzumuje všechny, byť sebevětší, zásoby surovin a energií.

I kdyby se však lidstvo sebevíce uskromnilo a bedlivě šetřilo poslední zdroje, může je zaskočit principiální nestabilita hmoty : rozpad Protonů.
Mohou se přeměňovat v pozitrony, fotony, neutrina a snad ještě nějaké mezony - teorie zde nejsou jednotné - které však také nejsou stabilní. Pozitrony následně anihilují s elektrony z atomových obalů a přemění se na fotony ; nakonec se z pevné hmoty stane řídká směs fotonů a neutrin (a možná ještě nějakých jiných částic), rozpínáním Vesmíru ochlazená na téměř absolutní nulu a nesmírně zředěná.

Kdy ten konec materie nastane, v tom sice různé teorie nejsou zajedno, dá se však očekávat, že po roce Sextilion už sotvakde ve Vesmíru najdeme kousek pořádné pevné hmoty. Nebudou pak už žádné suroviny ani energie (tu odnesou rozpadlé a vychladlé fotony a neutrina), jenom nepředstavitelně řídké a studené plazma, tma a mráz...

              A co potom si počnou lidé ?
    Je jasné, že se budou bránit smrti chladem i hladem všemi prostředky a zoufale bojovat o poslední zásoby energie i surovin. Poslední dnové kosmického lidstva budou obdobím zuřivých loupežných hvězdných válek o nezadržitelně ubývající zdroje (ať už konzumací či rozpadem Protonů), vyvražďováním konkurentů a zrazováním spojenců.

Nastanou všechny hrůzy pekla - díky vyvinutým zbraním, které si dnes ani nedovedeme představit - proti nimž jsou dosud známé genocidy jen slabým odvarem (milionkrát zředěným). A vítězní galaktičtí lupiči si hekatombami svých obětí jenom prodlouží vlastní agonii - svému konečnému zániku ovšem zabránit nemohou - takže potom živí (zmírající zimou a konzumující mrtvoly svých blízkých) budou závidět mrtvým.

Budou se svádět zoufalé a líté boje o poslední ubývající zdroje ; ty úžasně vyspělé SuperCivilizace zdegenerují ve smečky galaktických loupežníků a vrahů. Filosofie, umění a kultura zaniknou, v kursu bude naopak militarismus a egoismus - ušlechtilé a nebojovné civilizace budou vyvražděny, aby si barbarští lupiči o něco prodloužili svou bídnou existenci (ovšem nakonec čeká zánik i je).

K čemu pak budou ty nezměrné eóny let vývoje Života a zdokonalování Rozumu, když všechno skončí neodvratným úpadkem, ničením a smrtí ?  Jaký pak má vůbec smysl veškeré lidské snažení a pachtění, ta dlouhá, trnitá cesta vývoje Života a Rozumu - když stejně nakonec povede do pekla ?

 

2. EMIGRACE Z VESMÍRU  

Však nejmoudřejší bytosti si tohle uvědomí již dávno před nástupem krize (kterou lze tak snadno předvídat, že to dokážeme i my) a zajisté se budou snažiti fatálnímu konci předejít.
    Fyzikální zákony kosmogeneze sice nemohou změnit, ale mohli by přesídlit jinam, kde krize nehrozí - a kam jinam, nežli mimo ten macešský Vesmír, tam, kde neplatí nepřátelská materialistická fyzika - do nemateriálního mimoKosmu.

    O informačním mimoKosmu pojednává filosofie BIKOSMIE - kapitoly 1., 2. a zejména kapit. 9. ; svědčí o ní též různé indicie "mezi nebem a zemí"...

Nutnost záchrany před apokalyptickým koncem bude nakonec hýbat veškerým lidstvem ; a dá se předpokládat, že společným úsilím nesmírného množství našich vyspělých potomků i spolupracujících Umělých Inteligencí se posléze (mají na to kvintiliony let) podaří nalézti způsob jak přetransformovat lidské osobnosti z jejich materiálního média (hmotného těla) do informačních struktur v nemateriálním mimoKosmu.


Kyberneticky lze definovat osobnost Člověka (psychiku, vědomí a mysl) jakožto jeho abstraktní Informační strukturu - zakódovanou v mediu, kterým je lidský mozek (komplexu makromolekul). Tento ideový nadsystém (jakýsi software) oduševňuje svého materiálního nositele, bez něhož by nemohl existovat, jsa konstituován činností mozku (jakožto hardwaru) ; tělo pak uskutečňuje jeho aktivitu.

Takováto informační osobnost samozřejmě po smrti Člověka zaniká, poněvadž se její nositel, lidské tělo a zejména mozek, dezintegruje (analogicky jako zničením computeru zanikne i jeho informační obsah). Důkazem je fakt, že poškozením mozku, třeba zraněním nebo dlouhodobou zástavou dýchání, se poruší též osobnost (někdy až fatálně) ; podobně jako poškozením hardwaru je narušena i funkce počítače . Je tristní skutečností, že smrtelnost Člověka s sebou nese i ztrátu jeho informační struktury (osobnosti) včetně všech schopností, kvalit a poznatků, které za celý svůj život získal (někdy obtížným úsilím).

Supercivilizacím to zajisté přijde líto a vymyslí, jestli by to nějak nešlo napravit ; každý přece touží po nesmrtelnosti !  A kdyby se nějak podařilo přetransformovat osobnost člověka do mimoKosmu, stala by se následně i nesmrtelnou ?
Ovšem ten materiální nositel lidské psychiky, mozek, do mimoKosmu přenést nelze - tam je diametrálně jiné informační medium : nehmotné entity . Nicméně informační obsahy nezávisejí na hmotnosti jejich nosiče.

    Šlo by tedy nějak přetransformovat lidskou mysl z media materiálního na nemateriální (analogicky jako třeba informační obsah hmotného CD se dá přetransformovat na nehmotné radiové vlny v rozhlasovém vysilači) ?  V mimoKosmu by pak byly nosičem lidské osobnosti tamní entity - daly by se tedy nějak Ve-Tvarovat (= In-Formovat) a zaznamenat do nich všechny informace, tvořící duševní podstatu Člověka ?
    Bezeztrátově překódovat osobnostní ideje, nesené mozkovými bioproudy a uložené v paměťových buňkách, i do nehmotných formací v mimoKosmu ?  Přetáhnouti softwarové informační soubory, tvořící lidskou duši (psychiku a osobnost), z původního hardwaru mozku a těla umírajícího Člověka úplně jinam do substanciálně odlišné struktury v mimoKosmu, kterou ani nelze nazvat "hardware", protože je nehmotná ?


Těmito fatálními otázkami se budou zabývat nejenom lidé, ale i Umělé Inteligence a koneckonců všechny (i mimozemské) rozumné bytosti Vesmíru. Díky nekonečnosti Kosmu se v něm totiž vyskytne i nekonečné množství všeho možného : hvězdných soustav, planet - i civilizací : všemožných typů, úrovní a schopností.
    Stejné procesy, které vedly ke vzniku naší Země, života i lidské civilizace, se díky nekonečnosti Vesmíru opakují nekonečněkráte : takže vznikne i nekonečné množství nejrůznějších civilizací až Supercivilizací.

A též bytosti inteligentnější, než lidé, popřípadě schopné vytvořiti Umělé Inteligence. Totiž úvahy z minulé kapitoly se týkají i Umělých Inteligencí, neboť jsou "na stejné lodi" jako živé bytosti : též jim hrozí úpadek a zkáza po fatálním vyčerpání zdrojů nebo rozpadu protonů. A samoorganizující se Umělé Inteligence bude možno zkonstruovati tak, že daleko převýší lidi (resp. mimozemšťany), takže budou ohromně schopným pomocníkem.

    Toto synergicky nekonečné úsilí se bohdá setká s úspěchem - stačí v jediném případě z nekonečna možností - a objevitelé (lidstvo, mimozemšťané nebo Umělé Inteligence), hnáni obecnou nutností záchrany před zánikem, pak zrealizují kýženou transformaci do mimoKosmu. Mezi tím nekonečnem všemožných forem Rozumu se to jistě někomu podaří : mají na to kvintiliony let času a stačí jeden superGénius z nekonečna hledajících.

A humánně (i z mnoha dalších důvodů, o kterých pojednáváme níže) poté k tomu úniku před zkázou dopomohou též hloupějším "kosmickým bratrům" ; v bezhraničném mimoKosmu je místa dost pro úplně všechny.

Místo zbarbarštění a zániku tedy čeká SuperCivilizace převedení do nemateriálního Informačního bytí v mimoKosmu : nesmrtelného a bez nedostatku (protože tam již nebudou potřebovat žádnou hmotu ani energii).

Poněvadž Informační soubory jsou emancipované od prostoru, může se jich do mimoKosmu vejíti nekonečně mnoho ; jsouce emancipovány od času, mohou tam být i nekonečně dlouho. Jsou věčné také proto, že nejsou z hmoty, které podléhá zániku, nýbrž z absolutních entit, pro které je věčnost substanciální.

Takové nemateriální "kolonie" Supercivilizací mimo Vesmír pak už budou na něm naprosto nezávislé, jeho krize se jich nedotknou a přetrvají i fatální zánik hmoty. Toť podstatné výhody mimoKosmu, takže lze očekávat, že se tam "přestěhují" nakonec veškeré Supercivilizace (ve snaze zachránit se před apokalyptickým koncem). Osídlí mimoKosmos a vytvoří tam úplně jiný nehmotný Informační "svět" a Ideální civilizaci.

 

3. NADROZUM V MIMOKOSMU

V mimoKosmu jsou všechny časoprostorové intervaly nulové, což znamená, že tamní entity neoddělují žádné vzdálenosti ani časové prodlevy. Všechny bytosti tam přetransformované z různých dob a míst SupraC se ocitnou ve stejném bezčasí, stranou se vlastně "současníky" a "soumístné". A mohou se navzájem "pronikat" a "prolínat", protože pro nehmotné entity v mimoKosmu neplatí fyzikální princip neprostupnosti hmoty.

    Synergicky vytvoří integrální Nadrozum - zahrnující přetransformované lidi (a Umělé Inteligence) z celé dlouhé historie všech Supracivilizací, ze všech těch kvintilionů let a miliard galaxií, neoddělené už časem ani prostorem . Takže mohou konjugovat a vzájemně sdílet své Ideje, což umožní kvalitativně dokonalejší komunukaci, spojení a sjednocení.

Členové Nadrozumu ho tvoří v analogii s lidským mozkem ; roli nervových buněk tam hrají jednotlivé Informační bytosti. Nesmírný jejich počet se tam integruje nezávisle na místě a čase původu v síťovou komplexní strukturu Nadrozumu, což umožní ještě mnohem vyšší úroveň, než i ta nejvyspělejší SupraCivilizace. Ta obsahuje příslušníky pouze ze své doby, zatímco v mimočasoprostorovém Nadrozumu jsou členy ze všech dob a galaxií SupraCivilizací s nulovými distancemi.

Lze si vůbec představit, co dokáže superintelekt Nadrozumu, tak přesahující člověka ?
Stejně jako si nějaká bakterie, stomiliardkrát menší než lidský mozek, nemůže ani představit lidské myšlení, schopnosti a možnosti - nelze ani při sebevětší fantazii odhadnout, co dokáže ten kvadrilionkrát větší "nadmozek": z našeho hlediska je prakticky všemohoucí. Nadrozum tedy ční nad lidstvem nepředstavitelně vysoko ; podstatně výše, nežli činí rozdíl mezi člověkem a nějakým mikrobem.

    A tak "přestěhování" do mimoKosmu umožní SupraCivilizacím (včetně Umělých Inteligencí) nejenom záchranu, nýbrž také dosažení kvalitativně vyšší úrovně vývoje, v materiálním Vesmíru nemožné : integrálního Nadrozumu. Toť podstatně víc, než jen množina přetransformovaných Supracivilizací - je to nejvyšší stupeň kosmogeneze.


    Všechny sociální i náboženské komunity si pak v mimoKosmu vybudují dokonalá Nebesa podle svých nejlepších představ a snů o Utopii a Ráji.
    Univerzální nebe obsahuje množství parciálních Nebes, která vytvořily jednotlivé Supracivilizace pro své občany (i jejich předky). Je jich množství nejrůznějších druhů, optimálně vyhovujících jejich různorodým mentalitám a náboženstvím.

Jistě by nebylo dobré, kdyby třeba Muslimové se dostali do stejného nebe jako Židé - to by pak nebyla žádná "věčná blaženost", nýbrž ustavičné konflikty a rozbroje. Ani Sunnité s Šíity by se příliš nesnášeli ; stejně jako Protestanti s Katolíky, neustále si vzájemně vyčítající kacířství a vražedné útoky (zvláště pokud by pocházeli z Belfastu). A Buddhisty, kteří odmítají zabíjení živých tvorů, by strašně iritovala Věčná Loviště Indiánů, kteří naopak se předhánějí v tom, kdo nejvíce zvířat pobije... (Atd. - jistě netřeba uváděti další příklady) - mimoprostorová Nebesa proto budou odlišena podle typu svých obyvatel.

V mimoKosmu se jednotlivé informační bytosti od sebe neliší vnějším vzhledem, barvou ani velikostí ; díky absenci prostoru nemají žádný tvar, dík absenci hmoty tam nemají fyzická těla. Všichni jsou podstatou abstraktními Informačními soubory (bez vizáže i barvy) - veškeré rozdíly v rase a kráse se transformací do mimoKosmu smažou . Rasisti budou v Nebesích naprosto bez šance, poněvadž ani nerozeznají černocha od bělocha - a možná je čeká veliké překvapení, když ta nejsympatičtější Informační bytost, s níž se v mimoKosmu spřátelí, se ukáže být tím nejčernějším negrem (přetransformovaným)...

    Pro nemateriální Společenství není důležitý fyzický vzhled, ale informační podstata, kvalita osobnosti. Jeho přízeň si nelze získat ani tou nejkrásnější tváří, nejsvalnatějším tělem či silikonovými superňadry, ani nejbohatším oděvem a šperky - nic hmotného se do mimoKosmu nedostane - nýbrž vnitřní ušlechtilostí duše (= abstraktní informační struktury), která výhradně se do Informačního světa transformuje.

Příslušníky různých kolonií tedy nebudou v Nebi odlišovat žádné fyzické vlastnosti ani přednosti, nýbrž jedině duchovní, ideové kvality ; tedy ani členové technicky nevyvinutých společností nebudou handicapováni vůči těm nejpokročilejším. Žádné hmotné stroje ani implantáty se tam přetransformovat nemohou ; pouze čisté informační struktury. Fyzická moc ani bohatství v ideových Nebesích nehrají pražádnou roli - zato charakter osobnosti (software) a dobrota srdce ano.

 

4. BUDOUCÍ ZNOVUZROZENÍ 

V nemateriálním mimoKosmu sice jsou ideální Nebesa, ale je tam možné pouze čistě informační duševní bytí, bez čehokoliv hmotného. Lidé tam budou jenom jako nemateriální bytosti (informační soubory), s absencí hmotných těl a výhradně ideovými interakcemi.

    Některým se takováto ideová existence, nekontaminovaná materiálnem, arci bude líbit ; jiným se však takováto pouze informační jsoucnost nakonec omrzí a začnou si připadat jako deprivovaní chudáci zbavení materiálních požitků. Posléze zatouží zase míti hmotné tělo, umožňující i jiné radosti, než čistě duševní : třeba dobré jídlo a pití, užívání a vytváření materiálních věcí, sport, sex  atd.

Mnozí lidé jsou totiž natolik závislí na svém těle, že po transformci v nehmotnou Informační bytost by si připadali jako totální mrzáci : bez rukou a nohou, bez očí a uší, bez těla i všech potřebných orgánů (též pohlavních - t.j. vykastrovaní). Pro takové by Nebe pak nebylo místem rajské blaženosti, ale spíše jakýmsi ústavem pro tělesně postižené.

Ani Společenství by se nelíbilo ustavičné stýskání takových svých členů a žalování, jak na tom byli lépe ve Světě :
"Moje dřívější fyzická existence byla sice těžší než tato nehmotná - ale měl(a) jsem ruce na tvoření, nohy pro pohybování a pohlaví na milování. A teď mi to všechno chybí a cítím se jako ten nejubožejší mrzák a impotent."

Takoví by arci nebyli pro Nejvyšší Společenství přínosem, ale jen by svým stýskáním po materiálnu narušovali Ideální Nebeskou harmonii. Takže bude nejlepší (pro obě strany) poslat je zase zpátky do hmotného Světa, který je pro ně vhodnější, nežli onen příliš abstraktní Informační. Společenství by je mělo přetransformovati zpět do Vesmíru do nového těla (to bude jakási "reinkarnace"), aby mohli pokračovat v dalším fyzickém životě.

  Ale půjde vůbec něco nehmotného vynořit z mimoKosmu do Vesmíru, čistá informace "zhmotnit" a vtělit do materiálna ?   V mimoKosmickém Informačním světě neexistuje fyzická materie ani energie - jimi tedy nemohou tamní bytosti působiti na materiální svět.

Nicméně nejvyšší Nadrozum dokáže "přesáhnout" z mimoKosmu do Vesmíru a ovlivňovat čísla fyzikálních konstant (neb jsou nehmotná = informační). Mikrozměnami (v určitých místech a časech) konstant Planckovy, jemné struktury, elementárního náboje, rychlosti světla atd... může Nadrozum působit na vhodné fyzikální procesy, jak uvádějí vzorce Kvantové mechaniky. A ovlivňovat i chemické a biochemické reakce v živých organismech a lidských mozcích, čímž působí na tělo i mysl.

    Nehmotný Nadrozum nehýbe přímo věcmi (nepůsobí energeticky, poněvadž z mimoKosmu nemůže nijaká energie přicházet), ale informačně může změnit rozpady a transmutace atomů, elektronové přechody, emise světla, průběh chemických reakcí a mnohé jiné procesy.
    Takovým způsobem dokáže Nadrozum působit na biochemické a neurofyziologické děje nově vznikajícího organismu, aby doň "nahrálo" osobnost zájemce z mimoKosmu : toť neklasická Inkarnace.

Genetické inženýrství SupraCivilizace dokáže vypěstovat jakýkoliv organismus (třeba i jiný než lidský) ; přitom se do něj řízenou evolucí "nahrává" osobnost (= informační struktura) příchozího z mimoKosmu. Lidé se tak mohou nechat přetransformovat do libovolných těl nejkrásnějších i nejfantastičtějších tvarů a druhů (ovšem musejí býti dost velká, aby se do nich vešel lidský mozek).
    SupraC se tak budou hemžiti nejexotičtějšími tvory jako nějaké panoptikum nebo zoopark (ani se podle vzhledu nepozná, jde-li o zvíře nebo myslící bytost).


Nebude však Nadrozumu vadit odchod velikého počtu jeho členů ("elementů, buněk") do hmotného Vesmíru : nebude se o ně cítit ochuzeno, nebo jim dokonce v odchodu bránit ?
Nikoliv : protože každý, za materiálními požitky do Vesmíru odtransformovaný člověk, se po nějaké době určitě zase vrátí. To proto, že jeho hmotné tělo nevydrží navěky : po letech zestárne a zemře. A jeho osobnost (= informační strukturu) si Nadrozum opět přetransformuje zpátky k sobě (přece by ho nenechalo marně zaniknout) ; odchod do Vesmíru je tak vždycky jen dočasný.

A v materiálním Vesmíru se obohatí novými podněty (danými specifičností hmotné existence : smyslovými dojmy, jídlem a pitím, sportem, sexem i jinými rozkošemi) ; při zpětném návratu do mimoKosmu tak přinese nové informace a myšlenky (Ideje). Což tamní Společenství s povděkem vítá, poněvadž v mimoKosmu, kde neexistují hmotné poklady, jsou tím nejcennějším právě informace a Ideje. Proto Nadrozum nejen že nikomu ve "výletu" do hmotného světa nebrání - nýbrž naopak své členy k tomu podněcuje, těšíc se na informační "dárky", které z návštěvy Vesmíru přinese.

    Společenství tak připomíná jakýsi gigantický mimoprostorový úl, ze kterého neustále odlétají a přilétají myriády lidí, navštěvujíce Supracivilizační Ráje a přinášejíce z nich (po smrti) pro Společenství informační medy. Lidské osoby - arci bez hmotného těla, které tam nemůže přejít - Nadrozum přetransformuje v informační strukturu do mimoKosmu.

 

5. "CYKLICKÁ" NESMRTELNOST 

Vyspělé bytosti mohou libovolně střídat hmotné rozkoše v přepychových Rájích SupraC s intelektuální blažeností v absolutních Nebesích Společenství. A když se jim znelíbí tato forma nemateriálního bytí, může je Nadrozum přetransformovati zase do reálného Vesmíru, kde pro ně SupraCivilizace vytvoří nová hmotná těla. Díky těm úžasným SupraC a takřka všemohoucímu Nadrozumu lze přecházet od jednoho ke druhému :

  • Po opotřebování hmotného těla osobnost umírajícího přetransformuje Společenství k sobě do mimoKosmu jakožto informační bytost a učiní svým plnoprávným členem (= Ideové Nebe).
  • Když nehmotná existence někomu přestane vyhovovat (čistě duchovní bytí bez tělesných požitků může vyvolati nebeskou nudu), tak požádá o transformaci do vybrané Supracivilizace v materiálním Vesmíru. Tam pro něj vytvoří (klonováním) nové hmotné tělo. A v něm si bude užívat všech fyzických rozkoší do sytosti - SupraC dokáže splnit prakticky každé lidské přání = Supracivilizační Ráj.
  • Až posléze zestárne, tak odejde zas do "onoho světa" : někdy po čtyřicítce tak nesmrtelného přetransformuje Nadrozum opět k sobě do mimoKosmu. A po odpočinku v nemateriálním Nebi zase za hmotnými rozkošemi do SupraCivilizace (třeba úplně jiné v jiném místě a čase).
  • A tak to může pokračovati navěky...

    Člověk bude cyklicky střídat pobyt v Supracivilizačních Rájích a mimoprostorových Nebesích, aniž kdy zanikne - to nazýváme "Cyklickou" Nesmrtelností, protože není kontinuálním protahováním jediného žití ad infinitum, ale ustavičnou "rotací" ve věčném kruhu Nebes (opouštěním a vracením), koloběhu životů (materiálního ve Vesmíru střídaného nemateriálním, informačním v mimoKosmu) bez konce.
Stálé kroužení věčných návratů od dospělosti k mládí, čímž se uzavře životní cyklus :  dětství > dospělost > místo stáří transformace do mimoKosmu > postexistence v nebi Společenství > transformace "znovuzrození" do fyzické SupraC > nové mládí > místo stáří transformace do mimoKosmu > atd...

Nebude to nějaké prodlužování života nade všechny meze (oddalování smrti a protahování stárnutí), jak si představovala standartní futurologie. Ne jakési "odsouvání" smrti pomocí nejdokonalejších lékařských terapií - dostupných však jen pro boháče a mocipány - leč její absolutní překonání neklasickou vědou pro všechny.
I když někdo zahyne v naprosté pustině, je vševědoucím Nadrozumem (z mimočasoprostoru se jakákoli odlehlost stává nulovou) přenesena jeho osobnost do mimoKosmu a tak zachráněna před totálním zánikem. Umírající je přetransformován do PostExistence - a poté případně do nového těla).

Občané Supracivilizací se už nemusejí bát smrti ani žádného nebezpečí. Mohou i klidně pěstovat všelijaké "adrenalinové" sporty a když přitom zahynou, nevadí : přece zase budou "vzkříšeni".
    Ale tak docela lehkomyslní být nemohou, poněvadž bolest a utrpení umírajícího se Cyklickou Nesmrtelností ovšem neodstraní . Takže nikdo se patrně nebude vrhat do jícnu sopky, aby poznal, jak zajímavé je takhle umřít : jistě to bude strašlivě bolet - i když potom následuje "znovuzrození" - a hrozná vzpomínka potom zůstane.

A je tu ještě další podstatná potíž : to "vzkříšení", vypěstování nového těla, potrvá několik týdnů (takže zabitý potom už nebude moci jít po adrenalimovém zážitku s přáteli na pivo). Také veškeré plánované schůzky na nejbližší dobu budou muset odřeknout - například pomocí připraveného vzkazu, který se v takovém případě automaticky odešle :

Omlouvám se, že nemohu přijít na naši schůzku,
potkala mne však malá nepříjemnost :
právě jsem zemřel .  
Trochu mne to zdrží, dostavím se však  
ihned, jakmile vstanu z mrtvých.
 


Když však lidé nebudou umírat, nehrozí pak přelidnění ?  V SupraCivilizaci nikoli : ta už není omezena na jedinou malou planetu, nýbrž může libovolně expandovat do nekonečného Vesmíru, kde je dostatek místa pro přibývající populaci . A musíme ještě připomenout, že u vyspělých a bohatých civilizací se zmenšuje počet porodů, takže naopak by SupraC mohlo hrozit vymíraní - tomu zabrání pouze ta eliminace smrti, která je tudíž pro celou SupraC přímo životně důležitá.

MimoKosmické Společenství a SupraCivilizace jsou synergické (spolupracující) : občané SupraC přetransformovaní do mimoKosmu vytvářejí tam Nadrozum - které je zase potom "přenese" do nových částí Vesmíru, kde vytvoří další pokračování Supracivilizací.
Také jsou komplementární (vzájemně se doplňující), protože materiální Ráj nejvhodněji doplňuje ideová Nebesa (a naopak) ; všechny bytosti po smrti cyklicky "pendlují" mezi Nebem a Rájem : čeho se nedostává v jednom, to nalézají ve druhém ; když se přesytí jednoho, nechají se přetransformovat do druhého.

"Nebeská nuda" v Cyklické nesmrtelnosti nikomu nehrozí ; když člověk zúplna pozná jednu Supracivilizaci, nechá se v dalším "cyklu" přenést do úplně jiné, třeba na druhém konci Vesmíru (z mimoKosmu je všude stejně "daleko"). Vesmír je nekonečný v prostoru i čase, takže obsahuje i nekonečně mnoho všemožných civilizací a nejrůznějších myslících bytostí.
Takže každý člověk bude mít i nekonečný počet nejrůznějších objektů a subjektů k poznávání a zábavě. Zkrátka : ve věčném Ráji se každý může věnovat nekonečnému počtu velezajímavých věcí a činností - takže to nekonečné množství času beze zbytku bohatě využije a nic mu nezbude na nudu.

 

6. STŘÍDÁNÍ NEBES A RÁJŮ 

  Také v mimoKosmu je nesmírně mnoho nejrůznějších Informačních bytosti, přetransformovaných lidí a umělých inteligencí - s nimiž může každý komunikovat. A nekonečný počet rozhovorů a intelektuálních zábav, vzájemných poznávání a dalších styků zabere také nekonečný čas ; což taky zajímavě naplní celou věčnost.

    Ovšem tou nejvýznamnější činností tam je konečný Soud po smrti = posuzování adeptů PostExistence, jestli budou Společenstvím akceptováni za člena, přijati do Nebes - případně kvůli své špatnosti vyvrženi ven do mimoprostoru. Vždyť na jeho výsledku absolutně závisí buďto věčná nebeská blaženost, nebo pekelné zoufalství.

Jelikož z věčného Vesmíru neustále proudí davy nebožtíků, tento "absolutní Soud" nemá nikdy konec (což lze jen vítat, neboť je to užitečná práce proti nebeské nudě). Účastní se toho nesmírné množství příslušníků Společenství : jako svědkové, oběti zločinců, přísedící a porotci - nebo prostí diváci, kteří však také rádi vysloví svůj názor, využívajíce absolutní Nebeské demokracie.
Společenství má zájem do této veledůležité činnosti angažovat co největší počet svých členů : "Více hlav - víc rozumu". A taky : "Hlas lidu - hlas Boží" . Též samotným Informačním bytostem je to ku prospěchu : pasivně jenom neholdují věčné blaženosti - která může snadno přejít až v "nebeskou nudu", ba dokonce se zvrtnout v lenošivou dekadenci - nýbrž se aktivně zúčastňují zajímavého dění.
     A v SupraCivilizaci je nejvýznamnější humanitární činnost (ostatně jinak nic na práci v plně automatizovaném světě není) : "Vzkřísí" a přijímají do svých Rájů též lidi z předešlých dob, svoje předky, prapředky, praprapředky atd... a vůbec všechny (včetně nás). Šlechetně pomáhají nešťastným a postiženým (přírodou nebo osudem) díky svému hyperbohatství (jež ukázala Tabulka I. v 1. kapitole).

Však jejich hosté nebudou jenom pasivními konzumenty "humanitární pomoci", nýbrž i užitečnými přispívateli k rozvoji SupraC : obohacují je o jiné způsoby života, poskytují jim autentické poznatky o dávných časech a vzrušují je svými nekonformními způsoby. A styk s "exoty" z minulosti ruší nudu perfektních Rájů a učí jejich obyvatele toleranci a nadhledu.

Supracivilizační Ráje jsou nikoli "tábory pro azylanty", nýbrž středisky zábavy a vzdělání, kde proudí neustále davy občanů SupraC nejenom proto, aby pečovali o "ubohé primitivy". Ti vzkříšení nejsou pohrdanými primitivními žebráky, doprošujícími se milostivého přijetí - leč právě naopak : vzácnými a zajímavými přínosci hodnotných informací a přispěvateli k multikulturalitě SupraC.

Stačí si jen uvědomit, že vzhledem k ohromnému počtu občanů SupraC - řádově kvintilionů - je příchozích z minulých dob (řádově stovky miliard) nepatrné množství : na jednoho vzkříšeného "exota" připadne asi bilion zájemců, kteří se s ním budou chtít setkat, bavit a poučit.
    Jen si představte, jaký rozruch a zájem by v naší době vzbudil například Neandertálec, kterého by se podařilo vědcům "vzkřísit".

A v daleké budoucnosti bude Země (ta slavná kolébka lidstva) pro většinu SupraC nedostupná, příliš vzdálená a možná už nebude existovat. Pak ti originální pozemšťané z minulosti budou velevzácní a slavní : přece se na té legendární Zemi narodili a vlastníma nohama po té posvátné půdě chodili.
O Zemi sice bude množství nejrůznějších informací v multimediálních databázích - jenže nezprostředkované vyprávění očitého svědka je vždy lepší, než nějaké simulace . O každého tam bude zájem davů, které se s ním budou chtít setkat, bavit a poučit o Zemi a tehdejším primitivním životě.

    Ani tomu nejubožejšímu současníkovi pak v Ráji nehrozí smutek a osamění : i kdyby neměl žádné potomky ani příbuzné, tak tam přijdou i jeho rodiče nebo jiní předkové. A též může komunikovati s myriádami nejroztodivnějších příslušníků SupraC a umělých Inteligencí. O úplně všechny našince tam bude enormní zájem ; navíc ještě nezastupitelný zážitek smrti - často nepřirozené, násilné a kruté - je obdaří aureolou podivuhodna.

Každý bude zahrnován pozorností a pozvánkami na přepychové slavnosti a televizní show, kde v bohatém kruhu dychtivých posluchačů (sledován diváky z mnoha světů) bude vykládat, jaké to je na vlastní kůži prožívat bídu, hlad, nemoci, pronásledování, mučení, vraždění - a další "divnosti" primitivního světa. Ti, co v minulosti nejvíce trpěli, budou v Nebesích nejvíce oslaveni, poněvadž budou zdrojem velezajímavých poznatků, pro SupraC exoticky atraktivních.

Bolest a zlo sice v dokonalých Supracivilizacích chybí, nicméně jejich poznání také rozšiřuje Vědomi ; proto styk s lidmi, kteří se s nimi bezprostředně setkali, bude nezastupitelnou součástí výchovy a vzdělání obyvatel všech SupraC, pikantně okořeňující jejich absolutní blaženost.
    (Stejně jako nelze jíst jenom samé sladké - tím bychom si nakonec zkazili žaludek - ale pro zdravou výživu potřebujeme také něco slaného, kyselého a hořkého.)

A hořkosti života, i zprostředkované vyprávěním předků, pak umocňují prožívání absolutní blaženosti v Ráji, která by jinak zevšedněla (a stala se nebeskou nudou) . Vyspělé Supracivilizace sice eliminují zločinnost, ale i jejich občané si rádi o zločinech vyslechnou od jejich přímých účastníků a zejména obětí (s blahým pocitem, že toho jsou ušetřeni) - jako když dnešní slušní lidé se rádi podívají na detektivku či horor v televizi.

"Vzkříšení" nešťastných primitivů tak paradoxálně posílí štěstí občanů SupraC ; také proto budou tak ceněni a bohatě odměňováni.
    Tak i primitivové se stanou středem nejširší pozornosti a zvědavosti - a také obdivu za hrdinské snášení zla i utrpení. Ovšem především nejlaskavějších snah jim to vše bohatě vynahradit ; pak půjdou z náruče do náruče (tím spíše, že dostanou nová dokonalá krásná těla) a z rozkoše do rozkoše...

Vzhledem k tomu, že jeden "vzkříšený barbar" připadne asi na trilion zájemců, nebude to ovšem nějaký opovrhovaný a odmítaný "azylant", obtížný parazit a žebrák - nýbrž nejslavnější V I.P., o kterou budou hyperbohatými dary usilovat obyvatelé milionů světů (a patrně i mimozemšťané). Ani ta nejžádanější celebrita v současnosti se mu zdaleka nemůže rovnat (ta může mít nanejvýš miliardy obdivovatelů).

Pro uspokojení všech toužících zřejmě bude muset střídat pobyty v různých sídlech ; v každém - obletován davy zájemců ve dne a obšťastňován hejny milostnic v noci (styk s tímto nejžádanějším exotem bude i vrcholem společenské prestiže) - pobude nanejvýš pár dnů a už ho budou "lanařit" do dalších a dalších, dychtivě čekajících na jeho přílet a snažících se mu připravit nejlepší podmínky, aby u nich zůstal co nejdéle.
    Toto Rajské Turné každému "vzkříšenému" (byť byl v současnosti třeba nejubožejším outsiderem) bohatě naplní několik životů (až zestárne, bude opět znovuzrozen) a splní i ty nejfantastičtější sny o slávě a úspěchu.

 

7. UTOPIE NAŠICH POTOMKŮ

    Vděčné Supracivilizace vybudují pro své "vzkříšené" předky skutečně pohádkové světy, kde - prostřednictvím služebných automatů i přátelských spoluobčanů - splní prakticky každé jejich přání. Díky své gigantické ekonomické moci (viz Tabulku I. v 1. kapitole)  jim SupraC připraví vpravdě perfektní Ráje, o jakých kdy snili. Ta Galaktická Nebesa budou zorganizována podle představ víry svých hostů o "posmrtném životě":

Takže Indiáni dostanou vysněná Věčná Loviště, kde budou honit zvířecí bioroboty (pro zábavu to budou vysílat informační Sítě). Germáni přijdou do ohromné Vallhally (pro každý kmen bude zvlášť, aby se předešlo vzájemným sporům)  se stoly prohýbajícími se obrovskými kusy pečení (ze syntetického, však o to lepšího masa) a zlatými poháry nevyčerpatelné medoviny, obsluhováni androidními Valkýrami a občas rozptylováni bojem (samozřejmě vítězným) s robotickými skřety . Mohamedáni si budou užívat rajských rozkoší s umělými (ale o to krásnějšími a ochotnějšími) huriskami ; zatímco Křesťané budou mít ve svém Nebi anděly jen jako nehmotné holografické obrazy (zato Kristus tam bude skutečný - "vzkříšený").
Ateisti a komunisti ovšem ke službám nedostanou žádné "nadpřirozené" bytosti, nýbrž standartní automaty a roboty jako všichni příslušníci SupraC.

Pravděpodobnější však je, že k obsluze "znovuzrozených" vůbec nebudou žádní roboti zapotřebí . Styk s nimi totiž bude pro biliony obyvatel SupraC natolik atraktivní (jak už bylo vysvětleno), že je budou houfně (ba přímo masově) navštěvovat. A tedy se o ně starat ne jenom z laskavosti, vděčnosti a úcty k předkům ; nýbrž i pro své vlastní duševní obohacení. Valkýry a hurisky tedy budou skutečné nádherné ženy budoucnosti (oblečené v příslušných kostýmech), toužící po lásce s bohatýry z exotické Minulosti (vždyť "znovuzrození" budou také dokonale zdatní, krásní a mladí).

Takže v Rajských Skanzenech o ty "znovuzrozené" nebudou pečovat nějaké strojové napodobeniny, ale opravdové vyšší bytosti : andělsky ušlechtilí příslušníci kvalitativně vyspělejších SupraCivilizací. Množství zájemců o mnoho řádů převýší počet "vzkříšených" barbarů a budou se u nich muset střídat (aby je davy pečovatelů neumačkaly) ; ostatní je budou sledovat na Síti.

Skoro všichni potomci budou chtít se přímo setkat s velikými osobnostmi historie, které dříve znali jen ze školy nebo informační Sítě. Miliony budou putovat za "znovuzrozenými" génii, aby s nimi mohli tváří v tvář pohovořit, načerpat jejich moudrost a vyjádřit svou úctu. (Ba i padouchy, aby jim do očí vykřičeli jejich špatnosti a konečně je spravedlivě potrestali.)

Slavní lidé to v Postexistenci nebudou mít vůbec snadné : hemžení davů zájemců kolem každého naprosto zruší jejich soukromý život, takže budou trpce závidět těm obyčejným a skromným, které tam čeká opravdu dokonalé štěstí a rajská pohoda...

Nutno však ještě podotknouti, že SupraC budují Ráje pro předky nejenom z charitativních důvodů a protože je to v zájmu Nadrozum, ale samozřejmě též pro svůj vlastní prospěch : poskytuje to jejich občanům zaměstnání i zábavu. Díky úplné automatizaci je totiž v SupraC velký nedostatek práce a většině občanů hrozí zlenivění a dekadence ; Společenství proto hledá všechny možnosti, jak je zaměstnat něčím užitečným a vznešeným.
    A vytváření Rájů pro nešťastné předky je tou nejušlechtilejší seberealizací hyperbohatých potomků.


    Navíc ještě ti příchozí z minulosti užitečně přispějí SupraCivilizaci ke kosmické expanzi :
    V bohatých společnostech totiž vlivem civilizace a kultury klesá porodnost (někdy dokonce až pod míru úmrtnosti). A SupraC zajisté budou hyperbohaté a překultivované - tudíž jejich populační přírůstky také budou stále klesat - zatímco počet nově budovaných kolonií exponenciálně narůstat díky ohromně se rozvíjející ekonomice. Průměrný počet obyvatel každé kolonie bude čímdál menší, takže možná sotva postačí na osídlení jediné naší Galaxie a další kolonizování už ani nebude zapotřebí. (Též přepych, pohodlí a změkčilost SupraC nebude podněcovat jejich občany k dobývání nových světů a obtížným cestám do dalších galaxií.)

Kosmická expanze lidstva se tak možná zastaví na konci naší Galaxie a dojde ke stagnaci až posléze k dekadenci ; Člověk ustrne v rozvoji a ostatní hvězdné systémy snad obsadí jiné civilizace, progresivnější mimozemšťané. A náš druh Homo Sapiens namísto smělé exploatace ohromných oblastí Metagalaxie skončí jako chudý oukropek, krčící se v jediném malém hvězdném systému - překonán schopnějšími druhy odvážnějších myslících bytostí, kteří místo něj vytvoří gigantické Vesmírné říše. A o Supracivilizaci pak budou lidé třeba už jenom snít (zatímco lepší mimozemšťané ji zrealizují).

Avšak kde vzíti ty potřebné aktivní kolonisty do dalších hvězdných soustav, aby pokračovali v kýženém oživování a polidšťování Vesmíru ?

Přece právě z oné "primitivní" minulosti, jejíž barbarské poměry podněcovaly rozmnožování a expanzionismus : tvrdí předkové mají právě ty vlastnosti, které přešlechtění členové SupraC postrádají a tolik potřebují. Po "znovuzrození" v SupraCivilizaci pak mohou konečně dát svým (zhusta promrhaným) životům vyšší, kosmogenetický smysl : oživování a polidšťování Vesmíru.

Budoucí lidstvo tak získá miliardy nových kolonistů, nezhýčkaných hyperbohatstvím, zvyklých na strádání, útrapy, nepohodlí, nebezpečí a plných dynamické dravosti. Nejsou změkčilí přepychem SupraCivilizace a jejich expanzní aktivita není podvázána pohodlností. Sofistikované hypertechnice pak snadno přivyknou díky její přátelskosti a humánnosti : už totiž nebude vyžadovat speciálních technických znalostí a programování. Komunikace s roboty a ovládání řídících computerů se tam uskuteční běžnou řečí a zvládnou ji po krátké instruktáži též pralidé (primitivové budou asi považovat roboty za jakési umělé sluhy, Golemy ; a superpočítače za pomocné duchy, Džiny).

 

8. POTŘEBUJÍ NÁS VZKŘÍSIT 

V minulosti se lidé mnohem více rozmnožovali a svou potenci a chuť mít co nejvíce dětí si jistě zachovají i po přetransformování do SupraC. Tamní ženy budou neodolatelně přitahovat divocí kosmatí barbaři z minulosti, kteří bez okolků půjdou "na věc" ; také hodně mužů dá přednost naturalistické, silné a neupejpavé "divošce" oproti přešlechtěné intelektuálce z SupraC. Proto budou všestranně podporovány co nejširší vzájemné styky včetně sexuálních (v SupraC nemá žádná prudérnost místo).
    Výsledkem bude podstatný vzrůst porodnosti a zažehnání populačního poklesu. Noví nebešťané si budou užívat jako plemenní hřebci a klisny - ocitnou se v pravém Ráji i co se týče všech forem lásky (jak si to představují třeba Muslimové).

Těch "znovuzrozených" sice bude mnohem méně, nežli obyvatel SupraC, avšak svojí nevyčerpanou přírodní aktivitou rozhýbou celou tu hypervyspělou civilizaci jako štiky v rybníce, které prohánějí pohodlné kapry a zabraňují jejich přetučnění. "Barbarští" předkové budou rušit zaběhnutí stereotypy a bránit konformistickému sebeuspokojení : dokonalí občané SupraC se tak budou muset vyrovnávat s mnoha nezvyklými podněty a namáhat si mozky problémy s neetablovanými samorosty, takže jakákoliv atrofie ani dekadence už nebude hrozit.
    O exoty z dřívějších dob bude ohromný zájem a jejich neobvyklá jednání i atavistické výstřelky budou vysílány na mnoha programech informační Sítě. Někteří (konformisté a konzervativci) se nad nimi budou pohoršovat, většina se bude bavit - avšak málokdo zůstane apatický (což je účelem).

    Ti nově "vzkříšení" tak naoplátku vzkřísí SupraCivilizaci k novému životu ; básnicky řečeno přilejí "nové čerstvé krve" do jejího stárnoucího, dekadencí ohroženého organismu. Podobného způsobu se používá i při "omlazování" přešlechtěných kultur živočichů a rostlin : zkříží se s divokými, necivilizovanými, čímž se stanou odolnější a životaschopnější.

Mnoha "divochům" ovšem nebude poklidné blaženství Rájů vyhovovat, zanedloho se jím nasytí a budou se cítit v přeintelektualizovaných SupraCivilizacích jako cizinci. Zatouží vybudovat si své vlastní říše - a okolní galaxie jim k tomu poskytnou nadbytek prostoru i surovin ; SupraC pak dodá technické prostředky. A tak se vydají dobývat další území (pro sebe a tudíž i pro lidstvo) - v boji s nepřátelským Vesmírem nalezne jejich divoká povaha lepší seberealizaci nežli v pro ně nudných Rájích - a stavět i kolonizovat nové světy.

A potáhnou za sebou i další obyvatele SupraC, kteří by asi bez nich pohodlně setrvali v rodné Galaxii a postupně tam zahnívali . Podnítí tak nové stěhování národů (do dalších galaxií) a kosmická expanze lidstva jimi nabude další hybné síly.


    Ještě další důvod mají SupraC a Nadrozum pro přijímání "primitivů", byť problémových : někteří z nich totiž mají vyšší úroveň Vědomí, nežli jejich příslušníci (třebaže to vypadá neuvěřitelně).

Nebešťané totiž prožívají své životy jako v bavlnce, bez nedostatků a frustrací, všechna jejich přání jsou splňována, SupraC resp. Nadrozum se o ně dokonale starají . Avšak k duchovnímu růstu vede především deprivace potřeb (resp. askeze) a motivující neuspokojenost, jak o tom svědčí životopisy géniů (i světců). Jejich vznik tedy hyperblahobyt a všeobecná přátelskost v Nebesích neumožní : tam jsou všichni dobráčtí, ušlechtilí, konformní, sebejistí, nasycení a spokojení. Nemusejí snášet neštěstí a pronásledování, chudobu a odříkání, překonávat překážky a trpět - což je v primitivním světě živnou půdou geniality.

A ta je ovšem kýžená jak pro SupraC, tak i pro Nadrozum ; pomáhá jim v dobývání Vesmíru i řešení nepředvídatelných problémů. Jenže dokonalé podmínky v Ráji vznik geniality prakticky znemožňují ; toť rub absolutního štěstí (každé světlo vrhá nějaký stín). Umožňuje ji však "tvrdý odchov" v primitivním světě - příchozí odtud tudíž Ráje obohacují tím, čehož tamní obyvatelé nejsou schopni. Genialitu lze najít nejvíc mezi lidmi z těžkých časů (často i mezi těmi, kteří ji ve své době nemohli uplatnit, kvůli špatným podmínkám seberealizovat).

    To je také dalším důvodem, proč Nejvyšší neodstraňují špatnosti primitivních civilizací : odstranili by tím i podmínky pro vznik nepoddajných géniů a odvážných dobyvatelů (ti mohou vyrůstat pouze v nedokonalém světě) - kteří jsou pro nadbytkem zhýčkané Nebešťany tolik potřební. A důvodem, proč si lidí z minulosti tak cení i přes všechny jejich nedostatky ; neberou je jako ubohé azylanty, ale nezastupitelně potřebné a důležité spolupracovníky.
    Špatností se totiž lidé zbaví ve Společenství a nedostatky odstraní SupraC ; genialitu však v pohodlném a bohatém světě blaženosti vypěstovat nelze.

 
 

9. MIMOČASOVÉ "PŘENOSY" 

Nejrůznější fantastové se zabývají možností "cestování" v čase - ovšem reálně je něco takového nemožné i absurdní , jak ukázáno v 1. kapitole stránky "Lživá Sci-fi".

    Nicméně SupraCivilizace a Nadrozum dokáží proměnit fantazie na skutečnost ; přitom si nechají poradit od Muslimů (!)
    Ti mají totiž přísloví : "Když nejde hora k Mohamedovi, musí jít Mohamed k hoře."      
SupraC a Nadrozum to zaktualizují :            
Když my nemůžeme jíti do minulosti -          
- musí minulost přijít k nám.
           
 
      Znamená to snad, že nějak "přenesou" celou minulost k sobě do budoucnosti - to by však bylo ještě fantastičtější, než jakýkoli "cesta časem". A samozřejmě by přitom nastaly stejné problémy uvedené ve 2. kapitole stránky "Lživá Sci-fi"  (a technické potíže ještě mnohem horší) . To se však nestane :
    Oni nebudou přenášet reálnou minulost, nýbrž - s pomocí Nadrozumu - pouze informace o ní, na jejichž základě pak SupraC minulost zrekonstruuje .

Přenos informací neodporuje žádnému fyzikálnímu zákonu, takže minulost nenaruší. Tok informací z minulosti do budoucnosti neodporuje ani logice ; je zcela přirozený a dochází k němu neustále. Jak v běžném životě při prohlížení starých časopisů a památek, tak ve vědě třeba při archeologických vykopávkách. Ostatně při pozorování vzdálených hvězd také vlastně hledíme do minulosti : jejich stav vidíme před stovkami či tisíci léty.
A k žádným časovým paradoxům nemůže dojít, poněvadž minulost zůstane intaktní - v ní se nic nemění, pouze se "přečtou" informace o ní.

Časové přesuny materiálních objektů jsou sice nemožné ; jenže v tomto případě se nebude jednat o žádnou cestu časem. Supracivilizace se ze své budoucnosti ani nehne - spolupracující Nadrozum (jelikož je mimo čas, nemusí do minulosti "cestovat")  pouze "oskenuje" informace z minulosti do mimoKosmu . Dodá je vyspělým rekonstrukčním zařízením SupraC, které vytvoří hmotné realizace těchto informačních souborů : pro věci repliky a pro živé tvory těla, biologické organismy.

K rušivým zásahům do minulosti nedojde, poněvadž tím neinvazivním "skenováním" se originál nezmění ; pozorovací prostředek Nadrozumu bude nehmotný (v mimoKosmu), tudíž neovlivňující.
Ostatně rekonstrukce minulých objektů na základě získaných informací o nich dovedeme už i my : stavíme celé Skanzeny, ve kterých příslušně oblečení herci předvádějí život v minulých dobách. Jiní zase rekonstruují významné historické události : rozsáhlé bitvy, objevné cesty atd.

Pro gigantickou ekonomiku SupraC pak nebude problém na základě informací, které dodá spolupracující Nadrozum z mimoKosmu, vybudovat množství Časových Skanzenů rozsáhlých jako celé kontinenty či planety, obsahujících úplně všechno (neživé i živé) z příslušné doby.

    V každé své galaxii na vhodných planetách (terraformovaných SupraC) vytvoří kopie Zeměkoule v různých dobách, s odpovídající flórou a faunou, jež poslouží jako místa rekreace a poučení o dávném životě.

Tyto rezervace minulosti budou obrovité (Supracivilizace nemusí šetřit) ; například místo "Jurského Parku" udělá celou Jurskou planetu, která bude přesnou kopií Zeměkoule v třetihorách, se všemi zrekonstruovanými Dinosaury a jinými živočichy a rostlinami. "Safari" v pravěku se stane oblíbeným rozptýlením : po přeintelektualizovaném životě v přepychové Supracivilizaci bude vhodným doplňkem pobyt v syrové autentické divočině.

Ty kopie minulostí Země budou zároveň živá muzea Biogeneze v různých epochách, kam budou přicházet školní výpravy a turisté na exkurze i dovolené. Tam se projedou v nezničitelných pancéřových vozidlech a ponorkách divokými krajinami i mořskými hlubinami, podívají se na strašlivé bestie při lovení, zápasení a milování.
    Někdy jim průvodci vybraný kus omámí narkotizační střelou, aby si jej mohli zblízka dokonale prohlédnout, prozkoumat, osahat, pohladit a nechat se s ním vyfotit (třeba jako jezdec na Tyranosaurovi). Adrenalinovým sportem pak bude obléci na sebe nezničitelné brnění, dokonale maskované, popřípadě ještě elektricky nabité ; vydat se přímo do stáda nebezpečných oblud a bezprostředně ze zúčastnit jejich lovu či sexu...

Zrekonstruováni budou nejenom všichni živočichové a rostliny přirozeně vyhynulí, ale zejména ti, které bezohledně vyhubil Homo "Sapiens" (od mamutů až po chrousty). Budou znovuoživeni v gigantických dokonalých Ekoparcích, které pro ně SupraC perfektně uzpůsobí, aby tam mohli dál žít opravdu jako v ráji - a kde pro vyspělého Člověka už nebudou lovnou zvěří, nýbrž "zvířecími mazlíčky".

Většina příslušníků SupraC budou samozřejmě milovníky zvířat, takže se o ně perfektně postarají (stejně nebudou mít co na práci), poskytnou jim vyspělou veterinární péči a genetické opravy, aby už dále vymřít nemohli. Poněvadž lidé je už nebudou pronásledovat, ale hýčkat a krmit nejlepšími lahůdkami (s drogami snižujícími agresivitu), zvířata jim také přivyknou a stanou se jejich oddanými přáteli - což samozřejmě bude vzájemné, zvláště u dětí.
    (A kdyby snad nějaká vyšinutá šelma jevila nepřátelské úmysly, zažene ji na útěk generátor směrovaného infrazvuku ; načež bude podrobena psychoterapii.)

    Naši vzdálení potomci tak konečně napraví všechny škody, které lidstvo ve své nezralosti způsobilo Přírodě bezohledným kořistěním a ničením ; a stanou se jejími laskavými hospodáři. Oproti dnešní technice, zhusta škodící přírodě, tak supertechnika budoucnosti povznese ekologii na kvalitativně vyšší úroveň : ta už nebude pouhou ochranou Života, leč jeho vzkřísitelkou.

 

10. "SKANZENY" MINULOSTÍ 

V historických kopiích Zeměkoule budou zrekonstruovány všechny významné stavby, starověké "Divy Světa", středověké hrady i pravěká sídliště. Také celá města (antický Řím, dávný Babylón a j.) se znovupostaví, včetně veškerého svého vybavení. Budou zařízena autenticky podle nejlepších představ jejích obyvatel ; všechny důležité stavby i jiná díla tam vybudují dokonce jejich původní tvůrci (za pomoci sofistikovaných strojů SupraC), kteří tak v PostExistenci naleznou i dokonalou seberealizaci a kvaliativně lepší podmínky pro práci, než za svého dřívějšího života.

A díky Nadrozumu, který dokáže mimoKosmem "naskenovat" cokoli v minulosti, vytvoří SupraC repliky všech starých věcí ; i těch nejvzácnějších a dávno ztracených. Takže v těch skanzenech minulosti budou domy a obchody plné autentických předmětů, včetně šperků a uměleckých děl (i těch už zničených) . A také jídel i nápojů - vyráběných automaty podle informací o jejich výrobním postupu poskytnutých Nadrozumem - a návštěvníci si jich pak budou užívati, popřípadě odvážet jako suvenýry.

Návštěva takového Časového Skanzenu pak bude plně ekvivalentní opravdové cestě do minulosti - tím spíše, že tam budou dobročinným Nadrozumem "přeneseni" skrze mimoKosmos také všichni obyvatelé z té doby : lidé, zvířata i rostliny . Celou minulost tak SupraC nejenom zrekonstruuje, ale přímo vzkřísí, poněvadž tam všichni dávno mrtví budou pokračovati v plnohodnotném životě. Ba, budou na tom ještě mnohem líp, než za dřívějšího života, jelikož se "znovuzrodí" v lůně hyperbohaté SupraCivilizace, která je štědře zahrne vším, co si jenom budou přát - aby se vyspělí potomci odvděčili svým (zhusta nešťastným) předkům.

    Minulost tedy zrekonstruují nejenom pro svou zábavu, ale také pro nastolení plné Spravedlnosti (která v dávných primitivních dobách většinou chyběla). Proto nejvyspělejší SupraC a nejvyšší Nadrozum přetransformují všechy dříve trpící ubožáky k sobě, aby jim dali konečně štěstí, uznání a dostatek v Ráji.

Pro své nebohé předky připraví vděční potomci takové Supracivilizační Ráje, které co nejlépe budou odpovídat jejich vysněným představám o posmrtném ráji . Nebudou to jenom nějaké ubohé "humanitární azyly", nýbrž díky nesmírnému bohatství jejich zřizovatelů, přepychová sídla a dokonale vybavené Skanzeny exotických životů ze vzdálených minulostí. A poslouží nejen k materiálním radostem hostů, nýbrž i k poznání a poučení obyvatel SupraC - podobně jako skanzeny a etnické parky v naší civilizaci.

Školní mládež i jiní zájemci se tam budou přímými exkurzemi nebo pomocí virtuální reality seznamovat s životem svých předků - a nebudou to pouhé multimediální simulace, nýbrž skutečné "vzkříšené" historické osobnosti, se kterými se budou moci stýkat . Je zajisté podstatný rozdíl, číst si například v životopise Leonarda Vinciho nebo s tímto géniem tvářívtvář hovořit (zvláště když přišel přímo ze Společenství).

Nebo vidět třeba lov Indiánů na bizony na obrázku a přímo se jej zúčastnit s opravdovými "znovuzrozenými" bojovníky ve Věčných Lovištích. Tyto indiánské Ráje (stejně jakož i každé jiné) budou zařízeny přesně podle nejlepších představ jejich klientů (ostatně ti se také budou podílet na jejich zařizování). Lovená zvířata však z humanitárních důvodů nebudou skutečná, nýbrž kyborgizovaná : budou to jenom dokonalé automaty z organických látek, necítící bolest ani strach, jinak však od živých nerozlišitelná. Po ulovení a příslušných opravách budou hned zase k dispozici k dalšímu lovu, takže Indiáni se budou moci bavit bez omezení. Až dostanou hlad, nemusejí úlovky namáhavě stahovat a kuchtit, nýbrž dostanou mnohem lepší lahůdky z kulinářských syntezátorů SupraC.

Budou se o ně starat opravdoví Nebešťané, příslušníci SupraC, z nichž mnoho zná trpký osud, který Indiánům připravili chamtiví běloši v minulosti - a bohatě jim to vynahradí v rajské budoucnosti. Po "vzkříšení" těm nešťastníkům připraví v Postexistenci vysněná Věčná Loviště, nádherná nade vše pomyšlení, kde se jim splní všechna přání (díky zázračným technologiím).

Podobně zase ve zrealizovaném Ráji Mohamedánském budou dobré muslimy obšťastňovat nádherné a milostné krasavice (nejen androidky, ale především dokonalé ženy Supracivilizace, bažící po exotické lásce), aby jim vynahradily všechno zlé, co za pozemského života museli vytrpět...

Ohromné množství občanek a občanů SupraC se bude angažovat jako "hostesky" příchozích z minulosti resp. "kurátoři" těchto Skanzenů resp. Etnoparků minulosti. Vytvářejí pro své předky dokonalý vysněný domov naplněný absolutním štěstím - a zároveň se tím těší, poněvadž dělání radosti druhým je samo nejlepším zdrojem radosti.

Tyto Skanzeny a Etnoparky samozřejmě budou vytvářeny za nejužší spolupráce s jejich obyvateli, "vzkříšenými" předky - kteří tak dostanou naplnění nového života (Postexistence) : nejenom užívání si nebeské blaženosti, nýbrž i tvořivé činnosti ke všeobecnému užitku.
A nebudou to zajisté nějaké uzavřené "rezervace" resp. "ghetta", nýbrž otevřená sídliště, jejichž obyvatelé samozřejmě budou plnoprávnými občany SupraC a mohou cestovati po celém Vesmíru a navštěvovat i jiná Nebesa. Naprostá svoboda i mobilita je samozřejmě atributem perfektního Ráje ; nejširší vzájemné styky bytostí z různých epoch a civilizací vytvoří dokonale multikulturní a progresivní společnost (kde nebude místo pro "Nebeskou nudu" či dokonce dekadenci).

          Skanzeny Minulostí budou zároveň i jakýmisi "Stroji Času" :
V nich se návštěvníci dostanou do reálné minulosti (byť rekonstruované) a opravdově (ne jenom historickými filmy nebo Virtuální realitou) poznají život předků i je samé (skutečné = "vzkříšené").

 

11. ETNOPARKY MIMOZEMŠŤANŮ

  Život je nesmírně komplikovaný fenomén (i ta nejjednodušší živá buňka je mnohem složitější, než jakékoliv zařízení, které jsme schopni postavit) a pravděpodobnost jeho vzniku nesmírně malá. Proto se ve Vesmíru vyskytuje neuvěřitelně zřídka - asi jenom jedinkrát v celé Metagalaxii - domněnky o milionech osídlených světů jsou jenom pozůstatkem naivity 19. století, které ještě nerozumělo úžasně komplexní podstatě života.
    A tak zabydlovalo každičkou planetu všelijakými exotickými domorodci, v kráterech na Měsíci vidělo kruhové hradby měst, ve skvrnách na Marsu zavlažovací kanály vyspělé civilizace, pod oblačným příkrovem Venuše tropické pralesy s Dinosaury a pralidmi. Dokonce i na Jupiter a Saturn strkali nějaké obří tvory : přece desetkrát větší planeta musí mít i desetkrát větší obyvatele - no né ?

    Věda ve 20. století všechny ty vymyšlené bytosti z celé naší Sluneční soustavy nekompromisně vykázala - fantastové to však nevzdali a našli jim "asyl" v dalších planetárních systémech. A stále trvají na svém, přestože desítky let veškerá hledání mimozemských civilizací (projekty Ceti, Seti, ... a další = promarněné finance) nepřináší sebemenší výsledek . (Celosvětové vědě by mnohem více prospělo, kdyby se ty miliony raději věnovaly na vzdělání chudých dětí v rozvojových zemích - ale to by těm "hledačům Ufonů" ovšem nepřineslo takovou slávu ani granty.)
    Fanaticky prohlašují, že když Zeměkoule je plná života, musí být Život i na všech podobných planetách - to je asi taková "logika", jako kdyby někdo tvrdil, že když on sám vyhrál v loterii milion, tak musí vyhrát milion i každý člověk, který je mu podobný . (A pravděpodobnost vzniku Života je ještě mnohem, mnohem nižší - asi o 20 řádů - než maximální výhry v loterii.)

Střízlivá skepse však neznamená absolutní popření mimozemského života. Moderní kosmologie dokazuje, že Vesmír je nekonečný, takže zcela jistě obsahuje též i nekonečné množství všemožných planet - včetně oživených - a nejrůznějších civilizací . Ovšem živé bytosti se vinou své úžasné složitosti vyskytují ve Vesmíru tak nesmírně zřídka, že je dělí astronomické vzdálenosti řádově miliard světelných let - takže se s nimi nejenom nemůžeme setkat, ale ani komunikovat.

    Cesty jakýchkoliv kosmických lodí do takových dálek jsou technicky nemožné. A mimozemská atmosféra bude pravděpodobně jiného složení a patrně nedýchatelná, jejich potrava kvůli jiné biochemii nestravitelná až jedovatá, jejich mikroorganismy smrtelně nebezpečné kvůli neadekvátní imunitě. Tudíž i eventuální vzájemný styk by byl strašně problematický - takže vlastně ani moc nevadí, že jsou tak nepřístupně daleko.


Vyspělé SupraCivilizace si s tím ale poradí          
podobně jako s nemožností časových cest (viz 9. kapitolu) :        
Když nemůžeme do jiné civilizace přímo cestovat -        
- tak ji přeneseme sem k nám
(analogicky jako v 9. kapitole).      

  Samozřejmě nikoli celou, nýbrž její reprezentativní vzorky, dokonalé kopie obydlené také originálními (i když přetransformovanými, "znovuzrozenými") obyvateli ; ti se pak i zároveň postarají, aby se ve všem shodovaly s jejich domovskými světy. Tyto "filiálky" jiných civilizací pak budou už kompatibilní se SupraC hostitelů : se stejnou atmosférou, přátelskou biosférou a totožnou biochemií - takže nic v nich už nebude bránit vzájemným návštěvám a všestranným stykům.

Avšak ti mimozemští návštěvníci se tam nemohou dostati cestou materiálním Vesmírem (žádný hmotný objekt nedokáže překonati nedostupné mezigalaktické vzdálenosti miliard světelných let v únosném čase). Nýbrž musejí být nejprve přetransformováni Nadrozumem do mimoKosmu . A poté, s využitím skutečnosti, že v mimoprostoru jsou všechny vzdálenosti nulové, se nechají "znovuzrodit" v cílové Supracivilizaci (libovolně vzdálené). Tam pro ně vytvoří (asi vyklonují z kmenových buněk hostitelů, aby s nimi byli biologicky kompatibilní) nová hmotná těla, do kterých "nahrají" osobnosti návštěvníků z mimoKosmu.

Nezanedbatelnou nevýhodou takového "neklasického cestování" mimoKosmem však je, že "cestovatel" musí na počátku cesty zemřít - jinak nemůže býti přetransformován do Absolutního . Přesun do mimozemské filiálky mimoprostorem je tedy cesta na celý život (žádná víkendová návštěva). Takže se toho zúčastní jen opravdu, smrtelně, vážní zájemci a obětavci.
(Nicméně stejným způsobem se návštěvník může zase vrátit zpátky domů - bez problémů, jenom přitom zase umře...)


    Pro gigantickou ekonomiku SupraC (jejíž možnosti si jen těžko dovedeme představit) pak nebude problém vybudovat veliké množství mimozemských "Etnoparků", rozsáhlých jako celé kontinenty či planety, obsahujících úplně všechno (neživé věci a živou přírodu) z příslušné mimozemské civilizace a nerozlišitelných od tamní skutečnosti - to umožní asistence Nadrozumu z mimoKosmu.
Bude to exotické zpestření populace - pestré společenství mnoha ras a druhů bytostí je zajímavější a inspirativnější (o tom svědčí třeba dnešní New York) nežli šedivá monokultura.

A některé civilizace mají tu smůlu, že k SupraC ani nedospějí : třeba k tomu nemají schopnosti, podmínky, či zdegenerují, nebo zaniknou válkami resp. jinými katastrofami . Takové nešťastníky pak nějací šťastnější a schopnější humanisté přijmou ("vzkřísí") do svých Supracivilizačních Rájů (díky fantasticky rozvinuté ekonomice jsou všechny SupraC nesmírně bohaté a štědré). Vytvoří pro ně nová těla sice podobná jejich původním, ovšem kompatibilní s životním prostředím a biosférou hostitelů : aby mohli dýchat jejich atmosféru, jíst jejich potravu, odolávat jejich bakteriím atd.

    A přijímáním bytostí odjinud, z jiných civilizací a jiných druhů, si každá SupraC ráda obohatí svou populační variabilitu. Supracivilizační Ráje tedy obsahují pestrou směsici bytostí různých druhů a původu (z rozličných dob, civilizací a koutů Vesmíru).
Hemží se to tam tvory nejrůznějších tvarů a barev - jejich velikosti však jsou standartizované z technických a psychologických důvodů. Byly by potíže třeba se zařízeními či dopravními prostředky pro bytosti velikosti veleještěra i myši ; také vzájemný styk obra s trpaslíkem by nemusel být příliš rovnoprávný a pohodlný (třeba při kohabitaci).

I hmotností musí nová těla pro hosty odpovídat domorodcům - jistě by všechny děti litovaly, kdyby třeba inteligentní myšák (ani by se nemusel jmenovat Mickey) při návštěvě civilizace Dinosaurů skončil bídně zašlápnutím. A naopak, rozumný Veleještěr na planetě myslících psů by se nevešel do dopravních prostředků a hotelových pokojů a ustavičně by se musel strachovat, aby někde něco nerozšlápl nebo si nenabil kebuli. Taková cesta by jistě nebyla ničím záviděníhodným - o tom by mohl vyprávět Gulliver . A jak tragicky by mohlo dopadnout přátelství inteligentního červa s obřím ptákem, když by se tento (třeba v opilosti při sbratřovacím mejdanu) spletl a kamaráda sezobl, si snad každý dovede živě představit.

    "Inkarnovaní" návštěvníci tedy dostanou přiměřená těla jako místní, aby se předešlo uvedeným i jiným potížím, nikdo nebudil nežádoucí pozornost a každý se mohl spokojeně bavit a bezproblémově stýkat i milovat s "domorodci".


Pozoruhodnou výhodou "neklasického cestování" mimoKosmem bude ještě i možnost omlazení a ozdravení přenášeného : to tělo, které proň v přijímací stanici vytvoří totiž nemusí býti naprosto stejné, jako jeho původní a opotřebované. Nýbrž se při rekonstrukci může vylepšit, odstranit všelijaké defekty, poškození a senilní degenerace - takže pak "cestovatel" vyjde z cílové stanice mladší, krásnější a dokonalejší, než když se vydával na cestu. Toť podstatný rozdíl oproti klasické meziplanetární a mezihvězdné dopravě, při které se zhuntování těla (kosmickým zářením, beztížným stavem, špatnými podmínkami, nedostatkem pohybu a jinými negativními faktory cesty) i zestárnutí (někdy o velice dlouhou dobu) nepůjde vyhnout.

(Jistý pokrok by mohla představovat relativistická doprava, využívající zpomalení času při subsvětelných rychlostech ; to by stárnutí zbrzdilo, možná až zastavilo.)  Avšak obrátit čas nazpět - aby člověk během cesty nejenom nezestárl, ale naopak omládl - to dokáže až neklasický "přenos". Cestovatel v Supercivilizaci může navštíviti stovky vzdálených hvězdných soustav a nemusí se obávat, že se vrátí jako sešlý stařec - naopak, čím déle bude cestovat, tím bude mladší !

Dokonce stárnoucí krasavice by mohly používat pendlování mimoKosmem jako "omlazovací" kůru ; zpáteční lístek třeba do souvězdí Panny je vrátí do let mládí (stačí, když před cestou určí, do jakého stavu má při rekonstrukci být jejich tělo navráceno) ; i to panenství se jim navrátí. A nemocný místo lázní či nemocnice navštíví souhvězdí Ryby - a vrátí se zdravý jako ryba, veškeré chorobné změny a odchylky organismu budou při jeho rekonstrukci odstraněny.
    Neklasické "cestovní kanceláře" tak budou zároveň i ozdravovnami a kosmetickými salony...

 

12. ZÁKON NEJVYSPĚLEJŠÍCH: PAN

Styk Supracivilizací s "rozvojovými" se řídí pravidlem tolerance:      
Zachování a ochrana jejich svébytnosti a přirozenosti        
PAN = Preservace Autenticity a Naturality        

  A jsou zde i důvody ekologické (nepoškozování přirozeného vývoje)  a kulturní : komunikace s vyspělejší společností by vedla k narušování autentické kultury a tím ochuzování tvůrčí různorodosti civilizací.

Zákon PAN je také nikoli jen projevem ohleduplnosti, nýbrž i přímo diktován nezbytností : vzájemnou neslučitelností biosfér různých civilizací a Supracivilizací.
Každá planeta totiž má samozřejmě rozdílnou velikost, přitažlivost, chemické složení, životní podmínky a především atmosféru : tlak i druh plynů . Případná tamní biosféra je svému vlastnímu prostředí a ovzduší samozřejmě dokonale přizpůsobena ; to však bude pro organismy, přivyklé jinému, pravděpodobně nedýchatelné či přímo jedovaté. Bez hermetických skafandrů by se tedy návštěvníci (či kolonizátoři) z jiných světů neobešli.

Ještě větší nebezpečí však představují bakterie - které se nacházejí úplně všude : v atmosféře, vodě, půdě i organismech. Proti nim si domorodé formy života (rostliny a živočichové) vybudovaly účinnou imunitní ochranu, která se zdokonalovala miliony let a drží bacily na uzdě. Ta však chybí cizím návštěvníkům, kteří jsou imunní výhradně proti mikrobům své rodné planety - oproti jinoplanetárním však jsou úplně bezbranní !
Nedokázali by odolat miliardám mikroskopických útočníků ze všech stran a ve všech prostředích, kteří ještě navíc tak rychle mutují, že by se záhy přizpůsobili i jejich biochemii a nalezli v nich živnou půdu. Příchozí by se stali oběťmi nejrůznějších naprosto neznámých nemocí (i těch, které jsou pro domorodce díky jejich imunitní obraně neškodné) a mohli by je přenést i na svou vlastní planetu s katastrofálními následky.

Z historie známe hodně příkladů, kdy zavlečené nemoci zdecimovaly cizí faunu a flóru ; nebo jak rýma, pro Evropany neškodná, zdecimovala miliony amerických Indiánů. A naopak zase syfilitida, na kterou byli Indiáni přizpůsobeni, vyvolala pak v Evropě úplnou pohromu...
A při styku bytostí z různých planet by byly následné epidemie ještě mnohem strašlivější a dalo by se jen těžko zabránit přenosu bakteriálních spór třeba ve štěrbinách skafandrů, součástkách zařízení nebo mnoha jinými nekontrolovatelnými způsoby. Samozřejmě by vzájenmý kontakt mohl vést i k opačnému přenosu : návštěvníci by s sebou přinesli též vlastní mikroflóru, která by pak mohla způsobovat strašlivé pandemie v hostitelském světě - byl by to věru Danajský Dar !

Třetí podstaná odlišnost pak spočívá v genetickém kódu a biochemii . Poněvadž nukleotidy i aminokyseliny připouštějí ohromné množství kombinací, nemohou se prakticky v dostupném Kosmu vyskytnout 2 biosféry se stejným genetickým kódem a složením bílkovin i dalších organických látek.
Na naší planetě mají všechny živé organismy tentýž genetický kód proto, že se vyvinuly ze společných předků : Archebakterií. Z téhož důvodu mají i stejné složení aminokyselin a podobnou biochemii, což umožňuje jednomu druhu zpracovávat organické látky vytvořené úplně jiným druhem. Konkrétně : Vlci mohou konzumovat i asimilovat bílkoviny a tuky syntezované organismem ovcí a jiných zvířat ; býložravci zas dokáží požívat rostliny a vyrábět z jejich organických látek tkáně vlastního těla.

U organismů z jiných planet by tomu však bylo jinak : s největší pravděpodobností budou mít rozdílnou strukturu DNA (což samozřejmě znemožňuje meziplanetární křížení), molekulární složení všech ústrojných sloučenin i průběhy biochemických reakcí. Látky z jedné biosféry by příslušníci jiné patrně nedokázali přijímat, zpracovat a využít - většina by byla nekonzumovatelná, menšina přímo jedovatá a další by vyvolávaly alergie.
Mimozemšťané, kterým by přátelští domorodci na uvítanou nabídli své nejlepší lahůdky a nápoje, by po té "sbratřovací hostině" se v nejlepším případě pozvraceli, v horším by se začali svíjet v křečích a v nejhorším by s hroznými bolestmi pomřeli...  (A nebyla by jich ani žádná škoda, poněvadž by takovou pažravostí jenom prokázali svoji duševní méněcennost.)

  Krátce shrnuto : Návštěvníci z jiných světů by tedy nemohli dýchat místní vzduch ani jíst místní potravu ; možná ani normálně chodit působením odlišné gravitace. A zakrátko by se stali obětí nejrůznějších a nejhrůznějších epidemií - a samozřejmě i naopak : jejich vetřelecké bacily by mohly úplně zdecimovat domorodce a jejich biosféru. (Totéž by se týkalo i všech zvířat a rostlin, které by kolonisté přivezli.)

Tedy biologická inkompatibilita zcela znemožňuje            
osidlovat planety, které už mají vlastní Život .            

  I kdyby nějací mocní kolonizátoři zvítězili nad místní civilizací, i kdyby na té planetě ani žádná civilizace nebyla, vyhnali by je ti nejmenší obránci biosféry : bakterie . (Jak to poprvé ukázal H. G. Wells v románě "Válka Světů" už před sto lety - žel ostatní autoři a čtenáři Sci-Fi to nedokázali pochopit dodneška...)

Univerzální Zákon PAN  je takto přímo vynucen Životem,            
jehož i nejnižší formy divoce brání autenticitu a naturalitu své biosféry.          

Ovšem ani jiný důvod ohleduplnosti SupraCivilizací k méně vyvinutým nelze zanedbat : mohlo by se stát, že setkání s vysoce vyspělou galaktickou supercivilizací by v nás vyvolalo deprimující komplex méněcennosti. A vzbuzovat u rozvojových bratrů nějaké deprese, kulturní šoky a civilizační rozklad, nebo se chlubit svou nadřazeností určitě není v intencích vyvinutějšího Nadrozumu ušlechtilých SupraC. Což je dalším argumentem pro dodržování zákona PAN, na který dohlíží také Nadrozum a Bůh.

 

13. UFO = ILEGÁLNÍ, NEFÉROVÁ

Moderní kosmologie dokazuje, že Vesmír je nekonečný, takže zcela jistě obsahuje též i nekonečné množství všemožných planet - včetně oživených - a nejrůznějších civilizací . Ovšem živé bytosti se vinou své úžasné složitosti vyskytují ve Vesmíru tak nesmírně zřídka, že je dělí astronomické vzdálenosti řádově miliard světelných let - takže se s nimi nejenom nemůžeme setkat, ale ani komunikovat.

    A návštěvy jakýchkoliv kosmických lodí z takových dálek jsou ovšem zhola nemožné - nemluvě o tom, že mimozemská atmosféra bude pravděpodobně jiného složení a patrně nedýchatelná, pozemská potrava kvůli jiné biochemii pro mimozemšťany nestravitelná až jedovatá, mikroorganismy smrtelně nebezpečné kvůli neadekvátní imunitě. Tudíž i eventuální vzájemný styk by byl strašně problematický - takže vlastně ani moc nevadí, že jsou tak nepřístupně daleko.

Tudíž lze usouditi - z racionálních úvah i pravdivých faktů - že ty všelijaké dohady a fantazírování o návštěvách mimozemšťanů, létajících talířích a ovlivňování našeho vývoje se nezakládají na pravdě. Takzvaná "ufologie" je pouhá pavěda resp. pseudonáboženská sekta a ten jejich "guru" Däniken byl policejně vyšetřován za podvody.
Veškeré ty údajné intervence mimozemšťanů jsou představy a legendy resp. halucinace (asi jako ve středověku "setkávání" s duchy či anděly). Vykřičená UFO pak jenom podivnými přírodními úkazy a ty záhadné obrazce v obilí žertováním vtipálků.
          Zabývá se tím i stránka Lživá Sci-fi.

Ostatně vědeckým zkoumáním těch všelijakých "Kontaktérů" bylo zjištěno, že většinou bývají nějak psychicky narušení a ty jejich "styky" s mimozemšťany jsou patrně jenom sny či halucinace. Ovšem nemálo všelijakých individuí a skupin z toho chytře profituje a tak se to rozmáhá.

    Nutno míti na zřeteli, že UFO nemůže být opravdová kosmická loď : tak malá tělesa by nestačila na překonání ohromných vzdáleností z předalekých hvězdných systémů (kosmická loď by musela mít obrovské zásoby paliva, potravin a kyslíku, stejně jako velikánské motory a ochranná zařízení).


Nicméně v mimoKosmu je i nesmírné množství nejrůznějších Informačních bytostí (což jsou mimozemšťané "par excellence" = dokonce mimoVesmířané). Většina jich je dobrá, ovšem nelze pominouti ani leckterá špatná resp. vyšinutá individua či Zloduchy. A někteří úchyláci mohou zatoužiti po nenormálním styku s "nezletilými", nevyvinutými civilizacemi. I když je to protizákonné : viz zákon PAN v minulé kapitole.
    Ba právě takové excesy je možná lákají (jsou totiž deviantní) . I kdyby takový byl třeba jenom jediný z bilionu, v nekonečném mimoKosmu jich bude nespočet . Ti abnormální mohou utvořit ilegální skupiny a někteří "šílení géniové" pak zrealizují ty nežádoucí styky a porušení zásady nevměšování.

Je to samozřejmě nesprávné a proto        
takové nezákonné kontakty nazveme        
UFO = UnFair Operations = Nekalé Činnosti        
aby nebylo pochyb, že to není nic dobrého.      

Ale jak ty nehmotné Informační bytosti z mimoKosmu vůbec provozují UFO v materiálním Vesmíru ?  Sice neinteragují s hmotou, ale mohou informačním ovlivňováním fyzických dějů pozměnit ve fyzickém světě Kvantové náhodné procesy . A nakumulováním mnoha takových dějů nastane markantní fyzikální jev : objeví se UFO, "malí zelení mužíčkové" a jiné podivnosti.

    Nejobvyklejší způsob komunikace s mimoKosmem je bezesmyslový (ESP, telepatie), při kterém tamní bytosti používají jako "přijímače" Informační ovlivnění fyzických dějů vlivů lidského mozku a vytvářejí "Indukované halucinace".
    Tato metoda je skrytější, nežli ta výše popsaná pomocí "externích UFO", takže je více používána všelijakými ilegály z mimoKosmu k UnFair Operacím.

A často se obě metody komunikace i kombinují ; někteří "Kontaktéři" uvádějí, že mají telepatické spojení s UFO. Jiní zas tvrdí, že byli ve spánku telekineticky vyzdviženi (z místnosti skrze strop !) do UFO, kde zažívali úžasné podivuhodnosti  (totˇ jasný případ indukovaného živého snu - nebo podvodu).

Originální mimozemšťané zůstávají v nehmotném mimoKosmu ve formě informačních struktur a nemůžeme je vnímat (ostatně tam nemají žádný tvar, barvu ani velikost). Však při promítání do materiální Reality mohou jejich reprezentace, avatáry nabývati libovolného vzhledu, jaký jim jejich tvůrci naprogramují. Jejich "avatar" tady je arci pro poznání bezcenný, poněvadž mu mohou dáti vzhled (v informační terminologii "skin"), jak se jim hodí.

    Proto i v různých historických obdobích nabývala UFO také různého vzhledu, odpovídajícího tehdejšímu stavu společenského vědomí.
    Například ve středověku, kdy lidi nejvíce zajímaly nadpřirozené bytosti (andělé, démoni a nejrůznější pohádkoví tvorové) i nebeské jevy, dostávaly UFO takovéto "populární" tvary a vystupování.

Dneska zase jsou v módě kosmické lodě a mimozemšťané - proto i ti nelegální návštěvníci, ve snaze vyhovět lidskému vkusu, dávají svým UFO žádaný vzhled a chování. Mají-li sloužit ke kontaktům s pozemšťany, budou "létající talíře" dosti nápadné, atraktivní : všelijak se točí, divně pohybují a blikají jako vánoční stromek - aby vyvolaly zájem o komunikaci.

Je jasné, že kdyby se nějaký Ufon dneska vydával třeba za archanděla Gabriela, přílišného úspěchu by nedosáhl . Zatímco, když se prohlásí za mimozemšťana z Plejád - tak to je jinačí kafe !  A přitom si andělský vzhled ("skin") může ponechat (nač by se namáhal s naprogramováním nového "avatára", když může použít toho starého ze středověku).

A jestli stejná bytost vystupuje ve středověku jako anděl a dneska jako Plejáďan, tak to ještě neznamená, že je nějak extrémně dlouhověká (i když v mimoKosmu se nestárne). Prostě z Informačního světa mimo čas je stejně náročné přetransformovat se do 10. století, jako do 20.
Takže když toho údajného "anděla" přestane bavit sebepředvádění před těmi středověkými hňupy, stáhne se zpátky do mimoKosmu na "voraz", naštuduje něco o moderní době - a vzápětí se přetransformuje do 21. století aby zase oblboval současné hlupce.

Přitom se ani neobtěžuje vzít si jiný "převlek" ; jenom obsah jeho žvanění je jiný : místo o Svatých nebesích vykládá o Plejáďanské supercivilizaci, místo lidských hříchů kárá civilizační přehmaty - a namísto Posledním Soudem hrozí Ekologickou Katastrofou.
    Když posléze ukojí svůj "mesianismus", tak zmizí zase do mimoKosmu (aby snad někdo po něm - probůh - nechtěl konkrétní pomoc).

Bylo tu použito jednotné číslo ; ovšem totéž samozřejmě platí pro celé skupiny těchto "UnFair Operátorů", gangů (mafií) ilegálů či posádek létajících talířů . Ovšem aby svou neférovou aktivitu nestavěli na odiv a co nejméně zasahovali do našeho autentického vývoje, nenavazují žádné styky s oficiálními institucemi naší civilizace, nýbrž komunikují výhradně s nedůležitými outsidery bez významu a důvěryhodnosti (kteří nemohou ovlivnit lidstvo), nejlépe s nějakými podivíny či poloblázny, jimž stejně nikdo neuvěří. Ani jim nesdělují žádné důležité informace, které by mohly ovlivnit naši civilizaci, nýbrž pouze všeobecně opakují to, co už stejně každý ví (vyžívají se v banálním krasořečnění a ješitném sebepředvádění - protože jsou vlastně nenormální, vyšinutí).

Samozřejmě se střehnou lidem prozradit cokoliv z vyspělých technologií a vědeckých poznatků Supracivilizací ani nepředávají nějakou ideovou nebo materiální pomoc - tím by neodpustitelně zasáhli do přirozeného vývoje Homo Sapiens a Společenství by jim to pak škaredě spočítalo. (Ostatně je to nemožné i technicky : z nemateriálního mimoKosmu sem nelze přenésti nic hmotného.)


    Na závěr ještě dobrá rada : neberte UFOny vážně - jsou neféroví a vyšinutí (stejně jako většina těch "Kontaktérů") - skoro všichni lžou a dělají si blázny z lidí (tváříce se veledůležitě).
    A po závěru ještě lepší upozornění : Většina těchto jevů jsou prachsprosté podvody, jelikož ti "Kontaktéři" z toho profitují...

 

Aleš Alex Borek              
 

KOSMICKÁ  UNIE   BIKOSMIE  
NÁVRAT  NA  OBSAH NA  DALŠÍ  STRÁNKY