SUPRACIVILIZACE = Nebe
1. Úžasný rozvoj a bohatství
2.Mobilní Kosmické Ostrovy
3. Biosféry mimo Zeměkouli
4 . Rajský život  v Kosmu .  
5. Kýžené Překonání Smrti .
6.Věčné mládí, zdraví, krása
7. "Cyklická" nesmrtelnost.
8. Mezihvězdné "přenosy"
9. Vzkříšení v Budoucnu .
10. Reálné Nebe (i pro nás)
11 . Časové  Skanzeny .  
12 . Všem Spravedlnost
 

1. ÚŽASNÝ ROZVOJ A BOHATSTVÍ

  Homo Sapiens díky svému rozumu se postupně rozšířil po celé naší planetě a nakonec ji zcela ovládl. Tím ovšem jeho expanze nekončí : nyní ho čeká ohromný prostor Vesmíru. Tam se může neomezeně rozšiřovat, jak ukázáno ve stránce "Kosmická Unie" . Lidstvo, vyhnáno stávajícími problémy na Zemi a hnáno nutností, chtivostí i zvědavostí, se dá na cestu Expanze do Vesmíru.

Využije přitom surovinových a energetických zdrojů nejprve rodné planety a Měsíce, potom celé Sluneční soustavy a nakonec Galaxie . Tím získá tak obrovité zdroje (surovin, energií a lidí), které si jen těžko představíme a díky exponenciálnímu rozvoji se stane supermocným a hyperbohatým.

Ekonomický rozvoj za následující 3 tisíciletí ukazuje Tabulka I . Přitom počítáme se skromným odhadem 2 - 3 % přírůstku za rok - a přesto bude za 1000 let lidstvo miliardkráte mocnější a bohatší, nežli dnes ; a každý jedinec bude multimiliardářem.

Takové množství lidí a průmyslu se ovšem nevejde na jednu Zeměkouli, takže se postaví množství umělých Kosmických Ostrovů (viz projekt Kosmické Unie)  a kosmický průmysl bude využívat Měsíce, asteroidů i dalších těles.

TABULKA I.
ROK EKONOMIKA
růst 2-3 %
CELK. POČET
LIDSTVA
MAJETEK NA
1 ČLOVĚKA
ROBOTI PRO
1 ČLOVĚKA
2 000 1 7 Miliard cca 10 000 - - -
3 000 miliardkrát větší 6200 Miliard 10 Miliard tisíce
4 000 300 000 bilionkrát miliony Miliard miliony Miliard Miliony
5 000 1000kvadrilionkrát cca Triliony asi Kvadrilion miliardy

    [Pozn.: I v případě. že ekonomika poroste pomaleji, tak se to jenom zbrzdí - ale posléze k hyperbohatství lidstvo dospěje určitě.]

V dalších tisících a milionech let se budou uvedená čísla exponencielně zvětšovat až do neuvěřitelných hodnot : po trilionech a kvadrilionech nastoupí kvintiliony, sextiliony atd... Civilizace dosáhne gigantického, pro nás nepředstavitwelného rozvoje a každý její občan se stane bohatší dnešních králů.

Ruku v ruce s ekonomikou se bude rozvíjet i technika. Automatizace i robotizace způsobí, že v příštím století už bude víc robotů, než lidí ; a v dalších stoletích a tisíciletích budou pro každého člověka pracovat a pečovat stovky a tisíce neúnavných služebníků. [I v tomto se stanou potomci bohatší králů - viz poslední sloupec Tabulky.]
  A nebudou to nějaké železné kreatury, známé ze Sci-fi ; nýbrž elegantní plastoví pomocníci, schopnější a ochotnější, nežli živí . A práce se stane pro lidi neznámým pojmem...

Pracovat pak budou výhradně automaty a roboty ; lidé se budou věnovat především seberozvoji, vědě a umění . Neomezený lidský rozum (s využitím nesmírných zdrojů Vesmíru) dokáže překonat veškeré problémy a zajistí přetrvání Homo Sapiens i do nejvzdálenější budoucnosti...

 

2. MOBILNÍ KOSMICKÉ OSTROVY 

    Ve vesmíru se vybudují obrovské umělé Kosmické Ostrovy s biosférou uvnitř, kam se odstěhují ze Země nejen lidé, ale i příroda, flóra a fauna.
  Zvané též Kosmické Kokony, jelikož díky svému oválnému tvaru a bílé barvě vnější izolace budou připomínat gigantické mnohakilometrové zámotky (kokony), ve kterých je Život ukryt před vražedným kosmem a jimiž se bude rozšiřovati po celém Vesmíru.

Jelikož se mohou vlastními silami pohybovat (měnit své dráhy), lze je nazvat CMC = Cosmic Mobile Cocons (Kosmické Mobilní Kokony).

Uvnitř se postaví města i krajiny, řeky a jezera, louky a lesy, vše plné zvěře, ptáků, ryb i hmyzu. V nových kosmických tělesech nebudou lidé žít stísněně a chudě jako na dnešních vesmírných stanicích, leč uprostřed ohromných botanických a zoologických zahrad.

Aby ekosystém umělého Kosmického Ostrova byl opravdu autonomní, sebeudržující a stabilní, bude muset jeho velikost býti stejná jako velikost přirozených pozemských ostrovů , t.j. mnoho tisíc kilometrů čtverečních.
  Taková rozloha zároveň odstraní pocit stísněnosti - aby se obyvatelé cítili jako ve volné krajině, nesmí být vidět jeho konce. Neboli rozměry CMC musejí být větší, než normální dohlednost, která obvykle činí 20 - 30 kilometrů.


Hlavní zdroj energie tam bude stejný jako v celém Vesmíru : termojaderná syntéza . Zpočátku, než se fúzní energetika rozvine, budou elektřinu dodávat solární panely pokrývající vnější obaly Kokonů. Pro jejich větší výkonnost se na blízkých orbitách umístí obří foliová zrcadla, soustřeďující na Kokony mohutné proudy slunečního záření (mimo atmosféru je silnější, než na zemském povrchu).
  Takže ekologické elektřiny, tepla i světla ze Slunce tam získají po libosti - Kosmické Unii energetická krize nehrozí.

Poněvadž Kosmické Ostrovy budou v kosmickém prostoru, nemohou být ploché jako pozemské ostrovy, ale úplně uzavřené, s biosférou uvnitř. Budou mít tvar obřích elipsoidů, rotujících kolem podélné osy, aby odstředivá síla vytvořila umělou tíži.

  Pro snížení namáhání konstrukce nebudou Kokony rotovat příliš rychle a ta umělá tíže bude podstatně menší, než pozemská . Dokonce bude (dle přání obyvatel) ovladatelná : změnou rychlosti rotace.

Takže tam bude všechno mnohem lehčí ; v Nebeských Ostrovech se lidé budou téměř vznášet (jako v Nebi).
  Aby jim nezakrnělo svalstvo, budou od malička (místo hraní škodících počítačových her) vesele sportovat a cvičit . Také proto, že nebudou muset pracovat, díky plné automatizaci a robotizaci.

[POZN.: Po několika generacích povede žití ve snížené gravitaci ke gracilizaci, zjemnění lidí, takže budou podobnější andělům (než gorilám, jako leckteří současníci)...]


Na vnitřním povrchu NeOs bude vytvořena příjemná krajina a komfortní životní prostředí, nerozlišitelné od pozemského. Člověk tam si bude připadat jako v rozsáhlém údolí, jehož konce nedohlédne. Také pokračování krajiny nahoře (v nadhlavníku) bude za hranicí dohlednosti, takže nad sebou uvidí jen modrou oblohu se zeleným vzorkováním od přírody nahoře.
  Uprostřed (v ose) bude umělé sluníčko : veliký termojaderný reaktor, dávající světlo a teplo pro biosféru jako na Zemi.

Kosmické Ostrovy musí býti pohyblivé , aby mohly manévrovat a cestovat Vesmírem ; proto v zadním čele budou mít pohonný agregát, poháněný též termonukleárním reaktorem . A v předním čele bude přístaviště a hangáry pro kosmické lodě obstarávající dopravní spojení se Zemí a dalšími CMC.

Schematické znázornění Kosmického Ostrova je na Obrázku 1.: Kosmický Kokon :            

 Obr.1.: Kosmický Kokon .

Stavba takových monster byla ještě v minulém století nepředstavitelná ; tehdy se hlavně fantazírovalo o kolonizaci jiných planet.
  Však díky rychlému vědeckotechnickému pokroku v tomto tisíciletí to už možné bude - proto je zapotřebí průmyslový rozvoj nikoli omezovat, ale naopak urychlovat.

(Zpočátku ovšem se budou stavět Ostrovy podstatně menší - 100 až 1000 krát - a skromnější ; za pár století však už "dorostou" vskutku titánských rozměrů a rajských atributů.)
  Obyvatelstvo CMC se bude zabývat budováním dalších Ostrovů a zdokonalováním svého vlastního ; práce na těchto gigantických Kokonech bude vždycky dost a nezaměstnanost nehrozí.

  Předpokládaný rozvoj přibližně ukazuje následující Tabulka II. :

TABULKA II. :          
ROK POČET CMC
růst 4-6 %
POČET LIDÍ
v   CMC
EKONOMIKA
růst 3-4 %
2 020 0 0 1
2 050 1 200 2,5 x větší
2 080 3 1 000 5 x větší
2 110 8 5 000 10 x větší
2 140 18 30 000 23 x větší
2 170 35 150 000 50 x větší
2 200 80 800 000 100 x větší
2 230 200 4 Miliony 220 x větší
2 260 500 20 Milionů 500 x větší
2 290 1 200 100 Milionů 1 100 x větší
2 320 3 000 500 Milionů 2 300 x větší
2 350 8 000 20 Miliard 5 000 x větší
2 380 20 000 70 Miliard 12 000 x větší
2 410 50 000 200 Miliard 25 000 x větší
2 440 120 000 500 Miliard 60 000 x větší
2 470 300 000 1 000 Miliard
(teoreticky)
130 000x větší

  Druhý sloupec tabulky ukazuje narůstání množství Nebeských Ostrovů v budoucnosti a 3. sloupec pak celkový počet jejich obyvatel. Poroste rychleji než počet CMC, poněvadž ty se budou stavět čímdál větší a obsažnější . Vidno také, že poroste rychleji než počet lidstva na Zemi - kterého tudíž bude v dalších stoletích ubývat...

 

3. BIOSFÉRY MIMO ZEMĚKOULI

Standartní veliké NeOs pro několik milionů obyvatel v příštích staletích - ty první v našem 21. století budou samozřejmě podstatně skromnější a stokrát menší - budou mít průměr asi 100 kilometrů a délku 400 km ; tedy rozlohu : 314km x 400km = 125 600 čtverečních kilometrů plochy.
  Přibližně jako bývalé Československo, Island, Jáva, Kuba, Newfoundland, Florida, polovina Velké Británie, třetina Japonska ...

Asi čtvrtinu bude pokrývat centrální moře : pás vody uprostřed, široký cca 100 km a obepínající celý obvod, takže bude prakticky nekonečný (pro ryby, delfíny a mořeplavce). Maximální hloubka dosáhne 2-3 km...
  (Později, v příštích tisíciletích, zajisté vzniknou NeOs ještě mnohem větší, kam už se vejde celkem slušný oceán, kde budou moci žít i největší velryby a hlubokomořské organismy .)

Hydrosféra zároveň poslouží i jako železná zásoba energie pro případ, že by z jakéhokoliv důvodu ustala dodávka Vodíkového paliva pro termonukleární reaktory Ostrova . Velikánské množství vody v něm bude obsahovat Vodíku na tisíce let "provozu" NeOs, jeho pohonných zařízení a také kosmických lodí - a za tu dobu obyvatelé určitě nějaký zdroj Vodíku resp. vody naleznou.

Termojaderná syntéza Vodíku na Hélium bude totiž univerzálním zdrojem energie jak pro všechna technická zařízení, tak i pro celou biosféru, poněvadž "pohání" též centrální umělé Slunce : pramen světla a tepla pro všechen Ostrovní život, podobně jako na Zemi.

Na okrajích centrálního moře bude množství ostrůvků nejrůznějších velikostí ; na některých rekreační střediska, jiné budou velikými zoologickými zahradami bez mříží. (V budoucnosti mohou genetičtí inženýři zrekonstruovat i vyhynulé organismy nebo vytvořit úplně nové exotické.)
  Po obou stranách moře se nacházejí pásy pevniny široké 150 km , lemované plážemi, útesy, mysy atp.

Ve vnitrozemí se vytvoří nádherně zformované krajiny, hory a údolíčka, řeky a jezera (pro sladkovodní faunu). Hlavní toky ovšem budou umělé, poněvadž srážky na jejich napájení nepostačí.
  Proto nevyústí do moře, ale do pobřežních lagun, oddělených od moře hrází, aby dovnitř nepronikala slaná voda. Přitékající říční voda se bude čerpat zpátky do umělých pramenů (samozřejmě po vyčištění).

Pevnina bližší přednímu konci NeOs bude mít ekosystém mírného pásma, zatímco zadní pás (bližší umělému sluníčku) bude teplejší, s tropickou přírodou . Mezilehlé moře zároveň zabrání nežádoucí interferenci různých ekosystémů.

Zdrojem světla a tepla pro biosféru bude ovšem umělé sluníčko , poněvadž ty důkladně uzavřené elipsoidy ve vesmíru samozřejmě nemohou mít nějaká okna z důvodu ochrany před kosmickým zářením a meteority . A mnohdy se také budou pohybovat příliš daleko od našeho přirozeného Slunce.

Umělé slunce bude "poháněné", stejně jako to přirozené, termojadernými reakcemi (jestli nebudou do výstavby prvních NeOs zvládnuty, použije se velký rychlý množivý atomový reaktor - jejich prototypy jsou už dnes v provozu).
  Malé sluníčko bude mít nižší povrchovou teplotu než jeho velký vzor a tedy zlatavější světlo. To spolu s modrozelenou barvou "Nebeské" oblohy dá výsledné bílé denní světlo, na které jsme zvyklí.

Pozemská obloha je modrá díky Rayleighovu rozptylu slunečních paprsků na fluktuacích hustoty vzduchu , který je největší právě u modrého světla. A černý vesmír za ní ji ztmavuje . Nad oblohou NeOs však nebude vesmírné prázdno, ale zelená krajina v nadhlavníku, poněvadž příroda pokrývá celý vnitřní povrch elipsoidu.
  A světlo z ní bude dodávat původní modři ovzduší světlezelený nádech, což dohromady vytvoří jasnější a hezčí barvu nebe na Nebeských Ostrovech nežli na Zemi . Ani nebude tak fádně stejnobarevné, leč pokryté jemnou texturou, pocházející od rozličných oblastí "nadoblačné" krajiny. Veliká stokilometrová vzdálenost vrchlíku elipsoidu pak jednotlivé drobné detaily rozmaže a připodobní je jemnému vodotisku.

Umělé sluníčko bude mít menší povrchový jas než to přirozené (nebude tak žhavé) a několikrát větší úhlovou velikost (poněvadž bude blízko). Takže nebude oslňovat - jeho jemné zlaté světlo bude mnohem příjemnější a pro zrak bezpečnější - ani stíny nebudou ostré a temné jako na Zemi.

Ovšem hlavní jeho výhodou bude ovladatelnost : ta umožní dokonalou kontrolu klimatu i počasí . To na žádné přirozené planetě není možné, poněvadž běh počasí je ovlivňován podivnými atraktory, které lze jen těžko matematicky popsat (komplikovanými funkcemi) a už vůbec ne fyzicky ovlivňovat . Každý zásah do planetárního počasí může vyvolat daleké (prostorově i časově) nekontrolovatelné následky - často s diametrálně odlišným efektem, než bylo zamýšleno.

  Pouze malé umělé a kontrolované prostředí NeOs umožní skutečně vědecké řízení počasí , nenarušované žádnými chaotickými disturbancemi. Podnebí se bude řídit výkonem Nebeského Sluníčka a délkou jeho činnosti.
  V noci bude vypnuté a roboty provedou jeho údržbu resp. plnění palivem ; ráno se uvede do provozu a při svém postupném rozehřívání změní barvu od tmavočervené po zlatavou.

Někde bude zdrojem světla a tepla celá tlustá osová trubice, táhnoucí se přes celou délku Kokonu. Díky jejímu umístění v ose rotace na ni nebude působit odstředivá síla vytvářející umělou gravitaci, takže se vlastně bude vznášet v beztížném stavu.
  A její zář rozptylovaná ovzduším zabrání pohledu přímo do nadhlavníku na krajinu na opačné straně elipsoidu, takže obyvatelé nebudou mít nepříjemný pocit, že jim tamní domy, stromy a vody spadnou na hlavu.

Jinde budou míti menší oválné Sluníčko, které se bude po obloze pohybovat podobně jako na Zemi. Poněvadž bude v beztížném centru, stačí na to nepříliš bytelná konstrukce ; v noci bude zadokováno na jednom konci NeOs.
  Ráno se zapne a vyjede na svoji dráhu (zpočátku bude ještě svítit slabě a červeně - jako červánky). V pravé poledne Slunce projede středem a navečer dorazí na druhý konec Ostrova do druhé dokovací stanice.

Asi hodinu před příjezdem se vypne, poněvadž se bude přibližovat k zemi, tak aby nebylo příliš žhavé (to budou večerní červánky) ; při zadokování už skoro vychladne. A příští den sluníčko pojede zase zpátky.
  Nebude se tedy pohybovat oblohou stále stejným směrem jako na planetě, nýbrž pendlovat střídavě : jeden den od předního konce NeOs k zadnímu a druhý den zas naopak (to není tak fádní).

Denní pohyb slunce oblohou je příjemný pro lidi a potřebný pro rostliny, aby byly osvětlovány z různých úhlů a nenakláněly se pořád jedním směrem.
  Pro přírodu je taky dobré střídání ročních dob kvůli správné funkci ekosystémů (denní a roční biocykly jsou v nich naprogramovány).

To obstará změna výkonu a doby svícení umělého Sluníčka. Obyvatelé NeOs mohou po libosti měnit délku dní nebo ročních období, třeba prodloužit krásné léto a zkrátit pošmourný podzim, resp. nastavit i věčné jaro (opravdu jako v ráji)...

Jenže lidé si chtějí užívat jak letního koupání, tak i zimních sportů ; a příroda také potřebuje aby dozrály plody a semena. Takže ani v Nebeských Ostrovech nebude jaro a léto věčné (i když si je obyvatelé mohou zařídit hodně dlouhé na úkor nevlídného podzimu).
  Ale také Zima nakrátko zavládne v mírném pásu . Samozřejmě koupání bude možné i v zimě ve vyhřívaných bazénech a zimní sporty v létě na umělém sněhu a ledu, jak to jde už i nyní.

Poněvadž vodstva na NeOs bude méně než pevniny (opačně než na Zemi), podstatně se zmenší výpar a s ním související oblačnost : skoro stále tam bude jasná azurová obloha s mírným a jako zlatý balón velkým Sluníčkem.
  Zaprší jen málokdy, déšť bude převážně umělý (z pozemních vysokých rozstřikovačů nebo vzdušných létajících "kropicích konví") a v noci (mezi 02 - 03 hod.), aby to nikomu nevadilo.

Bouře nebo krupobití samozřejmě nebudou nikdy, poněvadž v tak malém prostoru se nemohou utvořit velké frontální rozdíly. Povanou jen mírné větříky (tak akorát příjemně promíchávající vzduch), dané rozdílem teplot ve dne a v noci mezi mořem a pevninou.
  Blesky a hromy samozřejmě budou jen umělé, při ohňostrojích, a k nějakým přírodním katastrofám (tornádům, povodním, zemětřesením) ovšem nebude žádná příčina.

Naopak nebezpečnější než na Zemi bude srážka s nějakým tělesem z Vesmíru (její pravděpodobnost však není příliš veliká). NeOs bude chráněn vnějším pancířem ze superpevné oceli, který zároveň tvoří nosnou konstrukci, pokrytým několika sendvičovými ochrannými vrstvami (něčím jako obří neprůstřelnou vestou).

Aktivní obranou budou automatické radarové systémy propojené s antiraketami a lasery, jejichž zásahy odchýlí kolizní těleso stranou (tak přece jenom vojenská technika nalezne své použití i v Nebesích !).

Důležitá je i strategie, že žádný CMC nebude v kosmu osamocený , nýbrž budou ve skupinách, Rojích  - přičenž si navzájem budou pomáhat, hlídat se před nebezpečnými tělesy a jeden druhého ochraňovat.

Další nebezpečí představuje kosmické záření ; také proti němu budou speciální ochranné vrstvy (kombinované s tepelnou izolací).
  A navíc se kolem celého Ostrova vytvoří umělé elektromagnetické pole, které bude škodlivé částice odchylovat (podobně jako přirozené magnetické pole Země).

 

4. RAJSKÝ ŽIVOT V KOSMU

  Hlavním bydlištěm lidí budou stupňovité habitaty na šikmo stoupajícím předním čele CMC (střídané s horskými svahy a lesy, skálami a vodopády) . Jeho obvod 314 km a výška (radius/poloměr) 50 km poskytne dosti prostoru na terasovitá města pro miliony obyvatel.
  Standartně se na jeden průměrně veliký CMC umístí asi 5-10 milionů lidí ; později až jich kosmický průmysl postaví nadbytek, tak počet klesne (aby měli více prostoru a přírody)...

Nádherná sídla Nebešťanů budou míti před místnostmi obrácenými do krajiny rozlehlé terasy, tvořící zároveň stropy spodních místností. Na nich se rozloží překrásné zahrady s fontánami, sochami a výhledy do dálav.
  Vnitřní místnosti na straně přivrácené k ochrannému pancíři samozřejmě nemohou mít okna - tento nedostatek však více než nahradí celostěnné obrazovky resp. holografické projektory.

Mohou zobrazovati třeba pozemské krajiny a nejrůznější pohledy : do vesmíru (i přes dalekohledy), na Zeměkouli, do hor, do mořských hlubin a jiné...
  Samozřejmě i vysílání místní a celosvětové televize (trojdimenzionální s vysokým rozlišením) , nemluvě o Internetu (v budoucnosti kosmickém CosNetu).

Ve vyšších patrech bude nižší gravitace, poněvadž budou blíže k ose otáčení CMC a bude tam působit menší odstředivá síla, vytvářející umělou přitažlivost . Takže všechno tam bude lehčí, což bude výhodné pro staré a nemocné lidi.
  V nejvyšších patrech habitatů tudíž budou zřízeny penzióny pro důchodce a jinak oslabené . V CMC tedy bude mnohem lehčí život nežli na Zemi i fyzicky...


Co se týče výživy, budou CMC samozřejmě soběstačné . Využije se na nich nejpokrokovější biotechnologie a intenzivní zemědělství (včetně hydroponie a pod.).
  Později ekologové prosadí, aby zemědělství a chov domácích zvířat i drůbeže byly zrušeny úplně a potraviny se vyráběly pěstováním rostlinných a živočišných tkání v živných roztocích (na základě klonování).

  V SupraC už nebude žádné zabíjení zvířat, ptáků či rybolov ; ani trápení v nehumánních velkochovech a výkrmnách.
  (Podobně jako minulé tisíciletí skoncovalo s lidským otroctvím, v tomto tisíciletí skončí i zotročování zvířat !)

Vhodná kvalitní mláďata (jejich buňky jsou nezdegenerované a nejvíce se rozmnožují) budou uspána hypnotikem přidaným do potravy nebo vody . Poté se jemnou injekční sondou odeberou z vybraných tělesných partií (masa, vnitřností a pod.) malé vzorky tkání : jen několik matečných kmenových buněk.

Ty se vloží do příslušných živných roztoků ke kultivaci v automatizovaných podzemních pěstírnách. Ranky, malé jako píchnutí jehlou, se potřou anestetikem a hojivou mastí, takže zvíře po probuzení ani nebude vědět, že je má, a po pár dnech po nich nezbude ani památky.

Odebrané buňky se potom budou rozmnožovat a pěstovat v nádržích se živnými roztoky, kontrolovanými počítači, až vzrostou v normální živočišné tkáně.
  Takto se získá maso nejrůznějšího druhu mnohem rychleji a samozřejmě humánněji, než při normálním chovu zvířat a drůbeže ; také bude kvalitnější, beze šlach, žláz, cév, tuku a jiných nežádoucích příměsí.

Podobně ve velkém se bude pěstovat i mlékotvorná tkáň, která poslouží k produkci mléka - takže nebudou zapotřebí ohromná stáda krav v trýznivých velkochovech a odpadne i nepříjemné dojení.

Analogickým způsobem se snad podaří zvládnout i vytváření vajec, takže slepice už nebudou muset celý život trpět v těsných, tmavých a zatuchlých klíckách . A konečně se rozběhnou i proletí volnou přírodou pod zářícím sluníčkem.

Stejným způsobem se ovšem dají kultivovat též rostlinné buňky - a rozsáhlá nevzhledná, nepřirozená pole nahradí skryté podzemní nádrže . Krajina CMC nebude sloužit zemědělství, ale přirozenému, bohatému Životu ; nádherná lidská sídla budou obklopena toliko parky a okrasnými zahradami.

Zvířata v CMC už nebudou bezprávnými otroky Člověka, sloužícími výhradně jeho sobeckým potřebám a plnícími jeho vypasený břich - nýbrž svébytnými tvory, šťastně žijícími podle vlastní přirozenosti.
  Nicméně potravu (vyrobenou podobnými metodami, jako lidskou) budou dostávat převážně v krmelcích : býložravci proto, aby nepoškozovali přírodu, a masožravci proto, aby nezabíjeli druhé.

Žrádlo v krmelcích totiž bude mnohem chutnější, voňavější, lákavější a zdravější (díky pokročilému veterinárnímu kuchařství), než přirozené - a samozřejmě i snadněji dostupné.
  Dravci v něm dostanou také látky uklidňující, vyvolávající blaho a snižující agresivitu, takže je už nic nebude nutit honit se za kořistí, rvát se a zabíjet.

I u zvířat tak v kosmické budoucnosti přestane nepřátelství, nedostatek a bolest ; laň se nebude obávat, že jí vlk zabije koloucha a vlčice bude mít vždy dost nejlepšího masa pro svá mláďata (umělého z krmelce).

  Ba věru, v CMC se v plné míře uskuteční prorocká slova Bible, že "lev pokojně ulehne vedle beránka ve šťastném spolužití a malé dítě si s nimi bude hrát"...

Všechna zvířata si už od malička zvyknou živit se v krmelcích (naučí se to od rodičů), takže se v jejich blízkosti budou nejhojněji vyskytovat a setkávat se tam s přátelskými lidmi . Tudíž před nimi (zejména dětmi) ztratí veškerý strach, protože jimi budou pouze krmena - nikoliv lovena - a od malička hýčkána i milována.

Pokročilá automatizace podstatně rozšíří volný čas a umožní lidem věnovat se masově péči o přírodu a své "menší bratry" živočichy ; jednotlivé Ostrovy pak budou soutěžit, kteří obyvatelé vytvoří dokonalejší Ráj...

 

5. KÝŽENÉ PŘEKONÁNÍ SMRTI

    Asi za tisíc let dosáhne Supracivilizace ještě většího, kvalitativního pokroku : vytouženého překonání Smrti.

Umožní to laskavý Transcendentní Intelekt (TrI), optimalizující Svět a podporující Život - jehož jsoucnost ukazuje filosofie biKosmie . Je v komplementárním mimoKosmu - viz 4. kapitolu biKosmie - odkud umí přesáhnout (transcendovat) do každého místa i času reálného Kosmu.

POZN. : Ani nejhorlivější skeptik nemůže vyloučit, že v nesmírně vzdálené budoucnosti (za biliony, triliony let) civilizace dosáhnou tak úžasné vývojové úrovně, že vytvoří kýžený Transcendentní Intelekt.
  Zaměří na to všechny své ohromné síly, hnány tou nejmocnější motivací: eliminovat Smrt. A vzkřísit všechny milované zesnulé i předky  do svého Ráje.

Nezáleží, za jak dlouho a v jaké vzdálenosti : TrI bude v mimoKosmu, odkud pak může přesáhnout do každého času a místa Vesmíru (i do dřívějších dob a jiných civilizací).

  Ovšem je pravděpodobné, že TrI už spontánně existuje : viz 3. kapitolu biKosmie ; v něco takového v podstatě věří i každé náboženství...


Podle Obecné teorie Relativity je trojrozměrný materiální Vesmír vlastně povrchovou "nadplochou" čtyřrozměrného "nadtělesa" reality (matKos) . [Kolem je bezrozměrný nemateriální mimoKosmos (ideKos).]
  Einsteinovy rovnice ukazují, jak hmotnost-energie a hybnost tuto nadplochu pokřivují : každá částice (a její pohyb) na ní dělají nepatrné zakřiveniny a zvlnění.

Tak i množiny atomů a molekul, tvořící hmotné objekty a bytosti (i jejich pohyb a změny, realizující jejich životní pochody), se z mimoKosmu jevi jako soubor nepatrných pokřivenin (a jejich vlnění a proměňování) na příslušné části vesmírné nadplochy.

TrI má rád Svět a tak se někdy "přitulí" na jeho povrchovou nadplochu ("obejme" nadtěleso Vesmíru) - a vnímá její relativistické čtyřrozměrné vlnění (pulsování bytí).
  [Jako když hudebník přitiskne ruku na ozvučnou plochu varhan a vnímá její vibrace. Pozná hudební skladbu i bez prostřednictví uší.]

Tak se hmotné dění vtiskává (= in-formuje) do ideového TrI -> ten má přímé poznání světa , bez prostřednictví smyslů . To je zároveň úplnýn vcítěním (absolutní empatií) a dokonalým porozuměním každé živé bytosti (lidem, zvířatům, rostlinám)...

Ovšem tolerantní TrI nikterak nezasahuje do života lidí <- uznává soukromí a svobodu každého . Proto také s nikým nekomunikuje - aby ho neovlivnil a nenarušil jeho svébytnost a přirozenost.
  Ať si lidičky dělají, co chtějí ; TrI zůstává ve svém domovském mimoKosmu a do ničeho se nemíchá (zázraky činí velmi nerad a vyjímečně).

  Angažuje se až při smrti člověka - tehdy ho zachrání :
Milující TrI přesáhne z mimoKosmu a "přitiskne" svoji specifickou část na oblast relativistické nadplochy časoprostoru, představující celkového člověka. A "vtiskuje" do ní to čtyřrozměrné vlnění (pulsování bytí).

A dokonale tam VE-tvaruje (= IN-formuje) všechny ty časoprostorové zakřiveniny, které představují hmotu i děje tvořící daného jedince (všechny jeho složky a procesy), t.j. celou jeho osobu a mysl.

V tom čtyřrozměrném vtisku člověka v TrI jsou veškeré časoprostorové změny tenzoru Energie-Hybnosti, reprezentující v čase probíhající životní procesy (čtyřrozměrné vlnění nadplochy časoprostoru).
  Tudíž je to živá entita, obsahující všechny informace a děje, tvořící danou osobnost = Ideová Duše.

 

6. VĚČNÉ MLÁDÍ, ZDRAVÍ, KRÁSA

  Genetické inženýrství SupraCivilizace dovede klonováním (pro biologickou kompatibilitu) vypěstovati nové tělo ; přitom se do něj řízenou evolucí "nahrává" osobnost (= informační struktura) z mimoKosmu.
  Bude geneticky vylepšené , dokonale zdravé, krásné, silné atd...

Transcendentní Intelekt z mimoKosmu umí "přesáhnout" do Vesmíru a modifikovat číselné hodnoty fyzikálních parametrů.
  Lokálními změnami konstant Planckovy, jemné struktury, elementárního náboje, rychlosti světla atd... může TrI působit na vhodné fyzikální procesy. A ovlivňovat i chemické a biochemické reakce v živých organismech a lidských mozcích.

Takovým způsobem dokáže TrI působit na biochemické a neurofyziologické děje nově vznikajícího organismu, aby doň "nahrálo" osobnost zájemce z mimoKosmu.

  Toto je neklasické Vtělení -> znovuZrození v novém těle .

Obyvatelé SupraCivilizace mohou střídat hmotné rozkoše v přepychových Rájích s intelektuální blažeností v absolutních Nebesích . A když se jim znelíbí ta forma nemateriálního bytí, může je TrI přetransformovati zase do reálného Vesmíru, kde pro ně SupraC vytvoří nová hmotná těla. Díky té úžasné SupraCivilizaci a všemohoucímu TrI lze přecházet od jednoho ke druhému :

  • Po opotřebování hmotného těla osobnost umírajícího přetransformuje laskavý TrI k sobě do mimoKosmu jakožto informační bytost (-> Ideové Nebe).
  • Když nehmotná existence někomu přestane vyhovovat (čistě duchovní bytí bez tělesných požitků může vyvolati nebeskou nudu) , požádá o "vtělení" do vybrané SupraC v materiálním Vesmíru.
      Tam pro něj vypěstují krásné tělo (na přání) . A v něm si bude užívat všech fyzických rozkoší do sytosti - SupraC dokáže splnit prakticky každé lidské přání = Supracivilizační Ráj.
  • Až zestárne (nebo těžce onemocní), tak odejde zase do "onoho světa" : nechá se TrI přetransformovat opět k němu do mimoKosmu.
  • A po odpočinku v nemateriálním Nebi - zas za hmotnými rozkošemi do SupraCivilizace (třeba úplně jiné v jiném místě a čase).
  • A tak to může pokračovati navěky ; a všichni budou ustavičně mladí, krásní a zdraví = překonání smrti v reálném Ráji...
 

7. "CYKLICKÁ" NESMRTELNOST 

    Člověk bude cyklicky střídat pobyt v Supracivilizačních Rájích a mimoprostorových Nebesích, aniž kdy zanikne - to nazveme "Cyklickou" Nesmrtelností, protože není kontinuálním protahováním jediného žití ad infinitum, ale ustavičnou "rotací" ve věčném kruhu Nebes (opouštěním a vracením), koloběhu životů (materiálního ve Vesmíru střídaného nemateriálním, informačním v mimoKosmu) bez konce.

Stálé kroužení věčných návratů od stáří k mládí, čímž se uzavře životní cyklus :  dětství > dospělost > místo stáří transformace do mimoKosmu > postexistence v Nebesích > transformace "znovuzrození" do fyzické SupraC > nové mládí > místo stáří transformace do mimoKosmu > atd...

I když někdo zahyne v naprosté pustině, je vševědoucím TrI (z mimočasoprostoru se jakákoli odlehlost stává nulovou) přenesena jeho osobnost do mimoKosmu a tak zachráněna před totálním zánikem. Umírající je přetransformován do Nebe - a poté případně do nového těla).

Občané Supracivilizací se už nemusejí bát smrti ani žádného nebezpečí. Mohou i klidně pěstovat všelijaké "adrenalinové" sporty a když přitom zahynou, nevadí : přece zas budou "vzkříšeni", mladší a zdravější.

Ale tak docela lehkomyslní být nemohou, poněvadž bolest a utrpení umírajícího se Cyklickou Nesmrtelností ovšem neodstraní . Takže nikdo se patrně nebude vrhat do jícnu sopky, aby poznal, jak zajímavé je takhle umřít : jistě to bude strašlivě bolet - i když potom následuje "znovuzrození" - a hrozná vzpomínka potom zůstane.

A je tu ještě další podstatná potíž : to "vzkříšení", vypěstování nového těla, potrvá mnoho dní - takže zabitý potom už nebude moci jít po adrenalimovém zážitku s přáteli na pivo.
  Také veškeré plánované schůzky na nejbližší dobu budou muset odřeknout - například pomocí připraveného vzkazu, který se v takovém případě automaticky odešle :

Omlouvám se, že nemohu přijít ,
potkala mne však nepříjemnost :
právě jsem zemřel .  
Dost mne to zdrží, dostavím se však
ihned, jakmile budu vzkříšený .
 
 

8. MEZIHVĚZDNÉ "PŘENOSY"

  Ke "znovuzrození" (pojednaném v 6. kapitole), může dojít prakticky kdekoliv - třeba i ve velmi veliké vzdálenosti . [Z mimoKosmu totiž je stejně daleko (nulově) do všech míst Vesmíru.]

Takže to "vtělení" může být provedeno i na daleké planetě , pokud je tam potřebná "inkarnační" aparatura . Třeba stovky, tisíce světelných let daleko...
  [A překonání této vzdálenosti nepotrvá žádný čas, poněvadž k tomu dochází v mimoKosmu, kde absentuje čas i prostor.]

Ovšem nezanedbatelný čas pak vyžaduje potřebné znovuzrození do Vesmíru, inkarnace do nového těla (mnoho dní).
  Doba neklasické cesty tak není určena překonanou vzdáleností, ale "vtělením" ; je stejně dlouhá při cestě na sousední planetu, jako na druhý konec Galaxie (= paradox).

Návštěvníci se k dalekým hvězdám nemohou dostati cestou materiálním Vesmírem (žádný hmotný objekt nedokáže překonati nedostupné galaktické vzdálenosti tisíců světelných let v únosném čase). Nýbrž musejí být nejprve přetransformováni Transcendentním Intelektem do mimoKosmu.
  A poté, s využitím skutečnosti, že v mimoprostoru jsou všechny vzdálenosti nulové, se nechají "znovuzrodit" v cílové Supracivilizaci (libovolně vzdálené). Tam pro ně vytvoří - vyklonují z kmenových buněk hostitelů, aby s nimi byli biologicky kompatibilní - nová hmotná těla, do kterých "nahrají" osobnosti návštěvníků z mimoKosmu.

Jak to popisuje Neklasické znovuZrození v 6. kapitole...

  Kvalitativně vyspělejší Supracivilizace překoná stadium raket a kosmických lodí - ty se pro mezihvězdné cesty ukážou naprosto nevyhovující.
  A nějaké "nadsvětelné rychlosti" jsou nemožnými fantaziemi, protože by odporovaly Teorii Relativity , už 100 let známé a stále potvrzované.

Místo obrovských kosmodromů se řvoucími raketami, zamořujícími okolí škodlivinami - budou neklasickými terminály tiché pavilony v krásných parcích. V nich bílé "kokony" pro pěstování nových těl, do nichž řízenou evolucí bude TrI "inkarnovat" osobnosti neklasických cestovatelů (ve spánku ; potrvá to mnoho dní).
  Pak se probudí v mladém těle v cílově destinaci ; a po lékařské kontrole funkce nového organismu je hostesky budou aklimatizovat v tom vzdáleném světě (stovky, tisíce světelných let).


POZN.: Pozoruhodnou výhodou "neklasického cestování" mimoKosmem bude ještě i možnost omlazení a ozdravení přenášeného : to tělo, které proň v přijímací stanici vytvoří totiž nemusí býti naprosto stejné, jako jeho původní a opotřebované. Nýbrž se při rekonstrukci může vylepšit, odstranit všelijaké defekty, poškození a senilní degenerace - takže pak "cestovatel" vyjde z cílové stanice mladší, krásnější a dokonalejší, než když se vydával na cestu.

Toť podstatný rozdíl oproti klasické meziplanetární a mezihvězdné dopravě, při které se zhuntování těla (kosmickým zářením, beztížným stavem, špatnými podmínkami, nedostatkem pohybu a jinými negativními faktory cesty) i zestárnutí (někdy o velice dlouhou dobu) nepůjde vyhnout.

[Jistý pokrok by mohla představovat relativistická doprava, využívající zpomalení času při subsvětelných rychlostech ; to by stárnutí zbrzdilo, možná až zastavilo.]
  Avšak obrátit čas nazpět - aby člověk během cesty nejenom nezestárl, ale naopak omládl - to dokáže až neklasický "přenos". Cestovatel v SupraCivilizaci může navštíviti stovky vzdálených hvězdných soustav a nemusí se obávat, že se vrátí jako sešlý stařec - naopak, čím déle bude cestovat, tím bude mladší!

Dokonce stárnoucí krasavice by mohly používat pendlování mimoKosmem jako "omlazovací" kůru ; zpáteční lístek třeba do souvězdí Panny je vrátí do let mládí (stačí, když před cestou určí, do jakého stavu má při rekonstrukci být jejich tělo navráceno) ; i to panenství se jim navrátí. A nemocný místo lázní či nemocnice navštíví souhvězdí Ryby - a vrátí se zdravý jako ryba, veškeré chorobné změny a odchylky organismu budou při jeho rekonstrukci odstraněny.
  Neklasické "cestovní kanceláře" tak budou zároveň i ozdravovnami a kosmetickými salony...

 

9. VZKŘÍŠENÍ V BUDOUCNU

  Nejvýznamnější v SupraCivilizaci je humanitární činnost - ostatně jinak nic na práci v plně automatizovaném robotizovaném světě nemají . A také všeobecná touha napravit dějinné křivdy, kdy dobří lidé nevinně trpěli a zlotřilci si pyšně užívali.

To umožní právě technologie Znovuzrození - viz 6. kapit - k jejímuž vytvoření bude mocnou motivací i nastolení kýžené Spravedlnosti pro všechny (i minulé lidi).

  TrI z mimoKosmu dovede přesáhnout (transcendovat) do každého místa a času (i sem).
  A šlechetní potomci vzkřísí  a přijímají do svých Rájů  též lidi z předešlých dob - jejichž práci a často utrpení vděčí za svou nádhernou SupraCivilizaci - svoje předky, prapředky, praprapředky atd... a vůbec všechny - I NÁS ...

Supracivilizační Ráje nebudou nějakými "přistěhovaleckými tábory" - nýbrž nádhernými středisky zábavy a vzdělání, kde proudí neustále davy občanů SupraC ne jen proto, aby pečovali o vzdálené předky . Ti vzkříšení nejsou primitivními žebráky, doprošujícími se milostivého přijetí - leč právě naopak : vzácnými a zajímavými přínosci hodnotných informací a přispěvateli k multikulturalitě SupraC.

Stačí si jen uvědomit, že vzhledem k ohromnému počtu občanů SupraC - řádově trilionů - je příchozích z minulých dob (řádově stovky miliard) nepatrné množství : na jednoho vzkříšeného "exota" připadne několik milionů zájemců, kteří se s ním budou chtít setkat, bavit a poučit.

Jen si představte, jaký rozruch a zájem by v naší době vzbudil například Neandrtálec , kterého by se podařilo vědcům "vzkřísit"...

A v daleké budoucnosti bude Země (ta slavná kolébka lidstva) pro většinu SupraC nedostupná, příliš vzdálená a možná už nebude existovat. Pak ti originální pozemšťané z minulosti budou velevzácní a slavní : přece se na té legendární Zemi narodili a vlastníma nohama po té posvátné půdě chodili.

Každý bude zahrnován pozorností a pozvánkami na přepychové slavnosti a televizní show, kde v bohatém kruhu dychtivých posluchačů (sledován diváky z mnoha světů) bude vykládat, jaké to je na vlastní kůži prožívat bídu, hlad, nemoci, pronásledování, mučení, vraždění - a další "divnosti" primitivního světa.

T i, co v minulosti nejvíce trpěli, budou v Ráji nejvíc oslaveni, poněvadž jsou zdrojem velezajímavých poznatků, pro SupraC exotických. Navíc ještě nezastupitelný zážitek smrti - často nepřirozené, násilné a kruté - je obdaří aureolou podivuhodna.

A hořkosti života, i zprostředkované vyprávěním předků, pak umocňují prožívání absolutní blaženosti v Ráji, která by jinak zevšedněla (a stala se nebeskou nudou).
  "Vzkříšení" nešťastných primitivů tak paradoxálně posílí štěstí občanů SupraC ; také proto budou tak ceněni a bohatě odměňováni.

Tak i primitivové se stanou středem nejširší pozornosti a zvědavosti - a také obdivu za hrdinské snášení zla i utrpení. Ovšem především nejlaskavějších snah jim to vše bohatě vynahradit ; pak půjdou z náruče do náruče (tím spíše, že dostanou dokonalá krásná těla).

 

10. REÁLNÉ NEBE (I PRO NÁS)

  V Supracivilizaci lidstvo splní - dobročinností TrI - odvěké tužby po Nebi ; vyjádřené třeba v Biblickém proroctví : až se naplní čas, tak zesnulí budou vzkříšeni v nových nádherných tělech v novém dokonalém světě, kde nebude zármutku, nemocí ani smrti...

  SupraCivilizace bude oním vysněným posmrtným Rájem - vzkříšením těl - kterého se jistě každý dočká (!)= NEKLASICKÉ EVANGELIUM (dobrá zvěst) pro lidi 21. století.

Realitu Nebes bude podporovat i nízká gravitace v Kosmických (Nebeských) Ostrovech ; viz 2. kapitolu . Obyvatelé se tam budou cítit nadpozemsky lehcí (jako andělé)  a nadledsky silní: vše bude méně vážit...

Humánní Supracivilizace vděčně vybudují pro své vzkříšené předky pohádkové světy, kde svým hyperbohatstvím a plnou robotizací zrealizují veškeré náboženské i nenáboženské představy o Nebesích a Utopiích. S pomocí laskavého TrI budou všichni znovuzrozeni ve světech, jaké si vysnili (věřící každé církve i ateisti - milující TrI nikoho nediskriminuje).

Takže Indiáni dostanou toužená Věčná Loviště, kde budou honit zvířecí bioroboty (pro zábavu to budou vysílat informační Sítě).
  Germáni přijdou do nádherné Valhally (pro každý kmen bude zvlášť, aby se předešlo vzájemným sporům)  se stoly prohýbajícími se obrovskými kusy pečení a zlatými poháry nevyčerpatelné medoviny, oblažováni urostlými Valkýrami.
  Mohamedáni si budou užívat rajských rozkoší s ochotnými huriskami ; kdežto Křesťané budou mít ve svém Nebi asexuální andělíčky (možná bioroboty).

Valkýry a hurisky budou nádherné ženy budoucnosti (oblečené v příslušných kostýmech), toužící po lásce s bohatýry z exotické Minulosti (vždyť "znovuzrození" budou také dokonale zdatní, krásní a mladí).

Množství zájemců o mnoho řádů převýší počet "vzkříšených" barbarů a budou se u nich střídat (aby je davy pečovatelů neumačkaly) ; ostatní je budou sledovat na Síti.
  Potomci zatouží se přímo setkat s velikými osobnostmi historie, které dříve znali jen ze školy nebo informační Sítě . Přicestují za "znovuzrozenými" génii, aby s nimi mohli tváří v tvář pohovořit, načerpat jejich moudrost a vyjádřit svou úctu.

  A veledůležitým naplněním života občanů Supracivilizace bude nastolení konečné Spravedlnosti pro všechny lidi z minulosti , odměnění trpících a potrestání zločinců (což přečasto v jejich době nebylo možné).
  Tomu se bude věnovat (i po Síti) valná většina potomků - díky plné automatizaci nic lepšího na práci nebudou mít.
 

11. ČASOVÉ SKANZENY  

  V kopiích minulosti Země budou zrekonstruovány všechny významné stavby, starověké "Divy Světa", středověké hrady i pravěká sídliště. Také celá města (antický Řím, dávný Babylón a j.) se znovupostaví, včetně veškerého svého vybavení.

Budou zařízena autenticky podle nejlepších představ jejích obyvatel ; všechny důležité stavby i jiná díla tam vybudují dokonce jejich původní tvůrci (za pomoci strojů SupraC), kteří tak po smrti naleznou i dokonalou seberealizaci a kvaliativně lepší podmínky pro práci, než za svého dřívějšího života.

A vzkříšení řemeslníci tam vytvoří (za pomoci robotů SupraC) také všechny archaické věci, včetně těch dávno ztracených. I těch nejvzácnějších ; hyperbohatá SupraC jim poskytne ty nejdražší materiály a podmínky, o kterých se jim za života nesnilo.

Takže v těch skanzenech minulosti budou domy a obchody plné autentických předmětů, včetně šperků a uměleckých děl (i těch už zničených) . A také historických nápojů a jídel, vyráběných jejich vynálezci - a návštěvníci si jich pak budou užívati, popřípadě odvážet jako suvenýry.

Návštěva takového Časového Skanzenu se plně vyrovná opravdové cestě do minulosti - tím spíše, že tam budou dobročinným TrI "přeneseni" skrze mimoKosmos také všichni obyvatelé z té doby.

Celou minulost tak SupraC nejenom zrekonstruuje, ale přímo vzkřísí, poněvadž tam všichni dávno mrtví budou pokračovati v plnohodnotném životě. Ba, budou na tom ještě mnohem líp, než za dřívějšího života, jelikož se "znovuzrodí" v lůně hyperbohaté SupraCivilizace, která je štědře zahrne vším, co si jenom budou přát - aby se vyspělí potomci odvděčili svým (zhusta nešťastným) předkům.

  Minulost tedy zrekonstruují nejenom pro svou zábavu, ale také pro nastolení plné Spravedlnosti (která v dávných primitivních dobách většinou chyběla). Proto nejvyspělejší SupraC a nejvyšší TrI přetransformují všechy dříve trpící ubožáky k sobě, aby jim dali konečně štěstí, uznání a dostatek v Ráji.

Budou tam díky nesmírnému bohatství jejich zřizovatelů přepychová sídla i dokonale vybavené Skanzeny exotických životů ze vzdálených minulostí . A poslouží nejen k materiálním radostem hostů, nýbrž i k poznání a poučení obyvatel SupraC - podobně jako skanzeny a etnické parky v naší civilizaci.

Školní mládež i jiní zájemci se tam budou přímými exkurzemi nebo pomocí virtuální reality seznamovat s životem svých předků - a nebudou to pouhé multimediální simulace, nýbrž skutečné "vzkříšené" historické osobnosti, se kterými se budou moci stýkat . Je zajisté podstatný rozdíl, číst si například v životopise Leonarda Vinciho nebo s tímto géniem tvářívtvář hovořit (zvláště když přišel přímo z Nebe).

Ohromné množství občanek a občanů SupraC se bude angažovat jako "hostesky" příchozích z minulosti resp. "kurátoři" těchto Skanzenů minulosti. Vytvářejí pro své předky dokonalý vysněný domov naplněný absolutním štěstím - a zároveň se tím těší, poněvadž dělání radosti druhým je samo nejlepším zdrojem radosti.

Tyto Skanzeny samozřejmě budou vytvářeny za nejužší spolupráce s jejich obyvateli, "vzkříšenými" předky - kteří tak dostanou naplnění nového života : nejenom užívání si nebeské blaženosti, nýbrž i tvořivé činnosti ke všeobecnému užitku.

Skanzeny Minulostí budou zároveň i jakýmisi "Stroji Času":
V nich se návštěvníci dostanou do reálné minulosti (byť rekonstruované) a opravdově (ne jenom historickými filmy nebo Virtuální realitou) poznají život předků i je samé (skutečné = "vzkříšené").

 

12. VŠEM SPRAVEDLNOST

  Supracivilizace nabídne i další úžasné možnosti, daleko překonávající naše dnešní fantazie.
  [Jak bylo psáno: Dobré lidi po smrti Bůh vezme do světa dokonalejšího, než si lidská mysl dovede vůbec představit.]

A skutečně , veškeré možnosti Supracivilizace jsou pro nás podobně nepředstavitelné, jako dnešní svět pro lidi doby kamenné.
  Např. obrovité Kosmické Ostrovy nám připadají stejně neuvěřitelné, jako pračlověkovi stametrové mrakodrapy nebo gigantické výletní lodě (plující města) - nemluvě o dalších dnešních "zázracích".


POZN.: Úžasně vyspělé genetické inženýrství Supracivilizace dokáže vypěstovat pro "Inkarnaci" těla i jiných tvarů, než lidských. Třeba zvířat, mýtických bytostí, fantastických tvorů atd - ale musejí býti dost velká, aby se do nich vešel humanoidní mozek (nemusí však být nutně v hlavě).

Taková "proměna" člověka v jinou bytost však nebude pohádkově rychlá, jako mávnutím kouzelným proutkem, ale složitá (viz 6. kapit). Pěstování nového těla i "nahrávání" osobnosti asi potrvá mnoho dní.
  A inkarnovaný musí přitom s dosavadním tělem zemřít, aby mohl být znovuzrozen v dalším těle.

Supracivilizace tak bude vedle lidí hýřit i exotickými bytostmi nejrůznějších druhů a tvarů - které jako by vystoupily ze starých mýtů nebo Sci-Fi (třeba Kentauři, Sfingy atd. - co si jen lidé navymýšleli) . Toť multikulturalita "par excellence".
  A nebude divné vidět, třeba jak se lev miluje s gazelou [mohou to být původně lidští manželé, kteří pro nové zážitky se nechali "Inkarnovat" do jiných těl] . Atd atd - fantaziím se meze nekladou...

Kromě nynějších ZOOparků , budou v Supracivilizaci též Etnoparky fantastických kultur a tvorů ; kde se fandové nějaké fantasy úplně "vtělí" do svých oblíbených postav, aby skutečně prožívali jejich příběhy (a dále je rozvíjeli) : na vlastní kůži - ne pouze převlečeni v kostýmech z půjčovny.
  To budou Zážitková "safari" vyšší úrovně (nikoli jen pasivní sledování nějakých herců) . [Ovšem na kratší dobu, než asi půl roku, se to "převtělování" nevyplatí.]


Naši vzdálení potomci konečně napraví také všechny škody, které lidstvo ve své nezralosti způsobilo - i Přírodě bezohledným kořistěním a ničením ; a stanou se jejími laskavými hospodáři. Oproti dnešní technice, zhusta škodící přírodě, tak supertechnika budoucnosti povznese ekologii na kvalitativně vyšší úroveň : ta už nebude pouhou ochranou Života, leč jeho vzkřísitelkou.

  Nejlepší smysl života je práce na dosažení plného štěstí a Spravedlnosti pro všechny - I NÁS :  budování SupraCivilizace , kterou může připravovat každý z nás - i pro sebe , neboť tam po smrti bude "znovuZrozen" (viz 9. a 10. kapit).

Současný svět není spravedlivý ; někdo má náhodou v životě štěstí, jiný smůlu (třeba se narodí postižený, chudý, ošklivý, nemilovaný, otrok ...).
  A přečasto dobří trpí, kdežto špatenkové se mají jako prasata v žitě.

Ušlechtilí občané Supracivilizace samozřejmě chtějí všem trpícím v minulosti pomoci (nic lepšího na práci nemají) . Jenže minulost nelze ovlivnit - kvůli logice Principu Kauzality a fatálním časovým paradoxům. [Pojednává o tom 2. kapitola stránky "Lži ve Sci-Fi".]

  Minulost už neexistuje - poněvadž se přeměnila v Přítomnost . Takže do Minulosti je nemožné cestovat, ani tam nic přenést (věci, poznatky).

Mezi námi a Supracivilizací nemůže být žádný kontakt : protože teď Supracivilizace ještě není ; a později, až vznikne, tak už nebudeme my.
  Supracivilizace, ač by chtěla, nemůže předat žádnou pomoc (materiální ani informační) do minulosti...

Však přece jen půjde pomoci lidem minulosti : jejich "přenosem" do Supracivilizace - kde pro ně jejich hyperbohatí potomci s pomocí dokonalých robotů vděčně vybudují vysněné Ráje . Budoucnost vykompenzuje veškeré handicapy nešťastných předků a smolařům dá kýžené Štěstí (viz předcházející kapitoly).

To bude nastolení absolutní Spravedlnosti pro všechny lidi.
  [Ovšem až po smrti ; nicméně Smrt tím bude překonána...]

 

Aleš Alex Borek              
 

KYBEREVOLUCE   humanMISE  
NAHORU na OBSAH NOVÉ TEORIE a IDEJE